Почетна / Наставници и сарадници / др Гордана Ковачек Станић, редовни професор
 • Катедра: Катедра грађанскоправних наука
 • Е-маил адреса: g.kovacekstanic@pf.uns.ac.rs
 • Број кабинета: E/II 54
 • Фиксни телефон: 021/485-3003
 • ORCID ид: 0000-0002-0180-1067

др Гордана Ковачек Станић, редовни професор

Рођена је 1958. године у Новом Саду. Дипломирала је на Правном факултету у Новом Саду 1981. године. 1982. године завршила је последипломски специјалистички курс из Међународног приватног права на Академији за међународно право у Хагу, Холандија. Звање магистра правних наука стекла је 1987. године одбраном магистарске тезе “Материнство као елемент породичног статуса” на Правном факултету у Новом Саду. Докторску дисертацију „Остваривање родитељског права – односи личне природе“ одбранила је 1991. године на Правном факултету у Београду.

Стипендије и награде: државна стипендија за студијски боравак на Правном факултету Универзитета у Упсали, Шведска (1989); Европска стипендија, Coimbra Group (2003); стипендија државе Немачке, DAAD програм (2010).

Усавршавања (у земљи и иностранству): Erasmus+ teaching програм на Нова Универзитету у Лисабону, Португал (2017), на Универзитету Ла Сапијенца у Риму, Италија (2017) и на Универзитету у Марибору, Словенија, (2018); DAAD програм стручног усавршавања на Frei Универзитету у Берлину, Немачка (2010); европски програм Coimbra нa Факултету друштвених наука и права у Бристолу, Велика Британија (2003); програм Balkan Law School Linkage Initiative нa Правном факултету Универзитета Rutgers, САД, (2002); пројекат Британског савета нa Правном факултету Cambridge, Велика Британија (1996 и 1997); као докторанд била је на четворомесечном студијском боравку на Правном факултету Универзитета у Упсали, Шведска (1989).

Радно искуство: судијски приправник у Општинском суду у Новом Саду (1982-1983); Правни факултет у Новом Саду (1984- ).

Области ужег научног интересовања: партнерско право, дечје право, породично-правни аспекти биомедицинског зачећа.

Говори енглески, а служи се италијанским, француским и руским језиком.

 • Шеф Катедре грађанскоправних наука на Правном факултету у Новом Саду (2020-2024)
 • члан Етичког одбора Клиничког центра Војводине (2010- )
 • учествовала у европском пројекту Common Core in European Private Law 2007 –(2019)
 • руководилац пројекта Правног факултета у Новом Саду „Биомедицина, заштита животне средине и право“, под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Србије (2011-2019)
 • члан Стручног већа за друштвено-хуманистичке науке Универзитета у Новом Саду два мандата (2005-2007 и од 2007-2016)
 • руководилац пројекта Правног факултета у Новом Саду „Правно уређење биомедицински асистираног зачећа у домаћем правном систему и у европској перспективи“, под покровитељством Секретаријата за науку и технолошки развој Извршног већа Војводине (2006-2008)
 • члан Савета Универзитета у Новом Саду (2004-2006)
 • учествовала у билатералном пројекту Србија – Словенија, Правни факултет у Марибору – Правни факултет у Београду (2004–2005)
 • члан Наставно-научног већа Правног факултета (2002, 2020)
 • руководилац пројекта Практично правно образовање -правне клинике (2001-2004)
 • председник Правно-економског савета Секретаријата за науку и технолошки развој ИВ Војводине (два мандата)
 • члан Одбора Одељења за друштвене науке Матице српске (четири мандата)
 • члан Одбора за пронаталитетну популациону политику Новог Сада (два мандата)
 • члан Комисије за популациону политику АП Војводине
 • Експерт за друштвене науке Дунавске ректорске конференције
 • члан Стручног већа CAESAR-a Универзитета у Новом Саду
 • члан Извршног одбора директора Међународне академије за изучавање породичноправне науке
 • члан Академске мреже породичног права у Европи
 • члан Централноевропске професорске мреже координисане од стране „Ferenc Mádl“ института за упоредно право
 • члан Међународног друштва за породично право
 • члан Светске асоцијације за медицинско право
 • члан Европског правног института

РАДНЕ ГРУПЕ

 • члан радне групе за израду Закона о грађанскоправним аспектима међународне отмице деце и о признању и извршењу одлука о старању о деци Министарства правде (2008- )
 • члан пројектног тима за израду Теза за Закон о равноправности полова (2009)
 • учествовала у изради Програма демографског развоја Војводине, при Секретаријату за демографију, породицу и друштвену бригу о деци АП Војводине (2004)
 • члан пројектног тима за израду Нацрта Породичног закона Србије (2002-2004)
звање ужа научна област високошколска установа година избора
редовни професор грађанскоправна Правни факултет у Новом Саду 2002.
ванредни професор грађанскоправна Правни факултет у Новом Саду 1997.
доцент грађанскоправна Правни факултет у Новом Саду 1992.
асистент грађанскоправна Правни факултет у Новом Саду 1984.

Основне академске студије:

 • Породично право
 • Наследно право

Мастер академске студије:

 • Упоредно породично право, Грађанскоправни аспекти биомедицинског зачећа (мастер програм Репродуктивни биолог , ПМФ)

Докторске академске студије:

 • Упоредно брачно и партнерско право
 • Упоредно дечје право

Уџбеници и монографије:

 • Ковачек Станић Г.: Пoродично право, партнерско, дечје и старатељско право, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад, 2007, 2009, 2014.
 • Ковачек Станић Г.: Легислатива о људској репродукцији уз биомедицинску помоћ, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад, 2008.
 • Ковачек Станић Г.: Упоредно породично право, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад, 2002.
 • Ковачек Станић Г.: Право детета да зна своје порекло, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад, 1997.
 • Ковачек Станић Г.: Правни израз родитељства, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад, 1994.

