План 2021

Назив студијског програма: Право

Степен студија: Трећи

Назив нивоа студија: докторске академске студије

Година успостављања: 2021

Студије трају: 3 године (6 семестара)

Број модула: 3

     - јавноправни

     - привредноправни и економскоправни

     - приватноправни

Укупан број предмета у студијском програму: 5

Укупан број осталих обавеза: 9

Обавезан завршни рад: ДА

Обим студијског програма: 180 ЕСПБ

Окончањем студијског програма стиче се: научни назив "доктор наука-правне науке"

Сврха студијског програма

Сврха ДАС Право је стварање компетентних научних кадрова оспособљених да самостално воде оригинална и научно релевантна истраживања у области правних наука. Надаље, код научних кадрова треба да се развије способност критичког сагледавања и оцене истраживања и научних резултата других лица. Објављивање научних радова и израда и објављивање докторских дисертација треба да допринесу суштинском развоју правне науке и научне мисли.
Полазећи од неодвојивости правне науке и процеса примене права у свим областима (правосуђе, јавна управа, привреда), сврха ДАС Право је и стварање кадрова који ће моћи да дају допринос израдњи јединственог правног поретка, у којем су органи који доносе одлуке везани за закон и вредновања која су пронашла израз у укупном правном поретку, односно кадрова који ће бити у стању да унапреде правни поредак у складу са достигнућима правне методологије и догматике.


Циљеви студијског програма

У складу са мисијом и циљевима Правног факултета у Новом Саду, основни циљеви студијског програма докторских академских студија Право су постизање научних способности и академских вештина, развој креативних способности, као и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за будући развој академске каријере, али и обављање најодговорнијих и најсложенијих правничких послова и занимања у земљи и иностранству. Из наведених основних циљева произлазе конкретни циљеви студијског програма који се односе на стицање знања, вештина, способности и ставова. Конкретни циљеви су::
- оспособљавање студената за обављање самосталног научноистраживачког рада у области правних наука, тако што ће стећи специфична знања везана за методологију научноистраживачког рада у овој области;
- стицање продубљених знања у области правних наука;
- стицање продубљених, врхунских знања у области у којој ће бити спроведено научно истраживање, односно у којој израђује докторску дисертацију;
- примена стечених методолошких знања и научних и стручних знања, у циљу даљег развоја у професионалном и научном смислу;
- усвајање стручних знања и вештина које су неопходне за самостално и професионално обављање најсложенијих правних послова;
- оспособљавање за учествовање у самосталном и тимском раду у оквиру научних пројеката;
- пружање доприноса развоју научне мисли у области наука за које је Правни факултет у Новом Саду матичан који се остварује кроз израду докторске дисертације, као самосталног и изворног научног рада;
- развијање професионалне одговорности.

 

