icon1 English  uk copy   

План 2008.

Назив студијског програма: Права - Смер унутрашњих послова

Степен студија: Други

Назив нивоа студија: мастер академске студије*

Напомена:

* назив нивоа студија до измена ЗоВо из 2010. године: "дипломске академске студије - мастер"

Година успостављања: 2008

Студије трају: 1 годину (2 семестара)

Укупан број предмета у студијском програму: 4

Обавезан завршни рад: ДА

Обим студијског програма: 60 ЕСПБ

Окончањем студијског програма стиче се: академски назив "мастер правник"**

Напомена:

** уписани до школске 2010/11. године стицали су академски назив "дипломирани правник - мастер"

Р.бр. Назив предмета Семестар Статус Настава ЕСПБ
П В СИР
ПРВА ГОДИНА
1-4 Изборни предмети 1-4 ( бира се 4 од 20 ) 1 ИБ 3 2 0 10
Модели истражног поступка 1 И 3 2 0 10
Посебне истражне радње 1 И 3 2 0 10
Криминалистичка идентификација 1 И 3 2 0 10
Доказна средства у кривичном поступку 1 И 3 2 0 10
Тероризам 1 И 3 2 0 10
Корупција 1 И 3 2 0 10
Систем обезбеђења имовине и пословања 1 И 3 2 0 10
Систем заштите личности и објекта 1 И 3 2 0 10
Контрола служби безбедности 1 И 3 2 0 10
Савремени методи и средства откривања и доказивања кривичног дела 1 И 3 2 0 10
Међународна сарадња у сузбијању криминалитета 1 И 3 2 0 10
Упоредно кривично процесно право 1 И 3 2 0 10
Поступак пред међународним кривичним судом 1 И 3 2 0 10
Одговорност надређеног у међународном кривичном праву 1 И 3 2 0 10
Легалитет и опортунитет у кривичном процесном праву 1 И 3 2 0 10
Психологија исказа у кривичном поступку 1 И 3 2 0 10
Неурачунљивост у кривичном праву 1 И 3 2 0 10
Алтернативне кривичне санкције 1 И 3 2 0 10
Права грађана и државна управа 1 И 3 2 0 10
5 Студијско истраживачки рад 2 О 0 0 20 0
6 Завршни рад 2 О 0 0 0 20
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60

У првом семестру студент прати наставу и полаже испите из четири студијска подручја која је изабрао са листе изборних предмета. Савладавањем предметне материје студент продубљује знања која је у одређеним материјама стекао на основним студијама или стиче нова знања у материјама које нису обухваћене програмом основних студија.

Студент који је остварио најмање 30 поена по основу учешћа у наставним активностима на предмету стиче право на полагање испита из тог предмета у редовним и апсолвентским испитним роковима, почев од јануарског испитног рока.

У другом семестру студент, у консултацији с ментором, обавља студијски истраживачки рад (300 часова) везан за завршни рад, пише завршни рад и на крају га брани пред комисијом. Тема завршног рада мора се односити на неку од материја коју је студент слушао и полагао у оквиру предмета које је изабрао, а сам рад садржи продубљену обраду неког питања.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Knjiga predmeta - Prava - Smer unutrašnjih poslova (MAS) - 2008.pdf)Knjiga predmeta - Prava - Smer unutrašnjih poslova (MAS) - 2008.pdf 243 kB

План 2006.

.

План 2007.

Назив студијског програма: Општи смер          

Степен студија: Други

Назив нивоа студија: дипломске академске - мастер 

Година успостављања: 2007     

Студије трају: 1 годину (2 семестара) 

Укупан број предмета у студијском програму: 4          

Обавезан завршни рад: ДА      

Обим студијског програма: 60 ЕСПБ    

Окончањем студијског програма стиче се: академски назив "дипломирани правник - мастер правник"

Правнонаучна област: ТЕОРИЈСКОПРАВНА (модул I: Теоријскоправни)

Р.бр.

Назив предмета

С

Статус

Активна настава

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

ПРВА ГОДИНА

1

Увод у право (продубљени курс) - Савремене правне теорије

1

ОМ

12

0

8

60

6

2

Правна социологија

1

ОМ

12

0

8

60

6

3

Правосудна и пословна етика

1

ОМ

12

0

8

60

6

4

Изборни предмет ( бира се 1 од 2 )

1

ИБМ

12

0

8

60

6

Увод у америчку правну мисао XX века

1

И

60

Мултикултурализам

1

И

60

5

Техника писања стручних и научних радова

2

ОМ

4

0

0

26

2

6

Истраживачка пракса

2

ОМ

0

0

0

50

4

7

Испит теоријске припремљености

2

ОМ

0

0

0

0

10

8

Завршни рад

2

ОМ

0

0

0

0

20

Укупно часова активне наставе:

84

Укупно ЕСПБ:

60

Правнонаучна област: ТЕОРИЈСКОПРАВНА (модул II: Правносоциолошки)

Р.бр.