Одабрани научни радови:

M13

 • Ковачек Станић Г.: The child’s right to know his/her biological origin in comparative European law: consequences to parentage law, Global Reflections on Children’s Rights: 30th Anniversary of the CRC (ed. by Pamela Laufer-Ukeles and Ellen Marrus) 2021.
 • Ковачек Станић Г., Самарџић С.: Assisted Reproductive Technologies: New Family Forms and Welfare of Offspring in Comparative Family Law; у: Family Law and Family Realities, C.Rogerson, M.Antokolskaia, J.Miles, P. Parkinson, M. Vonk (Eds.), Hague, Eleven, 2019, стр. 235-250, ИСБН 978- 94-6236-927-6
 • Ковачек Станић Г.: Personal Relationship between the Child and his/her Grandparents in Comparative Family Law, у: H. Fulchiron (ed.): Solidarities between Generations, Brussels, Bruylant, 2013, стр. 407-421, ИСБН 978-2-8027-2
 • Ковачек Станић Г.: Child in a Single (Absent) Parent Family: Maintenance and Family Home, U: Verschraegen, B., (ed.): Family Finances, Beč, Jan Sramek Verlag, 2009, стр. 637-646, ИСБН 978-3-902638-10-

M14

 • Ковачек Станић Г.: Субјективни елемент и правне последице развода брака: од кривице до очигледне неправде; у: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 6 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 6. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law: thematic collection of papers. Vol. 6 / [главни и одговорни уредник Бранислав Ристивојевић], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2018, стр. 95-103, ИСБН 978-86-7774-153-2, УДК: 347.627.2
 • Ковачек Станић Г.: Субјективни елемент у бракоразводном праву: од кривице до изузетних тешкоћа; у: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 5 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 5. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law: thematic collection of papers. Vol. 5 / [главни и одговорни уредник Љубомир Стајић]., Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2017, стр. 123-134, ИСБН 978-86-7774-196-9, УДК: 347.627.2.02(497.11)
 • Ковачек Станић Г.: Породичноправна заштита детета од насиља у породици у српском и европском праву; у: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 5 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 5. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law: thematic collection of papers. Vol. 5 / [главни и одговорни уредник Љубомир Стајић], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2017, стр. 607-623, ИСБН 978-86- 7774-196-9, УДК: 343.54/.55-053.2/.6> : 347.6(497.11+4)
 • Ковачек Станић Г.: Најбољи интерес детета: Законска претпоставка за одређивање наизменичног боравишта детета као облика заједничког вршења родитељског права; у: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 3 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 3. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian Law with the European Union Law: thematic collection of papers. Vol. 3 / [главни и одговорни уредник Ранко Кеча]., Нови Сад, Правни факултет, 2015, стр. 137-156, ИСБН 978-86-7774-153-2, УДК: 347.634
 • Ковачек Станић Г.: Important Issues Concerning a Child: Decision-making and Resolving the Conflict, у: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. 2. књ. = A szerb és magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 2. köt. = Harmonisation of Serbian und Hungarian law with the European Union law: thematic collection of papers. vol. 2 / [главни и одговорни уредник Ранко Кеча], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2014, стр. 157-172, ИСБН 978-86-7774-140-2, УДК: 347.63
 • Ковачек Станић Г.: Comparative Analysis of Art in the EU: Cross-Border Reproductive Medicine1, у: Medicina in pravo : sodobne dileme III / [uredniki Suzana Kraljić, Jelka Reberšek Gorišek, Vesna Rijavec], Maribor, Pravna fakulteta, 2014, стр. 151-169, ИСБН 978-961-6399-73-9
 • Ковачек Станић Г.: Одржавање личних односа детета са бабом/дедом, другим сродницима и трећим лицима у домаћем и европском породичном праву, у: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник = A szerb és magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet = Harmonisation of Serbian und Hungarian Law with the European Union Law: thematic collection papers / [главни и одговорни уредник Ранко Кеча], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2013, стр. 155-174, ИСБН 978-86-7774-114-3, УДК: 347.63(497.11+4)
 • Ковачек Станић Г.: Serbia, у: Panforti M. D., Valente, C., (Ed.): Rapporti familiari ed esigenze abitative, Modena, Mucchi, 2012, стр. 219-232, ИСБН 978-88-7000-560-8
 • Ковачек Станић Г.: Multicultural Vojvodina: Influences on the formation and dissolution of marrige, у: Essays in honour of Penelope Agallopoulou, T. II, Atina, Sakkoulas Publishers, 2011, стр. 807-827, ИСБН 978-960-15-2511-2

М23

 • Ковачек Станић Г.: Civil Aspects of International Child Abduction: Insight from Serbia, Family Law Quarterly, 2014, Но 2, стр. 283-297, ИССН 0014-729X

M44

 • Ковачек Станић Г.: ПРАВО ДЕТЕТА НА РОДИТЕЉСКО СТАРАЊЕ – САВРЕМЕНИ АСПЕКТИ, „30 година примене Конвенције Уједињених нација о правима детета – савремени аспекти“, Београд, САНУ, 2021 (ур. Т. Варади и Г. Ковачек Станић)
 • Ковачек Станић Г.: Репродуктивна аутономија жене као људско право, „Родна равноправност – од једнаких права до једнаких могућности“, Београд, САНУ, 2019.

Основне академске студије:

Мастер академске студије:

Докторске академске студије:

Title

Go to Top