Др Мило Бошковић

 

BoskovicMiloWiki

  Др Мило Бошковић


Проф. емеритус др Мило Бошковић
, редовни професор Правног факултета и професор емеритус Универзитета у Новом Саду,  рођен је 05 маја 1943,  у Мојковцу. Гимназију je похађао и завршио у Бијелом Пољу, Црна Гора. Правни факултет Универзитета у Новом Саду, правосудни смер, завршио 1970 године. Магистарске студије  на смеру Међународноправо и међународни односи, на Факултету политичких наука Универзитета Београд завршио  1973. године одбраном тезе Угрожавање независности и територијалног интегритета СФРЈ. Докторску дисертацију Југословенска политичка емиграција на истом факултету одбранио 1977 године.

Стручну каријеру започео je у Покрајинском секретаријату  за унутрашње послове  Војводине, Нови Сад,  у звању инспектора и вишег инспектора и помоћника покрајинског секретара за унутрашње послове  за послове сузбијања криминалитета. Краће време 1987 године обављао је дужност начелнике једног од сектора безбедности у Савезном секретаријату за унутрашнјуе послове СФРЈ. За успешан рад одликован je Орденом заслуга за народ Председништва СФРЈ 1984 године.

Наставно научну каријеру уз стручну започео 1984 године  на Правном и Филозофском факултету у Новом Саду у звању доцента, од 1989 године биран за ванредног а затим и за редовног професора кривичноправних дисциплина Правног факултета на Универзитету у Новом Саду. У наставничкој каријери држао је повремено наставу на више домаћих и страних факултета: На Филозофском факултету у Новом Саду на Катедри за социологију,  Дефектолошком факултету у Београду, Академији за дипломатију и безбедност у Београду, Факултету за пословни менаџмент у Бару, Правном факултету Универзитета Источно Сарајево, Правном факултету Унивезитету Слобомир, Полицијској академији у Београду, Економском факултету у Суботици, Правном факултету у Сегедину и Темишвару. У свом дугогодишњем раду на Универзитетима у Новом Саду и Источном Сарајеву остварио je успешну академску и научну каријеру. У оквиру међуфакултетске сарадње гостовао је и држао предавања из области организованог криминалитета на интеркатедарским састанцима на правним факултетима и учествовао на више међународних скупова с рефератима у земљи и иностранству. Његова професионална оријентација у оквиру правних наука оријентисана је на области криминологије, организованог криминалитета и деликата насиља. У периоду од 1999. до 2012. године био је шеф Катедре за кривично право на Правном факултету у Новом Саду,  а у истом својству и на Правном факултету Универзитета Источно Сарајево. На основним и студијама вишег степена предавао je предметe из области криминологије и кривичноправних наука. Био је ментор у изради више докторских дисертација и магистарских теза на правним факултетима у Новом Саду, и у  Источном Сарајеву.

Због изузетних резултата пошто се посебно истакао својим научним, односно стручним и педагошким радом, и стекао међународну репутацију,  те постигао значајне резултате у обезбеђивању наставно-научног, подмлатка, и имао  посебне заслуге за развој и напредак Универзитета и факултета у школској 2011/2012 години изабран је за професора емеритуса на Универзитету у Новом Саду.

У свом научном и стручном опусу, професор Мило Бошковић објавио је укупно 104 рада научног и стручног карактера, од чега 48 књига (уџбеника и монографија). Његова дела Криминолошки лексикон, Лексикон безбедности и Шеста колона у научном статусу се третирају капиталним делима у престижним  како у домаћим и познатим иностраним библиотечким фондовима, а уџбеници из области криминологије и кривичног права су обавезна или допунска литература на преко десет факултета У Републици Србији или у државама бивше СФРЈ. У својству експерта био је ангажован је од стране ОЕБС-а на изради закона из области извршења кривичних санкција у Р. Србији, као и у својству члана Стручног Савјета за праћење, проучавање и унапријеђење система извршења кривичних санкција Министарства правде БиХ.

БИБЛИОГРАФИЈА, књиге

1. Milo Bošković, Nikola Anić, Mićo Lovrić,  Čovek - osnovni činilac oružane borbe i otpora / Kikinda : Radnički univerzitet  "Aleksa Radosavčev", 1978.

2. Мило Бошковић,  Антијугословенска фашистичка емиграција, Слобода, Београд, 1980.  

3. Мило Бошковић, Шеста колона, Биротехника, Загреб, 1985. 

4. Бошковић, Милo, Радуловић, Радоје Б., Перовић, Братимир, Новковић, Станко,  Opštenarodna odbrana i društvena samozaštita SFRJ,: Виша економско-комерцијална школа, Novi Sad , 1988

5. Бошковић, Мило, Оспособувсње на населението за одбрана и заштита,  Скопје : Просветно дело, 1989.

6. Мило Бошковић, Друштво, вредности и деструкција, АС Импекс, Нови Сад, 1992. 

7. Milo Bošković, Srbofobije i srpske fobije, Novi Sad : Dnevnik ; Beograd : Redakcija Aerosvet, 1992.

8. Mило Бошковић, Србофобије и српске фобије, (друго издање) Културноуметничка задруга Славија, Нови Сад, 1993. 

9. Мило Бошковић, Социјалне девијације, Славија прес, Нови Сад, 1993.

10. Мило Бошковић, Криминологија и социјална патологија, Матица српска, Нови Сад, 1995.

11, Мило Бошковић, Странпутице – патологија културе и карактера човека, Матица српска, Нови Сад, 1995. 

