УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1
Телефон: 021/6350-377
Служба за наставу, телефон: 021/485-30-53
Број рачуна: 840-1627666-13 (број модела: 97, позив на број: 087402)
E-mail: studentska@pf.uns.ac.rs
Интернет адреса: www.pf.uns.ac.rs

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

1. Број слободних места за упис студената:
На факултет се може уписати укупно 660 студената, и то:

177 студената чије се образовање финансира из буџета и

483*самофинансирајућа студенатa

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

Студијски програм

Буџет

Самофина-нсирање

Укупно

Школарина

за држављане Србије (дин.)

Школарина

за странце

(евра)

Право

120

260**

380

97.000,00

1.200,00

Право, безбедност и унутрашњи послови

32

148**

180

97.000,00

1.200,00

Право и информационо-комуникационе технологије

25

75**

100

97.000,00

1.200,00

Укупно

177

483**

660

 

На основу Одлуке о броју студената за упис у прву годину основних струковних, академских и интегрисаних студија, који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 2024/2025. години коју је донела Покрајинска влада 22. маја 2024. године применом афирмативних мера може се уписати 6 студената:

 

Р.

бр.

Афирмативна мера

Број буџетских места

1)

Са инвалидитетом

2

2)

Припадници ромске националне мањине

2

3)

Држављани Републике Србије који су у школској 2023/24. години завршили средњу школу у иностранству

2

 
Упис кандидата који су обухваћени афирмативним мерама се врши у складу са Стручним упутством за спровођење уписа на прву годину студијских програма основних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2024/25. годину

Напомене:

   *Уписом кандидата који су конкурисали по одређеној афирмативној мери и који су положили пријемни испит, умањује се број самофинансирајућих места за одговарајући студијски програм.
   ** У првом уписном року број самофинансирајућих места за сваки студијски програм се умањује за по једно место, ради спровођења афирмативне мере под редним бројем 3 која се спроводи у другом уписном року.


2. Услови конкурисања:


  а) Општи услов:

    Право учешћа на конкурсу имају лица са завршеним средњошколским образовањем у четворогодишњем трајању.

  б) Посебни услови:

    – Припадници српског народа из суседних земаља (укључујући и Републику Словенију) школују се у Републици Србији под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући право на буџетско финансирање. Ако ови кандидати немају нострификована документа потребна за упис, високошколска установа ће им омогућити да конкуришу уз потврду о томе да је започета нострификација њихових школских сведочанстава стечених у иностранству. Приликом уписа кандидати су дужни да високошколској установи поднесу нострификована документа.
    – Припадници српског народа који поседују документа Републике Српске конкуришу без нострификације уз достављање уверења о држављанству. Кандидат своју српску националну припадност потврђује изјавом овереном на територији општине у којој живи.
    – Држављанин Србије који је у школској 2023/2024. години средњу школу завршио у иностранству, а коме до истека последњег дана за пријаву кандидата у првом уписном року није издато решење о нострификацији дипломе о стеченом средњем образовању, може се пријавити за упис на студије у другом конкурсном року.
    – Упис припадника Ромске националне мањине и студената са инвалидитетом (афирмативне мере уписа) се врши у складу са упутством и програмом Министарства просвете Републике Србије.

Напомена: Приликом пријаве на Конкурс кандидат наводи прву (основну) жељу и остале жеље по приоритету (2 и 3).

3. Полагање пријемног испита:

На пријемном испиту се полаже тест из Српског језика или тест из Историје. Кандидат се приликом пријаве на конкурс опредељује који тест жели да полаже.

На лични захтев, уколико се кандидат определи за тест из Историје, овај тест се може полагати на језицима националних мањина који су у службеној употреби на територији Града Новог Сада (мађарски, русински или словачки језик).

Литература по наставном плану и програму за Српски језик и језичку културу од првог до четвртог разреда гимназије према следећим важећим уџбеницима и приручницима:

   1) Грдинић, М. и др. (2019). Књижевност, језик и језичка култура за први разред гимназија и средњих стручних школа, Венцловић, Нови Сад
   2) Грдинић, М. и др. (2014). Књижевност и граматика, приручник за други разред гимназија и средњих стручних школа, Венцловић, Нови Сад
   3) Грдинић, М. и др. (2014). Књижевност и граматика, приручник за трећи разред гимназија и средњих стручних школа, Венцловић, Нови Сад
   4) Грдинић, М. и др. (2015). Књижевност и граматика, приручник за четврти разред гимназија и средњих стручних школа, Венцловић, Нови Сад
   5) Кликовац, Д., Николић, Љ. (2020). Српски језик за први разред гимназија и средњих стручних школа, Едука, Београд
   6) Кликовац, Д., Николић, Љ. (2020). Српски језик за други разред гимназија и средњих стручних школа, Едука, Београд
   7) Кликовац, Д. (2021). Српски језик за трећи разред гимназија и средњих стручних школа, Едука, Београд
   8) Кликовац, Д. (2021). Српски језик за четврти разред гимназија и средњих стручних школа, Едука, Београд
   9) Пешикан, М., Јерковић, Ј., Пижурица, М. (2022). Правопис српскога језика, Матица српска, Нови Сад
   10) Станојчић, Ж., Поповић, Љ. (2018). Граматика српског језика -уџбеник за I, II, III и IV разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд

