Конкурс за упис на основне академске студије права у шк. 2021/2022. години

important main

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ                                                                                  

 ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ

 Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

 Телефон: 021/6350-377

 Факс: 021/450-427

 Служба за наставу, телефон: 021/485-30-11

 Жиро рачун: 840-1627666-13 (број модела: 97, позив на број: 087402)

 E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 Интернет адреса: www.pf.uns.ac.rs

  

Универзитет у Новом Саду

 ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ

р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С

за упис студената у прву годину основних академских студија

 у школској 2021/2022. години

 II уписни рок  -

 

1.      Број слободних места за упис студената:

На основне академске студије може се уписати укупно 197 студената, и то:

- 3* студената чије се образовање финансира из буџета и

- 194* самофинансирајућих студената.

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

Студијски програм

Буџетске листе

Самофинансирање

Укупно

Школарина

за држављане Србије (дин.)

Школарина

за странце

(евра)

I

II

III

IV

Право

0

1*

1**

140

142

86.000

1.200

Право, безбедност и унутрашњи послови

0

1**

54

55

86.000

1.200

Укупно

0

1*

0

2**

194

197

3


Буџетске листе:

 -      I – основна буџетска листа

 -      II – програм уписа лица са инвалидитетом

 -      III – програм уписа припадника Ромске националне мањине

 -      IV – упис држављана Републике Србије који су у школској 2020/2021. години средњу школу завршили у иностранству

 

* Напомена: Број места резервисан за спровођење афирмативних акција уписа студената. У случају да резервисана места остану упражњена вратиће се у самофинансирајућу квоту.

** Напомена: Број места резервисан за држављане Републике Србије који су у школској 2020/2021. години средњу школу завршили у иностранству и припаднике наше дијаспоре из региона (Заједничко веће општина Вуковар, Република Хрватска, као и Темишвар, Румунија), а којима до истека последњег дана за пријаву на конкурс у првом конкурсном року није издато решење о нострификацији дипломе о стеченом средњем образовању. У случају да резервисана места остану упражњена вратиће се у самофинансирајућу квоту.

 

2. Услови конкурисања:

 а) Општи услов:

Право учешћа на конкурсу имају лица са завршеним средњошколским образовањем у четворогодишњем трајању.

 б) Посебни услови:

- Припадници српског народа из суседних земаља (укључујући и Републику Словенију) школују се у Републици Србији под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући право на буџетско финансирање. Ако ови кандидати немају нострификована документа потребна за упис, високошколска установа ће им омогућити да конкуришу уз потврду о томе да је започета нострификација њихових школских сведочанстава стечених у иностранству. Приликом уписа кандидати су дужни да високошколској установи поднесу нострификована документа.

- Припадници српског народа који поседују документа Републике Српске конкуришу без нострификације уз достављање уверења о држављанству. Кандидат своју српску националну припадност потврђује изјавом овереном на територији општине у којој живе.

- Држављанин Србије који је у школској 2020/2021. години средњу школу завршио у иностранству, а коме до истека последњег дана за пријаву кандидата у првом уписном року није издато решење о нострификацији дипломе о стеченом средњем образовању, може се пријавити за упис на студије у другом конкурсном року.

- Упис припадника Ромске националне мањине и студената са инвалидитетом (афирмативне мере уписа) се врши у складу са упутством и програмом Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Напомена: Приликом пријаве на Конкурс кандидат се опредељује за један студијски програм.

 3. Полагање пријемног испита: На пријемном испиту се полаже тест из Српског језика (литература по наставном плану и програму за Српски језик и језичку културу од првог до четвртог разреда гимназије према следећим важећим уџбеницима и приручницима: 1. Станојчић, Ж., Поповић, Љ. (било које издање). Граматика српског језика - уџбеник за I, II, III и IV разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд; 2. Пешикан, М., Јерковић, Ј., Пижурица, М. (2010). Правопис српскога језика, Матица српска, Нови Сад; 3. Кликовац, Д., Николић, Љ. (2014). Српски језик за први и други разред гимназија и средњих стручних школа, Едука, Београд; 4. Кликовац, Д. (2015). Српски језик за трећи разред гимназија и средњих стручних школа, Едука, Београд; 5. Кликовац, Д. (2018). Српски језик за четврти разред гимназија и средњих стручних школа, Едука, Београд). 

