Секретаријат

СЕКРЕТАРИЈАТ

Stanisav MasalovicАдминистративне и техничке послове који су у функцији наставе и науке обављају запослени у Секретаријату. Секретаријатом руководи секретар Правног факултета. Он заступа Факултет у пословима које му повери декан, припрема предлоге нормативних аката, стара се о спровођењу одлука факултетских органа, непосредно координира рад стручних и техничких служби које су у саставу Секретаријата и обавља друге послове по налогу декана.

В.Д. Секретара Правног факултета у Новом Саду је Станисав Масаловић, дипломирани правник.
Досадашњи секретари Правног факултета: Константин Поповић (1959–1973), Никола Вујашковић (1973–1975), Слободан Влаисављевић (1975–1978), Јероним Чутурић (1978- 1991), мр Александар Радованов (1991–1994), Михаило Нешковић (1994-2009) и Биљана Томић-Узелац (2009-2016).

 

БИБЛИОТЕКА

 Библиотека ПDanijela Arsenijevicравног факултета у Новом Саду у својим фондовима располаже са преко 350.000 библиотечких јединица од којих већину чине монографије и серијске публикације. Значајан део фонда чине стране публикације као и коментари закона, збирке судских одлука, енциклопедије, речници и лексикони. Фондови библиотеке су богати и ретким издањима. Крајем 2019. године у фонду Бибиотеке се налазило 76427 књига, 1642 наслова часописа, 1510 библиотечких јединица мултимедијалне грађе. Библиотечки фонд покрива све области права, а садржи и мноштво наслова из историје, социологије, филозофије, економије, религије и сл. Библиотека у штампаном облику, поседује службена гласила бивше СФРЈ и свих њених република чланица. Службена гласила Републике Србије поседује у штампаном и електронском облику. Осим тога, Факултет је деценијама био депозитар свих званичних издања СР Немачке, Мађарске, Румуније и некадашње Источне Немачке (ДДР). Библиотека је путем академске мреже повезана на Конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку (КОБСОН), чиме својим корисницима обезбеђује приступ великом броју страних часописа и књига индексираним у реномираним правним базама као што су: HeinOnline, EBSCO, JSTOR, Kluwer, SAGE, Wiley, Oxford Journals, Springer и многe друге. У склопу Библиотеке налазе се две читаонице. Већа, у два нивоа, са 140 места, намењена је за рад и учење студената. Мању читаоницу, у којој се налазе најновији бројеви часописа и службених гласила, користе наставници и сарадници. У читаоници се налази 10 рачунара за претраживање фонда Библиотеке и правних база. У њој је могуће бежично повезивање преносних рачунара путем бесплатне Wi Fi мреже.

У Библиотеци раде библиотекари: Зора Влајковић-Вајдле и Биљана Томић-Узелац и књижничари : Светислав Исаков и
Јелена Бркић.

Управник Библиотеке је Данијела Арсенијевић.

Досадашњи управници Библиотеке: Милош Стојановић (1960-1977), Магдолна Нађ (1978-1991) и Радмила Дабановић (1991-2020).

СЛУЖБА ЗА НАСТАВУ

 Milan-BabicСлужба за наставу врши све послове везане за упис и испис студената, припрема распоред часова предавања и вежби, оверава семестре и године студија, прима и обрађује пријаве за полагање испита, води евиденцију о положеним испитима, припрема уверења и службене извештаје из своје надлежности, обрађује документацију за издавање диплома о завршеним основним и последипломским студијама и обавља друге послове по налогу декана и продекана. У служби радe Снежана Качавенда, Предраг Јованов, Светлана Трбојевић и Даница Милановић, референти.

 Шеф Службе за наставу је Милан Бабић, дипломирани правник.

СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА

Tanja PetrovicСлужба рачуноводства обавља послове у вези са финансијским пословањем Факултета. Опремљена је компјутерима и другим савременим техничким помагалима. У служби раде референти Босиљка Павловић и Милана Црвени.

Руководилац финансијско-књиговодствених послова је Тања Петровић, дипломирани економиста.

Досадашњи руководиоци службе: Смиљана Сауер (1959–1971), Милутин Попов (1971- 1975), Душко Лаковић (1976–1977), Милан Николић (1977–1978) Мира Билер (1978–1982), Јовица Козловачки (1983-2000), Босиљка Павловић (2000) и Јовица Козловачки (2000-2007).

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Snezana PetrovicОбављање административних и техничких послова поверено је запосленима у Служби за опште и заједничке послове.

Шеф службе за опште и заједничке послове је Снежана Петровић, дипломирани правник.

У Служби раде: Јасминка Фаркаш, Душица Козић, референти за опште и заједничке послове; Сузана Новитовић, дактилограф; Владимир Ботић, информатичар; Драган Остојић, домар-економ; портир: Милан Љубинковић; раднице на одржавању чистоће: Коса Ковачевић, Невенка Ковачевић, Соња Мијатовић, Олга Марковић и Алена Абеловски.

Претходни руководилац Службе био је Бранислав Милинков.

ЦЕНТАР ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ И СКРИПТАРНИЦА

Правни факултет од 1990. године има сопствени Центар за издавачку делатност који објављује уџбенике, приручнике и научне монографије наставника и сарадника Правног факултета у Новом Саду према плану и програму који сваке године утврђује Издавачки савет. Чланови Издавачког савета су: проф. др  Ранко Кеча, проф. др Љубомир Стајић, доц. др Драгиша Дракић, др Владимир Марјански и мр Радмила Дабановић. Издавачки савет поред наведена три изабрана члана чине и два члана по функцији: декан Правног факултета и управник Центра за издавачку делатност.
Факултетске публикације се продају у скриптарници и посредством књижарске мреже. Осим тога, скриптарница за потребе студената обезбеђује уџбенике и приручнике других издавача.
Радом Центра за издавачку делатност, као и скриптарницом која је у њеном саставу, руководи управник – проф. др Љубомир Стајић. Главни и одговорни уредник монографских издања је мр Радмила Дабановић, секретар Центра је др Владимир Марјански. За продају публикација задужени су Радивој Малешевић и Жељко Мирић.

mic

Упишите

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 210 гостију и нема пријављених чланова