Почетна / Наставници и сарадници / др Драгутин Аврамовић, редовни професор
 • Катедра: Катедра за теорију државе и права
 • Е-маил адреса: d.avramovic@pf.uns.ac.rs
 • Број кабинета: E/I 37
 • Фиксни телефон: 021/485-3020
 • ORCID ид: 0000-0003-3383-4346

др Драгутин Аврамовић, редовни професор

Рођен је 1980. године у Београду. Дипломирао је на Правном факултету у Београду 2003. године. Магистарски рад под називом „Увођење ванредног стања“ одбранио је са одликом фебруара 2009. године на Правном факултету Универзитета у Новом Саду. Докторску дисертацију под називом „Савремена правна држава – правнотеоријски аспекти“ је одбранио 2011. године са одликом, такође, на Правном факултету у Новом Саду.

Стипендије и награде: стипендија Владе Републике Србије (2000-2003) и стипендија амбасаде Краљевине Норвешке (2002).

Усавршавања (у земљи и иностранству): положен правосудни испит (2006); наставна размена у оквиру програма ЕРАЗМУС+ на Правном факултету Универзитета ЛУМСА у Палерму (2018).

Радно искуство: судијски приправник-волонтер у Првом општинском суду у Београду (2004-2006); Полицијска академија у Београду (2004-2006); Криминалистичко-полицијска академија у Београду (2007-2012); Правни факултет у Новом Саду (2012- ).

Области ужег научног интересовања: теорија државе, правна држава, људска права, ванредно стање, реторика.

Говори енглески, а служи се француским и латинским језиком.

 • члан Надзорног одбора Научно-технолошког парка Нови Сад (2021- )
 • учешће у извођењу наставе на Дипломатској академији Министарства спољних послова (2021)
 • ангажовање на извођењу наставе на мастер академским студијама Конференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду (наставни предмет: Увод у стручну област право) (2017-) и на основним академским студијама (студијски програм Глума и студијски програм Мултимедијална режија) Академије уметности Универзитета у Новом Саду (наставни предмет: Основи реторике) (2021/2022)
 • Председник Одбора за статутарна питања Универзитета у Новом Саду (2019- )
 • члан Управног одбора Института за упоредно право у Београду (2019- )
 • учешће у организационим/научним одборима међународних научних конференција (2019-2021)
 • учешће у радним групама ангажованим на изради општих аката Универзитета у Новом Саду (2019)
 • заменик председника Савета Правног факултета у Новом Саду (2018- )
 • шеф Катедре за теорију државе и права, филозофију права и социологију (2017- )
 • члан Испитног одбора Министарства правде Републике Србије за полагање правосудног испита за предмет Уставно право и правосудно организационо право (2017-)
 • организовање традиционалних такмичења у беседништву студената Правног факултета Универзитета у Новом Саду (2016- )
 • члан Савета Правног факултета у Новом Саду (2015- )
 • члан и један од оснивача Српског правничког клуба (СПК) (2014- )
 • члан Центрa за беседништво – Institutio oratoria Правног факултета Универзитета у Београду (2013-)
 • учешће у комисијама за избор у звање наставника (2017, 2019, 2022)
 • ментор студентима приликом израде научних и стручних радова у оквиру Конкурса за израду научних и стручних радова студената Универзитета у Новом Саду (2015, 2017, 2018)

ЧЛАНСТВО У РАДНИМ ГРУПАМА

 • Члан радне групе за израду радног текста Закона о јавном тужилаштву и радног текста Закона о Високом савету тужилаштва (2022)
Звање ужа научна област високошколска установа година избора
редовни професор теоријскоправна Правни факултет у Новом Саду 2022.
ванредни професор теоријскоправна Правни факултет у Новом Саду 2017.
доцент теоријскоправна Правни факултет у Новом Саду 2012.
асистент теоријскоправна Криминалистичко-полицијска академија у Београду 2009.
асистент-приправник теоријскоправна Полицијска академија у Београду 2004.