Литература за тест из Историје:

   1) Ферјанчић, Снежана Историја : за I разред гимназије / Снежана Ферјанчић, Татјана Катић. – 2. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007 (Лапово : Колор прес). Митровић, Катарина Историја : уџбеник са одабраним историјским изворима : за II разред гимназије општег типа и друштвено-језичког смера / Катарина Митровић, Горан Васин. – 1. изд. – Београд : Завод за уџбенике, 2021 (Београд : АМД систем).
   2) Милићевић, Милић Историја : уџбеник са одабраним историјским изворима : за трећи разред гимназије општег типа и друштвено-језичког смера / Милић Милићевић, Биљана Вучетић. – 1. изд. – Београд : Завод за уџбенике, 2022 (Београд : Планета принт).
   3) Ђурић, Ђорђе Историја : за трећи разред гимназије природно-математичког смера и четврти разред гимназије општег и друштвено-језичког смера / Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић ; [израда карата Милован Миливојевић]. – 4. изд. – Београд : Завод за уџбенике, 2018 (Београд : Планета принт).


4. Конкурсни рокови:
Први конкурсни рок:

  – електронско пријављивање кандидата 12. – 25. јун 2024. године
  – пријављивање кандидата 21, 24. и 25. јун 2024. године
  – полагање пријемног испита 27. јун 2024. године
  – објављивање прелиминарне ранг-листе 01. јул 2024. године
  – објављивање коначне ранг-листе 04. јул 2024. године
  – упис примљених кандидата 08. – 12. јул 2024. године

   o 11. јула 2024. године у 10 сати на Факултету се врши прозивка свих неуписаних кандидата који су положили пријемни испит. Кандидат који се не појави на прозивци сматраће се да је одустао од уписа.
   o 12. јула 2024. године, ако на неком студијском програму остане слободних места, на тај студијски програм могу се уписати и лица која су на неком другом факултету положила одговарајући пријемни испит (минимално освојених 14 бодова).


Напомена:
По завршетку уписа у првом уписном року, кандидати који нису уписани треба да подигну своја документа до 12. јула 2024. год. После овог рока документа неће бити сачувана.

Други конкурсни рок:

  – електронско пријављивање кандидата 28.08. – 06. септембар 2024. године
  – пријављивање кандидата 05. и 06. септембар 2024. године
  – полагање пријемног испита 09. септембар 2024. године
  – објављивање прелиминарне ранг-листе 10. септембар 2024. године
  – објављивање коначне ранг-листе 12. септембар 2024. године
  – упис примљених кандидата 13. септембар 2024. године

Напомена:

  По завршетку уписа у другом уписном року, кандидати који нису уписани треба да подигну своја документа до 16. септембра 2024. год. После овог рока документа неће бити сачувана.


5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:

  а) Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а предају фотокопије које не треба оверавати.

   – Образац П-1 (пријавни лист – купује се у скриптарници);
   – сведочанства за сва четири разреда завршене средње школе;
   – диплома о положеном завршном, односно матурском испиту;
   – лична карта (која се подноси на увид) и копија личне карте;
   – за припаднике српског народа из суседних земаља (укључујући и Републику Словенију) оверена изјава, на територији општине у којој живе, да су српске националне припадности;
   – доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

  б) Документација која се подноси приликом уписа:

   – оригинали средњошколских докумената;
   – студентска књижица (индекс);
   – две фотографије (3,5 х 4,5 цм);
   – доказ о уплати накнаде за упис (буџетски студенти);
   – доказ о уплати школарине (самофинансирајући студенти), школарина се може платити и у два дела, тако да се приликом уписа плаћа први део у износу од 57.000,00 дин, а други део у износу од
   40.000,00 дин. најкасније до 10. јануара 2025. године.


6. Новчане накнаде:

   – за полагање пријемног испита: 7.600,00 динара
   – за упис: 7.500,00 динара (плаћају само буџетски студенти)
  Накнада за осигурање лица укључена је у цену школарине, односно, накнаду за упис.


7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:

  Редослед кандидата за упис у прву годину основних академских студија утврђује Комисија за упис појединачно за сваки студијски програм.

  Кандидат за упис на студијски програм може освојити максимално 100 бодова и то: по основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту.
  Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду средње школе помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.
  На пријемном испиту кандидат може остварити од 0 до 60 бодова. Кандидат је положио пријемни испит (и тиме стекао право на рангирање ради уписа) уколико на пријемном испиту остварити најмање 14 бодова.
  Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу буџетског или самофинансирајућег студента. Уколико два или више кандидата имају исти број бодова, предност има кандидат са већим бројем бодова остварених на пријемном испиту.
  Кандидат се може уписати у статусу буџетског студента уколико се налази на коначној ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако оствари најмање 51 бод (општи успех из средње школе и освојени број бодова на пријемном испиту).
  Кандидат се може уписати у статусу самофинансирајућег студента уколико се налази на коначној ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако оствари најмање 30 бодова (општи успех из средње школе и освојени број бодова на пријемном испиту). За сваки студијски програм се утврђује јединствена ранг листа свих кандидата са укупним бројем бодова стечених по свим критеријумима утврђеним конкурсом. Место на јединственој ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину основних академских студија, у статусу буџетског или самофинансирајућег студента.


