Početna/Novosti i događaji/K O N K U R S za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2022/2023. godini – II produženi upisni rok

UNIVERZITET U NOVOM SADU
PRAVNI FAKULTET U NOVOM SADU
Adresa: Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića 1
Telefon: 021/6350-377
Faks: 021/450-427
Služba za nastavu, telefon: 021/485-30-11
Broj računa: 840-1627666-13 (broj modela: 97, poziv na broj: 087402)
E-mail: studentska@pf.uns.ac.rs
Internet adresa: www.pf.uns.ac.rs

Univerzitet u Novom Sadu
PRAVNI FAKULTET U NOVOM SADU
r a s p i s u j e
K O N K U R S
za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija
u školskoj 2022/2023. godini
– II produženi upisni rok –

 1. Broj slobodnih mesta za upis studenata:

Na osnovne akademske studije može se upisati ukupno 181 studenata, i to:
– 2* studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta i
– 179* samofinansirajućih studenata.

Na pojedine studijske programe može se upisati sledeći broj studenata:

Studijski program

Budžetske liste Samofinansiranje Ukupno

Školarina

za državlјane Srbije (din.)

Školarina

za strance

(evra)

I II III IV
Pravo 0 0* 0* 0**

147

147

90.000

1.200

Pravo, bezbednost i unutrašnji poslovi 0 1* 0* 1**

32

34

90.000

1.200

Ukupno

0 1* 0* 1**

179

181

2

Budžetske liste:

 • I – osnovna budžetska lista
 • II – program upisa lica sa invaliditetom
 • III – program upisa pripadnika Romske nacionalne manjine
 • IV – upis državlјana Republike Srbije koji su u školskoj 2021/2022. godini srednju školu završili u inostranstvu

* Napomena: Broj mesta rezervisan za sprovođenje afirmativnih akcija upisa studenata. U slučaju da rezervisana mesta ostanu upražnjena vratiće se u samofinansirajuću kvotu.

** Napomena: Broj mesta rezervisan za državlјane Republike Srbije koji su u školskoj 2021/2022. godini srednju školu završili u inostranstvu i pripadnike naše dijaspore iz regiona (Zajedničko veće opština Vukovar, Republika Hrvatska, kao i Temišvar, Rumunija), a kojima do isteka poslednjeg dana za prijavu na konkurs u prvom konkursnom roku nije izdato rešenje o nostrifikaciji diplome o stečenom srednjem obrazovanju. U slučaju da rezervisana mesta ostanu upražnjena vratiće se u samofinansirajuću kvotu.

 1. Uslovi konkurisanja:

a) Opšti uslov:

Pravo učešća na konkursu imaju lica sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju.

b) Posebni uslovi:

– Pripadnici srpskog naroda iz susednih zemalјa (uklјučujući i Republiku Sloveniju) školuju se u Republici Srbiji pod istim uslovima kao i državlјani Republike Srbije, uklјučujući pravo na budžetsko finansiranje. Ako ovi kandidati nemaju nostrifikovana dokumenta potrebna za upis, visokoškolska ustanova će im omogućiti da konkurišu uz potvrdu o tome da je započeta nostrifikacija njihovih školskih svedočanstava stečenih u inostranstvu. Prilikom upisa kandidati su dužni da visokoškolskoj ustanovi podnesu nostrifikovana dokumenta.

– Pripadnici srpskog naroda koji poseduju dokumenta Republike Srpske konkurišu bez nostrifikacije uz dostavlјanje uverenja o državlјanstvu. Kandidat svoju srpsku nacionalnu pripadnost potvrđuje izjavom overenom na teritoriji opštine u kojoj žive.

– Državlјanin Srbije koji je u školskoj 2021/2022. godini srednju školu završio u inostranstvu, a kome do isteka poslednjeg dana za prijavu kandidata u prvom upisnom roku nije izdato rešenje o nostrifikaciji diplome o stečenom srednjem obrazovanju, može se prijaviti za upis na studije u drugom konkursnom roku.

– Upis pripadnika Romske nacionalne manjine i studenata sa invaliditetom (afirmativne mere upisa) se vrši u skladu sa uputstvom i programom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Napomena: Prilikom prijave na Konkurs kandidat se opredelјuje za jedan studijski program.

