icon1 English  uk copy   

План 2008

Назив студијског програма: Права - Општи смер          

Степен студија: Други

Назив нивоа студија: мастер академске студије*        

Напомена:        

* назив нивоа студија до измена ЗоВо из 2010. године: "дипломске академске студије - мастер"

Година успостављања: 2008     

Студије трају: 1 годину (2 семестара) 

Укупан број предмета у студијском програму: 4          

Обавезан завршни рад: ДА      

Обим студијског програма: 60 ЕСПБ    

Окончањем студијског програма стиче се: академски назив "мастер правник"**       

Напомена:        

** студенти уписани до школске 2010/11. године стицали су академски назив "дипломирани правник - мастер"      

Р.бр. Назив предмета Семестар Статус Настава ЕСПБ
П В СИР
ПРВА ГОДИНА
1-4 Изборни предмети 1-4 ( бира се 4 од 49 ) 1 ИБ 3 2 0 10
Спољнотрговинско право 1 И 3 2 0 10
Модели истражног поступка 1 И 3 2 0 10
Посебне истражне радње 1 И 3 2 0 10
Међународна сарадња у сузбијању криминалитета 1 И 3 2 0 10
Одговорност надређеног у међународном кривичном праву 1 И 3 2 0 10
Неурачунљивост у кривичном праву 1 И 3 2 0 10
Историја политичких и правних институција Војводине 1 И 3 2 0 10
Берзанско право 1 И 3 2 0 10
Банкарско право 1 И 3 2 0 10
Право привредних друштава ЕУ 1 И 3 2 0 10
Међународно породично право 1 И 3 2 0 10
Трговачко право ЕУ 1 И 3 2 0 10
Право конкуренције 1 И 3 2 0 10
Управно право - посебни део 1 И 3 2 0 10
Права грађана и државна управа 1 И 3 2 0 10
Уставна заштита људских права 1 И 3 2 0 10
Уставно судство 1 И 3 2 0 10
Међународни односи 1 И 3 2 0 10
Међународна заштита људских права 1 И 3 2 0 10
Методологија права 1 И 3 2 0 10
Методологија друштвених наука 1 И 3 2 0 10
Социологија политике 1 И 3 2 0 10
Историја политичких и правних теорија 1 И 3 2 0 10
Савремени политички системи 1 И 3 2 0 10
Историја цивилизације 1 И 3 2 0 10
Правне теорије и институције антике 1 И 3 2 0 10
Земљишно и водно право 1 И 3 2 0 10
Ауторско и проналазачко право 1 И 3 2 0 10
Упоредно породично право 1 И 3 2 0 10
Судска заштита субјективних права у ЕУ 1 И 3 2 0 10
Међународне финансије и финансијско право 1 И 3 2 0 10
Колективно радно право 1 И 3 2 0 10
Међународно радно право 1 И 3 2 0 10
Економика Европске уније 1 И 3 2 0 10
Економска анализа права 1 И 3 2 0 10
Међународни судови и арбитраже 1 И 3 2 0 10
Уговорно право међународне трговине 1 И 3 2 0 10
Међународно приватно право ЕУ 1 И 3 2 0 10
Криминалистика 1 И 3 2 0 10
Казнено извршно право 1 И 3 2 0 10
Доказна средства у кривичном поступку 1 И 3 2 0 10
Тероризам 1 И 3 2 0 10
Корупција 1 И 3 2 0 10
Систем обезбеђења имовине и пословања 1 И 3 2 0 10
Систем заштите личности и објекта 1 И 3 2 0 10
Контрола служби безбедности 1 И 3 2 0 10
Савремени методи и средства откривања и доказивања кривичног дела 1 И 3 2 0 10
Упоредно кривично процесно право 1 И 3 2 0 10
Психологија исказа у кривичном поступку 1 И 3 2 0 10
5 Студијско истраживачки рад 2 О 0 0 20 0
6 Завршни рад 2 О 0 0 0 20
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60

У првом семестру студент прати наставу и полаже испите из четири студијска подручја која је изабрао са листе изборних предмета. Савладавањем предметне материје студент продубљује знања која је у одређеним материјама стекао на основним студијама или стиче нова знања у материјама које нису обухваћене програмом основних студија.

Студент који је остварио најмање 30 поена по основу учешћа у наставним активностима на предмету стиче право на полагање испита из тог предмета у редовним и апсолвентским испитним роковима, почев од јануарског испитног рока.

