Почетна / Наставници и сарадници / др Бојан Тубић, ванредни професор
 • Катедра: Катедра за међународно право и међународне односе
 • Е-маил адреса: b.tubic@pf.uns.ac.rs
 • Број кабинета: E/I 23
 • Фиксни телефон: 021/485-3066
 • ORCID ид: 0000-0002-1590-3638

др Бојан Тубић, ванредни професор

Рођен је 1980. године у Осијеку. Дипломирао је на Правном факултету у Новом Саду 2003. године. Магистрирао је 2007. године на Правном факултету у Новом Саду, одбранивши магистарску тезу са насловом „Коришћење локалних правних лекова као услов допуштености међународне тужбе“. Докторирао је на Правном факултету у Новом Саду 2012. године, након што је одбранио докторску тезу на тему „Судска контрола аката међународних организација и посебно Европских заједница и Европске уније“. Дипломирао је на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду – одсек историја 2016. године.

Стипендије и награде: стипендија Хуманитарног фонда „Привредник“ у Новом Саду (1997); стипендија Универзитета у Новом Саду за даровите студенте (1999-2002); стипендија амбасаде Краљевине Норвешке у Београду (2001); члан тима студената Правног факултета у Новом Саду, који је освојио 1. место на регионалном такмичењу у симулацији суђења из међународног права (Southeast Europe Philip Jessup International Law Moot Court Competition 2003), одржаном у Бару, Црна Гора (2003); члан тима студената Правног факултета у Новом Саду, који је освојио 1. место на регионалном такмичењу из области људских права „Istvàn Bibo Human Rights Moot Court Competition“, одржаном у Будимпешти, Мађарска (2003); награда на конкурсу за избор „5 најбољих младих правника у Републици Србији (2008).

Усавршавања (у земљи и иностранству): Будимпешта, Мађарска (2003. и 2006); Вашингтон, Сједињене Америчке Државе, (2004, 2005 и 2006); Правни факултет Карл-Франценс универзитета у Грацу, Аустрија (2005); Европски универзитет Виадрина у Франкфурту на Одри (2007); Макс Планк институт за упоредно јавно право и међународно право у Хајделбергу, Немачка (2007); Правни факултет Западног универзитета у Темишвару, Румунија (2016); Правни факултет Лумса универзитета у Палерму, Италија (2018) и Правни факултет Универзитета Коменски у Братислави, Словачка (2018).

Радно искуство: секретар у гимназији „Јован Јовановић Змај“ у Новом Саду (2003); Правни факултет у Новом Саду (2003- ).

Области ужег научног интересовања: међународно јавно право, право Европске Уније, људска права.

Говори енглески језик, а служи се француским, шпанским, италијанским и немачким језиком.

 • Шеф Катедре за међународно право и међународне односе (2019- )
 • помоћник Министра просвете, науке и технолошког развоја у Влади Републике Србије (2018-)
 • Продекан за међународну сарадњу Правног факултета у Новом Саду (2015- )
 • члан Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију Универзитета у Новом Саду (2015-2018)
 • члан Одбора за статутарна питања Савета Универзитета у Новом Саду (2012-2018)
 • руководилац Центра за симулацију суђења, где је припремао студенте за међународна такмичења у симулацији суђења пред Међународним судом правде, Европским судом за људска права и пред Међународним кривичним судом (2012-2020)
звање ужа научна област високошколска установа година избора
ванредни професор међународноправна Правни факултет у Новом Саду 2019.
доцент међународноправна Правни факултет у Новом Саду 2014.
асистент међународноправна Правни факултет у Новом Саду 2007.
асистент-приправник међународноправна Правни факултет у Новом Саду 2003.

Основне академске студије:

 • Међународно јавно право
 • Увод у право Европске уније
 • Међународно јавно право – посебни део
 • Међународно хуманитарно право
 • Људска права

Мастер академске студије:

 • Међународни односи
 • Међународноправна заштита животне средине
 • Безбедност и људска права
 • Међународно право азила

Докторске академске студије:

 • Међународно јавно право – продубљени курс
 • Међународно и европско антидискриминационо право

Уџбеници и монографије:

 • Тубић Б., Решавање међународних спорова у области заштите животне средине, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, 2019.
 • Етински Р., Ђајић С., Тубић Б., Међународно јавно право, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, 2019.
 • Етински Р., Ђајић С., Станивуковић М., Бордаш Б., Ђундић П., Тубић Б., Основи права Европске уније, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад, 2010.
 • Етински Р., Ђајић С., Тубић Б., Збирка тестова из међународног јавног права, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад 2010.