Право
Р.бр. Шифра предмета Назив предмета С Статус Активна настава Остали часови ЕСПБ
П В ДОН
ПРВА ГОДИНА
1 6101 Методологија научноистраживачког рада 1 О 6 0 0 0 10
2 6102 Преддокторски (приступни) рад 1 О 0 0 0 0 19
Укупно часова активне наставе: 20  
Укупно ЕСПБ: 29
Јавноправни модул
Р.бр. Шифра предмета Назив предмета С Статус Активна настава Остали часови ЕСПБ
П В ДОН
ПРВА ГОДИНА
1 6210JP Изборни блок 1 Јавноправног модула ( бира се 2 од 10 ) 2 ИБМ 12 0 0 0 20
    6211 Теорија конституционализма и уставне институције 2 И       0  
    6212 Управно право – продубљени курс 2 И       0  
    6213 Теорија државе и права – продубљени курс 2 И       0  
    6214 Кривично право – продубљени курс 2 И       0  
    6215 Кривично процесно право – продубљени курс 2 И       0  
    6216 Теорија система безбедности – продубљени курс 2 И       0  
    6217 Теорија хибридног ратовања 2 И       0  
    6218 Теорија међународног права 2 И       0  
    6219 Међународно јавно право – продубљени курс 2 И       0  
    6220 Правна историја 2 И       0  
2 6201 Семинарски рад 2 ОМ 0 0 0 0 11
Укупно часова активне наставе: 20  
Укупно ЕСПБ: 31
ДРУГА ГОДИНА
3 7110JP Изборни блок 2 Јавноправног модула ( бира се 2 од 14 ) 3 ИБМ 12 0 0 0 20
    7111 Локална самоуправа 3 И       0  
    7112 Организација и одговорност власти 3 И       0  
    7113 Упоредно уставно право земаља Европске уније 3 И       0  
    7114 Судска контрола управе 3 И       0  
    7115 Систем кривичних санкција – изрицање и извршење 3 И       0  
    7116 Прекршајно право – продубљени курс 3 И       0  
    7117 Конексне процесне форме 3 И       0  
    7118 Посебни кривични поступци 3 И       0  
    7119 Економска безбедност - продубљени курс 3 И       0  
    7120 Јавно-приватно партнерство у области безбедности 3 И       0  
    7121 Теорија правне државе и ванредног стања 3 И       0  
    7122 Слобода изражавања 3 И       0  
    7123 Међународно и европско антидискриминационо право 3 И       0  
    7124 Правне теорије и институције антике 3 И       0  
4 7101 Израда и објављивање научног рада (из области дисертације) 3 ОМ 0 0 0 0 11
5 7201 Израда и објављивање библиографије радова која се односи на тему дисертације 4 ОМ 0 0 0 0 10
6 7202 Израда и одбрана пројекта докторске дисертације 4 ОМ 0 0 0 0 19
Укупно часова активне наставе: 40  
Укупно ЕСПБ: 60
ТРЕЋА ГОДИНА
7 8101 Реферисање о напретку докторског истраживања 1 5 ОМ 0 0 0 0 9
8 8102 Израда докторске дисертације 5,6 ОМ 0 0 0 0 30
9 8201 Реферисање о напретку докторског истраживања 2 6 ОМ 0 0 0 0 9
10 8202 Одбрана докторске дисертације 6 ОМ 0 0 0 10 12
Укупно часова активне наставе: 40  
Укупно ЕСПБ: 60
Привредноправни и економскоправни модул
Р.бр. Шифра предмета Назив предмета С Статус Активна настава Остали часови ЕСПБ
П В ДОН
ПРВА ГОДИНА
1 6210PE Изборни блок 1 Привредноправног и економскоправног модула ( бира се 2 од 4 ) 2 ИБМ 12 0 0 0 20
    6229 Уговори трговинског права и хартије од вредности 2 И       0  
    6230 Право друштава капитала 2 И       0  
    6231 Пореско право – продубљени курс 2 И       0  
    6232 Економија јавног сектора 2 И       0  
2 6201 Семинарски рад 2 ОМ 0 0 0 0 11
Укупно часова активне наставе: 20  
Укупно ЕСПБ: 31
ДРУГА ГОДИНА
3 7110PE Изборни блок 2 Привредноправног и економскоправног модула ( бира се 2 од 6 ) 3 ИБМ 12 0 0 0 20
    7138 Банкарско право – продубљени курс 3 И       0  
    7139 Међународно привредно право – продубљени курс 3 И       0  
    7140 Право конкуренције – продубљени курс 3 И       0  
    7141 Право међународне продаје – продубљени курс 3 И       0  
    7120 Јавно-приватно партнерство у области безбедности 3 И       0  
    7119 Економска безбедност - продубљени курс 3 И       0  
4 7101 Израда и објављивање научног рада (из области дисертације) 3 ОМ 0 0 0 0 11
5 7201 Израда и објављивање библиографије радова која се односи на тему дисертације 4 ОМ 0 0 0 0 10
6 7202 Израда и одбрана пројекта докторске дисертације 4 ОМ 0 0 0 0 19
Укупно часова активне наставе: 40  
Укупно ЕСПБ: 60
ТРЕЋА ГОДИНА
7 8101 Реферисање о напретку докторског истраживања 1 5 ОМ 0 0 0 0 9
8 8102 Израда докторске дисертације 5,6 ОМ 0 0 0 0 30
9 8201 Реферисање о напретку докторског истраживања 2 6 ОМ 0 0 0 0 9
10 8202 Одбрана докторске дисертације 6 ОМ 0 0 0 10 12
Укупно часова активне наставе: 40  
Укупно ЕСПБ: 60
Приватноправни модул
Р.бр. Шифра предмета Назив предмета С Статус Активна настава Остали часови ЕСПБ
П В ДОН
ПРВА ГОДИНА
1 6210PP Изборни блок 1 Приватноправног модула ( бира се 2 од 10 ) 2 ИБМ 12 0 0 0 20
    6220 Правна историја 2 И       0  
    6221 Систем приватног права 2 И       0  
    6222 Стварно право – продубљени курс 2 И       0  
    6223 Облигационо право – имовинска и неимовинска штета 2 И       0  
    6224 Наследно право – продубљени курс 2 И       0  
    6225 Грађанско процесно право – продубљени курс 2 И       0  
    6226 Међународно приватно право – продубљени курс 2 И       0  
    6227 Радно и социјално право – продубљени курс 2 И       0  
    6228 Рецепција римског права 2 И       0  
    6233 Упоредно брачно и партнерско право 2 И       0  
2 6201 Семинарски рад 2 ОМ 0 0 0 0 11
Укупно часова активне наставе: 20  
Укупно ЕСПБ: 31
ДРУГА ГОДИНА
3 7110PP Изборни блок 2 Приватноправног модула ( бира се 2 од 13 ) 3 ИБМ 12 0 0 0 20
    7125 Приватно право у Европској унији 3 И       0  
    7126 Упоредно дечје право 3 И       0  
    7127 Међународно приватно право Европске уније 3 И       0  
    7128 Право интелектуалне својине у дигиталном друштву 3 И       0  
    7129 Неважност уговора 3 И       0  
    7130 Упоредно законско наследно право 3 И       0  
    7131 Право животне средине 3 И       0  
    7132 Право архитектуре, урбанизма и грађевинарства 3 И       0  
    7133 Међународна арбитража – право, доктрина и пракса 3 И       0  
    7134 Међународно право страних улагања 3 И       0  
    7135 Међународно радно право 3 И       0  
    7136 Реална средства обезбеђења потраживања у римском праву 3 И       0  
    7137 Bona fides римског права 3 И       0  
4 7101 Израда и објављивање научног рада (из области дисертације) 3 ОМ 0 0 0 0 11
5 7201 Израда и објављивање библиографије радова која се односи на тему дисертације 4 ОМ 0 0 0 0 10
6 7202 Израда и одбрана пројекта докторске дисертације 4 ОМ 0 0 0 0 19
Укупно часова активне наставе: 40  
Укупно ЕСПБ: 60
ТРЕЋА ГОДИНА
7 8101 Реферисање о напретку докторског истраживања 1 5 ОМ 0 0 0 0 9
8 8102 Израда докторске дисертације 5,6 ОМ 0 0 0 0 30
9 8201 Реферисање о напретку докторског истраживања 2 6 ОМ 0 0 0 0 9
10 8202 Одбрана докторске дисертације 6 ОМ 0 0 0 10 12
Укупно часова активне наставе: 40  
Укупно ЕСПБ: 60