11. Мило Бошковић, Криминолошки лексикон, Матица српска и Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, 1998.

12. Мило Бошковић, Криминологија с пенологијом III, Основи пенологије, Универзитет у Новом Саду - Правни факултет Нови Сад, 2000. 

13. Мило Бошковић, Криминологија с пенологијом II, Криминална феноменологија, Универзитет у Новом Саду - Правни факултет Нови Сад, 2000. 

14. Мило Бошковић, Криминологија с пенологијом I, Криминална етиологија, Универзитет у Новом Саду - Правни факултет Нови Сад, 2000. 

15. Мило Бошковић, Криминална етиологија, (друго измењено и допуњено издање) Правни факултет Нови Сад, 2002. 

16. Мило Бошковић, Миленко Радоман, Пенологија, Правни факултет Нови Сад, 2002. 

17. Мило Бошковић, Кривично право у области јавних овлашћења, Факултет за услужни бизнис, Нови Сад, 2003.

18. Milo Bošković, Sandra Perić, Ličnost i društvo, Fakukultet za uslužni biznis, Novi Sad, 2004. 

19. Мило Бошковић,  Привредно казнено право, Универзитет у Новом Саду, Правни Факултет 2006. 

20. Milo Bošković, Kriminologija, Novi Sad : Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost, 2006.

21. Milo Bošković , Socijalna patologija, Novi Sad : Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost, 2007

22. Milo Bošković, Kriminologija (drugo dopunjeno i izmenjeno izdanje) , Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost, Novi Sad, 2007.

24. Milo Bošković, Krivično pravo, Prometej, Novi Sad, 2009.

25. Milo Bošković, Osnovi krivičnog procesnog prava, Prometej, Novi Sad, 2009.

26. Мило Бошковић, Право привредних преступа и  прекршајно право, Српски културни круг, Нови Сад, 2009

27. Мило Бошковић, Социјална патологија, (друго допуњено и измењено издање) Правни факултет, Центар за издавачку делатност,  Нови Сад, 2009.

28. Мило Бошковић, Здравко Скакавац,  Организовани криминалитет- карактеристике и појавни облици, «Прометеј» Нови Сад, 2009.

29. Мило Бошковић, Миле Матијевић, Пенологија, Интернационална асоцијација криминалиста, Бања Лука, 2010.

30. Milo Bošković, Pravo privrednih prestupa i prekršajno pravo, (drugo dopunjeno i izmenjeno izdanje)  Novi Sad : Srpski kulturni krug, 2011.

31. Milo Bošković , Kriminologija, Banja Luka : Panevropski univerzitet Apeiron, 2011

32. Мило Бошковић , Криминологија, (треће допуњено и измењено издање)  Нови Сад : Унија факултета Југоисточне Европе, Факултет за правне и пословне студије, 2011.

33. Milo Bošković, Zdravko Skakavac,  Kriminologija,  Banja Luka : Fakultet za bezbjednost i zaštitu, 2012.

34. Мило Бошковић , Криминологија (четврто измењено и допуњено издање), Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност,2012

35. Milo Bošković ,  Socijalna patologija, (treće dopunjeno i izmenjeno izdanje),Unija fakulteta Jugoistočne Evrope, Fakultet za pravne i poslovne studije, 2012.

36. Milo Bošković, Krivično pravo (drugo dopunjeno i izmenjeno izdanje), Novi Sad : Unija fakulteta Jugoistočne Evrope, Fakultet za pravne i poslovne studije, 2012.

37. Milo Bošković, Krivično pravo, ( treće dopunjeno i izmenjeno izdanje) Novi Sad : Unija fakulteta Jugoistočne Evrope, Fakultet za pravne i poslovne studije 2013.

38. Мило Бошковић , Криминологија (пето измењено и допуњено издање), Нови Сад, Унија факултета Југоисточне Европе, Факултет за правне и пословне студије   2013.

39. Milo Bošković, Zdravko Skakavac,  Krivično pravo, Banja Luka : Fakultet za bezbjednost i zaštitu 2013.

40. Milo Bošković, Krivično pravo, (četvrto dopunjeno i izmenjeno izdanje) Novi Sad : Unija fakulteta Jugoistočne Evrope, Fakultet za pravne i poslovne studije 2014.

41, Мило Бошковић, Криминологија (шесто измењено и допуњено издање) , Правни факултет, Центар за издавачку делатност, Нови Сад, 2015.

42. Бошковић, Мило, Маринковић, Душан,  Социјална патологија, Нови Сад : Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2015.

43. Мило Бошковић, Милош Марковић,  Криминологија са елементима виктимологије, Нови Сад : Правни факултет за привреду и правосуђе, 2015. 

44. Мило Бошковић, Криминолошки лексикон, Матица српска, Нови Сад, 2015.

45. Мило Бошковић ,  Социјална патологија (четврто измењeно и допуњено издање), Унија факултета Југоисточне Европе, Факултет за правне и пословне студије 2015.

46. Мило Бошковић , Криминологија (седмо измењено и допуњено издање),,Нови Сад, Унија факултета Југоисточне Европе, Факултет за правне и пословне студије   2015.

47. Milo Bošković, Tatjana Skakavac, Prekršajno pravo, Novi Sad : Fakultet za pravne i poslovne studije  2017.

48. Мило Бошковић, Лексикон безбедности, „Службени гласник“ Београд, Правни факултет Нови Сад, 2017.

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

mic

Упишите

ДРЖАВНИ

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 124 гостију и нема пријављених чланова