Почетна/Новости и догађаји/К О Н К У Р С за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2022/2023. години – II продужени уписни рок

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1
Телефон: 021/6350-377
Факс: 021/450-427
Служба за наставу, телефон: 021/485-30-11
Број рачуна: 840-1627666-13 (број модела: 97, позив на број: 087402)
E-mail: studentska@pf.uns.ac.rs
Интернет адреса: www.pf.uns.ac.rs

Универзитет у Новом Саду
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
р а с п и с у ј е
К О Н К У Р С
за упис студената у прву годину основних академских студија
у школској 2022/2023. години
– II продужени уписни рок –

 1. Број слободних места за упис студената:

На основне академске студије може се уписати укупно 181 студената, и то:
– 2* студената чије се образовање финансира из буџета и
– 179* самофинансирајућих студената.

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

Студијски програм

Буџетске листе Самофинансирање Укупно

Школарина

за држављане Србије (дин.)

Школарина

за странце

(евра)

I II III IV
Право 0 0* 0* 0**

147

147

90.000

1.200

Право, безбедност и унутрашњи послови 0 1* 0* 1**

32

34

90.000

1.200

Укупно

0 1* 0* 1**

179

181

   
2

Буџетске листе:

 • I – основна буџетска листа
 • II – програм уписа лица са инвалидитетом
 • III – програм уписа припадника Ромске националне мањине
 • IV – упис држављана Републике Србије који су у школској 2021/2022. години средњу школу завршили у иностранству

* Напомена: Број места резервисан за спровођење афирмативних акција уписа студената. У случају да резервисана места остану упражњена вратиће се у самофинансирајућу квоту.

** Напомена: Број места резервисан за држављане Републике Србије који су у школској 2021/2022. години средњу школу завршили у иностранству и припаднике наше дијаспоре из региона (Заједничко веће општина Вуковар, Република Хрватска, као и Темишвар, Румунија), а којима до истека последњег дана за пријаву на конкурс у првом конкурсном року није издато решење о нострификацији дипломе о стеченом средњем образовању. У случају да резервисана места остану упражњена вратиће се у самофинансирајућу квоту.

 1. Услови конкурисања:

а) Општи услов:

Право учешћа на конкурсу имају лица са завршеним средњошколским образовањем у четворогодишњем трајању.

б) Посебни услови:

– Припадници српског народа из суседних земаља (укључујући и Републику Словенију) школују се у Републици Србији под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући право на буџетско финансирање. Ако ови кандидати немају нострификована документа потребна за упис, високошколска установа ће им омогућити да конкуришу уз потврду о томе да је започета нострификација њихових школских сведочанстава стечених у иностранству. Приликом уписа кандидати су дужни да високошколској установи поднесу нострификована документа.

– Припадници српског народа који поседују документа Републике Српске конкуришу без нострификације уз достављање уверења о држављанству. Кандидат своју српску националну припадност потврђује изјавом овереном на територији општине у којој живе.

– Држављанин Србије који је у школској 2021/2022. години средњу школу завршио у иностранству, а коме до истека последњег дана за пријаву кандидата у првом уписном року није издато решење о нострификацији дипломе о стеченом средњем образовању, може се пријавити за упис на студије у другом конкурсном року.

– Упис припадника Ромске националне мањине и студената са инвалидитетом (афирмативне мере уписа) се врши у складу са упутством и програмом Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Напомена: Приликом пријаве на Конкурс кандидат се опредељује за један студијски програм.

 1. Полагање пријемног испита: На пријемном испиту се полаже тест из Српског језика (литература по наставном плану и програму за Српски језик и језичку културу од првог до четвртог разреда гимназије према следећим важећим уџбеницима и приручницима: 1. Станојчић, Ж., Поповић, Љ. (било које издање). Граматика српског језика – уџбеник за I, II, III и IV разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд; 2. Пешикан, М., Јерковић, Ј., Пижурица, М. (2010). Правопис српскога језика, Матица српска, Нови Сад; 3. Кликовац, Д., Николић, Љ. (2014). Српски језик за први и други разред гимназија и средњих стручних школа, Едука, Београд; 4. Кликовац, Д. (2015). Српски језик за трећи разред гимназија и средњих стручних школа, Едука, Београд; 5. Кликовац, Д. (2018). Српски језик за четврти разред гимназија и средњих стручних школа, Едука, Београд).
 1. Конкурсни рокови:

Први конкурсни рок:

– електронско пријављивање кандидата 16. – 23. септембра 2022. године
– пријављивање кандидата 19. и 20. септембар 2022. године
  (од 8,00 до 14,00 сати)
– полагање пријемног испита 27. септембар 2022. године
– објављивање прелиминарне ранг листе 27. септембар 2022. године
– објављивање коначне ранг листе 28. септембар 2022. године
– упис примљених кандидата 29. септембар 2022. године
  (од 8,00 до 14,00 сати)

Напомене:

 • Тачно време почетка пријемног испита и место полагања биће објављени накнадно.
 • Пријављивање кандидата на конкурс могуће је извршити и електронским путем, без доласка на факултет и физичке предаје конкурсне документације, на следећем линку: https://pf.uns.ac.rs/upis/
   1. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:

а) Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а предају фотокопије које не треба оверавати.