 1. Polaganje prijemnog ispita: Na prijemnom ispitu se polaže test iz Srpskog jezika (literatura po nastavnom planu i programu za Srpski jezik i jezičku kulturu od prvog do četvrtog razreda gimnazije prema sledećim važećim udžbenicima i priručnicima: 1. Stanojčić, Ž., Popović, Lj. (bilo koje izdanje). Gramatika srpskog jezika – udžbenik za I, II, III i IV razred srednje škole, Zavod za udžbenike, Beograd; 2. Pešikan, M., Jerković, J., Pižurica, M. (2010). Pravopis srpskoga jezika, Matica srpska, Novi Sad; 3. Klikovac, D., Nikolić, Lj. (2014). Srpski jezik za prvi i drugi razred gimnazija i srednjih stručnih škola, Eduka, Beograd; 4. Klikovac, D. (2015). Srpski jezik za treći razred gimnazija i srednjih stručnih škola, Eduka, Beograd; 5. Klikovac, D. (2018). Srpski jezik za četvrti razred gimnazija i srednjih stručnih škola, Eduka, Beograd).
 1. Konkursni rokovi:

Prvi konkursni rok:

– elektronsko prijavlјivanje kandidata 16. – 23. septembra 2022. godine
– prijavlјivanje kandidata 19. i 20. septembar 2022. godine
(od 8,00 do 14,00 sati)
– polaganje prijemnog ispita 27. septembar 2022. godine
– objavlјivanje preliminarne rang liste 27. septembar 2022. godine
– objavlјivanje konačne rang liste 28. septembar 2022. godine
– upis primlјenih kandidata 29. septembar 2022. godine
(od 8,00 do 14,00 sati)

Napomene:

 • Tačno vreme početka prijemnog ispita i mesto polaganja biće objavlјeni naknadno.
 • Prijavlјivanje kandidata na konkurs moguće je izvršiti i elektronskim putem, bez dolaska na fakultet i fizičke predaje konkursne dokumentacije, na sledećem linku: https://pf.uns.ac.rs/upis/
   1. Dokumentacija koja se podnosi prilikom prijavlјivanja kandidata:

a) Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a predaju fotokopije koje ne treba overavati.

   • Obrazac P-1 (prijavni list – kupuje se u skriptarnici);
   • svedočanstva za sva četiri razreda završene srednje škole;
   • diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu;
   • lična karta (koja se podnosi na uvid) i kopija lične karte;
   • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita (uplatnica);

b) Dokumentacija koja se podnosi prilikom upisa:

   • originali srednjoškolskih dokumenata;
   • za pripadnike srpskog naroda iz susednih zemalјa (uklјučujući i Republiku Sloveniju) overenu izjavu, na teritoriji opštine u kojoj živi, da su srpske nacionalne pripadnosti;
   • studentska knjižica (indeks);
   • dve fotografije (3,5 h 4,5 cm);
   • dokaz o uplati naknade za upis (budžetski);
   • dokaz o uplati školarine (uplatnica), za samofinansirajuće studente.
   1. Novčane naknade:
   • za polaganje prijemnog ispita: 7.600,00 dinara;
   • za upis: 6.900,00 dinara (plaćaju samo budžetski);
   • školarina: 90.000,00 (plaćaju samo samofinansirajući).

Naknade, kao i školarina, uplaćuju se na račun fakulteta 840-1627666-13 (broj modela: 97, poziv na broj: 087402) dokaz o uplati (primerak uplatnice) se podnosi sa dokumentacijom.

Napomene:

   • Školarina se može platiti i u dva dela, tako da se prilikom upisa plaća prvi deo u iznosu od 50.000,00 din, a drugi deo u iznosu od 40.000,00 din. najkasnije do 13. januara 2023. godine.
   • Naknada za osiguranje lica uklјučena je u cenu školarine, odnosno, naknadu za upis.
   1. Kriterijumi za utvrđivanje redosleda kandidata na rang listi:

Redosled kandidata za upis u prvu godinu osnovnih studija utvrđuje Komisija za upis pojedinačno za svaki studijski program.

Kandidati se rangiraju prema rezultatu postignutom na prijemnom ispitu i prema opštem uspehu iz prethodnog školovanja, i to:

   • najviše 40 bodova kandidat ostvaruje po osnovu uspeha u srednjoj školi;
   • najviše 60 bodova kandidat ostvaruje na testu iz Srpskog jezika;

Kandidati koji se u prethodnom školovanju studirali u statusu budžetskih studenata, nemaju pravo ponovnog upisa na isti nivo studija u ovom statusu, što kandidati potvrđuju davanjem izjave pri konkurisanju.

