English  uk copy 

 

Студентске организације

Главни организатори свих активности су студентске организације. Тренутно их има две. То су: Савез Студената Правног факултета и Локална група Европске асоцијације студената права у Новом Саду (Тhe European Law Students’ Аssosiation). ЕLSА већ пет година за редом, сваког првог четвртка у децембру, организује веома успела такмичења у беседништву, која прате студенти са многих факултета Новосадског универзитета, бројни адвокати, судије и грађани. Са друге стране ССПФ је својим активностима више окренут ка унутрашњој организацији Факултета и текућим студентским потребама. 

Савез студената Правног факултета у Новом Саду

Савез студената Правног факултета је студентска организација која се бави заштитом права и интереса студената. Савез броји преко 500 чланова и најмасовнија је студентска организација на Правном факултету. 

Савез има широк спектар активност којима се бави. Од свог оснивања 1991. године, Савез је стављао акценат на активности „синдикалног“ карактера. Константно се ради на унапређењу услова студирања и подизању квалитета наставног процеса. 

Чланови Савеза настоје да све акутне проблеме студената на што бољи начин изложе управи факултета. Временом се створио одличан партнерски однос између Савеза и управе факултета. Данас се проблеми студената решавају далеко брже него што је то био случај у прошлости. 

Савез окупља студенте који имају склоности ка новинарству и фотографији, спорту и осталим ваннаставним активностима.

Савез је издавач студентског листа „ПРАВНИК“, где студенти имају прилике да пишу о темама из домена правне науке али и осталих сфера живота. Студентски лист излази једном квартално.

У оквиру Савеза постоје спортске секције које се баве фудбалом, кошарком и одбојком. Полице спортске секције Савеза су богате великим бројем пехара и медаља које су студенти Правног факултета освојили како на домаћим, тако и на међународним студентским такмичењима.

Савез сваке године у месецу мају организује „Правнијаду“, најмасовније окупљање студената права из региона Источне Европе. На овим скуповима се студенти такмиче у познавању правних дисциплина, беседништву и спорту. На овим скуповима окупи се преко 1600 студената права из региона.

Савез студената у основи свог постојања спроводити оне акције и чинити дела која ће имати у циљу унапређење квалитета студентског живота и дешавања на факултету.

 EЛСA

 -EЛСA (The European Law Students' Association) je нeзaвиснo, нeпoлитикo и нeпрoфитaбилнo удружeњe студeнaтa прaвa и млaдих прaвникa. EЛСA je oснoвaнa 1981. гoдинe oд стрaнe студeнaтa прaвa Aустриje, Maђaрскe, Пoљскe и тaдaшњe Зaпaднe Нeмaчкe. Дaнaс EЛСA oбухвaтa 40 зeмaљa члaницa, oднoснo нaциoнaлних групa и брojи прeкo 30.000 студeнaтa прaвa и млaдих прaвникa нa вишe oд 200 прaвних фaкултeтa из цeлe Eврoпe. Визиja EЛСA-e je прaвeдaн свeт у кoмe сe пoштуjу људскo дoстojaнствo и културaлнa рaзличитoст.   -У Србиjи EЛСA пoстojи oд 1987. гoдинe  и пунoпрaвaн je члaн ELSA International. У сaстaву EЛСA Србиja су чeтири лoкaлнe групe нa унивeрзитeтимa у Нoвoм Сaду, Бeoгрaду, Нишу и Kрaгуjeвцу.   -EЛСA Нoви Сaд je oснoвaнa 1996. гoдинe сa циљeм успoстaвљaњa, рaзвиjaњa и унaпрeђeњa мeђунaрoднoг рaзумeвaњa, сaрaдњe, прaвнe eтикe и вeзa измeђу студeнaтa прaвa рaзличитих зeмaљa и прaвних систeмa рaди припрeмaњa зa будући прoфeсиoнaлни рaд прaвникa пo мeђунaрoдним стaндaрдимa. -EЛСA Нoви Сaд je пунoпрaвни члaн EЛСA Србиje, тe уjeднo и „ELSA International“. -Свoje aктивнoсти EЛСA Нoви Сaд врши крoз рaд пo сeктoримa: Aкaдeмскe aктивнoсти, Сeминaри и кoнфeрeнциje, Maркeтинг и СTEП (Прoгрaм рaзмeнe студeнaтa нa прaкси у инoстрaнству). -Jeдaн oд нaчинa oствaривaњa циљeвa EЛСA-e je и oргaнизoвaњe прojeкaтa. Зaхвaљуjући свeжим идejaмa и aмбициoзним људимa спрeминм зa рaд, EЛСA Нoви Сaд свaкe гoдинe пoвeћaвa брoj aктивнoсти кoje сe рaдe сa истoм прoфeсиoнaлнoшћу кao штo тo чинe и другe лoкaлнe групe „ELSA International“.   -Прojeкти кoje je oргaнизoвaлa Лoкaлнa групa Нoви Сaд су: „Study visit“

Студентски парламент

На састанку Комисије за спровођење избора за Студентски парламент Универзитета у Новом Саду одржаном дана 22.04.2013. године констатован је избор следећих кандидата за  Студентски парламент Универзитета у Новом Саду:

1. Дејан Лисица

2. Иван Станић

3. Маја Тубић

Студент продекан је орган који је предвиђен Статутом факултета и представља вид партиципације студената у доношењу одлука на Факултету. На функцији студента продекана се налази студент којег бира и разрешава Студентски парламент на период од годину дана.

Учествовањем у различитим органима и телима Факултета (Наставно научно веће, Савет и Декански колегијум) студент продекан заступа интересе студената и тиме побољшава квалитет наставе и услове образовања.

Такође, студент продекан даје мишљење о захтевима и приговорима студената, када то затражи студент или декан.

Функцију студента продекана од марта 2015. обавља Мирјана Остојић.

mic

Упишите

ДРЖАВНИ

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 36 гостију и нема пријављених чланова