4. Конкурсни рокови:

 -         пријављивање кандидата                                     2. и 3. септембар 2021. године

                (од 8,00 до 14,00 сати)

 -          полагање пријемног испита                                  6. септембар 2021. године

 -          објављивање прелиминарне ранг листе           7. септембар 2021. године

 -          објављивање коначне ранг листе                       8. септембар 2021. године

 -          упис примљених кандидата                                  9. и 10. септембар 2021. године

                 (од 8,00 до 14,00 сати)

Напомена:

 -          Тачно време почетка пријемног испита и место полагања биће објављени накнадно.

 5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:

а) Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а предају фотокопије које не треба оверавати.

-          Образац П-1 (пријавни лист - купује се у скриптарници);

 -          сведочанства за сва четири разреда завршене средње школе;

 -          диплома о положеном завршном, односно матурском испиту;

 -          лична карта (која се подноси на увид) и копија личне карте;

 -          доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (уплатница);

Напомена:

 -          Пријављивање кандидата на конкурс могуће је извршити и електронским путем, без доласка на факултет и физичке предаје конкурсне документације, на следећем линку: http://www.pf.uns.ac.rs/pocetna/prijava

 

 б) Документација која се подноси приликом уписа:

 -          оригинали средњошколских докумената;

 -          за припаднике српског народа из суседних земаља (укључујући и Републику Словенију) оверену изјаву, на територији општине у којој живи, да су српске националне припадности;

 -          студентска књижица (индекс);

 -          две фотографије (3,5 х 4,5 цм);

 -          доказ о уплати накнаде за упис (буџетски);

 -          доказ о уплати школарине (уплатница), за самофинансирајуће студенте.

6. Новчане накнаде:

-            за полагање пријемног испита: 7.600,00 динара;

 -            за упис: 6.900,00 динара (плаћају само буџетски);

 -            школарина: 86.000,00 (плаћају само самофинансирајући).

Накнаде, као и школарина, уплаћују се на рачун факултета 840-1627666-13 (број модела: 97, позив на број: 087402) доказ о уплати (примерак уплатнице) се подноси са документацијом.

Напомене:

 -          Школарина се може платити и у два дела, тако да се приликом уписа плаћа први део у износу од 48.000,00 дин, а други део у износу од 38.000,00 дин. приликом овере зимског семестра.

 -          Накнада за осигурање лица укључена је у цену школарине, односно, накнаду за упис.

 7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:

Редослед кандидата за упис у прву годину основних студија утврђује Комисија за упис појединачно за сваки студијски програм.

Кандидати се рангирају према резултату постигнутом на пријемном испиту и према општем успеху из претходног школовања, и то:

 -          највише 40 бодова кандидат остварује по основу успеха у средњој школи;

 -          највише 60 бодова кандидат остварује на тесту из Српског језика;

Кандидати који се у претходном школовању студирали у статусу буџетских студената, немају право поновног уписа на исти ниво студија у овом статусу, што кандидати потврђују давањем изјаве при конкурисању.

Студент који се финансира из буџета може у том статусу да има уписан само један студијски програм на истом нивоу студија на територији Републике Србије, што сваки кандидат потврђује давањем изјаве при упису.

Напомена: У случају да се кандидат на ранг листи налази ван квоте предвиђене за упис на студијски програм за који се определио, биће допунски рангиран на листи другог студијског програма, након последњег рангираног кандидата који се пријавио за тај студијски програм.

 8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:

Кандидат може поднети приговор на тачност бодовања свог теста на прелиминарној ранг-листи и на исправност обављања пријемног испита.

Приговор се може поднети дана 7. септембра 2021. године у времену од 10.00 до 12.00 сати.

Приговор се подноси декану, а предаје се на шалтеру Службе за наставу.

Декан одлучује о приговору у року од 24 сата од пријема приговора.

Кандидат који подноси приговор на тачност бодовања свог теста на прелиминарној ранг-листи, има право да присуствује комисијском прегледу теста, што у свом приговору треба и изричито да наведе.

 9. Упис страних држављана:

Услов за упис страног држављанина је да има завршено средњошколско образовање у четворогодишњем трајању, да зна српски језик и да има положен пријемни испит.

