English  uk copy 

 

RSS сервисне информације

Истина о докторату Слободана Бељанског

icon1Имајући у виду неистине које је у медијима Слободан Бељански изнео на рачун Правног факултета, увреде, дезинформације и агресивну медијску кампању коју води против Факултета, Колегијум деканата Правног факултета је одлучио да јавности пружи детаљну информацију о поништеном докторату, као и да на увид стави све релевантне документе везане за овај случај.

ИСТИНА О ДОКТОРАТУ СЛОБОДАНА БЕЉАНСКОГ

1.  ЗАШТО БЕЉАНСКИ НИЈЕ МОГАО ДА ДОКТОРИРА 1992. ГОДИНЕ?

Скоро све изјаве Слободана Бељанског дате у вези са неуспешном одбраном његовог „доктората“ не одговарају истини. Основни разлог зашто није могао да докторира 1992. године тиче се чињенице да није био у стању да на време припреми текст који би одговарао минималним стандардима за докторат.

Слободан Бељански је пријавио докторат 1987. године према тадашњем покрајинском Закону који је дозвољавао да и лице које није магистар наука може директно да пријави докторат (Бељански није магистар). Израда доктората му је одобрена 10. јуна 1987. године. Законски рок за одбрану доктората износи 5 година од одобрења и он је истекао 10. јуна 1992. године. Протеком законског рока дефинитивно и трајно престаје право на одбрану тог доктората.

Пре истека рока, већ су се дешавале незаконитости. Будући да Бељански ни такав текст, какав је предао, није на време предао, журило се пред истек рока да се, макар и уз повреду Закона, Бељанском омогући одбрана доктората. Његовом ментору је било веома стало да Бељански докторира. Разлоге знају њих двоје. Према Закону се дисертација мора ставити на увид јавности 30 дана и у том року свако може да стави приговор. Дисертација је стављена на увид јавности 13. маја, а  одбрана је заказана за 07. јуни 1992. године (да ли је то 30 дана?). Зашто није заказана за 13. јуни, чиме би био одржан рок? Разлог је једноставан: 10. јуна је истицао рок од пет година од одобрења дисертације, а након тог рока дефинитивно и трајно престаје право на одбрану тог доктората! Знали су то и ментор Бељанског и Бељански. Иначе би чекали 13. јуни! 

04. 06. 1992. уложен је приговор на законитост заказане одбране. Чим је то учињено, цела процедура је морала да се обустави.

05.06.1992. два члана Комисије: проф. др Загорка Јекић-Симић и проф. др Зоран Стојановић обавештавају Наставно-научно веће да иступају из Комисије и наводе разлоге за тај поступак:

„ЗБОГ ИЗУЗЕТНЕ КРАТКОЋЕ ВРЕМЕНА И НЕУОБИЧАЈЕНОГ ПОСТУПКА, РЕФЕРАТ О ПОДОБНОСТИ ТЕЗЕ ЗА ОДБРАНУ СМО ПОТПИСАЛИ НА ОСНОВУ ЛЕТИМИЧНОГ УВИДА У РАД КАНДИДАТА. МЕЂУТИМ, ПРИПРЕМАЈУЋИ СЕ ЗА ОДБРАНУ БИЛИ СМО У ПРИЛИЦИ ДА ДИСЕРТАЦИЈУ (ДЕТАЉНО) ПРОЧИТАМО, НАКОН ЧЕГА СМО УСТАНОВИЛИ ДА РАД НЕ ИСПУЊАВА НИ МИНИМАЛНЕ  УСЛОВЕ КОЈИ СЕ ТРАЖЕ ЗА ДОКТОРСКУ ДИСЕРТАЦИЈУ. ТЕМА ДИСЕРТАЦИЈЕ У СВАКОМ ПОГЛЕДУ НИЈЕ ОБРАЂЕНА НА ОДГОВАРАЈУЋИ НАЧИН, НИЈЕ У ДОВОЉНОЈ МЕРИ КОРИШЋЕНА АДЕКВАТНА (РЕЛЕВАНТНА ЗА ТЕМУ) НАУЧНА ЛИТЕРАТУРА И ИЗВОРИ, НИЈЕ ИЗВЕДЕН ЗАКЉУЧАК О ПРОБЛЕМУ ДЕФИНИСАНОМ У УВОДУ РАДА, ПОЈЕДИНА ВАЖНА ПИТАЊА СУ НЕДОВОЉНО ОБРАЂЕНА ИЛИ СУ ПОТПУНО ИЗОСТАВЉЕНА, А У РАДУ СУ НАШЛА МЕСТА ПИТАЊА КОЈА СА ТЕМОМ НЕМАЈУ НИКАКВЕ ДИРЕКТНЕ ВЕЗЕ ИТД. ПОРЕД ТОГА, ВРЛО СКРОМАН ОБИМ РАДА ЈЕ У ИЗУЗЕТНОМ НЕСКЛАДУ СА ВЕОМА ШИРОКОМ ТЕМОМ. НА ЗАХТЕВ НАСТАВНО – НАУЧНОГ ВЕЋА, СПРЕМНИ СМО ДА ДЕТАЉНО ОБРАЗЛОЖИМО ОВАКАВ НАШ СТАВ И НАВЕДЕМО И КОНКРЕТНЕ ПРИМЕДБЕ“.

Рад, иначе, има 111 страна, од чега је 16 празних страна, што значи да је докторат написан на 95 страна текста, а што за друштвене науке, посебно за овакву тему одговара евентуално солидном мастер раду. Наравно, не мери се по странама, али у друштвеним наукама постоје одређени стандарди.

