План 2013.

По овом студијском програму се почев од школске: 2021/22 не врши упис нових студената на I годину студија. На ОВОМ ЛИНКУ можете пронаћи актуелни програм.

Назив студијског програма: Права - Општи смер          

Степен студија: Други

Назив нивоа студија: мастер академске студије

Година успостављања: 2013     

Студије трају: 1 годину (2 семестара) 

Укупан број предмета у студијском програму:          

Обавезан завршни рад: ДА      

Обим студијског програма: 60 ЕСПБ    

Окончањем студијског програма стиче се: академски назив "мастер правник

Сврха студијског програма

Вишеструка је сврха и значај ових мастер академских студија. Студенту омогућују продубљеније стручно и научно усавршавање, подижу квалитет студентовог правног резонова и расуђивања уопште.
Програм је тако постављен да студенту омогући стицање продубљених стручних знања у изабраним правним материјама и подигне његову способност да тумачи и обликује правне норме.
Завршним радом, као самосталним и оригиналним писаним радом који садржи продубљену обраду неког питања у оквиру студијског програма мастер академских студија, студент доказује:
- да је способан да самостално и стваралачки примењује теоријска и практична знања која је стекао током студија;
- да ослонцем на своја знања о друштву и праву, стручну и научну литературу и одговарајуће истраживачке методе са успехом образлаже које чињенице треба узети у обзир приликом тражења одговора на постављена питања;
- да поседује способност критичког мишљења и логичког закључивања;
- да је у стању да на јасан начин изложи своје закључке;
- да поседује способност да настави студије/стручно усавршавање на начин који ће самостално изабрати.


Циљеви студијског програма

Програм је тако постављен да студенту омогући стицање продубљених стручних знања у изабраним правним материјама и подигне његову способност да тумачи и обликује правне норме.
С обзиром да је основна карактеристика студијског програма повезаност са савременим научним сазанањима у читавом низу правних и сродних научних дисциплина као и са вештинама и способностима које се заснивају на овим сазнањима, циљеви студијског програма су:
- Образовање високо стручног кадра који има целовито академско образовање из права као и специфичне компетенције неопходне за научноистраживачки и наставно-педагошки рад у изабраној ужој научној области права;
- Континуирано унапређење образовања кроз наставне садржаје опште-теоријских и стручно- апликативних предмета;
- Проширење постојећих и стицање продубљених знања као и даљи развој критичког начина мишљења интердисциплинарним изучавањем правних феномена и овладавањем методама сазнавања права и бављењем права у пракси;
- Развијање језичких, комуникацијских и других вештина потребних за академске и професионалне активности студената.

 

Р.бр.

Назив предмета

Семестар

Статус

Настава

ЕСПБ

П

В

СИР

ПРВА ГОДИНА

1-4

Изборни предмети 1-4 ( бира се 4 од 64 )

