Организација факултета

ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТА

Ради ефикаснијег остваривања наведених делатности, у оквиру Факултета формирани су посебни органи управљања, стручни органи и пратеће службе. Функцију управљања врше декан, четири продекана и Савет факултета. Стручни органи су Наставно-научно веће Правног факултета и већа катедара. За обављање административних, стручних и техничких послова задужен је Секретаријат у чијем саставу су Служба за опште и заједничке послове, Служба за наставу, Служба рачуноводства. Центар за издавачку делатност са скриптарницом и Библиотека су посебне организационе јединице.

ДЕКАНАТ

Радом Правног факултета руководи декан којег бира Савет Правног факултета из реда професора, на предлог Наставно-научног већа. Он предлаже основе пословне политике, унутрашњу организацију, одлучује о захтевима студената, доноси појединачне акте у оквиру своје надлежности, стара се о спровођењу одлука и закључака факултетских органа и обавља друге послове предвиђене законом, Статутом и другим општим актима. Декан је одговоран за остваривање образовне и научне делатности на Факултету. У обављању тих послова помажу му продекан за наставу, продекан за финансије, продекан за међународну сарадњу, продекан за науку и секретар деканата.

Садашњи деканат Правног факултета у Новом Саду чине: проф. др Бранислав Ристивојевић, декан (од 1. октобра 2018. године), проф. др Татјана Бугарски, продекан за наставу, проф. др Слободан Орловић, продекан за финансије, проф. др Гордана Дракић, продекан за науку и доц. др Бојан Тубић, продекан за међународну сарадњу. Секретар деканата је Марија Комароми.
Досадашњи декани Правног факултета у Новом Саду: проф. др Александар Магарашевић (1959–1962), проф. Тоша Тишма (1962), проф. др Владимир Капор (1962–1966), проф. др Ратко Пешић (1967–1969), проф. др Никола Воргић (1969–1973), проф. др Славко Царић (1973–1975), проф. др Милош Стеванов (1975–1979), проф. др Младен Стојанов (1977–1979), проф. др Момчило Грубач (1979–1981), проф. др Милијан Поповић (1981–1983), проф. др Милорад Јосиповић (1983–1985), проф. др Љубиша Милошевић (1985–1987), проф. др Славко Царић (1987–1989), проф. др Антун Маленица (1989–1991), проф. др Зоран Стојановић (1991–1992), проф. др Драган Милков (1992-1998), проф. др Љубомирка Кркљуш (1998–2000), проф. др Ранко Кеча (2000), проф. др Срђан Шаркић (2000–2002), проф. др Душан Николић (2002-2004), проф. др Олга Цвејић Јанчић (2004-2006), проф. др Ђорђе Попов (2006-2009), проф. др Ранко Кеча (2009-2015), проф. др Љубомир Стајић (2015-2018).

САВЕТ ФАКУЛТЕТА

Савет Факултета је орган управљања на Факултету. Њега именује и разрешава оснивач – Влада Аутономне Покрајине Војводине. За чланове Савета именују се, с једне стране, истакнути представници друштвене заједнице, а са друге, запослени на Факултету и студенти. Савет Факултета одлучује о коришћењу средстава факултета, доноси годишњи програм рада и план развоја, усваја финансијски план, годишњи обрачун и извештај о пословању, доноси опште акте и обавља друге послове утврђене законом и општим актима.

НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ

Наставно-научно веће чине декан, продекани, шефови Катедара по функцији и три представника из реда асистената, као и представници студената из редова Студентског парламента. Седницама већа председава декан, кога у одсуству замењује један од продекана. Наставно-научно веће доноси наставни план и програм основних, специјалистичких, мастер и докторских студија, доноси програм научних истраживања и научних и развојних пројеката, чији је носилац Правни факултет, утврђује мере за подстицање развоја изразито успешних и даровитих студената, одлучује о наставној и научној сарадњи са институцијама у земљи и иностранству и др.

КАТЕДРЕ

Наставу на Правном факултету изводи компетенетан и афирмисан наставнички кор који чине 26 редовних професора, 5 ванредних професора, 10 доцената, 16 асистената и 4 сарадника у настави. Професори и асистенти су распоређени у девет катедара. То су: Катедра грађанскоправних наука; Катедра за јавно право; Катедра за међународно право; Катедра за теорију државе и права, филозофију права и социологију; Катедра за историју државе и права; Катедра за кривично право; Катедра привредноправних наука; Катедра за радно и социјално право; Катедра правноекономских наука и Катедра безбедносноправних наука.

mic

Упишите

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 84 гостију и нема пријављених чланова