Стручне, административне и техничке послове који су у функцији наставе и науке обављају запослени у Секретаријату. Секретаријатом руководи секретар Правног факултета. Он заступа Факултет у пословима које му повери декан, припрема предлоге нормативних аката, стара се о спровођењу одлука факултетских органа, непосредно координира рад стручних и техничких служби које су у саставу Секретаријата и обавља друге послове по налогу декана.

Секретар Правног факултета у Новом Саду је Станисав Масаловић, дипломирани правник.

Досадашњи секретари Правног факултета: Константин Поповић (1959–1973), Никола Вујашковић (1973–1975), Слободан Влаисављевић (1975–1978), Јероним Чутурић (1978- 1991), мр Александар Радованов (1991–1994), Михаило Нешковић (1994-2009) и Биљана Томић-Узелац (2009-2016).

Библиотека је организациона јединица у оквиру Секретаријата која се образује за обављање библиотечко-документалистичих послова за потребе Факултета. Библиотеком непосредно руководи управник Библиотеке, који за њен рад одговара секретару Факултета и декану.

Управник Библиотеке је Данијела Арсенијевић, дипломирани правник.

У Библиотеци су запослени библиотекар Јелена Бркић и књижничари Светислав Исаков и Тања Костадиновић.

Досадашњи управници Библиотеке: Милош Стојановић (1960-1977), Магдолна Нађ (1978-1991) и Радмила Дабановић (1991-2020).

Служба за наставу је организациона јединица у оквиру Секретаријата која се образује за обављање свих послова у вези са уписом и исписом студената, распоредом часова предавања и вежби, овером семестра и година студија, пријемом и обрадом документације за полагање испита, евиденцијом о положеним испитима, као и издавањем диплома о завршеним основним и последипломским студијама и обавља друге послове по налогу декана и продекана, обрадом документације за издавање.

Шеф Службе за наставу је Милан Бабић, дипломирани правник.

Стручно-технички сарадници за студије су Предраг Јованов, Иван Дерманов, Светлана Трбојевић и Софија Радочај.

Досадашњи руководиоци службе: Војислав Керешевић (1962-1974), Станоје Станојевић (1974-1985) и Љубомир Кнежевић (1985-2010).

Служба рачуноводства, као посебна организациона јединица у оквиру Секретаријата, обавља послове у вези са финансијским пословањем Факултета.

Руководилац финансијско-рачуноводствених послова је Тања Петровић, дипломирани економиста.

У служби раде самостални финансијско-рачуноводствени сарадници Босиљка Павловић и Милана Црвени.

Досадашњи руководиоци службе: Смиљана Сауер (1959–1971), Милутин Попов (1971- 1975), Душко Лаковић (1976–1977), Милан Николић (1977–1978) Мира Билер (1978–1982), Јовица Козловачки (1983-2000), Босиљка Павловић (2000) и Јовица Козловачки (2000-2007).

Обављање административних и техничких послова поверено је запосленима у Служби за опште и заједничке послове.

Руководилац правних, кадровских и административних послова је Дуња Берћан, дипломирани правник.

Запослени у Служби за опште и заједничке послове су: Јасмина Ушјак, дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове; Марија Комароми, технички секретар; Душица Козић, референт за правне, кадровске и административне послове; Стеван Лукић, техничар одржавања информационих система и технологија; Жељко Мирић, референт за заштиту, безбедност и здравље на раду; Драган Остојић, домар; Милан Љубинковић, Слободан Осмокровић и Дејан Ружичић, портири; Олга Марковић, Алена Абеловски, Радмила Новковић Одаџин, Гордана Сташук, Александра Пиксиадес, Слађана Станковић и Даниела Бечкеи раднице на одржавању чистоће.

Досадашњи руководиоци Службе били су Бранислав Милинков (1976-1994) и Снежана Петровић (1998-2023).