English  uk copy 

 

др Душан Николић, редовни професор

Nikolic Dusan

др Душан Николић, редовни професор

Душан Николић је рођен 1962. године у Панчеву. Студије права је започео на Правном факултету у Новом Саду 1982. где је и дипломирао за нешто више од три године. Магистрирао је на истом факултету 1990. године, одбранивши магистарски рад на тему Правно нормирање и заштита кибернетских функција. Докторску дисертацију Појам грађанскоправне санкције одбранио је 1994. године на Правном факултету Универзитета у Београду, са одликом.

Универзитетску каријеру започео је крајем 1986. године када је на Правном факултету у Новом Саду изабран за асистента Катедре грађанскоправних наука. За доцента је изабран 1995, за ванредног професора 2000. године и за редовног професора 2005.  Године 2007. изабран је за придруженог члана Међународне академије за упоредно у Паризу (Académie internationale de droit comparé), коју чини око тристотине најистакнутијих познавалаца упоредног права у свету.

Као асистент, на Правном факултету је држао вежбе из наставних предмета: Грађанско право (општи део и стварно право); Грађанско са наследним правом и Облигационо право. На одељењима Економског факултета у Новом Саду и Суботици учествовао је у извођењу наставе из наставног предмета Право за економисте. На Институту за биологију Природноматематичког факултета у Новом Саду држао је наставу из предмета Економски и правни аспекти заштите животне средине.       

Професор Николић на Правном факултету у Новом Саду на основним студијама предаје: Увод у грађанско право и Стварно право, а на докторским студијама  Систем приватног права, Приватно право Европске уније и Право архитектуре, урбанизма и грађевинарства.Право архитектуре, урбанизма и грађевинарства. Био је ментор кандидатима који су писали специјалистичке, магистарске и докторске радове. Био је руководилац докторских студија Приватно право, на Правном факултету у Новом Саду. 

Учествовао је на више међународних научних скупова у земљи и иностранству у својству националног референта. Руководио је припремама за организовање више међународних конференција.

Награђиван је за развој међународне сарадње у области науке и високог образовања.

Предмет научног и стручног интересовања: општи принципи приватног права; историја грађанског права; филозофија грађанског права; политика грађанског права; упоредно приватно право; право интелектуалне својине; право животне средине; право архитектуре, урбанизма и грађевинарства; конвергенција правних култура; хармонизација и унификација приватног права.

Служи се енглеским, француским и руским језиком.

Професор Николић је аутор/коаутор више књига и око сто педесет других научних и стручних радова.

Књиге:

 

 1. Душан Николић, Право информација, Народна техника Војводине, Нови Сад, 1990.

 2. Даница Попов – Раденка Цветић – Душан Николић, Практикум за грађанско право – I књига:  Општи део,ТИМ, Нови Сад, 1991.

 3. Даница Попов – Раденка Цветић – Душан Николић, Практикум за грађанско право – II  књига:  Стварно право, Наука, Београд, 1993.

 4. Душан Николић, Грађанскоправна санкција (генеза, еволуција и савремени појам), Правни факултет у Новом Саду, Нови Сад, 1995.

 5. Закон о основама својинско-правних односа (пречишћен текст) са предговором, СЦИ, Нови Сад, 1997. (друго измењено и допуњено издање: 1998; треће допуњено издање: 2000; четврто издање: 2002, пето допуњено издање 2003. Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду; шесто измењено и допуњено издање: 2004, седмо измењено и допуњено издање: 2005;  осмо измењено и допуњено издање: 2007).

 6. Душан Николић, Увод у систем грађанског права I, СЦИ, Нови Сад, 1998; Увод у систем грађанског права II, СЦИ, Нови Сад, 1999. (друго обједињено и допуњено издање: СЦИ, Нови Сад, 1999; треће измењено и допуњено издање: 2001, четврто издање: Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, 2003; пето измењено и допуњено издање: Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, 2004, шесто измењено и допуњено издање: 2005; седмо измењено и допуњено издање: 2006; осмо измењено и допуњено издање: 2007; девето издање: 2008).

 7. Душан Николић, Правни факултет у Новом Саду 1955–2000, Нови Сад, 2001. (друго измењено и допуњено издање: 2004; треће измењено и допуњено издање: 2005).

 8. Душан Николић, Хармонизација и унификација грађанског права – Елементи за стратегију развоја правне регулативе, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, 2004.

 9. Душан Николић, Tort Law – Serbia and Montenegro, Kluwer Law International, The Hague – Лондон - Бостон, 2007.

 1. Душан Николић, Основни извори стварног права, Центар за издавачку делатност Прав-ног факултета у Новом Саду, 2007.

 2. Књига генерације – Дипломци, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад, 2007; (друго издање 2008; треће издање 2009).

