Почетна / Наставници и сарадници / др Раденка Цветић, редовни професор
 • Катедра: Катедра грађанскоправних наука
 • Е-маил адреса: r.cvetic@pf.uns.ac.rs
 • Број кабинета: E/I 26
 • Фиксни телефон: 021/485-3030
 • ORCID ид: 0000-0002-9478-8577

др Раденка Цветић, редовни професор

Рођена је 1960. године у Сремској Митровици. Дипломирала је на Правном факултету у Новом Саду 1983. године. Звање магистра правних наука стекла је 1987. године одбраном магистарске тезе „Удруживање пољопривредног земљишта – правни аспекти“ на Правном факултету у Новом Саду. Правосудни испит положила је 1995. године. Докторску дисертацију „Право прече куповине“ одбранила је 1998. године на Правном факултету у Нишу.

Усавршавања (у земљи и иностранству): Правни факултет у Халеу (Немачка), Правни факултет у Мишколцу (Мађарска) и Правни факултет у Њу Џерсију (Сједињене Америчке Државе); курсеви о правним клиникама (у Нишу 2001. године и Скопљу 2002. године).

Радно искуство: Правни факултет у Новом Саду (1984- )

Области ужег научног интересовања: општи део грађанског права и стварно право, нарочито право прече куповине, државина, евиденција непокретности, сложене својинске заједнице.

Говори енглески, а служи се руским језиком.

 • продекан за наставу Правног факултета у Новом Саду (2002-2004)
 • секретар програма Практично правно образовање који је реализован уз помоћ Америчког удружења правника за Средњу и Источну Европу АBА/CЕЕLI (2002-2004)
звање ужа научна област високошколска установа година избора
редовни професор грађанскоправна Правни факултет у Новом Саду 2010.
ванредни професор грађанскоправна Правни факултет у Новом Саду 2005.
доцент грађанскоправна Правни факултет у Новом Саду 2000.
асистент грађанскоправна Правни факултет у Новом Саду 1990.
асистент-приправник грађанскоправна Правни факултет у Новом Саду 1984.

Основне академске студије:

 • Увод у грађанско право
 • Стварно право

Мастер академске студије:

 • Евиденција непокретности

Докторске академске студије:

 • Систем приватног права
 • Стварно право – одабране теме

Уџбеници и монографије:

 • Цветић Р.: Савремена евиденција непокретности, 3Д+, Нови Сад, 2009, (друго измењено и допуњено издање, Правни факултет, Нови Сад, 2016
 • Цветић Р.: Практикум за Судску праксу – грађанско право, Правна дејства државине, 3Д+, Нови Сад, 2004.
 • Цветић Р.: Право прече куповине, СЦИ, Нови Сад, 2002.
 • Попов Д., Цветић Р., Николић Д.: Практикум за грађанско право – друга књига: стварно право, Наука, Београд, 1992.
 • Попов Д., Цветић Р., Николић Д.: Практикум за грађанско право – прва књига: општи део, ТИМ НТ, Нови Сад, 1991.

Одабрани научни радови:

М14

 • Цветић Р.: Развојни пут начела обавезности уписа у катастар непокретности и његово „ново рухо”; У: Liber amicorum : Владимир Водинелић /уредник Милош Живковић, Београд, Правни факултет Универзитета, 2019, стр. 47-58, ИСБН 978-86-7630-870-5
 • Цветић Р.: Az általános kártérítési jogszabályok alkalmazása az államosított vagyon visszaszármaztatási és kárpótlási eljárásában, У: Bíró G., Szalma J. (szerk): Kötelmi jogi kodifikációs tanulmányok (2003-2005), Miškolc, Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, 2005, стр. 225-235