У „научној“ библиографији дисертације о југословенском кривичном поступку мање од половине су дела која имају везе са темом, а остало су дела из филозофије, социологије, историје, литературе и сл. Између осталог, на списку „научне“ литературе за југословенски кривични поступак су и дела као што је: Аристотелова Физика и Метафизика,  Августиново дело о Божјој држави, Матријархат, Холизам и мјерење, Увод у историју социологије, Есеји, Нова религијска свест и друштвена реалност, „Оригинална позиција“ или Кантов „изворни уговор“, О пријатељству, О дужностима, О старости, Метаморфозе метафизике, Правни речник, О првим принципима, апоријама и солуцијама, Божанствена комедија, Медитације о првој филозофији, Расправа о методи, Предсократовци, Изградња историјског света у духовним наукама, Ниче и метафизика, Историја хеленске етике, Сабране грчке трагедије, Топика и јуриспруденција, Херменеутика, Институције, Скривени Бог, De iure belli ac pacis, Сувремени позив социологије, Прилог реконструкцији историјског материјализма, Нови путеви онтологије, Енциклопедија филозофских знаности, Феноменологија духа, Филозофијска пропедеутика, Битак и вријеме, Увод у метафизику, О духу, Плитика и практичка филозофија, Левијатан, Илијада, Картезијанске медитације, Филозофска аутобиографија, Критика чистог ума, Метафизика ћудоређа, Ум и слобода, Филозофски есеји, Дијалектика конкретног, Како читати Хегела, Политичка граматика, Изабрани филозофски списи, Нови огледи о људском разуму, Структурална антропологија, Оглед о људском разуму, Друштвена историја Енглеске, Идеологија и утопија, Филозофија Хераклита мрачног, Намјера и чин, Структура науке, Демократска и ауторитарна држава, Воља за моћ, Размишљање и хипотеза о проблему политичке легитимације, Метаморфозе, Иконографске студије, Сентенције, Историја Француске, Дијалози, Филеб и Теетет, Парменид, Плиније Гај Млађи – Писма, Сиромаштво историзма, Фојербах, Људско знање, Извори римског права, Човјек и повијест, Систем трансцеденталног идеализма, Расправа о блаженом животу и писма Луцилију, Одабране трагедије, Теолошко-политички трактат, Свет као воља и представа, Анали, Храброст бивствовања, Истраживање историје, О демократији у Америци, Привреда и друштво, Начела нове знаности, Филозофски речник, Објашњење и разумевање…

Стиче се утисак као да је Бељански у „научну“ библиографију сврстао све књиге које је имао у кућној библиотеци? Можда у намери да његова „научна“ литература буде што богатија? Или да се остави утисак? Изостављене су Андерсенове бајке? Како би тек „научна“ литература обилно и продуховљено изгледала да је укључио и сву белетристику? Но, ипак постоје и неки стандарди који се тичу научне литературе за одређену тему докторске дисертације!

06. 06. 1992. у дневном листу „Дневник“ објављен је оглас којим је јавност обавештена да се ОТКАЗУЈЕ одбрана докторске дисертације заказана за 07. 06. 1992. Нетачне су тврдње Бељанског да је одбрана само ОДЛОЖЕНА, па је после 9 година настављена!? Нити је тако учињено, а нити је то могуће. Одбрана не може да се одложи за девет година. Максималан законски рок за одбрану је пет година од дана када је одобрена.

Иако је одбрана ОТКАЗАНА, иако би сутрадан иначе по сили закона престало право на одбрану, 09. 06. 1992. Слободан Бељански театрално поднеском изјављује да „дефинитивно не жели да брани“ своју докторску дисертацију и тражи да му се примерци предате докторске дисертације врате. Стиче се утисак као да је човек је нешто увређен (ваљда зато што му није омогућено да незаконито докторира), па са висине, могло би се рећи као господин који је изнад тога, каже да он ни неће да докторира! Међутим, он се одрекао нечег што није ни могао да има! Баш галантно!

Слободану Бељанском је враћена дисертација, а поступак одбране докторске дисертације је неуспешно окончан. Међутим, доћи ће дан када ће и незаконит докторат моћи да се брани!

2. ЗАШТО БЕЉАНСКИ НИЈЕ СМЕО ДА ДОКТОРИРА 2001. ГОДИНЕ?

Када се пријави испит и студент не изађе на испит, он тај испит мора поново да пријави. Пријава не важи 14 година! Исто је и са докторатом. Када је пријављен, па кандидат изјави да не жели да га брани (а није ни могао да га брани), па се одбрана не обави у законском року, докторат мора поново да се пријави и да се спроведе целокупна процедура. Наравно, након пријаве се као први корак утврђује подобност кандидата за пријаву докторске дисертације, а у том првом кораку би за Бељанског било констатовано да не испуњава услове, јер није магистар правних наука! Према Закону који је био на снази 2001. године предуслов за докторат је звање магистра наука! То опет значи да докторат није поново пријављивао, јер није ни могао да га пријави!

Међутим, и поред свега, марта 2001. године Бељански је одбранио исти, повучени, никада поново пријављени, докторат!? То значи да је 14 година након одобрења израде доктората обављена јавна одбрана, иако је законски рок највише пет година. То значи да је одбрањен фактички непостојећи докторат, јер је претходни повучен дан пре протека законског рока, након којег апсолутно престаје могућност одбране доктората.

3. ЗАШТО ДОКТОРАТ БЕЉАНСКОГ НИЈЕ РАНИЈЕ ПОНИШТЕН?

