План 2013.

По овом студијском програму се почев од школске: 2021/22 не врши упис нових студената на I годину студија.На ОВОМ ЛИНКУ можете пронаћи актуелни програм.

Назив студијског програма: Права - Смер унутрашњих послова           

Степен студија: Први  

Назив нивоа студија: основне академске студије        

Година успостављања: 2014

Студије трају: 4 године (8 семестара) 

Укупан број предмета у студијском програму: 39

Обавезан завршни рад: НЕ

Обим студијског програма: 240 ЕСПБ  

Окончањем студијског програма стиче се: стручни назив "дипломирани правник"  

Сврха студијског програма

Студијски програм основних академских студија је прва степеница у академском образовању у правничкој струци у школовању правника који се оспособљавају да обављају правне послове у правосуђу, органима управе, привредним субјектима, службама државне и јавне безбедности и друго.
Програм даје основу и претпоставка је за похађање мастер академских студија права.
Студент који заврши студије по овом студијском програму има основна знања у области права, како теоријска тако и она која се односе на познавање најважнијих института нашег позитивног права.
Студент се током студија упознаје с правном праксом, што му по завршетку студија омогућује укључивање у радни процес.
 
Циљеви студијског програма

Циљ студијског програма је да образује будуће правнике који након завршених четворогодишњих студија и освојених 240 ЕСПБ бодова стичу компетенције, способности и вештине неопходне за професионално обављање послова правничке струке, као и да их оспособи за учешће у даљем образовном процесу ради стицања вишег нивоа знања.
Студијски програм има и следеће циљеве:
- Схватање значаја улоге правника у развоју друштва у целини;
- Стицање продубљених знања из релевантних ужих научних области која су неопходна за вршење специјализованих послова у области државне и јавне безбедности;
- Развој креативних способности потребних за критичку анализу постојећих правних норми и предлога решења ради њихове примене;
- Стицање потребних знања и вештина за анализу и примену достигнућа из области правне науке и струке;
- Развој аналитичког, критичког и самокритичког мишљења у решавању проблема;
- Оспособљање за учествовање у самосталном и тимском раду.
Остваривање свих циљева студијског програма доводи до оспособљавања будућих комптентних и модерно образованих стручњака, чије знање се лако надограђује, а који су оспособљени и за рад у мултидисциплинарним областима.

 

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета

С

Статус

Активна настава

ЕСПБ

П

В

ПРВА ГОДИНА

1

1101

Увод у право

1

О

6

0

8

2

1102

Историја државе и права

1

О

3

0

5

3

1103

Римско право

1

О

3

0

6

4

1104

Систем безбедности

1,2

О

6

0

7

5

1151

Изборни предмет 1 ( бира се 1 од 2 )

1

ИБ

2

0

8

1105

Основи пословне информатике

1

И

2

0

8

1112

Реторика

1

И

2

0

8

6

1153

Аудиторне вежбе 1 ( бира се 1 од 4 )

1

ИБ

0

3

0

1161

Увод у право

1

И

0

3

0

1162

Историја државе и права

1

И

0

3

0

1163

Римско право

1

И

0

3

0

1164

Систем безбедности

1

И

0

3

0

7

1107

Уставно право

2

О

6

0

8

8

1108

Основи економије

2

О

4

0

5

9

1109

Социологија

2

О

3

0

5

10

1152

Изборни предмет 2 ( бира се 1 од 2 )

2

ИБ

2

0

8

1110

Велики правни системи и кодификације

2

И

2

0

8

1111

Социјална патологија

2

И

2

0

8

11

1154

Аудиторне вежбе 2 ( бира се 1 од 3 )

2

ИБ

0

2

0

1171

Систем безбедности

2

И

0

2

0

1172

Уставно право

2

И

0

2

0

1173

Основи економије

2

И

0

2

0

Укупно часова активне наставе:

40

Укупно ЕСПБ:

60

ДРУГА ГОДИНА

12

2101

Увод у грађанско право

3

О

3

0

3

13

2102

Кривично право

3,4

О

6

0

10

14

2103

Породично право

3

О

2

0

3

15

2104

Криминалистичка техника и тактика

3

О

3

0

7

16

2105

Међународно јавно право 1

3

О

4

0

4

17

2151

Изборни предмет 3 ( бира се 1 од 2 )

3

ИБ

2

0

8

2106

Криминалистичка психологија

3

И

2

0

8

2107

Безбедносна култура

3

И

2

0

8

18

2153

Аудиторне вежбе 3 ( бира се 1 од 5 )

3

ИБ

0

3

0

2161

Увод у грађанско право

3

И

0

3

0

2162

Кривично право

3

И

0

3

0

2163

Породично право

3

И

0

3

0

2164

Међународно јавно право 1

3

И

0

3

0

2165

Криминалистичка техника и тактика

3

И

0

3

0

19

2108

Наследно право

4

О

2

0

3

20

2109

Криминалистичка методика

4

О

3

0

7

21

2110

Међународно јавно право 2

4

О

4

0

4

22

2111

Стварно право

4

О

3

0

3

23

2152

Изборни предмет 4 ( бира се 1 од 2 )