Напомене:

   • Сваки кандидат ће бити рангиран у оквиру студијског програма који је пријавио као прву (основну) жељу.
   • Ако је кандидат стекао право уписа на терет буџета на студијском програму који је пријавио као прву (основну) жељу, биће рангиран само на ранг листи тог студијског програма.
   • Ако кандидат није стекао право уписа на терет буџета на студијском програму који је пријавио као прву (основну) жељу, биће рангиран и на студијском програму који је пријавио као жељу другог (2) приоритета.
   • Ако је кандидат стекао право уписа на терет буџета на студијском програму који је пријавио као жељу другог (2) приоритета, он се неће појавити на ранг листи студијског програма који је пријавио као жељу трећег (3) приоритета.
   • Ако кандидат није стекао право уписа на терет буџета на студијском програму који је пријавио као прву (основну) и жељу другог (2) приоритета биће рангиран и на студијском програму који је пријавио као жељу трећег (3) приоритета.8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:

  Кандидат може поднети приговор на тачност бодовања свог теста на прелиминарној ранг-листи и на исправност обављања пријемног испита.
  Приговор се може поднети:

    – у првом уписном року: 2. јула 2024. године у времену од 10.00 до 12.00 сати;
    – у другом уписном року: 11. септембра 2024. године у времену од 10.00 до 12.00 сати.

  Приговор се подноси декану, а предаје се на шалтеру Службе за наставу.
  Декан одлучује о приговору у року од 24 сата од пријема приговора.
  Кандидат који подноси приговор на тачност бодовања свог теста на прелиминарној ранг-листи, има право да присуствује комисијском прегледу теста, што у свом приговору треба и изричито да наведе.


9. Упис страних држављана:

  Услов за упис страног држављанина је да има завршено средњошколско образовање у четворогодишњем трајању, да зна српски језик и да има положен пријемни испит.
  Страни држављанин приликом уписа подноси следећу документацију:
   – извод из матичне књиге рођених;
   – нострификовану диплому средње школе;
   – доказ о регулисаном здравственом осигурању;
   – доказ о уплати школарине.


10. Напомене:

   – Кандидати који су у претходном школовању студирали у статусу буџетских студената, немају право поновног уписа на исти ниво студија у овом статусу, што кандидати потврђују давањем изјаве при конкурисању.
   – Студент који се финансира из буџета може у том статусу бити уписан само на један студијски програм на истом нивоу студија на територији Републике Србије, што сваки кандидат потврђује давањем изјаве при упису.
   – Захтев за признавање страних средњошколских исправа, подноси се Агенцији за квалификације (https://azk.gov.rs/enic_naric.php).
   – Са потврдом да је у току поступак нострификације стране средњошколске исправе, или доказом да је предат захтев за нострификацију, ималац стране средњошколске исправе може се пријавити за упис у прву годину студија и у првом уписном року уз приложени доказ да је поступак у току. У случају да захтев за признавање буде одбијен или ако признавање иностране јавне исправе не даје право на упис студијског програма на који се лице пријавило, сматраће се да условни упис није извршен.
   – Ималац стране средњошколске исправе који стиче диплому полагањем ИБ матуре, у првом уписном року високошколској установи доставља потврду средње школе да је положио све испите предвиђене програмом за стицање међународно признате матуре (International Baccalaureate Diploma Programme).
   – Имаоца стране средњошколске исправе који у првом уписном року оствари право уписа на студије у оквиру одлуком Владе утврђеног броја основних буџетских места, односно у оквиру утврђеног броја самофинансирајућих места , високошколска установа може условно уписати у прву годину студија, уз обавезу достављања решења о нострификацији средњошколске исправе до почетка наставе.
   – Учесник конкурса који је као ученик трећег или четвртог разреда средње школе показао изузетан успех на републичком такмичењу које организује надлежно министарство (освојио једно од прва три места) или на међународном такмичењу из Српског језика или Историје, не полаже пријемни испит, већ се вреднује максималним бројем бодова на тесту. Ово право се остварује по посебном захтеву који се подноси приликом пријављивања за полагање пријемног испита уз који се прилаже одговарајући доказ.
   – Лица са посебним потребама могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим потребама, а у складу са објективним могућностима факултета.
   Захтев за полагање пријемног испита, са описом начина полагања се предаје приликом подношења пријаве на Конкурс.
   – Све информације у вези са пријемним испитом, резултатима и уписом, налазе се на сајту Факултета (www.pf.uns.ac.rs).

Д Е К А Н

проф. др Татјана Бугарски