Интересантно је да се девет година након неуспешне одбране „доктората“ није ништа догађало. Нити се Бељански икада жалио на то да је 1992. године пропао због неких завера, космичких сила, његових слободарских ставова, антиратне политике, сунчевих пега (данас се нечега од тога сетио) , а не због тога што није био у стању да благовремено напише иоле квалитетан рад, нити је на Факултету тим поводом било ко ишта предузимао, укључујући његовог ментора и блиског пријатеља професора Грубача. Тако би вероватно вечито и остало да није дошло до 5. октобра 2000. године.  Након промене политичке власти октобра 2000. године, на Правном факултету је формиран Кризни штаб који је суспендовао легалне органе Факултета, а у центру штаба је био ментор Бељанског. То је изненада дало прилику да се Бељански ипак некако домогне доктората! На седници Наставно-научног већа 01. марта 2001. године, у потпуно нелегалном саставу, мимо Статута и Закона, изненада се доноси одлука да се одобрава одбрана доктората Слободана Бељанског?! Ког доктората, каквог доктората!? Оног истог „доктората“ који је Бељански дефинитивно повукао четири дана након што су му два члана Комисије саопштила да тај текст ни не личи на докторат, а један дан пре него што би по сили Закона изгубио право на одбрану „доктората“!? Тишина и тајац на Већу. Многи (млађи) ни не знају било шта о историји овог „доктората“, у Већу седе и студенти из Отпора. Малобројни (старији) се усуђују да нешто кажу, али бивају брзо ућуткани. Образложење: тиме се исправља неправда према Слободану Бељанском?! Као некаква рехабилитација? Од чега? Што његов текст није ни личио на докторску дисертацију, па су се два члана Комисије усудила да то напишу и потпишу? Сада му се одједном, мимо било каквог законског основа, омогућава да тај исти, повучени, неквалитетни текст брани као докторску дисертацију?! У револуцији све може! И тако се одржала одбрана , већ 15. марта 2001. године (кога брину било какви рокови у револуцији). Грубач је успео да убеди професорку Загорку Јекић-Симић да буде и у новој Комисији (сведоци кажу да се уплашила), али професор Зоран Стојановић је остао доследан и није желео да учествује у томе.

Након ове срамне, тамне, незаконите и нечасне работе, ретки су се усуђивали да поставе питање законитости „доктората“ Бељанског. Једна професорка се усудила и написала пријаву покрајинској просветној инспекцији, која иначе контролише законитост рада просветних установа. Закључак инспекције из октобра 2002. године треба да уђе у Гинисову књигу: „Како је Наставно-научно веће Правног факултета у Новом Саду, с обзиром на целокупну политичку ситуацију, одобрило наставак (sic.!) одбране докторске дисертације кандидата Слободана Бељанског, Покрајински секретаријат за образовање и културу сматра да нема правног основа за поништај докторске дисертације“!!! Значи правни основ се изводи из целокупне политичке ситуације, а не из закона! И заиста у таквој политичкој ситуацији није се могао оспорити очигледно незаконит докторат. Инспекција је имала на располагању све документе, па и Одлуку Наставно-научног већа, у којој нигде не стоји да се одобрава наставак, али је то Инспекција, с обзиром на политичку ситуацију, некако прочитала! Инспекција је изгледа, с обзиром на политичку ситуацију, прочитала у Закону и да одбрана може да се „настави“ после девет година, а да законски рок за одбрану од одобрене дисертације не износи пет година!? Као да је посао инспекције да цени политичку ситуацију, а не законитост?! А да ли је докторат законито одбрањен или уз грубу повреду закона, о томе ништа у закључку инспекције! Очито је неко успео да аргумент „исправљања неправде“ наметне и инспекцији, а онда се закона не треба држати као пијан плота! Када је неком начињена „неправда“, на њега се закони више не односе, а посебно ако се човек зове Слободан Бељански! Можда би он могао да докторира и са дечијом песмарицом и са препричавањем Божанствене комедије, у било ком року, на било какав начин, па и без магистратуре? Само ако се исправља неправда, а посебно ако он тврди да му је учињена неправда, јер су чланови Комисије очекивали од њега да напише текст који испуњава елементарне услове за докторат, написан у складу са минималним стандардима. То стварно нема смисла! Зашто би Слободан Бељански морао да напише докторат у складу са уобичајеним стандардима? Па он је познати борац за људска права, правду, честитост и морал. А такви би могли да предају било шта, ако на насловној страни пише да је то докторат, а ако то не пролази, онда би они били жртве политичког прогона?!

Тако је пропао први званичан покушај неких часних, а храбрих професора Правног факултета да се груба незаконитост отклони!

2002. године је у јавности обелодањена незаконитост доктората Слободана Бељанског. О томе су писали многи медији и Бељански је тада поднео оставку на место члана Савета за борбу против корупције, а понудио је и оставку на место председника Адвокатске коморе Војводине. У тада даваним изјавама Бељански је истицао да он никада није тражио тај докторат, да њему та титула ништа не значи (неистина: и данас се за њу грчевито бори!), те да ће је он вратити Факултету (неистина). У политици од 23. маја 2002. године је писало: „На новинарско питање зар је могуће да су он и они који су му омогућили да докторира у овом случају превидели толико очигледне и бројне повреде закона, за „Политику“ каже: - Ја нисам никога терао да ради мимо закона и прописа. Претпостављам да су они знали шта раде, јер тамо постоји наставно-научно веће које ми је одобрило да докторирам.“ Замислите искусног адвоката који не зна шта је законито, претпоставља да су знали шта раде, али он никога није терао да ради мимо закона!? Можда није терао, али је пристао. А данас не само да пристаје, већ се грчевито бори за незаконито стечено! Данас претпоставља да ови не знају шта раде, те да њему не смеју да пониште незаконити докторат!? И претпоставке се мењају!

Након тога је деловало да Бељански не користи незаконито стечену титулу, јер је није истицао, а није је користио ни на свом адвокатском печату. Ово се коментарисало на Факултету као да је Бељански био свестан незаконитости стечене титуле. Па ако је већ тако и он титулу ни не користи, зашто стварати проблеме (сада се види како се Бељански бори против Факултета када му је докторат поништен).Време је пролазило, а на Факултету нико ништа није предузимао у вези незаконитог доктората. У пролеће 2016. године стиже тужба против Факултета у којој адвокат Бељански на печату има титулу „др“!? То је иницирало покретање поступка за проверу законитости доктората Бељанског. Бељански је иначе од Адвокатске коморе Војводине тражио дозволу да на печат стави титулу тек фебруара 2015. године, а Комора је о томе донела решење маја 2015. године! Заиста је занимљиво питање зашто је своју титулу на печату сакривао 14 година?! Можда би се могао извести закључак да је био свестан незаконитости, да је чекао да види како ће то све проћи, да је чекао да протекну рокови за поништавање, па је онда коначно ставио титулу на печат? Тако је тек 2015. године исправљена „неправда“ према печату, па је кусом печату, коначно додата и толико жељена титула!