Назив предмета

С

Статус

Активна настава

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

ПРВА ГОДИНА

1

Социологија (продубљени курс) - Правна социологија

1

ОМ

12

0

8

60

6

2

Савремене правне теорије

1

ОМ

12

0

8

60

6

3

Социологија масовних комуникација

1

ОМ

12

0

8

60

6

4

Изборни предмет ( бира се 1 од 2 )

1

ИБМ

12

0

8

60

6

Еколошка етика

1

И

60

Истраживачке технике

1

И

60

5

Техника писања стручних и научних радова

2

ОМ

4

0

0

26

2

6

Истраживачка пракса

2

ОМ

0

0

0

50

4

7

Испит теоријске припремљености

2

ОМ

0

0

0

0

10

8

Завршни рад

2

ОМ

0

0

0

0

20

Укупно часова активне наставе:

84

Укупно ЕСПБ:

60

Правнонаучна област: ИСТОРИЈСКОПРАВНА (модул I: Историја државе и права)

Р.бр.

Назив предмета

С

Статус

Активна настава

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

ПРВА ГОДИНА

1

Историја државе и права I (продубљени курс)

1

ОМ

12

0

8

60

6

2

Римско право I

1

ОМ

12

0

8

60

6

3

Развој уставног и правног система Србије

1

ОМ

12

0

8

60

6

4

Изборни предмет ( бира се 1 од 4 )

1

ИБМ

12

0

8

60

6

Велики правни системи

1

И

60

Римско право II

1

И

60

Купопродаја у римском праву

1

И

60

Историја државноправног положаја Војводине

1

И

60

5

Техника писања стручних и научних радова

2

ОМ

4

0

0

26

2

6

Истраживачка пракса

2

ОМ

0

0

0

50

4

7

Испит теоријске припремљености

2

ОМ

0

0

0

0

10

8

Завршни рад

2

ОМ

0

0

0

0

20

Укупно часова активне наставе:

84

Укупно ЕСПБ:

60

Правнонаучна област: ГРАЂАНСКОПРАВНА (модул I: Породично право (међукатедарски модул))

Р.бр.

Назив предмета

С

Статус

Активна настава

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

ПРВА ГОДИНА

1

Породично право (продубљени курс) - Заштита породичних права пред Европским судом за права човека - пракса Европског суда за права човека из породичног права

1

ОМ

12

0

8

60

6

2

Упоредно породично право

1

ОМ

12

0

8

60

6

3

Међународно породично право

1

ОМ

12

0

8

60

6

4

Изборни предмет ( бира се 1 од 5 )

1

ИБМ

12

0

8

60

6

Социјално правна заштита породице

1

И

60

Комунитарно међународно породично право

1

И

60

Европска заштита људских права

1

И

60

Грађанскоправна одговорност за деликтно неспособна лица

1

И

60

Ванпарнични поступци у породичним односима

1

И

60

5

Техника писања стручних и научних радова

2

ОМ

4

0

0

26

2

6

Истраживачка пракса

2

ОМ

0

0

0

50

4

7

Испит теоријске припремљености

2

ОМ

0

0

0

0

10

8

Завршни рад

2

ОМ

0

0

0

0

20

Укупно часова активне наставе:

84

Укупно ЕСПБ:

60

Правнонаучна област: ГРАЂАНСКОПРАВНА (модул II: Грађанско процесно право)

Р.бр.

Назив предмета

С

Статус

Активна настава

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

ПРВА ГОДИНА

1

Грађанско процесно право (продубљени курс) - Судско организационо право

1

ОМ

12

0

8

60

6

2

Недржавни систем остваривања правне заштите субјективних грађанских права

1

ОМ

12

0

8

60

6

3

Стечајно процесно право

1

ОМ

12

0

8

60

6

4

Изборни предмет ( бира се 1 од 9 )

1

ИБМ

12

0

8

60

6

Упоредно породично право

1

И

60

Међународно породично право

1

И

60

Увод у заложно право

1

И

60

Средства обезбеђења извршења облигационих уговора

1

И

60

Социјално правна заштита породице

1

И

60

Комунитарно међународно породично право

1

И

60

Европска заштита људских права

1

И

60

Грађанскоправна одговорност за деликтно неспособна лица

1

И

60

Ванпарнични поступци у породичним односима

1

И

60

5

Техника писања стручних и научних радова

2

ОМ

4

0

0

26

2

6

Истраживачка пракса

2

ОМ

0

0

0

50

4

7

Испит теоријске припремљености

2

ОМ

0

0

0

0

10

8

Завршни рад

2

ОМ

0

0

0

0

20

Укупно часова активне наставе:

84

Укупно ЕСПБ:

60

Правнонаучна област: ГРАЂАНСКОПРАВНА (модул III: Грађанско право)

Р.бр.

