План 2010.

Назив студијског програма: Јавно право

Степен студија: Трећи

Назив нивоа студија: докторске академске студије

Година успостављања: 2010

Студије трају: 3 године (6 семестара)

Укупан број предмета у студијском програму: 6

Укупан број осталих обавеза: 10

Обавезан завршни рад: ДА

Обим студијског програма: 180 ЕСПБ

Окончањем студијског програма стиче се: научни назив "доктор наука-правне науке"         

Р.бр. Назив предмета Семестар Статус Настава ЕСПБ
П СИР
ПРВА ГОДИНА
1 Уставно право - теорија конституционализма и уставне институције 1 О 5 0 10
2 Изборни предмет 1 ( бира се 1 од 7 ) 1 ИБ 5 0 10
Управно право- одабране теме 1 И 5 0 10
Организација и одговорност власти 1 И 5 0 10
Упоредно уставно право земаља Европске уније 1 И 5 0 10
Међународно и европско антидискриминационо право 1 И 5 0 10
Теорија међународног права 1 И 5 0 10
Банкарско право- продубљени курс- банкарско уговорно право 1 И 5 0 10
Историја државе и права 1 и 2 1 И 5 0 10
3 Израда и одбрана приступног (преддокторског) рада 1 О 0 10 10
4-5 Изборни предмети 2 и 3 ( бира се 2 од 8 ) 2 ИБ 5 0 10
Теорија система безбедности- продубљени курс 2 И 5 0 10
Кривично процесно право- посебни кривични поступци 2 И 5 0 10
Кривично право- продубљени курс ( одабране теме) 2 И 5 0 10
Право привредних друштава- продубљени курс- право друштава капитала 2 И 5 0 10
Трговинско право- продубљени курс- уговори робног промета и хартије од вредности 2 И 5 0 10
Радно и социјално право- продубљени курс 2 И 5 0 10
Међународно радно право 2 И 5 0 10
Теорија државе и права – продубљени курс 2 И 5 0 10
6 Припрема пројекта докторске дисертације 2 О 0 10 10
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60
ДРУГА ГОДИНА
7 Изборни предмет 4 ( бира се 1 од 9 ) 3 ИБ 5 0 10
Организација и одговорност власти 3 И 5 0 10
Управно право- одабране теме 3 И 5 0 10
Међународно и европско антидискриминационо право 3 И 5 0 10
Слобода изражавања 3 И 5 0 10
Банкарско право- продубљени курс- банкарско уговорно право 3 И 5 0 10
Право међународне продаје- продубљени курс 3 И 5 0 10
Међународно привредно право- продубљени курс 3 И 5 0 10
Правна социологија 3 И 5 0 10
Упоредно уставно право земаља Европске уније 3 И 5 0 10
8 Изборни предмет 5 ( бира се 1 од 6 ) 3 ИБ 5 0 10
Теорија међународног права 3 И 5 0 10
Слобода изражавања 3 И 5 0 10
Право међународне продаје- продубљени курс 3 И 5 0 10
Међународно привредно право- продубљени курс 3 И 5 0 10
Историја државе и права 1 и 2 3 И 5 0 10
Правна социологија 3 И 5 0 10
9 Семинарски рад 3 О 0 10 4
10 Научни чланак 1 4 О 0 6 12
11 Научни чланак 2 4 О 0 6 12
12 Учешће на научном скупу са рефератом 4 О 0 4 8
13 Учешће на научном скупу са саопштењем 4 О 0 4 4
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60
ТРЕЋА ГОДИНА
14 Реферисање о напретку истраживања 5 О 0 20 10
15 Реферисање о напретку истраживања 6 О 0 20 10
16 Одбрана докторске дисертације 6 О 0 0 40
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60

Приликом уписа првог семестра докторских студија кандидат пријављује ужу научну област из које жели да изради докторску дисертацију и изборне предмете из те уже научне области, односно сродних научних области, који су у вези с израдом докторске дисертације.           

Руководилац именује наставника за саветника студенту, са којим је студент постигао договор о сарадњи, са којим ће кандидат припремати пројекат докторске дисертације, а који ће, по правилу, касније бити и ментор докторске дисертације.

"До краја другог семестра кандидат је дужан да изради и одбрани приступни (преддокторски) рад (обима око 50.000 карактера) из уже научне области из које жели да изради докторску дисертацију.

Тему рада одобрава Руководилац, на предлог шефа одговарајуће катедре. Рад се брани пред Комисијом, коју одређује Руководилац, на предлог шефа одговарајуће катедре."

"У другом семестру, у сарадњи са саветником, кандидат припрема пројекат докторске дисертације.

Кандидат може да приступи одбрани пројекта докторске дисертације пошто положи све прописане испите из првог и другог семестра са просечном оценом најмање 8 (осам).

Кандидат брани пројекат докторске дисертације пред Комисијом од три наставника, које именује  Руководилац, на предлог шефа катедре."

После успешне одбране пројекта докторске дисертације студент испуњава услове да поднесе пријаву докторске дисертације Већу.        

За упис у трећи семестар докторских студија кандидат је дужан да положи све предвиђене испите из првог и другог семестра са просечном оценом најмање 8 (осам) и да одбрани пројекат докторске дисертације.

У трећем семестру студент похађа наставу из два изборна предмета, израђује и брани семинарски рад, а у четвртом семестру пише научне чланке и треба да учествује на најмање два научна скупа од међународног значаја, од којих на најмање једном мора имати прихваћени реферат, а на другом може имати саопштење. Изузетно, у дисциплинама које се односе на националну проблематику, кандидату се може прихватити и учешће на водећим научним скуповима са међународним учешћем, односно водећим научним скуповима организованим од стране угледних научних институција.

"За упис у пети семестар докторских студија кандидат је дужан да испуни следеће услове:

     - да положи испите из трећег семестра са просечном оценом најмање 8 (осам);

     - да одбрани семинарски рад;

     - да објави најмање два научна рада, од којих ниједан није у претежном делу део оцењеног семинарског рада на докторским студијама. Руководилац може, на предлог ментора, одобрити упис петог семестра и када је научни рад прихваћен за објављивање, али још није изашао из штампе.

     - да учествује на најмање два научна скупа од међународног значаја, од којих на најмање једном мора имати прихваћени реферат, а на другом може имати саопштење. Изузетно, у дисциплинама које се односе на националну проблематику, кандидату се може прихватити и учешће на водећим научним скуповима са међународним учешћем, односно водећим научним скуповима организованим од стране угледних научних институција." 

У петом и шестом семестру кандидат је дужан да два пута реферише о напретку свог докторског истраживања пред Комисијом од два наставника, коју образује Руководилац, на предлог шефа катедре.

Одбрани докторске дисертације може се приступити по овери шестог семестра. Докторска дисертација треба да представља изворни и самосталан научни рад, који доприноси развоју научне мисли, а који је по методологији обраде и степену доприноса науци подесан за утврђивање способности кандидата да као самостални истраживач делује у области наука за које је Факултет матичан.                                                                                     

mic

Упишите

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 179 гостију и нема пријављених чланова