4. ЗАШТО БЕЉАНСКИ НАПАДА И БЛАТИ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 2016. ГОДИНЕ?

2016. године, одмах након што му је поништен незаконит докторат, Бељански креће у агресивну медијску битку против Факултета. Изненада се сетио да је Факултет тамни вилајет, центар зла и да му његов докторат ни не треба (што је неистина, јер се за тај докторат грчевито бори!). Сетио се шта се све дешавало на Факултету још седамдесетих и осамдесетих година, када су другови комунисти заједно са његовом другарицом из ЦЕПРИС-а искључили из СК једног „анархо-либерала“. 2016. године му одједном смета Факултет, а није му то сметало и не би му сметало да му није поништен докторат! Зашто није никада раније јавно износио ту „црну“ страну Факултета, већ је толике године ћутао? Ако му сада не треба докторат једног „таквог“ Факултета (неистина: треба му и грчевито се бори за докторат!), зашто га је незаконито приграбио 2001. године?

Бељански себе представља као моралног и честитог човека, као невину жртву прогона, наводно због његових политичких ставова?! Смешно звучи! Као да се докторати оцењују по нечијим ставовима? Па онда, ко нам није по вољи, ми њему поништимо докторат? Апсурдно! Докторат може да се поништи само ако је закон грубо повређен, о чему се овде ради. Но, треба прикрити истину, па себе упорно представљати као жртву, јер то много лепше звучи! Када кренете у напад на противника, почнете да вређате једну угледну установу, онда ће се заборавити тема, а то је груба незаконитост доктората! Вероватно Бељански не би никада износио против Факултета то чиме сада блати Факултет да му није поништен докторат. Тада би му Факултет био добар, као што му је и био добар све време. Причало се и да је желео да постане професор Правног факултета, али да је хтео да одмах буде у звању ванредног професора, а не доцента, што је редован пут (то само обични смртници прво магистрирају, па онда докторирају, прво буду доценти, па онда професори - принципијелни и морални то све прескачу!). Чак је неко време после октобарске револуције долазио и као стручњак из праксе да студентима прича о правној етици, полазећи од етичког кодекса Адвокатске коморе! Сада може да се види како изгледа етика! А 2016. су му се очи отвориле? А све принципијелно?

Моралан и честит човек, након што су му два члана Комисије саопштила 5. јуна 1992, године, да текст који је предао не личи на докторску дисертацију, да не испуњава ни минималне стандарде за докторску дисертацију, мирно би се повукао.

Како изгледа морал и честитост, може се закључити и из жалбе Слободана Бељанског. Претвара се у јавности као да му није стало до доктората, као да му ни не треба докторат од „таквог“ факултета, а написао је жалбу у којој се грчевито бори за незаконито стечени докторат. На шест страна жалбе покушава да пронађе било какав формалан, процедурални недостатак решења о поништавању. Занимљиво је да су његове другарице из ЦЕПРИС-а сматрале како је срамота из неких процедуралних разлога поништити докторат. Али, изгледа, није срамота сачувати незаконити докторат из неких процедуралних разлога?! У жалби Бељански коначно признаје оно што у јавности негира. Њему је веома стало до тог доктората и не да га. Пристаје и на незаконит докторат, само да се не поништава!  Основ по коме је докторат поништен се односи на чињеницу да је ништаво решење ако је донето без захтева странке (Бељански признаје у јавности да није ни тражио докторат), осим ако странка касније пристане на такво незаконито решење. Е, па Бељански је у жалби написао да ПРИСТАЈЕ! На страни 3 жалбе изричито пише „ВИШЕ ЈЕ НЕГО ОЧИГЛЕДНО ДА ЈЕ СЛОБОДАН БЕЉАНСКИ НАКНАДНО, ШТО ИЗРИЧИТО, ШТО ПРЕЋУТНО, ПРИСТАО НА ТАКВО РЕШЕЊЕ“! Толико о томе да му није стало до доктората. Још како му је стало. Грчевито се бори, хвата за сваку формалну ствар, врши притисак преко медија, невладиних организација, неких адвоката (син га принципијелно у првим редовима брани!) и на крају чак изричито изјављује да пристаје на такво решење, какво год да је! Да ли се после тога може причати о принципима, етици, моралу, честитости? Ко је у овој целој ствари жртва, ко је честит и праведан? Факултет јесте крив што је омогућио 2001. године незаконит докторат. Факултет јесте крив што није раније поништио незаконит докторат. Међутим, то не може да промени чињеницу да је БЕЉАНСКИ НЕЗАКОНИТО ДОКТОРИРАО! Факултет ни не претендује на то да је савршен. Али, неко ко се буса у груди да је принципијелан, да се бори за правду, истину, независност правосуђа, честитост, морал и етику, тај би морао тако и да се влада!

 

КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА СТУДЕНАТА у школској 2017/2018. години

icon1

Конкурси за ЕРАЗМУС+

erasmus logo

Отворена су нови конкурси за студентску мобилност у оквирима ЕРАЗМУС+ (Кључна акција 1 - кредитна мобилност) и то за следеће дестинације:

1) Универзитету у Валенсији Шпанија

2) Масариков универзитет у Брну, Република Чешка 

3) Универзитету "Матеј Бел" у Банској Бистрици, Словачка

4) Универзитету Дидро у Паризу, Француска

 

Детаљније информације можете пронаћи на линковима изнад.

Конкурси за упис основних, мастер и докторских студија

Објављени су конкурси за упис основних, мастер и докторских студија.

