План 2013.

По овом студијском програму се почев од школске: 2021/22 не врши упис нових студената на I годину студија. На ОВОМ ЛИНКУ можете пронаћи актуелни програм.

Назив студијског програма: Права - Општи смер          

Степен студија: Први  

Назив нивоа студија: основне академске студије                        

Година успостављања: 2014

Студије трају: 4 године (8 семестара) 

Укупан број предмета у студијском програму: 36       

Обавезан завршни рад: НЕ       

Обим студијског програма: 240 ЕСПБ                  

Окончањем студијског програма стиче се: стручни назив "дипломирани правник"

Сврха студијског програма

Студијски програм основних академских студија је прва степеница у академском образовању у правничкој струци у школовању правника који се оспособљавају да обављају правне послове у правосуђу, органима управе, привредним субјектима и друго.
Програм даје основу и претпоставка је за похађање мастер академских студија права. Студент који заврши студије по овом студијском програму има основна знања у области права, како теоријска тако и она која се односе на познавање најважнијих института нашег позитивног права. Студент се током студија упознаје с правном праксом, што му по завршетку студија омогућује укључивање у радни процес.

Циљеви студијског програма

Циљ студијског програма је да образује будуће правнике који након завршених четворогодишњих студија и освојених 240 ЕСПБ бодова стичу компетенције, способности и вештине неопходне за професионално обављање послова правничке струке, као и да их оспособи за учешће у даљем образовном процесу ради стицања вишег нивоа знања.
Студијски програм има и следеће циљеве:
- Схватање значаја улоге правника у развоју друштва у целини;
- Усвајање научне и стручне методологије ради стицања и примене знања, научних и стручних достигнућа из области права као и сродних научних и стручних дисциплина;
- Развој креативних способности потребних за критичку анализу постојећих правних норми и предлога решења ради њихове примене ;
- Стицање потребних знања и вештина за анализу и примену достигнућа из области правне науке и струке;
- Развој аналитичког, критичког и самокритичког мишљења у решавању проблема;
- Оспособљање за учествовање у самосталном и тимском раду.
Остваривање свих циљева студијског програма доводи до оспособљавања будућих комптентних и модерно образованих стручњака, чије знање се лако надограђује, а који су оспособљени и за рад у мултидисциплинарним областима.

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета

С

Статус

Активна настава

ЕСПБ

П

В

ПРВА ГОДИНА

1

1001

Увод у право

1

О

6

0

8

2

1002

Историја државе и права 1

1

О

3

0

5

3

1003

Римско право

1

О

6

0

8

4

1004

Социологија

1

О

3

0

5

5

1051

Изборни предмет 1 ( бира се 1 од 2 )

1

ИБ

2

0

8

1005

Основи пословне информатике

1

И

2

0

8

1012

Реторика

1

И

2

0

8

6

1053

Аудиторне вежбе 1 ( бира се 1 од 3 )

1

ИБ

0

3

0

1061

Увод у право

1

И

0

3

0

1062

Историја државе и права 1

1

И

0

3

0

1063

Римско право

1

И

0

3

0

7

1007

Уставно право

2

О

6

0

8

8

1008

Историја државе и права 2

2

О

3

0

5

9

1009

Основи економије

2

О

4

0

5

10

1052

Изборни предмет 2 ( бира се 1 од 2 )

2

ИБ

2

0

8

1010

Велики правни системи и кодификације

2

И

2

0

8

1011

Социјална патологија

2

И

2

0

8

11

1054

Аудиторне вежбе 2 ( бира се 1 од 3 )

2

ИБ

0

2

0

1071

Уставно право

2

И

0

2

0

1072

Историја државе и права 2

2

И

0

2

0

1073

Основи економије

2

И

0

2

0

Укупно часова активне наставе:

40

Укупно ЕСПБ:

60

ДРУГА ГОДИНА

12

2001

Увод у грађанско право

3

О

3

0

5

13

2002

Кривично право

3,4

О

6

0

9

14

2003

Породично право

3

О

3

0

5

15

2004

Социјално право

3

О

3

0

5

16

2005

Међународно јавно право 1

3

О

4

0

5

17

2051

Изборни предмет 3 ( бира се 1 од 3 )

3

ИБ

2

0

8

2006

Синдикално право

3

И

2

0

8

2007

Изборно право

3

И

2

0

8

2008

Криминологија

3

И

2

0

8

18

2053

Аудиторне вежбе 3 ( бира се 1 од 4 )

3

ИБ

0

3

0

2061

Увод у грађанско право

3

И

0

3

0

2062

Кривично право

3

И

0

3

0

2063

Породично право

3

И

0

3

0

2064

Међународно јавно право 1

3

И

0

3

0

19

2009

Стварно право

4

О

4

0

5

20

2010

Наследно право

4

О

3

0

5

21

2011

Међународно јавно право 2

4

О

4

0

5

22

2052

Изборни предмет 4 ( бира се 1 од 3 )

4

ИБ

2

0

8

2012

Парламентарно право

4

И

2

0

8

2013

Међународно кривично право

4

И

2

0

8

2014

Филозофија права

4

И

2

0

8

23

2054

Аудиторне вежбе 4 ( бира се 1 од 4 )

