Правни факултет у Новом Саду акредитован је за обављање научноистраживачке делатности одлуком Министарства науке Републике Србије брoj 021-01-61/10 од 11. јуна 2007, а реакредитован одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије број 660-02-00272/2013/17 од 17. децембра 2013, одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије број 660-01-00007/17 од 4. 7. 2017. и одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије број 660-01-00014/90 од 30. 11. 2021.

Правни факултет у Новом Саду научноистраживачку делатност обавља у складу са Законом о високом образовању, Законом о науци и истраживањима, Статутом Универзитета, Статутом и другим општим актима Факултета. Научноистраживачка делатност се остварује с циљем развоја науке, унапређења делатности високог образовања, односно унапређења квалитета наставе, усавршавања научног подмлатка и увођења студената у научноистраживачки рад.

Научноистраживачки рад на Факултету се спроводи плански и континуирано. Факултет редовно преиспитује своје програмске документе, а периодично унапређује и мења програм научноистраживачког рада. Програм научноистраживачког рада Правног факултета у Новом Саду за период 2021-2026. године усвојен je 2021. године. Програмом научноистраживачког рада предвиђене су конкретне мере за подстицање научно-истраживачког рада, планске активности за период 2021-2026. године, као и правци развоја научноистраживачког рада. Начин остваривања и финансирања научноистраживачке делатности кроз реализацију основних или развојних истраживања на Правном факултету у Новом Саду регулисани су Правилником о остваривању и финансирању научноистраживачке делатности.

На Факултету је усвојен Програм развоја научноистраживачког и наставног подмлатка Правног факултета у Новом Саду у периоду 2021-2026. У Програму су предвиђене конкретне активности које ће бити предузете у циљу даљег развоја научноистраживачког и наставног подмлатка, као и подстицајне мере за развој научноистраживачког и наставног подмлатка.

Научна истраживања се обављају тимски и индивидуално, а наставници и сарадници Правног факултета у Новом Саду учествују у реализацији домаћих и међународних пројеката.

Значајан допринос развоју научноистраживачког рада дала су четири научна института која су постојала до краја осамдесетих година 20. века на Факултету.
Факултет финансира набавку научне и стручне литературе у складу са важећим општим актима.

Програм научноистраживачког рада Правног факултета у Новом Саду за период 2021-2026.

Програм развоја научноистраживачког и наставног подмлатка Правног факултета у Новом Саду у периоду 2021-2026.

 • Међународни оквири права СиЦГ, 2002-2004. (руководилац проф. др Гордана Вукадиновић)
 • Пројекат Правног факултета у Новом Саду поводом обележавања двестоте годишњице Првог српског устанка (1804-2004.) и изградње модерне српске државе и правног система, 2002-2004. (руководилац проф. др Љубомирка Кркљуш)
 • Реформа науке и наставе на основу Болоњске декларације, 2003-2004. (руководилац проф. др Душан Николић)
 • Пројекат TEMPUS JEP 19014-2004 POGESTEI, Post Graduates Studies for European Integration, 2004. (руководилац потпројекта проф. др Родољуб Етински)
 • Српско и европско право – теоријски, социолошки, историјски, позитивноправни и економски аспекти, 2005-2008. (руководилац проф. др Родољуб Етински)
 • Правно уређење биомедицински асистираног зачећа у домаћем правном систему и у европској перспективи, 2006-2008. (руководилац проф. др Гордана Ковачек Станић)
 • Унапређење правног образовања у области права животне средине у Србији, 2006-2008. (руководилац проф. др Душан Николић)
 • Право Србије у европској перспективи, 2006-2011. (руководилац проф. др Гордана Вукадиновић, од 2006. до октобра 2009. и проф. др Драган Милков, од октобра 2009. до краја 2011)
 • Хармонизација права Републике Србије и права Европске Уније – теоријскоправни, социолошкоправни, историјскоправни, позитивноправни и правно-економски аспекти, 2008-2010. (руководилац проф. др Душан Николић)
 • Теоријски и практични проблеми стварања и примене права (ЕУ и Србија), 2011-2015. (руководилац проф. др Драган Милков)
 • Биомедицина, заштита животне средине и право (бр. 179079), 2011-2019. (руководилац проф. др Гордана Ковачек Станић)
 • Правно-безбедносни аспекти борбе против насиља у породици у циљу очувања породице као елемента одрживог развоја, 2017. (руководилац проф. др Татјана Бугарски)
 • Сарадња јавног и приватног сектора у области унутрашњих послова као елемент одрживог развоја, 2018. (руководилац проф. др Зоран Лончар)
 • Хармонизација српског и мађарског (домаћег) права с правом Европске уније и прекогранична сарадња, од 2011. године (руководиоци: декан Правног факултета у Новом Саду: проф. др Ранко Кеча, од 2015. године проф. др Љубомир Стајић, од 2018. године проф. др Бранислав Ристивојевић, од 2022. године проф. др Татјана Бугарски и декан Правног факултета у Сегедину: проф. др Имре Сабо, од 2013. године проф. др Јожеф Хајду)
 • Правна традиција и нови правни изазови, 2016-2026. (руководилац проф. др Драган Милков)
 • Сузбијање привредног криминала у Републици Србији – стање и перспективe, 2021-2024. (руководилац проф. др Драгиша Дракић)
 • Правни и историјски аспекти положаја Буњеваца у Војводини, 2021-2024. (руководилац доц. др Драгана Ћорић)
 • Заштита начела уставности и људских права у ванредним околностима у пракси уставних судова Републике Србије, Републике Српске и Европског суда за људска права, 2022-2023. (руководилац проф. др Бојан Тубић)
 • Право, информационе технологије и вештачка интелигенција у Републици Србији, од 2022. године (руководилац: проф. др Татјана Бугарски)