 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - Број слободних места за упис студената:

На основне академске студије може се уписати укупно 780 студената, и то:

- 183* студената чије се образовање финансира из буџета и

- 597 самофинансирајућих студената.

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

 

Студијски програм

Буџетске листе

Самофинанси-рање

Укупно

Школарина

за држављане Србије (дин.)

Школарина

за странце

(евра)

I

II

III

IV

Права - Општи смер

135

1*

1*

1**

422

560

79.000

1.200

Права - Смер унутрашњих послова

42

1*

1*

1**

175

220

79.000

1.200

Укупно

177

2*

2*

2**

597

780

 

 

183

 

Детаљне информације можете видети на линку: КОНКУРС - ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ


МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - Број слободних места за упис студената:

На факултет се може уписати укупно 310 студената, и то:

- 45 студената чије се образовање финансира из буџета и

- 265 самофинансирајућих студената

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената: 

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Школарина

за држављане Србије (дин.)

Школарина

за странце

(евра)

Права - Општи смер

30

135

165

79.000

1.200

Права - Смер унутрашњих послова

10

45

55

79.000

1.200

Национална безбедност

4

66

70

79.000

1.200

Социјални рад

1

19

20

79.000

1.200

Укупно

45

265

310

 

 

 

Детаљне информације можете видети на линку: КОНКУРС - МАСТЕР СТУДИЈЕ


 

ДОКТОРСКE АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE - Број слободних места за упис студената

На факултет се може уписати укупно 42 студената, и то:

- 42 самофинансирајућа студента 

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Школарина

за држављане Србије (дин.)

Школарина

за странце

(евра)

Приватно право

0

20

20

150.000

1.270

Јавно право

0

22

22

150.000

1.270

У к у п н о:

0

42

42

 

 

 

Детаљне информације можете видети на линку: КОНКУРС - ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

Свечана промоција дипломираних правника (фотографије)

diplomaСвечана промоција дипломираних правника одржана је у Амфитеатру Правног факултета у Новом Саду у понедељак, 21. маја 2018. са почетком у 15,00 и у 16,30 сати. На овој промоцији дипломе су уручене за завршене основне академске студије за студијске програме Права - Општи смер и Права - Смер унутрашњих послова.

Фотографије можете погледати на овом линку.

Позив за ову промоцију је упућен следећим дипломираним правнцима:

Бр. индекса Презиме и име Промоција од   Бр. индекса Презиме и име Промоција од
О747/07 АНДРИЈАНИЋ ИВАНА 15:00   О232/09 АБАЏИЋ ИВАНА 16:30
О288/10 АНДРИЋ ДИЈАНА 15:00   О194/11 АЛЕКСИЋ АНА 16:30
О709/07 АНЂЕЛИЋ ДРАГИЦА 15:00   О235/11 АНЂЕЛИЋ ДРАГАНА 16:30
О198/11 БАБИЋ ВОЈИСЛАВ 15:00   О49/10 БАБИЋ ДРАГАНА 16:30
О190/09 БАБИЋ МИРЈАНА 15:00   С25/09 БАЈИЋ АЛЕКСАНДАР 16:30
О584/14 БАЈИН ЈОВАНА 15:00   С54/11 БАЈИЋ ПРЕДРАГ 16:30
О163/07 БАТИНИЋ ТАМАРА 15:00   С6/12 БАНДУКА МЛАДЕН 16:30
О115/12 БЕКУТ МИЛОШ 15:00   О546/09 БАРИШИЋ ИВАНА 16:30
О42/10 БЕЛИЋ ТАМАРА 15:00   О560/08 БИЛАНЏИЈА ИВАНА 16:30
О463/08 БОЛТА МАЈА 15:00   О154/12 БЈЕЛИЦА НАЂА 16:30
С65/10 БОШКОВИЋ ВАЊА 15:00   О636/14 БЛАГОЈЕВИЋ МАРКО 16:30
О101/10 БРАДИЋ ЈЕЛЕНА 15:00   О408/08 БОКИЋ ВУКАШИН 16:30
О225/10 ВАЈАГИЋ ЈЕЛЕНА 15:00   О51/08 БОСИН НЕМАЊА 16:30
О283/10 ВАСИЋ МАРИЈА 15:00   О151/09 БОШКАН АЛЕКСАНДРА 16:30
О34/12 ВЕСЕЛИНОВИЋ АНА 15:00   С83/11 БРЕБАН МИРЈАНА 16:30
О113/09 ВИДОВИЋ МАРИЈА 15:00   О257/10 БУДНИЋ МИЛЕВА 16:30
О124/08 ВЛАДИСАВЉЕВИЋ МИЛИЦА 15:00   О181/11 БУЛАТОВИЋ ЈЕЛЕНА 16:30
О394/09 ВРАНИЋ АЊА 15:00   С14/11 БУХА ВАЊА 16:30
С208/11 ВУКМИРОВИЋ СЛАЂАНА 15:00   С79/12 ВАДЉА НИКОЛА 16:30
О577/14 ВУКОВИЋ МИЛАДИН 15:00   О119/11 ВАЈМАН ВАЛЕНТИНА 16:30
О289/10 ВУКОВИЋ МИЛОМИР 15:00   О28/12 ВАЛАН ДАЈАНА 16:30
О138/10 ВУКОЈЕ АЊА 15:00   О371/12 ВАЛЕНТИК НАТАША 16:30
О154/10 ГЕИГЕР ХЕЛЕНА 15:00   О728/07 ВАСИЋ НЕДА 16:30
О176/09 ГРАХОВАЦ АЛЕКСАНДАР 15:00   О132/09 ВАСОВИЋ ОЛИВЕРА 16:30
О460/10 ДЕВИЋ АНДРЕА 15:00   С175/12 ВИДАКОВИЋ КАТАРИНА 16:30
О181/10 ДИВНИЋ ИВАНА 15:00   О761/07 ВИСТ АНА-МАРИА 16:30
О130/11 ДРАГИЋ ЈОВАНА 15:00   О119/12 ВОЈВОДИЋ КРИСТИНА 16:30
О235/08 ЂОЛАИ МИХАЈЛО 15:00   О634/14 ВУЈАНОВИЋ МАРИЈА 16:30
О77/11 ЂУКИЋ ДИМИТРИЈЕ 15:00   О284/07 ВУКАНИЋ АНА 16:30
О35/12 ЂУРЂЕВИЋ АЛЕКСАНДАР 15:00   О97/12 ВУКЧЕВИЋ СЛАЂАНА 16:30
О117/12 ЂУРЂЕВИЋ ТИЈАНА 15:00   О617/14 ВУРДЕЉА САНДРА 16:30
С76/11 ЕРДЕЉАН НЕМАЊА 15:00   О597/08 ВУЧКОВИЋ ПЕТАР 16:30
О69/12 ЕТОРЕ СТЕФАН 15:00   О111/08 ВУЧУРЕВИЋ МИНА 16:30
О88/10 ЖИВИН ЈЕЛЕНА 15:00   С123/07 ГАГОВИЋ ИВА 16:30
С110/09 ЖИВКОВИЋ МЛАДЕН 15:00   О613/10 ГАЧИЋ БОЈАН 16:30
С138/11 ЗАВИШИЋ НЕМАЊА 15:00   О120/11 ГОВЕДАРИЦА ЈОВАНА 16:30
О52/11 ЗБУЋНОВИЋ АЛЕКСАНДАР 15:00   О137/11 ГОВЕДАРИЦА КЛЕА 16:30
О11/10 ЗЕЛЕНБАБА ЈЕЛЕНА 15:00   О125/12 ГОВЕДАРИЦА СИМОНА 16:30
О366/07 ЗОРИЋ РАДОСЛАВА 15:00   О198/09 ГОРАНОВИЋ ЈОВАНА 16:30
О279/09 ИВАНОВИЋ ПРЕДРАГ 15:00   О15/11 ГУТОВИЋ ЈЕЛЕНА 16:30
О360/09 ИКРАШ СТАНИСЛАВА 15:00   О232/12 ДАВИДОВИЋ МАЈА 16:30
О18/10 ИЛИЋ АНА 15:00   О404/08 ДЕЈАНОВИЋ ИВАНА 16:30
О254/12 ИСАКОВ ПЕТАР 15:00   О267/10 ДЕЈАНОВИЋ СРЂАН 16:30
С213/09 ЈАКОВЉЕВИЋ ДУШАН 15:00   С48/12 ДЕЛИЋ СТЕФАН 16:30
О93/11 ЈАКШИЋ ДЕЈАНА 15:00   О268/08 ДОБРИЋ САЊА 16:30
О325/10 ЈАЊИН АЛЕКСАНДАР 15:00   С186/10 ДОБРИЧАНИН ТАМАРА 16:30
С61/10 ЈЕЛЧИЋ РАДОВАН 15:00   О60/12 ДРАГИШИЋ ДУШАН 16:30
О306/07 ЈОВАНИЋ ДРАГАНА 15:00   О363/11 ДУНОВИЋ ТАЊА 16:30
О360/08 ЈОВАНОВИЋ МИЛОШ 15:00   О649/08 ДУПЉАНИН АРСЕН 16:30
О680/14 КАДАР БРИГИТА 15:00   С143/11 ЂАЈИЋ СВЕТЛАНА 16:30
О435/08 КАНКАРАШ АНА 15:00   О552/15 ЂУРЂЕВИЋ НЕМАЊА 16:30