4

ИБ

2

0

8

2112

Безбедност саобраћаја

4

И

2

0

8

2113

Међународно кривично право

4

И

2

0

8

24

2154

Аудиторне вежбе 4 ( бира се 1 од 5 )

4

ИБ

0

3

0

2171

Стварно право

4

И

0

3

0

2172

Кривично право

4

И

0

3

0

2173

Наследно право

4

И

0

3

0

2174

Међународно јавно право 2

4

И

0

3

0

2175

Криминалистичка методика

4

И

0

3

0

Укупно часова активне наставе:

40

Укупно ЕСПБ:

60

ТРЕЋА ГОДИНА

25

3101

Управно право

5,6

О

8

0

10

26

3102

Радно право

5,6

О

6

0

9

27

3103

Облигационо право

5,6

О

8

0

10

28

3104

Кривично процесно право 1

5

О

4

0

7

29

3105

Криминологија

5

О

2

0

5

30

3151

Изборни предмет 5 ( бира се 1 од 2 )

5

ИБ

2

0

8

3106

Систем безбедности ЕУ

5

И

2

0

8

3110

Међународно хуманитарно право

5

И

2

0

8

31

3153

Аудиторне вежбе 5 ( бира се 1 од 5 )

5

ИБ

0

2

0

3161

Управно право

5

И

0

2

0

3162

Радно право

5

И

0

2

0

3163

Облигационо право

5

И

0

2

0

3164

Кривично процесно право 1

5

И

0

2

0

3165

Криминологија

5

И

0

2

0

32

3109

Кривично процесно право 2

6

О

4

0

7

33

3108

Пореско право

6

О

2

0

4

34

3154

Аудиторне вежбе 6 ( бира се 1 од 5 )

6

ИБ

0

2

0

3171

Управно право

6

И

0

2

0

3172

Радно право

6

И

0

2

0

3173

Облигационо право

6

И

0

2

0

3174

Кривично процесно право 2

6

И

0

2

0

3175

Пореско право

6

И

0

2

0

Укупно часова активне наставе:

40

Укупно ЕСПБ:

60

ЧЕТВРТА ГОДИНА

35

4101

Грађанско процесно право

7,8

О

7

0

9

36

4102

Право привредних друштава

7

О

4

0

5

37

4103

Међународно приватно право (општи део)

7

О

3

0

5

38

4104

Прекршајно право

7

О

2

0

5

39

4153

Аудиторне вежбе 7 ( бира се 1 од 4 )

7

ИБ

0

3

0

4161

Грађанско процесно право

7

И

0

3

0

4162

Право привредних друштава

7

И

0

3

0

4163

Међународно приватно право (општи део)

7

И

0

3

0

4164

Прекршајно право

7

И

0

3

0

40

4105

Трговинско право

8

О

3

0

5

41

4106

Међународно привредно право

8

О

3

0

5

42

4107

Управно право - посебни део

8

О

3

0

5

43

4109

Кривично извршно право

8

О

2

0

5

44

4110

Наука о управи

8

О

2

0

4

45

4151

Изборни предмет 6 ( бира се 1 од 2 )

8

ИБ

3

0

8

4111

Правна медицина

8

И

3

0

8

4112

Право приватне безбедности

8

И

3

0

8

46

4154

Аудиторне вежбе 8 ( бира се 1 од 2 )

8

ИБ

0

2

0

4171

Грађанско процесно право

8

И

0

2

0

4172

Кривично извршно право

8

И

0

2

0

47

4108

Безбедносни менаџмент

8

О

3

0

4

Укупно часова активне наставе:

40

Укупно ЕСПБ:

60

                   

Студент је у сваком семестру обавезан да похађа вежбе из једног од предмета за који се изводи настава односно из предмета за који је предвиђено да се вежбе изводе.
Активност студената се прати и изражава у поенима. Минимум испуњених предиспитних обавеза је 30 поена, а максимум 54.

Спецификација предметних предуслова

Поред општег предуслова за пријаву испита тј. да је одслушана настава из предмета који студент пријављује да полаже (потпис са предавања евидентиран у индексу) постоје и предметни предуслови у погледу претходно положеног неког другог предмета.

Предмети дати са леве стране табеле се могу пријавити тек по претходно положеним испитима из предмета који су у табели наведени са десне стране:

Међународно јавно право 1

Увод у право

Уставно право

Међународно јавно право 2

Међународно јавно право 1

Кривично процесно право 1

Кривично право

Криминологија

Кривично право

Кривично процесно право 2

Кривично процесно право 1

Управно право - посебни део

Управно право

Кривично извршно право

Кривично право

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Knjiga predmeta - Prava - Smer unutrašnjih poslova (OAS) - 2013.pdf)Knjiga predmeta - Prava - Smer unutrašnjih poslova (OAS) - 2013.pdf 390 kB
mic

Упишите

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 112 гостију и нема пријављених чланова