Страни држављанин приликом уписа подноси следећу документацију:

 -          извод из матичне књиге рођених;

 -          нострификовану диплому средње школе;

 -          доказ о регулисаном здравственом осигурању;

 -          доказ о знању српског језика;

 -          доказ о уплати школарине.

10. Напомена:

-Поступак за признавање страних средњошколских исправа, подноси се Агенцији за квалификације (http://www.mpn.gov.rs/enicnaric-srbija/).

-       Са потврдом да је у току поступак нострификације стране средњошколске исправе, или доказом да је предат захтев за нострификацију, ималац стране средњошколске исправе може се пријавити за упис у прву годину студија и у првом уписном року.

-     Ималац стране средњошколске исправе који стиче диплому полагањем ИБ матуре, у првом уписном року високошколској установи доставља потврду средње школе да је положио све испите предвиђене програмом за стицање међународно признате матуре (International Baccaleurate Diploma Programme).

-       Ималац стране средњошколске исправе који у првом уписном року оствари право уписа на студије у оквиру одлуком Владе утврђеног броја основних буџетских места, односно у оквиру утврђеног броја самофинансирајућих места, високошколска установа може условно уписати у прву годину студија, уз обавезу достављања решења о нострификацији средњошколске исправе до почетка наставе.

-       Учесник конкурса који је као ученик трећег или четвртог разреда средње школе показао изузетан успех на републичком такмичењу које организује надлежно министарство (освојио једно од прва три места) или на међународном такмичењу, не полаже пријемни испит, већ се вреднује максималним бројем бодова. Ово право се остварује по посебном захтеву који се подноси приликом пријављивања за полагање пријемног испита уз који се прилаже одговарајући доказ.

-      Упис који се врши применом афирмативних мера спроводиће се у складу са Стручним упутством Министарства просвете, науке и технолошког развоја за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија и Програмима афирмативних мера.

-        Лица са посебним потребама могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим потребама, а у складу са објективним могућностима факултета.

      Захтев за полагање пријемног испита, са описом начина полагања се предаје приликом подношења пријаве на Конкурс.

-       Све информације у вези са пријемним испитом, резултатима и уписом, налазе се на сајту Факултета (www.pf.uns.ac.rs).

                 Д Е К А Н

                                                                                     проф. др Бранислав Ристивојевић

ПРИРУЧНИК И ЗБИРКА ЗАДАТАКА ЗА ПРИПРЕМУ ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

skripte za prijemni

 

На овој страници можете бесплатно да преузмете:

1.    Приручник за припрему полагања пријемног испита из српског језика, намењен самосталној припреми за полагање пријемног испита.

2.    Збирка задатака за полагање пријемног испита из српског језика

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ ДЕО ПРОГРАМА НОВИ САД 2021 – ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ

LogoPF BWns2022 ser black

Дана 28. јуна 2021. Правни факултет у Новом Саду потписао је са Фондацијом Нови Сад 2021 - Европска престоница културе уговор о суфинансирању пројекта Мир и право - европски мировни споразуми у ширем друштвеном контексту.  Фондација је на тај начин, у оквиру програмског лука „Тврђава мира“, подржала организовање међунарoдне научне конфереције чији ће домаћин бити Правни факултет у Новом Саду, а у којој ће учествовати представници правних факултета из Потсдама, Сегедина и Новог Сада. Трилатерална конференција ће се одржати 24. и 25. јуна 2022. године и биће уврштена у званични програм којим ће Нови Сад обележити годину у којој ће понети титулу Европске престонице културе.

СТУДЕНТ ОСУЂЕН НА КАЗНУ ЗАТВОРА ЗБОГ ПРЕТЊИ ПРОФЕСОРУ

property onНа основу пресуде Више суда у Новом Саду, студент Правног факултета у Новом Саду Стефан Карановић правоснажно је осуђен и кажњен на седам месеци затвора условно на три године због претњи да ће ликвидирати једног професора и целу његову породицу. Такав скандалозан догађај незабележен је у историји новосадског универзитета, а вероватно и свих других универзитета у Србији.

