План 2021

Назив студијског програма: Право, безбедност и унутрашњи послови

Степен студија: Први  

Назив нивоа студија: основне академске студије        

Година успостављања: 2021

Студије трају: 4 године (8 семестара) 

Укупан број предмета у студијском програму: 34

Обавезан завршни рад: НЕ

Обавезна стручна пракса: ДА

Обим студијског програма: 240 ЕСПБ  

Окончањем студијског програма стиче се: стручни назив "дипломирани правник"  

Сврха студијског програма

Студијски програм основних академских студија Право, безбедност и унутрашњи послови је прва степеница у академском образовању будућих правника тежишно за потребе система безбедности и омогућава студентима стицање теоријских и практичних знања и вештина које су потребне за стручно и самостално обављање правних послова у правосуђу, државној управи, службама националне и јавне безбедности и локалној самоуправи, адвокатури, привреди, јавним службама, међународним организацијама и слично. Завршетком студијског програма студенти стичу компетенције потребне за обављање правних послова не само у нашој земљи, него и у државама у окружењу и државама чланицама Европске уније. Студијски програм је претпоставка за похађање мастер академских студија права. Сходно томе, дипломирани студенти по завршетку основних академских студија могу да наставе своје школовање и да се даље стручно усавршавају на мастер академским студијама на Правном факултету у Новом Саду, али и на другим правним, безбедносним и сродним факултетима у земљи и иностранству.

Студијски програм обезбеђује стицање компетенција које су друштвено оправдане и корисне. Студенти похађањем студијског програма стичу теоријска и практична знања и вештине у области права које су неопходне за обављање правничких професија. Поред тога, студијски програм понудом значајног броја изборних предмета студентима омогућава да образовање ускладе са својим потребама, склоностима и афинитетима. Коначно, студенти се током студија упознају с правном праксом, што им по завршетку студија омогућује успешно укључивање у радни процес.

Циљеви студијског програма

У складу са мисијом и циљевима Правног факултета у Новом Саду студијски програм основних академских студија Право, безбедност и унутрашњи послови има два основна циља. Први је образовање будућих правника који ће стечена знања и вештине моћи да на адекватан начин примене у пракси и да будуће послове обављају стручно и одговорно. Други циљ је да студенти стекну знања која су потребна за наставак академског образовања и похађање виших нивоа студија ради стицања продубљених знања.
Из наведених основних циљева произлазе конкретни циљеви студијског програма који се односе на стицање знања, вештина, способности и ставова. Конкретни циљеви су:
- схватање значаја улоге правника у развоју друштва у целини;
- стицање академских знања из релевантних ужих научних области која су неопходна за вршење специјализованих послова у области националне, јавне и приватне безбедности;
- стицање знања која су неопходна за критичку анализу предлога правних правила, као и оцену њихове усаглашености са правним поретком, a нарочито оних који се односе на безбедност;
- стицање свих компетенција потребних за обављање правничких професија и примену постојећих правних норми тежишно у систему безбедности;
- примена стечених знања у обављању правних послова у систему безбедности, правосуђу, државној управи и локалној самоуправи, адвокатури, привреди, јавним службама, међународним организацијама;
- примена стечених знања у даљем учењу и наставку школовања;
- решавање сложених како теоријских, тако и практичних проблема применом стечених знања, те развој аналитичког, критичког и самокритичког мишљења у решавању проблема;
- усвајање стручних знања и вештина које су неопходна за самостално и професионално обављање правних послова (нпр. писање правних аката, тумачење правних норми, способност логичког закључивања путем правне анализе, решавање практичних правних проблема, предузимање правних радњи и др.);
- оспособљавање за учествовање у самосталном и тимском раду и руковођење у систему безбедности.