 3. Основе права животне средине (редактор: Душан Николић), Нови Сад, 2009.

 4. Сава Текелија - Правна дисертација о узроцима и циљу постојања државе (редактор: Душан Николић), Матица српска, Нови Сад, 2009.
 5. Dušan Nikolić, Reforma vlastickeho prava v Srbsku, поглавље у књизи: Reforma sukromneho prava v strednej a vychodnej Europe (редактор: Ian Lazar), Братислава, 2009, стр. 171-185.
 6. Jован Хаџић, О узроцима развода брака, према учењу Источне православне цркве Христове (редактор: Душан Николић), Матица српска, Нови Сад 2010.

 

Стручна усавршавања и студијски боравци у иностранству:

 Правни факултет Универзитета у Женеви, Швајцарска (2002; 2004; 2006);

Макс Планк Институт за упоредно и међународно приватно право у Хамбургу, Немачка

    (2004. и 2007);

Правни факултет Универзитета у Марибору, Словенија (2005).

У оквиру међууниверзитетске сарадње краће време је боравио на двадесетак страних

     универзитета и научних института.

 

Руковођење научним, истраживачким и развојним пројектима:

Коришћење пољопривредног земљишта, научноистраживачки пројекат Младих истражавача  

     Војводине (1986 – 1987);

Унапређење наставе и науке у  складу са Болоњском декларацијом, научноистраживачки и 

     развојни пројекат Правног факултета у Новом Саду (2002 – 2004);

Приватно право у Војводини између два светска рата, научноистраживачки пројекат Матице  

     српске у Новом Саду (2005 – );

 Унапређење правног образовања у области права животне средине у Србији (Improvement of Lеgаl

     Education on the Environmental law in Serbia), Међународни научноистраживачки и развојни 

     пројекат (2006 – );

¨ Хармонизација права Републике Србије са правом Европске уније, научноистраживачки и

     развојни пројекат Правног факултета у Новом Саду  (2008 - ).

 

Значајније друштвене активности и функције: 

 

¨ Секретар џудо и самбо клуба Славија у Новом Саду (1984 - 1986);

¨ Координатор научноистраживачких пројеката Младих истраживача Војводине

    (1986 -1988);

¨ Судија Суда части Регионалне привредне коморе у Новом Саду (1996 -1998);

¨ Судија Суда части Привредне коморе Републике Србије (1996 - 2000);

¨ Члан председништва Југословенског удружења за медицинско право (1997 – 1999);

¨ Оснивач Академске издавачке куће СЦИ – Нови Сад (1997 - ).

¨ Декан Правног факултета у Новом Саду (2002 - 2004);

¨ Члан Комисије за акредитацију високошколских установа при Министарству просвете 

     и спорта Републике Србије (2003);

¨ Члан Савета експерата за мултидисциплинарне студије Универзитета у Новом Саду 

    (2004 - );

¨ Члан Управног одбора Мреже универзитета централне и источне Европе, са седиштем у    

     Венецији (2003 - 2005); 

¨ Члан Центра за праћење имплементације Европског устава, са седиштем у Риму (2004);

¨ Члан Одбора Одељења за друштвене науке Матице српске у Новом Саду (2005 - );

¨ Члан Одбора за статутарна питања Матице српске (2005 - ). 

¨ Члан редакционог одбора међународног часописа  Transition Studies Review, Венеција –

    Беч (2003 - 2005);

¨ Члан редакционог одбора међународног часописа Sports Law Review, Атина (2006 - ); 

¨ Оснивач и уредник међународног часописа Европски правник / European Lawyer Јournal,

     Нови Сад  (2006 - );  

¨ Члан радне групе за израду нацрта Законика о својини и другим стварним правима

     Републике Србије (2005 – );

¨ Члан Комисије за животну средину и енергију Међународне трговинске коморе

     (International Chamber of Commerce), са седиштем у Паризу (2007 - ).

¨ Члан Националног научног савета при Министарству за заштиту животне средине  

     Републике Србије. (2008 - );  

¨ Члан научног савета часописа Analele Universitatii de vest din Timişоаrа - seria Drept, Темишвар,

     (2007 - ).

¨ Члан Међународне академије за упоредно право (Acadéмiе internationale dе droit comparé), са  

     седиштем у Паризу (2007 - ).

¨ Генерални скеретар Матице српске (2008 - ).

¨Почасни потпредседник Међународне асоцијације за спортско право (International Association for Sports Lаw), (Атина, 2008 - );

¨ Члан издавачког савета румунског националног часописа за интелектуалну својину Revista 

    Romana de Dreptul Proprietatii Intelectuale (2008  - )

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


 

mic

Упишите

ДРЖАВНИ

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 104 гостију и нема пријављених чланова