Основне академске студије:

 • Увод у право
 • Реторика

Мастер академске студије:

 • Историја политичких и правних теорија
 • Филозофија права

Докторске академске студије:

 • Методологија научноистраживачког рада
 • Теорија државе и права – продубљени курс
 • Теорија правне државе и ванредног стања

Уџбеници и монографије:

 • Аврамовић, Д.: Судије, право и психологија – оглед о судијском одлучивању на трагу Џерома Френка, Службени гласник, Београд, 2021.
  Аврамовић, Д.: Реторика – стазама српских писаца, Правни факултет у Новом Саду, Нови Сад, 2021.
  Вукадиновић, Г., Аврамовић, Д.: Увод у право, Правни факултет у Новом Саду, Нови Сад, 2014.
  Симовић, Д., Аврамовић, Д., Зекавица, Р.: Људска права, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2013.

Одабрани научни радови:

М13

 • Аврамовић Д.: The Beginnings of Rhetoric among Serbs: Pioneering Manual in Eloquence by Avram Mrazović from 1821, У: Brill’s Companion to the Reception of Ancient Rhetoric (eds. S. Papaioannou, A. Serafim, M. Edwards), Leiden–Boston, Brill, 2021, (forthcoming), ISBN (hardback) 978-90-04-37365-5; ISBN (E-Book) 978-90-04-47005-7

М14

 • Аврамовић Д.: Religious Profiling – The Way of De Facto Limitation of Religious Freedom During the `War On Terrorism; У: Тематски зборник радова међународног значаја. Том 2 / Међународни научни скуп „Дани Арћибалда Рајса“; [главни и одговорни уредник Биљана Симеуновић-Патић], Београд, Криминалистичко-полицијска академија, 2017, стр. 321-328, ИСБН 978-86-7020-386-0
 • Аврамовић Д., Симовић Д., Југовић С.: Judicial Independence, Rule of Law, and the Case of Serbia, У: Тематски зборник радова међународног значаја. Том 2, “Дани Арчибалда Рајса”; [уредници Драгана Коларић и др.], Београд, Криминалистичко-полицијска академија, 2013, стр. 87-98, ИСБН 978-86-7020-261-0

М23

 • Avramović, D.: Soft Law and Sovereignty – from a Political to a Legal Limitation, Pravni vjesnik, 2021, No 3-4, (forthcoming), ISSN (printed edition) 0352-5317; ISSN (online) 1849-0840
 • Аврамовић Д.: Exercising Religious Freedom in Pandemic Era during the State of Emergency – a Legal Perspective, Astra Salvensis, 2020, вол. 7 Нo 2, стр. 229-242, ИССН 2344-1887

М24

 • Аврамовић Д.: Some Psychological Impacts on Judging in Criminal Cases within the Supreme Court of Cassation of the Republic of Serbia, Наука, безбедност, полиција, 2020, Нo 2, стр. 13-28, ИССН 0354-8872
 • Aврамовић Д., Јованов И.: Друштвени уговор као извор суверености – учења од XII до XI века, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, вол. 52, Но 3, стр. 1047-1058, ИССН 0550-2179, УДК: 342.31″11/13″
 • Аврамовић Д.: Устав Републике Србије из 2006. године и начело правне државе – мит или истина?, Српска политичка мисао, 2017, No посл.изд, стр. 47-65, ИССН 0354-5989, УДК: 342.4(497.11)”2006″:321.01
 • Аврамовић Д., Јованов И.: Ограничења Покрета право и књижевност – пример Софокла, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2017, вол. 51, Нo 2, стр. 353-368, ИССН 0550-2179, УДК: 34:82
 • Аврамовић Д., Млађан Д.: Ванредно стање и ванредна ситуација – компаративни терминолошки и садржински аспекти, Теме, 2014, Нo 2, стр. 767-781, ИССН 0353-7919
 • Аврамовић Д., Симовић Д.: Народ као носилац и вршилац суверености – реанимација непосредне демократије, Српска политичка мисао, 2012, Нo 4, стр. 213-231, ИССН 0354-5989
 • Аврамовић Д.: “Омекшавањем права” ка међународној владавини права?, Српска политичка мисао, 2011, Нo 2, стр. 263-288, ИССН 0354-5989