   • Образац П-1 (пријавни лист – купује се у скриптарници);
   • сведочанства за сва четири разреда завршене средње школе;
   • диплома о положеном завршном, односно матурском испиту;
   • лична карта (која се подноси на увид) и копија личне карте;
   • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (уплатница);

б) Документација која се подноси приликом уписа:

   • оригинали средњошколских докумената;
   • за припаднике српског народа из суседних земаља (укључујући и Републику Словенију) оверену изјаву, на територији општине у којој живи, да су српске националне припадности;
   • студентска књижица (индекс);
   • две фотографије (3,5 х 4,5 цм);
   • доказ о уплати накнаде за упис (буџетски);
   • доказ о уплати школарине (уплатница), за самофинансирајуће студенте.
   1. Новчане накнаде:
   • за полагање пријемног испита: 7.600,00 динара;
   • за упис: 6.900,00 динара (плаћају само буџетски);
   • школарина: 90.000,00 (плаћају само самофинансирајући).

Накнаде, као и школарина, уплаћују се на рачун факултета 840-1627666-13 (број модела: 97, позив на број: 087402) доказ о уплати (примерак уплатнице) се подноси са документацијом.

Напомене:

   • Школарина се може платити и у два дела, тако да се приликом уписа плаћа први део у износу од 50.000,00 дин, а други део у износу од 40.000,00 дин. најкасније до 13. јануара 2023. године.
   • Накнада за осигурање лица укључена је у цену школарине, односно, накнаду за упис.
   1. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:

Редослед кандидата за упис у прву годину основних студија утврђује Комисија за упис појединачно за сваки студијски програм.

Кандидати се рангирају према резултату постигнутом на пријемном испиту и према општем успеху из претходног школовања, и то:

   • највише 40 бодова кандидат остварује по основу успеха у средњој школи;
   • највише 60 бодова кандидат остварује на тесту из Српског језика;

Кандидати који се у претходном школовању студирали у статусу буџетских студената, немају право поновног уписа на исти ниво студија у овом статусу, што кандидати потврђују давањем изјаве при конкурисању.

Студент који се финансира из буџета може у том статусу да има уписан само један студијски програм на истом нивоу студија на територији Републике Србије, што сваки кандидат потврђује давањем изјаве при упису.

Напомена: У случају да се кандидат на ранг листи налази ван квоте предвиђене за упис на студијски програм за који се определио, биће допунски рангиран на листи другог студијског програма, након последњег рангираног кандидата који се пријавио за тај студијски програм.

   1. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:

Кандидат може поднети приговор на тачност бодовања свог теста на прелиминарној ранг-листи и на исправност обављања пријемног испита.

Приговор се може поднети дана 27. септембра 2022. године у времену од 10.00 до 12.00 сати.

Приговор се подноси декану, а предаје се на шалтеру Службе за наставу.

Декан одлучује о приговору у року од 24 сата од пријема приговора.

Кандидат који подноси приговор на тачност бодовања свог теста на прелиминарној ранг-листи, има право да присуствује комисијском прегледу теста, што у свом приговору треба и изричито да наведе.

   1. Упис страних држављана:

Услов за упис страног држављанина је да има завршено средњошколско образовање у четворогодишњем трајању, да зна српски језик и да има положен пријемни испит.

Страни држављанин приликом уписа подноси следећу документацију:

   • извод из матичне књиге рођених;
   • нострификовану диплому средње школе;
   • доказ о регулисаном здравственом осигурању;
   • доказ о знању српског језика;
   • доказ о уплати школарине.
   1. Напомена:
   • Поступак за признавање страних средњошколских исправа, подноси се Агенцији за квалификације (http://azk.gov.rs/).
   • Са потврдом да је у току поступак нострификације стране средњошколске исправе, или доказом да је предат захтев за нострификацију, ималац стране средњошколске исправе може се пријавити за упис у прву годину студија и у првом уписном року.
   • Ималац стране средњошколске исправе који стиче диплому полагањем ИБ матуре, у првом уписном року високошколској установи доставља потврду средње школе да је положио све испите предвиђене програмом за стицање међународно признате матуре (International Baccaleurate Diploma Programme).
   • Ималац стране средњошколске исправе који у првом уписном року оствари право уписа на студије у оквиру одлуком Владе утврђеног броја основних буџетских места, односно у оквиру утврђеног броја самофинансирајућих места, високошколска установа може условно уписати у прву годину студија, уз обавезу достављања решења о нострификацији средњошколске исправе до почетка наставе.
   • Учесник конкурса који је као ученик трећег или четвртог разреда средње школе показао изузетан успех на републичком такмичењу које организује надлежно министарство (освојио једно од прва три места) или на међународном такмичењу, не полаже пријемни испит, већ се вреднује максималним бројем бодова. Ово право се остварује по посебном захтеву који се подноси приликом пријављивања за полагање пријемног испита уз који се прилаже одговарајући доказ.
   • Упис који се врши применом афирмативних мера спроводиће се у складу са Стручним упутством Министарства просвете, науке и технолошког развоја за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија и Програмима афирмативних мера.
   • Лица са посебним потребама могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим потребама, а у складу са објективним могућностима факултета.

Захтев за полагање пријемног испита, са описом начина полагања се предаје приликом подношења пријаве на Конкурс.

   • Све информације у вези са пријемним испитом, резултатима и уписом, налазе се на сајту Факултета (www.pf.uns.ac.rs).

В. Д.  Д Е К А Н А

проф. др Татјана Бугарски