4

ИБ

0

3

0

2071

Стварно право

4

И

0

3

0

2072

Кривично право

4

И

0

3

0

2073

Наследно право

4

И

0

3

0

2074

Међународно јавно право 2

4

И

0

3

0

Укупно часова активне наставе:

40

Укупно ЕСПБ:

60

ТРЕЋА ГОДИНА

24

3001

Управно право

5,6

О

8

0

12

25

3002

Радно право

5,6

О

8

0

12

26

3003

Облигационо право

5,6

О

8

0

12

27

3004

Пореско право

5,6

О

6

0

10

28

3005

Кривично процесно право 1

5

О

3

0

7

29

3053

Аудиторне вежбе 5 ( бира се 1 од 5 )

5

ИБ

0

2

0

3061

Управно право

5

И

0

2

0

3062

Радно право

5

И

0

2

0

3063

Облигационо право

5

И

0

2

0

3064

Пореско право

5

И

0

2

0

3065

Кривично процесно право 1

5

И

0

2

0

30

3006

Кривично процесно право 2

6

О

3

0

7

31

3054

Аудиторне вежбе 6 ( бира се 1 од 5 )

6

ИБ

0

2

0

3071

Управно право

6

И

0

2

0

3072

Радно право

6

И

0

2

0

3073

Облигационо право

6

И

0

2

0

3074

Пореско право

6

И

0

2

0

3075

Кривично процесно право 2

6

И

0

2

0

Укупно часова активне наставе:

40

Укупно ЕСПБ:

60

ЧЕТВРТА ГОДИНА

32

4001

Грађанско процесно право

7,8

О

7

0

9

33

4002

Међународно привредно право

7,8

О

4

0

5

34

4003

Право привредних друштава

7

О

4

0

5

35

4004

Међународно приватно право (општи део)

7

О

3

0

4

36

4005

Прекршајно право

7

О

2

0

4

37

4051

Изборни предмет 5 ( бира се 1 од 4 )

7

ИБ

2

0

8

4006

Право међународне продаје

7

И

2

0

8

4017

Право интелектуалне својине

7

И

2

0

8

4018

Дипломатско и конзуларно право

7

И

2

0

8

4019

Буџетско право

7

И

2

0

8

38

4053

Аудиторне вежбе 7 ( бира се 1 од 5 )

7

ИБ

0

3

0

4061

Грађанско процесно право

7

И

0

3

0

4062

Право привредних друштава

7

И

0

3

0

4063

Међународно привредно право

7

И

0

3

0

4064

Међународно приватно право (општи део)

7

И

0

3

0

4065

Прекршајно право

7

И

0

3

0

39

4009

Трговинско право

8

О

3

0

4

40

4010

Међународно приватно право (посебни део)

8

О

3

0

4

41

4011

Увод у право Европске уније

8

О

2

0

5

42

4012

Наука о управи

8

О

2

0

4

43

4052

Изборни предмет 6 ( бира се 1 од 4 )

8

ИБ

3-2

0

8

4013

Поступак пред арбитражама

8

И

2

0

8

4014

Правна медицина

8

И

3

0

8

4015

Радно и социјално право ЕУ

8

И

2

0

8

4016

Саобраћајно право

8

И

2

0

8

44

4054

Аудиторне вежбе 8 ( бира се 1 од 5 )

8

ИБ

0

3

0

4071

Грађанско процесно право

8

И

0

3

0

4072

Међународно привредно право

8

И

0

3

0

4073

Трговинско право

8

И

0

3

0

4074

Увод у право Европске уније

8

И

0

3

0

4075

Међународно приватно право (посебни део)

8

И

0

3

0

Укупно часова активне наставе:

40-41

Укупно ЕСПБ:

60

Студент је у сваком семестру обавезан да похађа вежбе из једног од предмета за који се изводи настава односно из предмета за који је предвиђено да се вежбе изводе.
Активност студената се прати и изражава у поенима. Минимум испуњених предиспитних обавеза је 30 поена, а максимум 54.

Спецификација предметних предуслова

Поред општег предуслова за пријаву испита тј. да је одслушана настава из предмета који студент пријављује да полаже (потпис са предавања евидентиран у индексу) постоје и предметни предуслови у погледу претходно положеног неког другог предмета.

Предмети дати са леве стране табеле се могу пријавити тек по претходно положеним испитима из предмета који су у табели наведени са десне стране:

Међународно јавно право 1

Увод у право

Уставно право

Међународно јавно право 2

Међународно јавно право 1

Кривично процесно право 1

Кривично право

Кривично процесно право 2

Кривично процесно право 1

Међународно приватно право (посебни део)

Међународно приватно право (општи део)

Увод у право Европске уније

Међународно јавно право 2

Дипломатско и конзуларно право
Међународно јавно право 2
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Knjiga predmeta - Prava - Opšti smer (OAS) - 2013.pdf)Knjiga predmeta - Prava - Opšti smer (OAS) - 2013.pdf 415 kB
mic

Упишите

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 93 гостију и нема пријављених чланова