М33

 • Аврамовић Д.: Воља државе као материјални извор црквеног права, 1. Међународи научни скуп “Државно-црквено право кроз векове”, Будва: Институт за упоредно право, 10-13 Октобар, 2019, стр. 601-615, ИСБН 978-86-80186-52-8
 • Вукадиновић Г, Аврамовић Д.: Predicaments of E-Democracy in Serbia, рад доступан на web адреси:https://www.jus.uio.no/english/research/news-and-events/events/conferences/2014/wcclcmdc/wccl/papers/ws16/w16-vukadinovic-avramovic.pdf, 9. Constitutional Challenges: Global and Local, Осло, 16-20 Jun, 2014

М34

 • Аврамовић Д.: Liquid Democracy as Response to the Challenges of the Future?, 1. International Scientific Conference “Legal Tradition and New Legal Challenges”, Нови Сад: Faculty of Law, Publishing Centre, 3-4. oktobar, 2019, стр. 29-29, ИСБН 978-86-7774-210-2, УДК: 342.7″20″
 • Аврамовић Д.: The Limits of the Law and Literature Movement – An Example from Antigone, 1. International Conference “Greek Drama, Law and Politics”, Thessaloniki: Democritus University of Thrace, Aristotle University of Thessaloniki, 25-27. maj, 2017

М51

 • Аврамовић, Д., Јованов, И.: Релативизација правде кроз реторику – Платонов дијалог „Горгија“ као парадигма, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2020, Нo 1, стр. 245-265, ИССН 0550-2179, УДК: 177.9:808.5
 • Аврамовић Д.: Анализа предвидљивости поступања судија – повратак механичкој јуриспруденцији?, Crimen: часопис за кривичне науке, 2018, Но 2, стр. 155-167, ИССН 2217-219X, УДК: 347.962.6
 • Аврамовић Д.: Ричард Познер подвлачи црту – правни реализам као одговор на изазове данашњице, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2015, вол. 49, Нo 3, стр. 1231-1245, ИССН 0550-2179, УДК: 340.12(73)
 • Аврамовић Д.: Људска права на танкој црвеној линији између универзалности и релативности, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2014, вол. 48, Нo бр. 3, стр. 291-301, ИССН 0550-2179, УДК: 342.7:340.12
 • Аврамовић Д.: Света Гора – између аутономности и државности, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2013, вол. 47, Но 2, стр. 431-447, ИССН 0550-2179, УДК: 2-522(495):342.2
 • Аврамовић Д.: Одлука или норма – слободно судијско уверење као претња владавини права, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2012, вол. 56, Но 2, стр. 311-325, ИССН 0550-2179, УДК: 340.142(4)
 • Аврамовић Д.: Електронска демократија – пут ка непосредној демократији, Правни живот, 2012, No бр. 12, стр. 925-937, ИССН 0350-0500, УДК: 34(497.11)(05)
 • Аврамовић Д., Симовић, Д.: Ванредно стање и ванредне ситуације у Републици Србији – (не)оправдани дуализам, Култура полиса, 2012, Но 1, стр. 503-515, ИССН 1820-4589, УДК: 316.334.56:008
 • Аврамовић Д., Симовић, Д.: Универзализација и/или идеологизација људских права?, Национални интерес, 2012, Но 2, стр. 199-220, ИССН 1820-4996, УДК: 342.7

Основне академске студије:

Мастер академске студије:

Докторске академске студије:

 

Title

Go to Top