Назив предмета

С

Статус

Активна настава

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

ПРВА ГОДИНА

1

Стварно право (продубљени курс) - заложно право на непокретностима

1

ОМ

12

0

8

60

6

2

Увод у заложно право

1

ОМ

12

0

8

60

6

3

Средства обезбеђења извршења облигационих уговора

1

ОМ

12

0

8

60

6

4

Изборни предмет ( бира се 1 од 2 )

1

ИБМ

12

0

8

60

6

Стечајно процесно право

1

И

60

Недржавни систем остваривања правне заштите субјективних грађанских права

1

И

60

5

Техника писања стручних и научних радова

2

ОМ

4

0

0

26

2

6

Истраживачка пракса

2

ОМ

0

0

0

50

4

7

Испит теоријске припремљености

2

ОМ

0

0

0

0

10

8

Завршни рад

2

ОМ

0

0

0

0

20

Укупно часова активне наставе:

84

Укупно ЕСПБ:

60

Правнонаучна област: КРИВИЧНОПРАВНА (модул I)

Р.бр.

Назив предмета

С

Статус

Активна настава

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

ПРВА ГОДИНА

1

Кривично право (продубљени курс) - Неурачунљивост у кривичном праву

1

ОМ

12

0

8

60

6

2

Модели истражног поступка

1

ОМ

12

0

8

60

6

3

Психологија исказа у кривичном поступку

1

ОМ

12

0

8

60

6

4

Изборни предмет ( бира се 1 од 5 )

1

ИБМ

12

0

8

60

6

Тероризам

1

И

60

Међународна сарадња у сузбијању савременог криминалитета

1

И

60

Савремени методи откривања и доказивања кривичних дела

1

И

60

Доказна средства у кривичном поступку

1

И

60

Поступак пред међународним кривичним судом

1

И

60

5

Техника писања стручних и научних радова

2

ОМ

4

0

0

26

2

6

Истраживачка пракса

2

ОМ

0

0

0

50

4

7

Испит теоријске припремљености

2

ОМ

0

0

0

0

10

8

Завршни рад

2

ОМ

0

0

0

0

20

Укупно часова активне наставе:

84

Укупно ЕСПБ:

60

Правнонаучна област: КРИВИЧНОПРАВНА (модул II)

Р.бр.

Назив предмета

С

Статус

Активна настава

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

ПРВА ГОДИНА

1

Кривично право (продубљени курс) - Одговорност надређеног у међународном кривичном праву

1

ОМ

12

0

8

60

6

2

Посебне истражне радње

1

ОМ

12

0

8

60

6

3

Корупција

1

ОМ

12

0

8

60

6

4

Изборни предмет ( бира се 1 од 5 )

1

ИБМ

12

0

8

60

6

Тероризам

1

И

60

Међународна сарадња у сузбијању савременог криминалитета

1

И

60

Савремени методи откривања и доказивања кривичних дела

1

И

60

Доказна средства у кривичном поступку

1

И

60

Поступак пред међународним кривичним судом

1

И

60

5

Техника писања стручних и научних радова

2

ОМ

4

0

0

26

2

6

Истраживачка пракса

2

ОМ

0

0

0

50

4

7

Испит теоријске припремљености

2

ОМ

0

0

0

0

10

8

Завршни рад

2

ОМ

0

0

0

0

20

Укупно часова активне наставе:

84

Укупно ЕСПБ:

60

Правнонаучна област: КРИВИЧНОПРАВНА (модул III)

Р.бр.

Назив предмета

С

Статус

Активна настава

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

ПРВА ГОДИНА

1

Кривично процесно право (продубљени курс) - Легалитет и опортунитет у кривичном процесном праву

1

ОМ

12

0

8

60

6

2

Алтернативне кривичне санкције

1

ОМ

12

0

8

60

6

3

Криминалистичка идентификација

1

ОМ

12

0

8

60

6

4

Изборни предмет ( бира се 1 од 5 )

1

ИБМ

12

0

8

60

6

Тероризам

1

И

60

Међународна сарадња у сузбијању савременог криминалитета

1

И

60

Савремени методи откривања и доказивања кривичних дела

1

И

60

Доказна средства у кривичном поступку

1

И

60

Поступак пред међународним кривичним судом

1

И

60

5

Техника писања стручних и научних радова

2

ОМ

4

0

0

26

2

6

Истраживачка пракса

2

ОМ

0

0

0

50

4

7

Испит теоријске припремљености

2

ОМ

0

0

0

0

10

8

Завршни рад

2

ОМ

0

0

0

0

20

Укупно часова активне наставе:

84

Укупно ЕСПБ:

60

Правнонаучна област: ЈАВНОПРАВНА (модул I: Заштита људских права (међукатедарски модул))

Р.бр.