О222/10 КАНТАР ЛЕА 15:00   О608/14 ЕРОР ИВАНА 16:30
О229/09 КАШИЋ ЈЕЛЕНА 15:00   О243/12 ЖАРКОВИЋ ИЛИЈА 16:30
О155/09 КНЕЖЕВ МАРИЈАНА 15:00   С73/11 ИВАНОВИЋ МИЛОШ 16:30
С25/07 КНЕЖЕВИЋ АЛЕКСАНДАР 15:00   О286/12 ИВАТОВИЋ НЕМАЊА 16:30
О626/09 КНЕЖЕВИЋ ВЛАДИМИР 15:00   О243/11 ИЛИЋ СЛАЂАНА 16:30
О17/11 КНЕЖИЋ СТЕФАН 15:00   С13/11 ЈАКУС ИВАНА 16:30
О327/10 КОВАЧЕВИЋ МАРИЈА 15:00   О15/08 ЈАНДРИЋ ТАЊА 16:30
О549/15 КОЛАРОВ ВИШЊА 15:00   О116/12 ЈАЋИМОВИЋ СТЕФАН 16:30
О31/11 КОНСТАНТИНИДИС ВЛАДИМИР 15:00   О528/11 ЈЕВИЋ НИНА 16:30
О76/09 КОСАНОВИЋ НИКОЛИНА 15:00   О344/11 ЈЕРИЋ ДРАГАНА 16:30
О82/11 КОСТИЋ ЈОВАНА 15:00   С165/10 ЈОВАНОВИЋ САЊА 16:30
О83/10 КОЧИЋ НАТАЛИЈА 15:00   О176/11 ЈОВИЋ РАДОВАН 16:30
О538/11 КРИВОКУЋА НЕМАЊА 15:00   С4/09 ЈОКИЋ МИРОСАВА 16:30
О2/12 КРСТИЋ МИЉАНА 15:00   О620/14 КЕЧА ТИЈАНА 16:30
О83/08 ЛАБОВИЋ НАТАША 15:00   О642/14 КНЕЖЕВИЋ ЖЕЉКО 16:30
О503/09 ЛАБУС ЛУКА 15:00   О287/11 КНЕЖЕВИЋ ИВАНА 16:30
С218/08 ЛАТИНОВИЋ СЛОБОДАН 15:00   О29/10 КОВАЧЕВИЋ САЊА 16:30
С62/10 МАЈКИЋ ЈОВАНА 15:00   О208/06 КОЗОМОРА МИЛОШ 16:30
О101/11 МАКСИМОВИЋ ДАНИЦА 15:00   О44/12 КОЛАР МАЈА 16:30
О80/11 МАКСИМОВИЋ МИЛИЦА 15:00   О192/12 КРАЉЕВИЋ ТАЊА 16:30
О350/07 МАКСИМОВИЋ ТАЊА 15:00   О224/10 КРГОВИЋ ИВАНА 16:30
С44/10 МАЛАЦКО ТАТЈАНА 15:00   О400/12 КРИВОШИЈА ДАНИЛО 16:30
С44/08 МАЛЕШЕВИЋ ПЕТАР 15:00   О277/10 КРНИЋ СОЊА 16:30
О166/08 МАРИЋ СОФИЈА 15:00   О91/12 КРСТИЋ АЛЕКСАНДРА 16:30
О671/14 МАРКИ ХЕЛЕНА 15:00   О76/12 КУБУРИЋ РАДОВАН 16:30
О432/10 МАРКОВИЋ ЈОВАНА 15:00   О120/12 КУКИЋ ДАНИЈЕЛА 16:30
С98/11 МАРКОВИЋ НЕМАЊА 15:00   С17/10 ЛАБУС ВЛАДИСЛАВ 16:30
О532/07 МАРЧЕТА БОГДАН 15:00   С55/12 ЛАКОБРИЈА НИКОЛА 16:30
О316/08 МАТИЋ МИРЈАНА 15:00   С219/15 ЛАЛОВИЋ ЈОВАНА 16:30
О89/09 МЕДИЋ АЛЕКСАНДРА 15:00   О84/12 ЛАПЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА 16:30
О89/10 МЕДИЋ АЊА 15:00   О96/11 ЛЕРО АЉОША 16:30
С122/09 МЕСЕЛЏИЈА ДРАГАНА 15:00   О132/11 ЛИЦЕНБЕРГЕР ВИКТОР 16:30
О54/10 МИЈАЛКОВИЋ МИНА 15:00   С212/08 МАЛИЏАН МИЛОШ 16:30
О231/11 МИЛИЋ МИЛИЦА 15:00   О533/12 МАНДИЋ АЛЕКСАНДАР 16:30
О107/09 МИЛОЈЕВИЋ АЛЕКСАНДРА 15:00   О173/12 МАРИЋ БРАНКО 16:30
О73/11 МИЛОСАВЉЕВИЋ НАТАША 15:00   О80/12 МАРЈАНОВИЋ ТАТЈАНА 16:30
О644/10 МИЛОШЕВИЋ ЗОРИЦА 15:00   О307/11 МАРКОВИЋ ЂОКАН 16:30
О28/10 МИЉУШ НИКОЛА 15:00   С128/12 МАТАРУГА СРЂАН 16:30
С140/10 МИРКОВИЋ НЕМАЊА 15:00   О329/11 МИЈАИЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР 16:30
С15/11 МРШИЋ ЈЕЛЕНА 15:00   О90/12 МИЈИЋ НИКОЛИНА 16:30
О278/08 МУДРЕНИЋ ЂОРЂЕ 15:00   О487/10 МИЈИЋ СНЕЖАНА 16:30
О299/11 МУЈИЋ ДРАГАНА 15:00   О500/09 МИЛИКИЋ НИКОЛА 16:30
О282/07 НЕДИЋ ГОРАН 15:00   С34/08 МИЛИНОВИЋ НЕДА 16:30
О95/10 НЕДИЋ ТЕОДОРА 15:00   О321/10 МИЛИЋЕВИЋ МИЉАН 16:30
О7/10 НЕНИЋ ГЛИГОР 15:00   О1/11 МИЛОВАНОВ МИЛИЦА 16:30
О121/11 НЕШИЋ ЈЕЛЕНА 15:00   О511/09 МИРКОВИЋ САВО 16:30
О98/11 НЕШКОВИЋ СТАНИСЛАВА 15:00   С222/14 МУЊИЗА МАРКО 16:30
С227/09 НИКОЛИЋ МИЛАН 15:00   О8/12 НИКОЛЕТИЋ СТЕФАН 16:30
О452/07 НИКОЛИЋ ТАЊА 15:00   О268/12 ОБРАДОВИЋ МАРИЈА 16:30
О208/11 НОВАКОВИЋ ЈЕЛЕНА 15:00   О221/10 ОЖВАТ ТАТЈАНА 16:30
О32/11 НОВАКОВИЋ НЕМАЊА 15:00   О82/12 ОЖЕГОВИЋ ЗДРАВКО 16:30