У другом семестру студент, у консултацији с ментором, обавља студијски истраживачки рад (300 часова) везан за завршни рад, пише завршни рад и на крају га брани пред комисијом. Тема завршног рада мора се односити на неку од материја коју је студент слушао и полагао у оквиру предмета које је изабрао, а сам рад садржи продубљену обраду неког питања.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Knjiga predmeta - Prava - Opšti smer (MAS) - 2008.pdf)Knjiga predmeta - Prava - Opšti smer (MAS) - 2008.pdf 421 kB

План 2013.

Назив студијског програма: Права - Општи смер          

Степен студија: Други

Назив нивоа студија: мастер академске студије

Година успостављања: 2013     

Студије трају: 1 годину (2 семестара) 

Укупан број предмета у студијском програму:          

Обавезан завршни рад: ДА      

Обим студијског програма: 60 ЕСПБ    

Окончањем студијског програма стиче се: академски назив "мастер правник

Р.бр.

Назив предмета

Семестар

Статус

Настава

ЕСПБ

П

В

СИР

ПРВА ГОДИНА

1-4

Изборни предмети 1-4 ( бира се 4 од 64 )

1

ИБ

3

2

0

10

Методологија права

1

И

3

2

0

10

Методологија друштвених наука

1

И

3

2

0

10

Социологија политике

1

И

3

2

0

10

Историја политичких и правних теорија

1

И

3

2

0

10

Међународно породично право

1

И

3

2

0

10

Међународни односи

1

И

3

2

0

10

Међународна заштита људских права

1

И

3

2

0

10

Међународни судови и арбитраже

1

И

3

2

0

10

Међународно приватно право ЕУ

1

И

3

2

0

10

Судска заштита субјективних права у ЕУ

1

И

3

2

0

10

Међународни стандарди заштите страних улагања

1

И

3

2

0

10

Међународна трговинска и инвестициона арбитража

1

И

3

2

0

10

Криминалистика

1

И

3

2

0

10

Казнено извршно право

1

И

3

2

0

10

Модели истражног поступка

1

И

3

2

0

10

Посебне доказне радње

1

И

3

2

0

10

Доказна средства у кривичном поступку

1

И

3

2

0

10

Тероризам

1

И

3

2

0

10

Корупција

1

И

3

2

0

10

Контрола служби безбедности

1

И

3

2

0

10

Савремени методи и средства откривања и доказивања кривичног дела

1

И

3

2

0

10

Међународна сарадња у сузбијању криминалитета

1

И

3

2

0

10

Упоредно кривично процесно право

1

И

3

2

0

10

Одговорност надређеног у међународном кривичном праву

1

И

3

2

0

10

Психологија исказа у кривичном поступку

1

И

3

2

0

10

Неурачунљивост у кривичном праву

1

И

3

2

0

10

Међународна кривична дела

1

И

3

2

0

10

Тумачење у кривичном праву

1

И

3

2

0

10

Организовани криминалитет

1

И

3

2

0

10

Малолетничко кривично право

1

И

3

2

0

10

Право спољне трговине и међународних инвестиција

1

И

3

2

0

10

Берзанско право

1

И

3

2

0

10

Банкарско право

1

И

3

2

0

10

Право привредних друштава ЕУ

1

И

3

2

0

10

Трговачко право ЕУ

1

И

3

2

0

10

Право конкуренције

1

И

3

2

0

10

Економика Европске уније

1

И

3

2

0

10

Економска анализа права

1

И

3

2

0

10

Уговорно право међународне трговине

1

И

3

2

0

10

Управно право - посебни део

1

И

3

2

0

10

Уставна заштита људских права

1

И

3

2

0

10

Уставно судство

1

И

3

2

0

10

Савремени политички системи

1

И

3

2

0

10

Међународне финансије и финансијско право

1

И

3

2

0

10

Систем обезбеђења имовине и пословања

1

И

3

2

0

10

Систем заштите личности и објеката

1

И

3

2

0

10

Права грађана и државна управа

1

И

3

2

0

10

Економија јавног сектора

1

И

3

2

0

10

Земљишно и водно право

1

И

3

2

0

10

Ауторско и проналазачко право

1

И

3

2

0

10

Упоредно породично право

1

И

3

2

0

10

Историја цивилизације

1

И

3

2

0

10

Правне теорије и институције антике

1

И

3

2

0

10

Историја политичких и правних институција Војводине

1

И

3

2

0

10

Колективно радно право

1

И

3

2

0

10

Међународно радно право

1

И

3

2

0

10

Ауторско и сродна права

1

И

3

2

0

10

Право индустријске својине

1

И

3

2

0

10

Упоредно законско наследно право

1

И

3

2

0

10

Трговина људима

1

И

3

2

0

10

Средства обезбеђења и учвршћења потраживања

1

И

3

2

0

10

Финансијско право ЕУ

1

И

3

2

0

10

Улога поротника у кривичном поступку

1

И

3

2

0

10

Насиље у породици

1

И

3

2

0

10

5

Студијско истраживачки рад

2

О

0

0

20

0

6

Завршни рад

2

О

0

0

0

20

Укупно часова активне наставе:

40

Укупно ЕСПБ:

60

У првом семестру студент прати наставу и полаже испите из четири студијска подручја која је изабрао са листе изборних предмета. Савладавањем предметне материје студент продубљује знања која је у одређеним материјама стекао на основним студијама или стиче нова знања у материјама које нису обухваћене програмом основних студија.

Студент који је остварио најмање 30 поена по основу учешћа у наставним активностима на предмету стиче право на полагање испита из тог предмета у редовним и апсолвентским испитним роковима, почев од јануарског испитног рока.

У другом семестру студент, у консултацији с ментором, обавља студијски истраживачки рад (300 часова) везан за завршни рад, пише завршни рад и на крају га брани пред комисијом. Тема завршног рада мора се односити на неку од материја коју је студент слушао и полагао у оквиру предмета које је изабрао, а сам рад садржи продубљену обраду неког питања.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Knjiga predmeta - Prava - Opšti smer (MAS) - 2013.pdf)Knjiga predmeta - Prava - Opšti smer (MAS) - 2013.pdf 455 kB

План 2006.

Назив студијског програма: Општи смер          

Степен студија: Други

Назив нивоа студија: дипломске академске - мастер 

Година успостављања: 2006     

Студије трају: 1 годину (2 семестара) 

Укупан број предмета у студијском програму: 5          

Обавезан завршни рад: ДА      

Обим студијског програма: 60 ЕСПБ    

Окончањем студијског програма стиче се: академски назив "дипломирани правник - мастер правник"

Р.бр.

Назив предмета

С

Статус

Активна настава

ЕСПБ

П

В

ДОН

ПРВА ГОДИНА

1-5

Први изборни предмет ( бира се 5 од 58 )

1

ИБ

4

0

0

6

Правна медицина

1

И

Криминалистика

1

И

Међународно кривично право

1

И

Казнено извршно право

1

И

Савремена средства откривања и доказивања кривичних дела

1

И

Доказно право

1

И

Међународно кривично процесно право

1

И

Психологија кривичног поступка

1

И

Упоредно кривично процесно право

1

И

Спољнотрговинско право

1

И

Саобраћајно право

1

И

Берзанско право

1

И

Банкарско право

1

И

Право привредних друштава ЕУ

1

И

Међународна купопродаја робе

1

И

Трговачко право Европске Уније

1

И

Право конкуренције

1

И

Наука о управи

1

И

Локална самоуправа

1

И

Управно право-посебни део

1

И

Парламентарно право

1

И

Уставна заштита људских права

1

И

Изборно право

1

И

Уставно судство

1

И

Међународни односи

1

И

Међународно породично право

1

И

Међународна заштита људских права

1

И

Методологија права

1

И

Социологија политике

1

И

Социологија права

1

И

Филозофија права

1

И

Методологија друштвених наука

1

И

Савремени политички системи

1

И

Историја политичких и правних институција Војводине

1

И

Велики правни системи и кодификације

1

И

Историја цивилизације

1

И

Правне теорије и институције антике

1

И

Земљишно и водно право

1

И

Ауторско и проналазачко право

1

И

Упоредно породично право

1

И

Право заштите животне средине

1

И

Право заштите потрошача

1

И

Економија природне средине

1

И

Међународне финансије и финансијско право

1

И

Предузетништво и менаџмент

1

И

Правна етика

1

И

Израда правних докумената

1

И

Судска пракса I

1

И

Судска пракса II

1

И

Колективно радно право

1

И

Синдикално право

1

И

Право међународне организације рада (МОР-а)

1

И

Радно и социјално право Европске Уније

1

И

Економика Европске уније

1

И

Међународни судови и арбитраже

1

И

Уговорно право међународне трговине

1

И

Међународно приватно право Европске Уније

1

И

6

Провера теоријске припремљености за одбрану одобрене теме

2

О

0

0

0

10

7

Завршни рад

2

О

0

0

0

20

Укупно часова активне наставе:

20

Укупно ЕСПБ:

60

План 2007.

.

mic

Упишите

ДРЖАВНИ

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 172 гостију и нема пријављених чланова