Правосудни испит представља круну стручног усавршавања правника и неопходан услов за обављање свих правосудних професија (судије, адвокати, јавни бележници, јавни извршитељи, јавни тужиоци, државни правобраниоци). Састоји се из писаног и усменог дела, при чему се писани део односи на решавање практичних задатака из кривичног и грађанског права.

Припремна настава која се организује на Правном факултету у Новом Саду има за циљ да припреми кандидате за полагање писаног дела правосудног испита. Конципирана је тако да се сврсисходно пренесу знања и вештине писаног решавања задатака из кривичног и грађанског права – пре свега, кроз писање пресуда, али и важних поднесака (правни лекови, оптужница у кривичном поступку, тужба у парничном поступку). Кроз комбинацију теоретског и практичног приступа кандидати се оспособљавају да суштински овладају релевантном материјом и техником писаног решавања задатака.

Акценат је на теоријски фундираном приступу, који омогућава да кандидати буду у стању да самостално решавају различите правне проблеме. Циљ је, другим речима, стицање функционалног знања.

Извођење наставе је поверено врсним стручњацима из праксе, судијама који у свом раду поступају у кривичним, односно грађанским стварима. Предавачи су Владимир Пецовски и др Бојан Божовић.

Владимир Пецовски је председник кривичног одељења и председник ванпретресног већа Основног суда у Врбасу. Дипломирао је 2009. године на Правном факултету у Новом Саду, Универзитет у Новом Сад, где је завршио и мастер студије са радом на тему „Посебне истражне радње и основна људска права и слободе“. Био је стручни сарадник кривичног одељења у Вишем суду у Новом Саду 2012. године. Правосудну академију је завршио 2015. године. Од 2016. године до 2018. године је био на стручном усавршавању на пословима судијског помоћника кривичног одељења у Апелационом суду у Новом Саду.

Др Бојан Божовић је судија Вишег суда у Новом Саду. Годишњим распоредом послова распоређен је у Одељење радних спорова. Дипломирао је 2005. године на Правном факултету у Новом Саду, Универзитет у Новом Саду, где је 2008. године завршио и мастер студије. Докторирао је на Правном факултету у Београду 2017. године са темом „Радни и социјални судови – друштвена улога и оправданост увођења у правосудни систем Републике Србије“ (ментор: проф. др Бранко Лубарда, судија Европског суда за људска права у Стразбуру).

Број полазника: 50

Пријављивање се врши преко Интернет сајта Факултета путем линка.
За сва питања у вези са припремном наставом можете се обратити Оливери Јокић на мејл адресу: o.jokic@pf.uns.ac.rs

Трајање припремне наставе: укупно 24 часа (8 термина по 3 часа). Припремна настава се одржава према динамици коју полазници договоре са судијама на првом часу.

Програм: обухвата материју кривичног (12 часова наставе) и грађанског права (12 часова наставе). Полазницима је обезбеђен програмски материјал.

Место одржавања наставе: зграда Правног факултета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 1, у компјутерској учионици бр. 2 на I спрату (поред свечане сале и суднице)

Прибор за наставу: С обзиром на концепт програма, кандидати треба да имају сопствене преносне рачунаре. Правни факултет је обезбедио коришћење 15 лаптоп рачунара за оне полазнике који не поседују сопствени.

Приликом пријаве, полазници треба да назначе да ли поседују свој рачунар, а за првих 15 кандидата који означе да немају могућност да донесу свој рачунар, организатор програма обезбедиће коришћење рачунара.

Настава се одвија у учионици која по својим димензијама омогућава да учесници буду на прописаном растојању уз све мере заштите.
Сви учесници су дужни да се од уласка у зграду Факултета придржавају прописаних мера (ношење заштитних маски, допуштање мерења телесне температуре, дезинфекција руку).

Накнада за припремну наставу износи 18.000,00 динара. За полазнике који су студије завршили на Правном факултету у Новом Саду цена је 12.000,00 динара.

Уплата накнаде се врши на рачун Правног факултета у Новом Саду: 840-1627666-13

Позив на број за полазнике који су дипломирали на Правном факултету је 12000 (без модела).

Позив на број за полазнике који нису дипломирали на Правном факултету је 18000 (без модела).

Уплату је потребно извршити до крајњег рока за пријаву.

Пријаве тренутно нису могуће.