Студент Стефан Карановић себе на друштвеним мрежама и у неким медијима лажно представља као жртву, иако је све потпуно обрнуто. Цео Правни факултет, наставници, сарадници и студенти, жртве су Карановићевих клевета и увреда, а због чега је већ два пута дисциплински кажњен.

Студенту Карановићу је одавно понуђено мирно решење спора. Нажалост, као и у сваком ранијем покушају успостављања било каквог контакта и мирног решења проблема са овим студентом, поново је све завршено безуспешно. Епилог свега је салва увреда, на рачун декана Правног факултета у Новом Саду.

Постоји озбиљна сумња да је Карановић аутор серије монструозних измишљотина о наставницима и сарадницима Факултета објављених у „Таблоиду“. Ову сумњу поткрепљује чињеница да се сам хвалио међу студентима да је он аутор текстова који се под измишљеним именом објављују у „Таблоиду“.

Својим понашањем, Карановић непрестано даје повод за нове дисциплинске поступке. Студент Карановић очигледно за циљ има одржавање конфликта и медијску промоцију, а не решење спора. Да му је циљ решење спора, већ би прихватио у неколико наврата дате понуде.

У својим обраћањима путем друштвене мреже фејсбук, као и у медијима и електронским писмима Стефан Карановић већ годинама вређа и понижава студенте и професоре Правног факултета у Новом Саду. Због његових увреда су и покренути дисциплински поступци на основу којих је кажњен. Називати професоре Правног факултета криминалцима, поредити институцију Правног факултета са криминалним организацијама је апсолутно неприхватљив став једног студента и такво понашање мора бити санкционисано. Факултет не може мирно да прихвати да студент на најгрубљи начин руши част и углед његових професора и студената. Факултет мора да реагује и санкционише такво понашање.

Против Стефана Карановића се воде два судска поступка због увреда и клевета учињених наставницима, сарадницима и студентима Факултета, првостепено је осуђен новчано због увреда изречених једном професору Правног факултета, а правоснажно је завршен кривични поступак осуђујућом пресудом због претњи ликвидацијом једном професору Факултета и његовој породици.  

Коначна ранг листа за упис на основне академске студије (шк. 2021/2022)

Vazna informacija 2У прилогу можете погледати коначну ранг листу за упис на прву годину основних академских студија за школску 2021/2022. годину.

УСЛЕД ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ У ЗЕМЉИ, УПИС ЋЕ СЕ ОБАВИТИ У СКЛАДУ СА УТВРЂЕНИМ РАСПОРЕДОМ.

Молимо кандидате да се придржавају распореда назначеног на ранг листи.

Будући САМОФИНАНСИРАЈУЋИ студенти треба лично да дођу на упис због потписивања уговора о студирању, осим уколико дају одговарајућу оверену пуномоћ другом лицу. Без оверене пуномоћи друго лице може уписати студента УСЛОВНО и у том случају уговор се може накнадно потписати и индекс преузети после летње паузе када факултет почне поново да ради.

Документација која се подноси приликом уписа:

Комплет за упис са свим неопходним обрасцима и индексом (по цени од 1.000 динара)може се купити у факултетској скриптарници која ће радити од 07:30 до 14:20 - шалтер са спољне стране зграде.

- оригинали средњошколских докумената;
- један попуњен образац П-4;
- студентска књижица (индекс);
- две фотографије (3,5 х 4,5 цм) - фотографију у индексу не прелепљивати заштитном фолијом!;
- доказ о уплати наканде за упис (буџетски);
- докза о уплати школарине (уплатница), за самофинансирајуће студенте.

НАПОМЕНА: Уколико је неки оригинални документ већ предат приликом конкурисања не треба га поново достављати.

Накнаде и сврха уплате:

- 6.900,00 динара - "накнада за упис" (плаћају само буџетски)

- 86.000,00 динара - "школарина" (плаћају само самофинансирајући)

НАПОМЕНА ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ: Школарина у износу од 86.000 динара може се приликом уписа уплатити у целости или из два дела. Уколико желите школарину да платите из два дела приликом уписа је потребно доставити доказ о уплати првог дела у износу од 48.000 динара. Други део школарине треба да се плати најкасније до средине јануара 2022. године у износу од 38.000 динара. Социјално угрожене категорије по посебној молби могу платити школарину и из 4 дела уколико поднесу молбу за одобрење рата најкасније до четвртка, 1. јула 2021. године. Уз молбу је потребно приложити доказе који поткрепљују наводе из молбе о тешком материјалном стању и сл. Молбе се подносе на мејл адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. уз обавезне следеће елементе:

1) тема мејла (subject): #MOLBA_RATE_2021

2) име и презиме

3) конкурсни број

4) предлог износа рата

Повратну информацију о решеним молбама информације ће се слати СМС поруком на бројеве телефона остављене приликом конкурисања или на нови број мобилног телефона ако он буде назначен у мејлу молбе.