Приликом уписа на докторске студије студент се опредељује за модул и ужу научну област из које намерава да ради докторску дисертацију. Студијски програм има има три модула – јавноправни модул, привредноправни и економскоправни модул и приватноправни модул. Након уписа на докторске студије студент предлаже саветника из реда наставника који изводи наставу на докторским студијама, са којим је постигао претходни  договор. Саветник се, по правилу, одређује касније и за ментора. По именовању саветника, студент у договору са њим бира изборне предмете. 

Студент је у току докторских студија дужан да похађа наставу и положи испите из: обавезног предмета Методологија научноистраживачког рада и докторски испит који чине два изборна предмета из Изборног блока 1 у изабраном модулу у првој години студија (даље: докторски испит) и два изборна предмета из Изборног блока 2 у изабраном модулу у другој години студија, која су у вези са оквирним питањем из које студент намерава да изради докторску дисертацију.

Сваки од понуђених модула састоји се из два изборна блока. Изборни блок 1 чине предмети из којих се настава изводи у првој години у другом семестру (летњи семестар), при чему се два изабрана предмета из изборног блока 1 полажу истовремено пред комисијом (докторски испит). Преостала два изборна предмета студенти бирају са листе у оквиру изборног блока 2, а настава се из ових предмета се изводи у другој години у трећем семестру (зимски семестар).

Студент стиче право уписа на другу годину докторских студија када испуни обавезе предвиђене студијским програмом за прву годину студија, под условом да је докторски испит положио са оценом најмање осам (осам). Студент стиче право уписа на трећу годину докторских студија када испуни обавезе из друге године студија предвиђене студијским програмом, под условом да је просечна оцена из положених испита најмање осам (8).

У првој и другој години студија, поред обавезе похађања наставе и полагања испита, студент има и следеће обавезе предвиђене студијским програмом. У првој години студија студент израђује и брани преддокторски (приступни) рад и израђује и брани семинарски рад. У другој години студент треба да објави један научни рад из области дисертације у часопису са листе надлежног министарства; да изради и објави библиографију радова која се односи на тему дисертације; да изради и одбрани пројекат докторске дисертације.

Студент стиче право уписа на трећу годину докторских студија када испуни обавезе из друге године студија предвиђене студијским програмом, под условом да је просечна оцена из положених испита најмање осам (8). Трећа и завршна година докторских студија посвећена је изради докторске дисертације. У току треће године студент је дужан да, у складу са студијским програмом, два пута реферише о напретку докторског истраживања. 

Настава на свим наставним предметима у оквиру студијског програма се изводи у виду предавања. Сваки наставни предмет има фонд од 90 часова предавања, односно 6 часова недељно. Поред тога, настава се изводи и путем индивидуалних и колективних консултација према унапред утврђеним терминима.

 

 

mic

Упишите

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 136 гостију и нема пријављених чланова