МИСИЈА:

Мисија Правног факултета Универзитета у Новом Саду је да, као референтна образовнонаучна установа у региону, организује, спроводи и перманентно унапређује све видове и нивое високошколског образовања правника, научно-истраживачки и стручни рад у областима правних и других друштвено-хуманистичких наука, у складу са највишим стандардима квалитета, дајући тиме допринос развоју правног система, правне науке и правне струке и просперитету друштвене заједнице. Као високошкoлска установа специјализована за проучавањe и унапређивање правне науке и правне праксе, Правни факултет Универзитета у Новом Саду обезбеђује највише стандарде у високом образовању, подстиче интелектуални и лични развој, спроводи релевантна истраживања. Мисија Правног факултета Универзитета у Новом Саду је да шири, унапређује и промовише знање и учење, да представља интелектуални изазов, мотивише креативност и подржи жељу за усавршавањем и стицањем знања у циљу конкретног и мерљивог друштвено-економског развоја и повећања укупног фундуса знања у најширем контексту, за добробит целокупног човечанства. У циљу остварења своје мисије, Правни факултет Универзитета у Новом Саду: – негује и константно унапређује истраживачки рад у правним наукама, са посебним акцентом на међународним и регионалним пројектима, – подстиче интердисциплинарне, примењене научне, развојне и стручне пројекте у сарадњи са различитим државним институцијама, индустријом, приватним и цивилним сектором у земљи и региону, у циљу давања доприноса укупном одрживом друштвеноекономском развоју Града, Покрајине, Републике и региона, – одржава завидно висок ниво и флексибилност основних, дипломских, специјалистичких и докторских студија по међународним стандардима, које ће пратити европске трендове и иницијативе и промовисати интердисциплинарност и мултидисциплинарност, узимајући у обзир опште потребе друштва за кадровима одређених профила.

ВИЗИЈА:

Визија Правног факултета Универзитета у Новом Саду огледа се у достизању максималног нивоа квалитета студијских програма, наставног процеса, научноистраживачког и стручног рада, кроз перманентно унапређивање целокупне делатности и развијање културе квалитета, што ће омогућити да Факултет постане препознатљива, модерна и атрактивна високошколска институција у региону, упоредива са институцијама сличног профила и капацитета, која ужива поверење студената, послодаваца, оснивача и друштва у целини. Правни факултет Универзитета у Новом Саду, са својим наставницима и сарадницима, ненаставним особљем и студентима, полазећи од постојећих кадровских потенцијала, нивоа техничке опремљености и просторних капацитета, изражава спремност да своју делатност у свим сегментима обавља поштујући већ усвојене високе стандарде квалитета, али и спремност да се непрестано залаже за више стандарде, да се укључи у процес европске интеграције у области високог образовања и да квалитетом своје укупне делатности, а посебно квалитетом дипломираних студената на свим акредитованим студијским програмима обезбеди поверење будућих студената, послодаваца, оснивача и друштва у целини.