Одабрани научни радови:

М14

 • Тубић Б.: Validity Review of a Community Act under Article 234 of The European Community Treaty, У: Tutomir, O. (Ed.): Conferinta internationala bienala, Timisoara, Wolters Kluwer, Romania, 2010, стр. 968-975
 • Етински Р., Тубић Б.: Perspectives of International Law in the XXI Century: Some Comments in favoure of Judicial Control over Decisions of International Organizations (У: Pandectele Romane : Supliment 2007), Темишвар, Wolters Kluwer, 2007, стр. 683-692

М24

 • Тубић Б.: Поступци пред појединим универзалним телима УН за заштиту људских права – актуелна питања и перспективе, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2019, вол. 53, Но. 4, стр. 1187-1206, ИССН 0550-2179, УДК: 341.123:342.7
 • Бугарски (Лукић) Т., Тубић Б., Писарић М.: Повреда прописа Европске уније о заштити животне средине, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, вол. 52, Но. 2, стр. 535-546, ИССН 0550-2179, УДК: 502/504:061.1ЕУ
 • Тубић Б.: Насиље у породици у пракси Европског суда за људска права, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, вол. 52, Но. 1, стр. 211-226, ИССН 0550-2179, УДК: 341.6 : 342.7(4)> : 343.55
 • Тубић Б.: Устав Републике Србије и људска права, Српска политичка мисао, 2017, Но. посл.изд., стр. 67-85, ИССН 0354-5989, УДК: 342.4(497.11)”2006″:341.231.14
 • Тубић Б.: Ограничења права на неометано уживање имовине у пракси Европског суда за људска права, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2017, вол. 51, Но. 4, стр. 1669-1683, ИССН 0550-2179, УДК: 341.6(4):342.739
 • Бугарски (Лукић) Т., Тубић Б., Писарић М.: Повреде прописа Европске уније о заштити животне средине И, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2017, вол. 51, Но. 3 T. I, стр. 735-752, ИССН 0550-2179, УДК: 502/504:061.1ЕУ
 • Етински Р., Станивуковић М., Ђајић С., Ђундић П., Тубић Б.: Савремени трендови међународноптавне заштите животне средине, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2017, вол. 51, Но. 2, стр. 265-295, ИССН 0550-2179, УДК: 341:502/504
 • Бугарски (Лукић) Т., Тубић Б., Писарић М.: Међународноправна заштита реке Дунав, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2017, вол. 51, Но. 1, стр. 75-89, ИССН 0550-2179, УДК: 341(282.243.7)
 • Етински Р., Тубић Б.: International Law and the Rule of Law, Анали Правног факултета у Београду, 2016, вол. 64, Но. 3, стр. 57-74, ИССН 0003-2565, УДК: 341.231.14

М51

 • Тубић Б.: Нове тенденције у погледу услова прихватљивости појединачних представки пред Европским судом за људска права, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2016, вол. 50, Но. 3, стр. 891-907, ИССН 0550-2179, УДК: 341.6 : 342.7(4)
 • Тубић Б.: Решавање територијалних спорова у међународном праву, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2015, вол. 49, Но. 4, стр. 1861-1875, ИССН 0550-2179, УДК: 341.222:341.6
 • Тубић Б.: Оквирна Директива Европске уније о водама и њена примена у пракси Суда ЕУ, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2015, вол. 49, Но. 3, стр. 1263-1279, ИССН 0550-2179, УДК: 351.79:502/504(4)
 • Тубић Б.: Улога Суда Европске уније у области заштите животне средине, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2015, вол. 49, Но. 2, стр. 713-726, ИССН 0550-2179, УДК: 061.1ЕУ:340.134]:502/504
 • Тубић Б.: Територијални спорови у међународној арбитражној пракси, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2014, вол. 48, Но. 4, стр. 295-310, ИССН 0550-2179, УДК: 341.63:341.222
 • Тубић Б.: Приступ „међународној правди“ (надлежност међународних судова) у области заштите животне средине, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2014, вол. 48, Но. 3, стр. 321-335, ИССН 0550-2179, УДК: 341.645:502/504

Основне академске студије:

Мастер академске студије:

Докторске академске студије:

Title

Go to Top