1

ИБ

3

2

0

10

Методологија права

1

И

3

2

0

10

Методологија друштвених наука

1

И

3

2

0

10

Социологија политике

1

И

3

2

0

10

Историја политичких и правних теорија

1

И

3

2

0

10

Међународно породично право

1

И

3

2

0

10

Међународни односи

1

И

3

2

0

10

Међународна заштита људских права

1

И

3

2

0

10

Међународни судови и арбитраже

1

И

3

2

0

10

Међународно приватно право ЕУ

1

И

3

2

0

10

Судска заштита субјективних права у ЕУ

1

И

3

2

0

10

Међународни стандарди заштите страних улагања

1

И

3

2

0

10

Међународна трговинска и инвестициона арбитража

1

И

3

2

0

10

Криминалистика

1

И

3

2

0

10

Казнено извршно право

1

И

3

2

0

10

Модели истражног поступка

1

И

3

2

0

10

Посебне доказне радње

1

И

3

2

0

10

Доказна средства у кривичном поступку

1

И

3

2

0

10

Тероризам

1

И

3

2

0

10

Корупција

1

И

3

2

0

10

Контрола служби безбедности

1

И

3

2

0

10

Савремени методи и средства откривања и доказивања кривичног дела

1

И

3

2

0

10

Међународна сарадња у сузбијању криминалитета

1

И

3

2

0

10

Упоредно кривично процесно право

1

И

3

2

0

10

Одговорност надређеног у међународном кривичном праву

1

И

3

2

0

10

Психологија исказа у кривичном поступку

1

И

3

2

0

10

Неурачунљивост у кривичном праву

1

И

3

2

0

10

Међународна кривична дела

1

И

3

2

0

10

Тумачење у кривичном праву

1

И

3

2

0

10

Организовани криминалитет

1

И

3

2

0

10

Малолетничко кривично право

1

И

3

2

0

10

Право спољне трговине и међународних инвестиција

1

И

3

2

0

10

Берзанско право

1

И

3

2

0

10

Банкарско право

1

И

3

2

0

10

Право привредних друштава ЕУ

1

И

3

2

0

10

Трговачко право ЕУ

1

И

3

2

0

10

Право конкуренције

1

И

3

2

0

10

Економика Европске уније

1

И

3

2

0

10

Економска анализа права

1

И

3

2

0

10

Уговорно право међународне трговине

1

И

3

2

0

10

Управно право - посебни део

1

И

3

2

0

10

Уставна заштита људских права

1

И

3

2

0

10

Уставно судство

1

И

3

2

0

10

Савремени политички системи

1

И

3

2

0

10

Међународне финансије и финансијско право

1

И

3

2

0

10

Систем обезбеђења имовине и пословања

1

И

3

2

0

10

Систем заштите личности и објеката

1

И

3

2

0

10

Права грађана и државна управа

1

И

3

2

0

10

Економија јавног сектора

1

И

3

2

0

10

Земљишно и водно право

1

И

3

2

0

10

Ауторско и проналазачко право

1

И

3

2

0

10

Упоредно породично право

1

И

3

2

0

10

Историја цивилизације

1

И

3

2

0

10

Правне теорије и институције антике

1

И

3

2

0

10

Историја политичких и правних институција Војводине

1

И

3

2

0

10

Колективно радно право

1

И

3

2

0

10

Међународно радно право

1

И

3

2

0

10

Ауторско и сродна права

1

И

3

2

0

10

Право индустријске својине

1

И

3

2

0

10

Упоредно законско наследно право

1

И

3

2

0

10

Трговина људима

1

И

3

2

0

10

Средства обезбеђења и учвршћења потраживања

1

И

3

2

0

10

Финансијско право ЕУ

1

И

3

2

0

10

Улога поротника у кривичном поступку

1

И

3

2

0

10

Насиље у породици

1

И

3

2

0

10

5

Студијско истраживачки рад

2

О

0

0

20

0

6

Завршни рад

2

О

0

0

0

20

Укупно часова активне наставе:

40

Укупно ЕСПБ:

60

У првом семестру студент прати наставу и полаже испите из четири студијска подручја која је изабрао са листе изборних предмета. Савладавањем предметне материје студент продубљује знања која је у одређеним материјама стекао на основним студијама или стиче нова знања у материјама које нису обухваћене програмом основних студија.

Студент који је остварио најмање 30 поена по основу учешћа у наставним активностима на предмету стиче право на полагање испита из тог предмета у редовним и апсолвентским испитним роковима, почев од јануарског испитног рока.

У другом семестру студент, у консултацији с ментором, обавља студијски истраживачки рад (300 часова) везан за завршни рад, пише завршни рад и на крају га брани пред комисијом. Тема завршног рада мора се односити на неку од материја коју је студент слушао и полагао у оквиру предмета које је изабрао, а сам рад садржи продубљену обраду неког питања.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Knjiga predmeta - Prava - Opšti smer (MAS) - 2013.pdf)Knjiga predmeta - Prava - Opšti smer (MAS) - 2013.pdf 455 kB
mic

Упишите

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 244 гостију и нема пријављених чланова