Инструкције за уплату:

Прималац: Правни факултет у Новом Саду

Текући рачун: 840-1627666-13

Број модела: 97

Позив на број*: 087402

НАПОМЕНА: Уплата извршена са позивом на број 117401 је такође, ИСПРАВНО извршена уплата.

 Uputstvo za fotografije

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (2021-OAS-1UR-KRL-Pravo.pdf)2021-OAS-1UR-KRL-Pravo.pdf 172 kB
Download this file (2021-OAS-1UR-KRL-Pravo-bezbednost-i-unutrašnji-poslovi.pdf)2021-OAS-1UR-KRL-Pravo-bezbednost-i-unutrašnji-poslovi.pdf 101 kB

VIII МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА HARMONIZATION OF SERBIAN AND HUNGARIAN (DOMESTIC) LAW WITH THE EUROPEAN UNION LAW AND CROSS-BORDER COOPERATION

usaVIII међународна научна конференција на којој су саопштени резултати рада у претходној години на пројекту Harmonization of Serbian and Hungarian (domestic) Law with the European Union Law and Cross-Border Cooperation, чији су носиоци Правни факултет у Новом Саду и Правни факултет у Сегедину, одржана je 17. јуна 2021. године online, путем апликације Skype. У раду Конференције, чији је домаћин био Правни факултет у Сегедину, учествовали су истраживачи са Правног факултета у Сегедину и Правног факултета у Новом Саду. После поздравних речи професорке Márte Görög, деканице Правног факултета у Сегедину и професора Слободана Орловића, продекана Правног факултета у Новом Саду, истраживачи су своје резултате изложили у оквиру пет панела: Basic Rights, State Аffairs, Economic Affairs, Criminal Law, Local Self-Government.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТВАРАЊУ ЧИТАОНИЦЕ БИБЛИОТЕКЕ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ

books

Од 01. јуна 2021. године читаоница Библиотеке Правног факултета биће отворена радним данима од 7.30 до 19.30 сати и суботом од 8.00 до 13.00 сати.

Због тренутне епидемиолошке ситуације и прописаних мера, број места у читаоници је ограничен на 75. Обавезно је ношење заштитних маски све време боравка у згради Факултета и читаоници, као и држање дистанце од других лица најмање 2 метра.

 

 Због ограниченог броја места у читаоници, и даље је могуће да:

•    студенти основних и мастер студија поруче и изнесу две књиге из фонда Библиотеке на 15 дана,
•    докторанди поруче и изнесу пет књига на 15 дана,

Књиге се могу изнети уз остављање индекса и потписивање реверса.

Публикације је могуће поручити у читоници или преко онлајн обрасца, у ком случају се преузимају следећег дана.

НОВО ИЗДАЊЕ УЏБЕНИКА УПРАВНО ПРАВО I: УВОДНА И ОРГАНИЗАЦИОНА ПИТАЊА

booksПоштоване колегинице и колеге,

обавештавамо Вас да је из штампе изашло ново издање уџбеника „Управно право I: уводна и организациона питања“ (10. издање, Нови Сад 2020. године), аутора проф. др Драгана Милкова. Ново издање уџбеника налази се у Скриптарници Правног факултета у Новом Саду.

Боравак у згради Правног факултета у Новом Саду

Vazna informacija 5

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

ЗА СВЕ ВРЕМЕ БОРАВКА У ЗГРАДИ Правног факултета у Новом Саду СВИ СТУДЕНТИ морају да носе заштитне маске тако да маска прекрива уста, нос и браду. Студенти који се не буду придржавали ове препоруке биће одмах удаљени из зграде.

mic

Упишите

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 155 гостију и нема пријављених чланова