Почетна / Наставници и сарадници / др Владимир Марјански, редовни професор
 • Катедра: Катедра привредноправних наука
 • Е-маил адреса: v.marjanski@pf.uns.ac.rs
 • Број кабинета: E/II 56
 • Фиксни телефон: 021/485-3055
 • ORCID ид: 0000-0002-2255-4026

др Владимир Марјански, редовни професор

Рођен је 1977. године у Зрењанину. Дипломирао је на Правном факултету у Новом Саду 2002. године. Звање магистра правних наука стекао је на Правном факултету у Новом Саду 2006. године одбранивши магистарску тезу „Правна природа уговора о осигурању“. Научни степен доктора правних наука стекао је на Правном факултету у Новом Саду 2010. године одбранивши докторску дисертацију „Јавна понуда хартија од вредности“.

Усавршавања (у земљи и иностранству): Asser College Europe, Хаг, Холандија (2006); Карл Франц Универзитет, Грац, Аустрија (2008).

Радно искуство: Правни факултет у Новом Саду (2003- ).

Области ужег научног интересовања: право привредних друштава, право тржишта капитала и право осигурања.

Говори енглески и немачки језик.

 • председник Савета Правног факултета у Новом Саду (2023 – )
 • председник Одбора за етичка питања Универзитета у Новом Саду (2022 – )
 • судија Суда части при Привредној комори Србије (2022 – )
 • уредник Зборника радова Правног факултета у Новом Саду (2022 – )
 • заменик председника Савета Правног факултета у Новом Саду (2022-2023)
 • члан Наставно-научног већа Правног факултета у Новом Саду (2018- )
 • члан Савета Правног факултета у Новом Саду (2018 – )
 • шеф Катедре привредноправних наука (2018 – )
 • секретар Центра за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду (2004-2023)
звање ужа научна област високошколска установа година избора
редовни професор привредноправна Правни факултет у Новом Саду 2021.
ванредни професор привредноправна Правни факултет у Новом Саду 2016.
доцент привредноправна Правни факултет у Новом Саду 2011.
асистент привредноправна Правни факултет у Новом Саду 2008.
асистент-приправник привредноправна Правни факултет у Новом Саду 2003.

Основне академске студије:

 • Право привредних друштава
 • Трговинско право

Мастер академске студије:

 • Уговори банкарског и берзанског права

Докторске академске студије:

 • Уговори трговинског права и хартије од вредности
 • Право друштава капитала
 • Банкарско право – продубљени курс

Уџбеници и монографије:

 • Дивљак, Д., Марјански, В., Фишер Шобот, С.: Међународно привредно право, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад, 2019.
 • Марјански В.: Insurance Law in Serbia – The International Encyclopaedia of Laws, Kluwer Law International, 2018, Укупно страна: 225.
 • Арсић, З., Марјански, В.: Право привредних друштава, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад, 2018.
 • Марјански, В., Фишер Шобот, С.: Право хартија од вредности, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад, 2016.
 • Арсић, З., Марјански, В.: Право привредних друштава, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад, 2015.
 • Марјански В.: Insurance Law in Serbia – The International Encyclopaedia of Laws, Kluwer Law International, Хаг, Лондон, Њујорк, 2014, ИСБН 978-90-654-4940-5
 • Арсић, З., Марјански, В.: Право привредних друштава, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад, 2013.
 • Марјански В.: Insurance Law in Serbia – The International Encyclopaedia of Laws, Alphen aan den Rijn, Wolters Kluwer, 2012, ИСБН 978-90-411-4054-8, Укупно страна: 233
 • Марјански, В.: Уговор о осигурању, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад, 2007.