 

Р.бр. Шифра предмета Назив предмета С Статус Активна настава ЕСПБ
П В
ПРВА ГОДИНА
1 1101 Увод у право 1 О 6 2 10
2 1102 Уставно право 1,2 О 6 2 10
3 1104 Систем безбедности 1 О 6 2 10
4 1120 Изборни предмет 1 ( бира се 1 од 2 ) 1 ИБ 3 0 6
    1121 Безбедносна култура 1 И      
    1122 Еколошка безбедност 1 И      
5 1201 Римско право 2 О 5 2 8
6 1130 Изборни предмет 2 ( бира се 1 од 2 ) 2 ИБ 3 0 6
    1131 Правна историја Србије (1804-1918) 2 И      
    1132 Енергетска безбедност 2 И      
7 1230 Изборни предмет 3 ( бира се 1 од 2 ) 2 ИБ 2 0 4
    1231 Стратегија и политика националне безбедности 2 И      
    1202 Реторика 2 И      
8 1240 Изборни предмет 4 ( бира се 1 од 2 ) 2 ИБ 3 0 6
    1241 Систем безбедности ЕУ 2 И      
    1212 Основи економије 2 И      
Укупно часова активне наставе: 42  
Укупно ЕСПБ: 60
ДРУГА ГОДИНА
9 2101 Кривично право 3,4 О 6 4 11
10 2102 Увод у грађанско право 3 О 3 2 7
11 2103 Породично право 3 О 3 1 6
12 2104 Међународно јавно право 3 О 4 1 7
13 2105 Криминалистика 3 О 2 0 4
14 2201 Стварно право 4 О 3 2 7
15 2202 Наследно право 4 О 3 1 6
16 2220 Изборни предмет 5 ( бира се 1 од 2 ) 4 ИБ 3 0 6
    2221 Обавештајне службе 4 И      
    2222 Криминалистичка психологија 4 И      
17 2230 Изборни предмет 6 ( бира се 1 од 2 ) 4 ИБ 3 0 6
    2231 Међународно кривично право 4 И      
    2232 Криминологија 4 И      
Укупно часова активне наставе: 41  
Укупно ЕСПБ: 60
ТРЕЋА ГОДИНА
18 3101 Управно право 5,6 О 8 2 12
19 3102 Радно право 5,6 О 6 2 10
20 3103 Кривично процесно право 1 5 О 3 2 7
21 3104 Облигационо право 5 О 6 2 10
22 3105 Прекршајно право 5 О 2 0 4
23 3201 Кривично процесно право 2 6 О 3 2 7
24 3120 Изборни предмет 7 ( бира се 1 од 2 ) 6 ИБ 2 0 4
    3121 Заштита тајних података 6 И      
    3122 Међународно хуманитарно право 6 И      
25 3220 Изборни предмет 8 ( бира се 1 од 2 ) 6 ИБ 3 0 6
    3221 Економска безбедност 6 И      
    3222 Забрана дискриминације у међународном праву 6 И      
Укупно часова активне наставе: 43  
Укупно ЕСПБ: 60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
26 4101 Грађанско процесно право 7,8 О 6 4 11
27 4102 Право привредних друштава 7 О 4 1 7
28 4103 Међународно приватно право 7 О 4 1 7
29 4105 Кривично извршно право 7 О 3 2 7
30 4201 Трговинско право 8 О 4 1 7
31 4203 Управно право (посебни део) 8 О 3 1 6
32 4204 Безбедносни менаџмент 8 О 2 0 4
33 4205 Наука о управи 8 О 2 0 4
34 4120 Изборни предмет 9 ( бира се 1 од 2 ) 8 ИБ 2 0 4
    4121 Људска права 8 И      
    4122 Право приватне безбедности 8 И      
35 4220 Стручна пракса 8 О 0 0 3
Укупно часова активне наставе: 40  
Укупно ЕСПБ: 60
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Knjiga predmeta OAS Pravo, bezbednost i unutrašnji poslovi.pdf)Knjiga predmeta OAS Pravo, bezbednost i unutrašnji poslovi.pdf 818 kB
mic

Упишите

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 57 гостију и нема пријављених чланова