Назив предмета

С

Статус

Активна настава

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

ПРВА ГОДИНА

1

Управно право (продубљени курс) - Права грађана и државна управа

1

ОМ

12

0

8

60

6

2

Уставна заштита људских права

1

ОМ

12

0

8

60

6

3

Европска заштита људских права

1

ОМ

12

0

8

60

6

4

Изборни предмет ( бира се 1 од 2 )

1

ИБМ

12

0

8

60

6

Универзални механизми заштите људских права

1

И

60

Контрола служби безбедности

1

И

60

5

Техника писања стручних и научних радова

2

ОМ

4

0

0

26

2

6

Истраживачка пракса

2

ОМ

0

0

0

50

4

7

Испит теоријске припремљености

2

ОМ

0

0

0

0

10

8

Завршни рад

2

ОМ

0

0

0

0

20

Укупно часова активне наставе:

84

Укупно ЕСПБ:

60

Правнонаучна област: ЈАВНОПРАВНА (модул II: Јавно право)

Р.бр.

Назив предмета

С

Статус

Активна настава

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

ПРВА ГОДИНА

1

Управно право (продубљени курс) - Права грађана и државна управа

1

ОМ

12

0

8

60

6

2

Уставна заштита људских права

1

ОМ

12

0

8

60

6

3

Контрола служби безбедности

1

ОМ

12

0

8

60

6

4

Изборни предмет ( бира се 1 од 3 )

1

ИБМ

12

0

8

60

6

Министарска одговорност

1

И

60

Локална самоуправа

1

И

60

Европска заштита људских права

1

И

60

5

Техника писања стручних и научних радова

2

ОМ

4

0

0

26

2

6

Истраживачка пракса

2

ОМ

0

0

0

50

4

7

Испит теоријске припремљености

2

ОМ

0

0

0

0

10

8

Завршни рад

2

ОМ

0

0

0

0

20

Укупно часова активне наставе:

84

Укупно ЕСПБ:

60

Правнонаучна област: ЈАВНОПРАВНА (модул III: Уставно право)

Р.бр.

Назив предмета

С

Статус

Активна настава

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

ПРВА ГОДИНА

1

Уставно право (продубљени курс) - Изборно право

1

ОМ

12

0

8

60

6

2

Парламентарно право

1

ОМ

12

0

8

60

6

3

Уставна заштита људских права

1

ОМ

12

0

8

60

6

4

Изборни предмет ( бира се 1 од 2 )

1

ИБМ

12

0

8

60

6

Уставно судство - надлежност и поступци пред уставним судом

1

И

60

Уставне гаранције и заштита породичних права

1

И

60

5

Техника писања стручних и научних радова

2

ОМ

4

0

0

26

2

6

Истраживачка пракса

2

ОМ

0

0

0

50

4

7

Испит теоријске припремљености

2

ОМ

0

0

0

0

10

8

Завршни рад

2

ОМ

0

0

0

0

20

Укупно часова активне наставе:

84

Укупно ЕСПБ:

60

Правнонаучна област: ЈАВНОПРАВНА (модул IV: Управно право)

Р.бр.

Назив предмета

С

Статус

Активна настава

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

ПРВА ГОДИНА

1

Управно право (продубљени курс) - Права грађана и државна управа

1

ОМ

12

0

8

60

6

2

Наука о управи

1

ОМ

12

0

8

60

6

3

Управно право - посебни део

1

ОМ

12

0

8

60

6

4

Изборни предмет ( бира се 1 од 2 )

1

ИБМ

12

0

8

60

6

Министарска одговорност

1

И

60

Локална самоуправа

1

И

60

5

Техника писања стручних и научних радова

2

ОМ

4

0

0

26

2

6

Истраживачка пракса

2

ОМ

0

0

0

50

4

7

Испит теоријске припремљености

2

ОМ

0

0

0

0

10

8

Завршни рад

2

ОМ

0

0

0

0

20

Укупно часова активне наставе:

84

Укупно ЕСПБ:

60

Правнонаучна област: ПРИВРЕДНОПРАВНА (модул I)

Р.бр.

Назив предмета

С

Статус

Активна настава

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

ПРВА ГОДИНА

1

Право привредних друштава (продубљени курс)

1

ОМ

12

0

8

60

6