Oct 30

Секретаријат

СЕКРЕТАРИЈАТ

Stanisav MasalovicАдминистративне и техничке послове који су у функцији наставе и науке обављају запослени у Секретаријату. Секретаријатом руководи секретар Правног факултета. Он заступа Факултет у пословима које му повери декан, припрема предлоге нормативних аката, стара се о спровођењу одлука факултетских органа, непосредно координира рад стручних и техничких служби које су у саставу Секретаријата и обавља друге послове по налогу декана.

В.Д. Секретара Правног факултета у Новом Саду је Станисав Масаловић, дипломирани правник.
Досадашњи секретари Правног факултета: Константин Поповић (1959–1973), Никола Вујашковић (1973–1975), Слободан Влаисављевић (1975–1978), Јероним Чутурић (1978- 1991), мр Александар Радованов (1991–1994), Михаило Нешковић (1994-2009) и Биљана Томић-Узелац (2009-2016).

 

БИБЛИОТЕКА СА ТРИСТА ХИЉАДА ПУБЛИКАЦИЈА

 Radmila-DabanovicБиблиотека Правног факултета у Новом Саду располаже значајним фондом од око 300.000 књига и серијских публикација. Међу њима има и врло ретких издања. Осим тога, Факултет је деценијама био депозитар свих званичних издања СР Немачке, Мађарске, Румуније и некадашње Источне Немачке (ДДР). Библиотека поседује службена гласила република чланица бивше СФРЈ, као и службена гласила Савезне Републике Југославије, Републике Србије и Републике Црне Горе. Библиотечки фонд покрива све области права, а дсадржи и мноштво наслова из историје, социологије, филозофије, економије, религије и сл. Библиотека располаже великим бројем страних књига и часописа. У њеним фондовима се налазе готово све значајније домаће и светске енциклопедије. Библиотекка је повезана на академску компјутерску мрежу, која омогућава да се посредством Интернета оствари директан приступ Библиотеци Матице српске у Новом Саду, Народној библиотеци Србије у Београду, Универзитетској библиотеци Светозар Марковић у Београду и другим великим базама података. Крајем 2003. формирана су два засебна књижна фонда: један за Европске, а други за Англоамеричке студије. Обрада библиотечког материјала врши се по међународним библиотечким стандардима (ISBD), уз помоћ професионалног компјутерског пакет програма Pergam. Од 2004. године могућа је и online претрага библиотечког фонда. Комплетан фонд је електронски обрађен 2006. године. У склопу библиотеке налазе се две читаонице. Већа, у два нивоа, са 140 места, намењена је студентима. Мању читаоницу, у којој се налазе најновији бројеви часописа и службених гласила, користе наставници и сарадници. У свакој од читаоница постављени су рачунари за компјутерско претраживање база података. од 2004. године обезбеђена је и инфраструктура за мрежно и бежично прикључивање преносних рачунара. Током 2009. године библиотека је опслуживала 5.925 корисника. Те године њима је пружено преко 27.000 различитих услуга.

У Библиотеци раде библиотекари: Зора Влајковић Вајдле и Данијела Арсенијевић; књижничари Светислав Исаков.

Управник Библиотеке је мр Радмила Дабановић, дипломирани правник.

Досадашњи управници Библиотеке: Милош Стојановић (1960-1977) и Магдолна Нађ (1978-1991).

СЛУЖБА ЗА НАСТАВУ

 Milan-BabicСлужба за наставу врши све послове везане за упис и испис студената, припрема распоред часова предавања и вежби, оверава семестре и године студија, прима и обрађује пријаве за полагање испита, води евиденцију о положеним испитима, припрема уверења и службене извештаје из своје надлежности, обрађује документацију за издавање диплома о завршеним основним и последипломским студијама и обавља друге послове по налогу декана и продекана. У служби радe Снежана Качавенда, Предраг Јованов, Светлана Трбојевић, Даница Милановић и Јелена Бркић, референти.

 Шеф Службе за наставу је Милан Бабић, дипломирани правник.

СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА

Tanja PetrovicСлужба рачуноводства обавља послове у вези са финансијским пословањем Факултета. Опремљена је компјутерима и другим савременим техничким помагалима. У служби раде референти Босиљка Павловић и Милана Црвени.

Руководилац финансијско-књиговодствених послова је Тања Петровић, дипломирани економиста.

Досадашњи руководиоци службе: Смиљана Сауер (1959–1971), Милутин Попов (1971- 1975), Душко Лаковић (1976–1977), Милан Николић (1977–1978) Мира Билер (1978–1982), Јовица Козловачки (1983-2000), Босиљка Павловић (2000) и Јовица Козловачки (2000-2007).

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Snezana PetrovicОбављање административних и техничких послова поверено је запосленима у Служби за опште и заједничке послове.

Шеф службе за опште и заједничке послове је Снежана Петровић, дипломирани правник.

У Служби раде: Јасминка Фаркаш, Душица Козић, референти за опште и заједничке послове; Сузана Новитовић, дактилограф; Владимир Ботић, информатичар; Драган Остојић, домар-економ; портир: Милан Љубинковић; раднице на одржавању чистоће: Коса Ковачевић, Невенка Ковачевић, Соња Мијатовић, Олга Марковић и Алена Абеловски.

Претходни руководилац Службе био је Бранислав Милинков.

ЦЕНТАР ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ И СКРИПТАРНИЦА

Правни факултет од 1990. године има сопствени Центар за издавачку делатност који објављује уџбенике, приручнике и научне монографије наставника и сарадника Правног факултета у Новом Саду према плану и програму који сваке године утврђује Издавачки савет. Чланови Издавачког савета су: проф. др  Ранко Кеча, проф. др Љубомир Стајић, доц. др Драгиша Дракић, др Владимир Марјански и мр Радмила Дабановић. Издавачки савет поред наведена три изабрана члана чине и два члана по функцији: декан Правног факултета и управник Центра за издавачку делатност.
Факултетске публикације се продају у скриптарници и посредством књижарске мреже. Осим тога, скриптарница за потребе студената обезбеђује уџбенике и приручнике других издавача.
Радом Центра за издавачку делатност, као и скриптарницом која је у њеном саставу, руководи управник – проф. др Љубомир Стајић. Главни и одговорни уредник монографских издања је мр Радмила Дабановић, секретар Центра је др Владимир Марјански. За продају публикација задужени су Радивој Малешевић и Жељко Мирић.

Author: Ivan Dermanov Датум последње измене петак, 28 фебруар 2020 09:17 Погодака: 65528
mic

Упишите

ДРЖАВНИ

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 132 гостију и нема пријављених чланова