Одабрани научни радови:

М24

 • Марјански В.: Подобност неновчаног улога као предмета обавезе уношења улога у друштво с ограниченом одговорношћу, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2019, вол. 53, Но. 3, стр. 909-931, ИССН 0550-2179, УДК: 347.724
 • Марјански В.: Врсте, циљ (сврха) и начини смањења основног капитала друштва с ограниченом одговорношћу, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, вол. 52, Но. 3, стр. 1025-1046, ИССН 0550-2179, УДК: 347.724
 • Фишер-Шобот С., Марјански В., Арсић З., Дивљак Д.: Протокол о грађанско-правној одговорности за штету и накнади штете узроковане прекограничним ефектима индустријских удеса на прекограничним водама, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, вол. 52, Но. 2, стр. 577-594, ИССН 0550-2179, УДК: 347.426.6:-504.61:341.221.1
 • Марјански В.: Одлука о повећању основног капитала друштва с ограниченом одговорношћу новим улозима, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2017, вол. 51, бр. 3 T. 1, стр. 753-766, ИССН 0550-2179, УДК: 347.724:347.033
 • Марјански В., Фишер-Шобот С.: Осигурање од ризика неуспеха поступка вантелесне оплодње, Теме, 2015, вол. 39, Но. 4, стр. 1277-1291, ИССН 0353-7919, УДК: 61.368
 • Марјански В.: Формалноправни услови искључења права пречег уписа акција, Анали Правног факултета у Београду, 2014, Но. 2, стр. 273-286, ИССН 0003-2565

М51

 • Марјански В., Фишер-Шобот С.: Осигураник и осигурани ризик код осигурања од одговорности за штете настале утицајем на животну средину, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2020, вол. 54, Но. 2, стр. 635-649, ИССН 0550-2179, УДК 347.764:502/504
 • Марјански В.: Расподела добити члановима друштва с ограниченом одговорношћу и разлике у односу на друге исплате корпоративно-правног карактера, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2020, вол. 54, Но. 2, стр. 215-243, ИССН 0550-2179, УДК 347.724:347.72.035
 • Марјански В.: Иступање члана из друштва с ограниченом одговорношћу, Право и привреда – часопис за привредноправну теорију и праксу, 2016, Но. 4-6, стр. 120-146, ИССН 0354-3501
 • Марјански В.: Споредне чинидбе као додатна обавеза члана друштва с ограниченом одговорношћу, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2016, вол. 50, Но. 4, стр. 1281-1293, ИССН 0550-2179, УДК: 347.724
 • Марјански В.: Стицање сопственог удела друштва с ограниченом одговорношћу, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2015, вол. 49, Но. 4,стр. 671-681, ИССН 0550-2179, УДК: 347.724
 • Марјански В., Поткоњак А.: Ране настале уједном паса и мачака – епидемиолошке карактеристике, форензичко испитивање и грађанскоправна одговорност, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2015, вол. 49, Но. 3, стр. 1191-1204, ИССН 0550-2179
 • Марјански В.: Време важења (валидности) проспекта и обавеза допуне (актуелизације и исправљања) проспекта, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2014, вол. 48, Но. 4, стр. 239-248, ИССН 0550-2179, УДК: 336.763
 • Марјански В.: Лица одговорна за садржај проспекта, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2013, вол. 47, Но. 4, стр. 275-292, ИССН 0550-2179, УДК: 347.51:336.76
 • Марјански В.: Специфични приватноправни инструменти финансирања трошкова поступка вантелесне оплодње, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2013, вол. 47, Но. 2, стр. 419-429, ИССН 0550-2179, УДК: 616-089.888.11
 • Марјански В.: Могућност увођења приватног осигурања трошкова спровођења поступка биомедицински потпомогнутог оплођења (БПМО), Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2012, вол. 46, Но. 3, стр. 297-308, ИССН 0550-2179, УДК: 364.32:347.63:57.089
 • Марјански В.: Обавезе јавних друштава у погледу ад хоц информисања јавности на тржишту капитала, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2012, вол. 46, Но. 2, стр. 297-309, ИССН 0550-2179, УДК: 347.731.1
 • Марјански В.: Појам, врсте и основна обележја осигурања од еколошких штета, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2011, вол. 45, Но. 3, T. II, стр. 567-577, ИССН 0550-2179, УДК: 368.022:502/504
 • Марјански В.: Обавезе јавних друштава у погледу редовног периодичног извештавања јавности, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2011, вол. 45, Но. 2, стр. 315-325, ИССН 0550-2179, УДК: 347.725:336.763

Основне академске студије:

Мастер академске студије:

Докторске академске студије:

Title

Go to Top