М24

 • Цветић Р.: Нова правила у поступку уписа у катастар непокретности. Упис заједничке својине супружника, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2019, Вол. 53, Но. 4, стр. 1167- 1186, ИССН 0550-2179, УДК: 349.418:347.626.5(497.11)”2018″
 • Кнежевић М., Цветић Р.: Природа рокова за судску државинску заштиту (чл. 77 ЗОСПО), Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2019, Вол. 53, Но. 3, стр. 1047-1064, ИССН 0550-2179, УДК: 347.441.23:[347.251:347.962(497.11)
 • Цветић Р.: О оправданости законског права прече куповине сувласника непокретности, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, Вол. 52, Но. 4, стр. 1521-1532, ИССН 0550-2179, УДК: 347.239:347.238.2
 • Цветић Р.: Право етажних власника на заједничким деловима зграде, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2017, Вол. 51, Но. 4, стр. 1343-1362, ИССН 0550-2179, УДК: 347.238.3(497.11)
 • Цветић Р.: Стварно право Војводине између два светска рата, Зборник Матице српске за друштвене науке, 2008, Но. 125, стр. 21-32, ИССН 0352-5732, УДК: 347(497.113)

М34

 • Цветић Р.: Real Estate Register in the Epoch of Digitalization, 1. International Scientific Conference “Legal Tradition and New Legal Challenges”, Нови Сад: Faculty of Law, Publishing Centre, 3-4 октобар, 2019, стр. 33-33, ИСБН 978-86-7774-210-2, УДK: 349.418:004

М42

 • Цветић Р.: Савремена евиденција непокретности, 2. измењено и допуњено изд., Нови Сад, Правни факултет, 2016, ИСБН 978-86-7774-172-3, УДК: 347.235(497.11)

М51

 • Цветић Р.: Заједничка својина супружника и савесно стицање поуздањем у катастар непокретности, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2016, Вол. 50, Но. 3, стр. 823- 842, ИССН 0550-2179, УДК: 347.918 : 347.957(497.11)
 • Цветић Р.: Значај негаторне тужбе за заштиту животне средине, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2015, Вол. 49, Но. 4, стр. 1583-1595, ИССН 0550-2179, УДК: 347.922:502/504
 • Цветић Р.: Домашај начела уписа и начела поуздања у катастар непокретности у нашој судској пракси, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2015, Вол. 49, Но. 3, стр. 1017-1036, ИССН 0550-2179, УДК: 347.235:349.41
 • Цветић Р.: Право прече куповине у извршном поступку у Републици Србији, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2014, Вол. 48, Но. 4, стр. 147-160, ИССН 0550-2179, УДК: 347.852.2(497.11)
 • Цветић Р.: Одрживи развој и еколошка штета, Зборник радова Правног факултета у Нишу, 2014, Но 68, стр. 291-302, ИССН 0350-8501, УДК: 347.5:502/504
 • Цветић Р.: Заштита животне средине – померање тежишта ка заштитном објекту, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2013, Вол. 47, Но. 4, стр. 117-129, ИССН 0550-2179, УДК: 502.131.1
 • Цветић Р.: Пореска обавеза и упис у катастар непокретности : поводом једне одлуке Уставног суда Србије, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2013, Вол. 47, Но. 3, стр. 209- 221, ИССН 0550-2179, УДК: 349.418:336.2
 • Цветић Р.: Кодификација стварног права у Србији – постигнуто и могућа будућност, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2012, Вол. 46, Но. 4, стр. 145-155, ИССН 0550-2179, УДК: 347.2:340.134(497.11)
 • Цветић Р.: Правна способност и биомедицина – биомедицинска дискриминација, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2011, Вол. 45, Но. 3, Т. I, стр. 349-362, ИССН 0550- 2179, УДК: 347.15/.17:57.089
 • Цветић Р.: Састав катастра непокретности, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2011, Вол. 45, Но. 2, стр. 155-165, ИССН 0550-2179, УДК: 347.235:349.418
 • Цветић Р.: Уписи у катастар непокретности, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2010, Вол. 44, Но. 3, стр. 243-255, ИССН 0550-2179, УДК: 349.418

Основне академске студије:

Мастер академске студије:

Докторске академске студије:

Title

Go to Top