Student koji se finansira iz budžeta može u tom statusu da ima upisan samo jedan studijski program na istom nivou studija na teritoriji Republike Srbije, što svaki kandidat potvrđuje davanjem izjave pri upisu.

Napomena: U slučaju da se kandidat na rang listi nalazi van kvote predviđene za upis na studijski program za koji se opredelio, biće dopunski rangiran na listi drugog studijskog programa, nakon poslednjeg rangiranog kandidata koji se prijavio za taj studijski program.

   1. Način i rokovi za podnošenje žalbe na utvrđeni redosled:

Kandidat može podneti prigovor na tačnost bodovanja svog testa na preliminarnoj rang-listi i na ispravnost obavlјanja prijemnog ispita.

Prigovor se može podneti dana 27. septembra 2022. godine u vremenu od 10.00 do 12.00 sati.

Prigovor se podnosi dekanu, a predaje se na šalteru Službe za nastavu.

Dekan odlučuje o prigovoru u roku od 24 sata od prijema prigovora.

Kandidat koji podnosi prigovor na tačnost bodovanja svog testa na preliminarnoj rang-listi, ima pravo da prisustvuje komisijskom pregledu testa, što u svom prigovoru treba i izričito da navede.

   1. Upis stranih državlјana:

Uslov za upis stranog državlјanina je da ima završeno srednjoškolsko obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, da zna srpski jezik i da ima položen prijemni ispit.

Strani državlјanin prilikom upisa podnosi sledeću dokumentaciju:

   • izvod iz matične knjige rođenih;
   • nostrifikovanu diplomu srednje škole;
   • dokaz o regulisanom zdravstvenom osiguranju;
   • dokaz o znanju srpskog jezika;
   • dokaz o uplati školarine.
   1. Napomena:
   • Postupak za priznavanje stranih srednjoškolskih isprava, podnosi se Agenciji za kvalifikacije (http://azk.gov.rs/).
   • Sa potvrdom da je u toku postupak nostrifikacije strane srednjoškolske isprave, ili dokazom da je predat zahtev za nostrifikaciju, imalac strane srednjoškolske isprave može se prijaviti za upis u prvu godinu studija i u prvom upisnom roku.
   • Imalac strane srednjoškolske isprave koji stiče diplomu polaganjem IB mature, u prvom upisnom roku visokoškolskoj ustanovi dostavlјa potvrdu srednje škole da je položio sve ispite predviđene programom za sticanje međunarodno priznate mature (International Baccaleurate Diploma Programme).
   • Imalac strane srednjoškolske isprave koji u prvom upisnom roku ostvari pravo upisa na studije u okviru odlukom Vlade utvrđenog broja osnovnih budžetskih mesta, odnosno u okviru utvrđenog broja samofinansirajućih mesta, visokoškolska ustanova može uslovno upisati u prvu godinu studija, uz obavezu dostavlјanja rešenja o nostrifikaciji srednjoškolske isprave do početka nastave.
   • Učesnik konkursa koji je kao učenik trećeg ili četvrtog razreda srednje škole pokazao izuzetan uspeh na republičkom takmičenju koje organizuje nadležno ministarstvo (osvojio jedno od prva tri mesta) ili na međunarodnom takmičenju, ne polaže prijemni ispit, već se vrednuje maksimalnim brojem bodova. Ovo pravo se ostvaruje po posebnom zahtevu koji se podnosi prilikom prijavlјivanja za polaganje prijemnog ispita uz koji se prilaže odgovarajući dokaz.
   • Upis koji se vrši primenom afirmativnih mera sprovodiće se u skladu sa Stručnim uputstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za sprovođenje upisa u prvu godinu studijskih programa osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija i Programima afirmativnih mera.
   • Lica sa posebnim potrebama mogu polagati prijemni ispit na način prilagođen njihovim potrebama, a u skladu sa objektivnim mogućnostima fakulteta.

Zahtev za polaganje prijemnog ispita, sa opisom načina polaganja se predaje prilikom podnošenja prijave na Konkurs.

   • Sve informacije u vezi sa prijemnim ispitom, rezultatima i upisom, nalaze se na sajtu Fakulteta (www.pf.uns.ac.rs).

V. D. D E K A N A

prof. dr Tatjana Bugarski