О87/11 ЊЕГОВАН МИЛИЦА 15:00   О269/08 ПАЛИЋ ДАНИЈЕЛА 16:30
О691/10 ОБРАДОВИЋ ЈОВАНА 15:00   О563/10 ПАНТОШ ВЛАДАН 16:30
О275/08 ОБРАДОВИЋ СТРАХИЊА 15:00   О114/12 ПАП ВИОЛЕТА 16:30
О428/07 ОЛЋАН СЛОБОДАН 15:00   О146/12 ПЕКИЋ СТЕФАН 16:30
С46/10 ПАЈИЋ МИЛИЦА 15:00   С50/11 ПЕЛЕ ВАЛЕНТИНА 16:30
С162/10 ПАНДУРОВИЋ РАЈКА 15:00   О143/11 ПЕРИЋ МИРЈАНА 16:30
О99/11 ПАНИЋ ИВАНА 15:00   О12/11 ПЕТКОВИЋ ТАТЈАНА 16:30
О579/14 ПАНИЋ КОСТА 15:00   О181/09 ПИКУЛА УРОШ 16:30
О24/10 ПАШИЋ АНДРЕА 15:00   О16/12 ПОПОВИЋ МИЛИЦА 16:30
О417/09 ПЕРИЋ ЈАСМИНА 15:00   О25/08 ПРОКОПИЋ ЈЕЛЕНА 16:30
О419/10 ПЕРИШИЋ НИКОЛИНА 15:00   С7/12 ПРШИЋ МАЈА 16:30
О337/07 ПЕТРОВИЋ ЈЕЛЕНА 15:00   О346/12 РАДУН СРЂАН 16:30
О212/11 ПЕТРОВИЋ РАТКО 15:00   О26/12 РАШКОВ НИНА 16:30
О134/10 ПЕТРОВСКИ ДЕНИС 15:00   О375/10 РОДИЋ ЈЕЛЕНА 16:30
С9/08 ПОПОВИЋ ДУШАН 15:00   О526/10 РУЖИН ДОБРИВОЈ 16:30
О280/07 ПОПОВИЋ ЈЕЛЕНА 15:00   О206/11 САЛАТИЋ ДУЊА - АТИНА 16:30
С199/09 ПОПОВИЋ МИЛАН 15:00   О434/10 САМАРЏИЈА ПЕТАР 16:30
О41/11 ПОША ГЛОРИЈА 15:00   О47/12 САРИЋ МИЛИЦА 16:30
О587/14 ПУПАВАЦ РАДОШ 15:00   О134/12 СВИТИЋ НИКОЛА 16:30
О66/11 ПУШАРА МИЛЕНА 15:00   О390/09 СЕДЛАН ТАМАРА 16:30
С35/11 РАДНОВИЋ ЖЕЉКО 15:00   О213/11 СИМИЋ МИЛАНКА 16:30
О603/13 РАДОИЧИЋ САВА 15:00   О102/10 СИМОНОВИЋ ЈЕЛЕНА 16:30
С12/08 РАДУЛОВИЋ РАДОВАН 15:00   О77/12 СЛАДОЈЕВИЋ ДАМЈАН 16:30
О91/11 РОДИЋ БОЈАНА 15:00   О113/12 СМАЈИЋ МИЛОШ 16:30
О549/10 САВИЋ ВЛАДИМИР 15:00   О154/11 СОЛАРЕВИЋ ДАРА 16:30
С237/14 СИМИЋ АЛЕКСАНДРА 15:00   О125/10 СРДИЋ НЕМАЊА 16:30
О142/10 СЛАДОЈЕВИЋ ДРАГАНА 15:00   О33/11 СТАНАР АНЂЕЛИЈА 16:30
О222/11 СЛАДОЈЕВИЋ ЛАЗАР 15:00   О509/09 СТАНИЋ ИВАН 16:30
О24/12 СЛАМАЈ АЛЕКСАНДРА 15:00   С18/11 СТАНКОВИЋ НАТАША 16:30
О5/11 СТАНИЋ ЈОВАНА 15:00   О314/10 СТЕВАНОВИЋ САРА 16:30
О676/14 СТОЈИЧИЋ НАТАША 15:00   О341/09 СТЕВАНОВИЋ СТЕФАН 16:30
О461/08 СТОЈСАВЉЕВИЋ НИНА 15:00   О240/10 СТОЈАНОВИЋ БОЈАНА 16:30
О630/14 СУЛОМАР СЛОБОДАН 15:00   О339/10 СТОЈШИЋ МИЛОШ 16:30
О669/14 ТАДИН МИРЈАНА 15:00   О6/12 СТРАЦЕНСКИ ИВАН 16:30
О338/08 ТЕШОВИЋ НЕМАЊА 15:00   О521/15 ТАДИЋ МИЉАНА 16:30
О114/11 ТОВАРИЋ ЉУБИША 15:00   О135/12 ТОМАШЕВИЋ МИЛОШ 16:30
О294/10 ТОДОРОВИЋ АЛЕКСАНДАР 15:00   С84/10 ТОМИЋ ДАРКО 16:30
О590/14 ТОМАШЕВ ЈЕЛЕНА 15:00   О35/11 ТОМИЋ ЈЕЛЕНА 16:30
О675/14 ТОТ ТИМЕА 15:00   О29/12 ТРИВУНОВИЋ БОЈАНА 16:30
О432/08 ТОШИЋ НЕМАЊА 15:00   О61/12 ТРИФУНОВИЋ ЈЕЛЕНА 16:30
О103/11 ТОШИЋ ТАТЈАНА 15:00   О437/10 ТУБИН ЂОРЂЕ 16:30
О174/08 ТРИПИЋ МИЛИЦА 15:00   О287/09 ЋИРКОВИЋ АЛЕКСАНДРА 16:30
С47/10 ЋЕТКОВИЋ ДАЛИБОР 15:00   О57/12 ЋУРЧИЋ ТЕОДОРА 16:30
О326/11 ЋОРИЋ ДОБРИЦА 15:00   О104/11 ХИНИЋ ЈОВАНА 16:30
С14/08 ФЕЈЕШ АНДРЕА 15:00   О73/12 ХИНИЋ МАРТА 16:30
О109/11 ФИЛИПОВИЋ ЈЕЛЕНА 15:00   О487/11 ЦОЦИЋ ДРАГОСЛАВА 16:30
О110/11 ФИЛИПОВИЋ КАТАРИНА 15:00   О622/08 ЧЕПИЋ НИКОЛА 16:30
О355/09 ФИЛИПОВИЋ ОЛИВЕРА 15:00   О475/10 ЧУТУРИЋ ОГЊЕН 16:30
О241/11 ЦВИЈАНОВИЋ МАРКО 15:00   О68/11 ШАЛАМОН ПЕТАР 16:30
О83/11 ШКОБО НАТАША 15:00   О545/12 ШЋЕПАНОВИЋ МАРИЈА 16:30
С2/11 ШУМОЊА ЈОВАНА 15:00        
mic

Упишите

ДРЖАВНИ

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 28 гостију и нема пријављених чланова