Центар за медијацију Правног факултета у Новом Саду je oснован 2021. године одлуком Савета Правног факултета у Новом Саду.

Решењем Министарства правде број: 740-09-00729/2020-22 од 9. 12. 2020. године, Правни факултет у Новом Саду добио је дозволу за спровођење основне обуке посредника, а решењем Министарства правде број: 740-09-00604/2021-22 од 14.12.2021. године, добио је дозволу и за спровођење специјализоване обуке за посреднике – мирно решавање у области мобинга.

Основна, као и специјализована обука су видови стручног усавршавања посебно за правнике практичаре у свим професијама.

Завршена основна обука је један од услова за упис у Регистар посредника Министарства правде Републике Србије.

Обуке се спроводи у складу са Правилником о програму основне обуке посредника („Службени гласник РС“, број 146/14).

Медијација је алтернативни начин решавања спорова, у којима треће, независно и неутрално лице (посредник-медијатор), помаже странама у спору да дођу до узајамно прихватљивог решења њиховог сукоба.

Медијација је добровољна, а стране између којих је настао спор самостално одлучују да ли желе да приступе овом поступку или не.

Медијација је бржи, ефикаснији, и јефтинији начин решавања спорова.

Решење спора мора бити обострано прихватљиво, а уколико до споразума дође, обе стране га закључују у заједничком, једнаком интересу.

Циљ обуке је стицање знања и вештина потребних за учествовање у непристрасном решавању спорова из различитих области.

Обука траје 25 часова (5 узастопних дана по 5 часова) и у Центру за медијацију се одржава искључиво уживо.

Цена основне обуке износи 30.000 динара (25.000 динара + ПДВ 20%)

Циљ обуке је стицање знања и вештина потребних за учествовање у непристрасном решавању спорова из различитих области.

Обука траје 10 часова (2 дана по 5 часова) и у Центру за медијацију се одржава искључиво уживо.

Цена основне обуке износи 21.600 динара (18.000 динара + ПДВ 20%)

Програм основне обуке за посреднике – медијаторе, намењен је свим лицима са завршеном високом стручном спремом која желе да стекну неопходна знања, како би били у могућности да учествују у непристрасном решавању спорова из различитих области.

Полазници могу бити стручњаци различите струке, а обука може бити од нарочитог значаја за правнике, психологе, особе које раде у здравству, као и за оне који раде у владином и невладином сектору.

На крају, вештине које се стичу, од значаја су и у свакодневним активностима.

Програм специјализоване обуке је намењен лицима која су већ прошла основну обуку за посредника за мирно решавање спорова и желе да се специјализују у овој области. Исту обуку могу проћи и сва друга лица, која желе да сазнају више о мобингу, разликовању од други сличних појава , и без обавезе регистровања као посредник. Ову обуку због тога посебно препоручујемо лицима која су у оквиру фирми у којима раде одређена као лица за контакт и пријаву мобинга.

 • Конфликт (појам, узроци настанка, начини решавања)
 • Алтернативно решавање спорова (појам, класификација, врсте вансудског решавања спорова у Србији)
 • Појам посредовања и историјски развој
 • Упоредноправна решења и одредбе закона о посредовању у решавању спорова
 • Основна начела и карактеристике поступка посредовања
 • Конфликти интереса и начело поверљивости
 • Појам посредника
 • Утврђивање подобности случајева и упућивање
 • Припрема посредовања (утврђивање услова за почетак посредовања)
 • Поступак посредовања
  • Започињање посредовања (отварање и представљање)
  • Истраживање (идентификација проблема и интереса)
  • Преговарање (развијање процеса преговарања, проналажења решења)
  • Окончање поступка (споразум или обустава)
 • Уводно излагање посредника (представљање странама и обавештавање о поступку)
 • Договор о правилима поступка и понашања
 • Узимање уводних изјава страна у поступку (начин слушања и подстицање страна да их саопште)
 • Начин успостављања односа поверења и сарадње (сарадња у заједничким и одвојеним разговорима)
 • Вештине комуникације (вештине слушања, постављања питања и прикупљања информација)
 • Вештина идентификовања проблема страна, њихових потреба и интереса
 • Вештина идентификовања тачке конфликта и прекида комуникације
 • Вештина идентификовања јаких позиција и слабости обе стране
 • Вештина преговарања
 • Вештина формулисања споразума
 • Вежбе – улога странака у спору
 • Вежбе – улога посредника у спору
 • Вежбе – улога ко-медијатора
 • Тест – оцењивање полазника

Појам злостављања на раду (мобинга)
Елементи мобинга
Разликовање мобинга од других сличних понашања(дискриминације, узнемиравања, повреде права запослених)
Фазе заштите од мобинга

 • Превенција
 • Поступак подршке
 • Поступак посредовања
 • Судска заштита

Анализа судске праксе поводом мобинга
Анализа праксе Републичке агенције за мирно решавање радних спорова поводом мобинга
Вежбе – решавање хипотетичких случајева мобинга
Појам, карактеристике и манифестације мобинга
Појавни облици, са посебним акцентом на облике психолошких притисака.
Осврт на концепт „тешке доказивости постојања мобинга“ и како то утиче на особе у процесу ( мобирану особу и мобера)
Специфичности злостављања на раду, врсте и фазе мобинга
Емоционални оквир сваке фазе, на обе стране у овом процесу( мобирану особу и мобера)

Дисбаланс у међуљудским односима
Однос подређености и надређености
Ауторитет-појам, начини стицања и одржавања истог у различитим друштвеним оквирима, са посебним акцентом на ауторитет у пословном окружењу.
Дисбаланс у новим околностима „нове нормалности (узрокованим пандемијским условима живота и рада)
Понашања у мобингу – психолошке карактеристике жртве и мобера
Психолошке, здравствене, социјалне и економске последице мобинга
(суочавање са губитком посла, губитком угледа, брака, породице. Померање и промена вредносног оквира мобиране особе и мобера)
Дисбаланс и уравотежавање моћи у медијацији
Анализа случаја
Укључује ретроспективу свега до сада пређеног на обуци.

Предавачи су лиценцирани медијатори доц. др Драгана Ћорић и др Сандра Самарџић.

Доц. др Драгана Ћорић је лиценцирани медијатор за породичноправне спорове, за мобинг и за потрошачке спорове.

Др Сандра Самарџић, асистент са докторатом је лиценцирани медијатор за породичноправне спорове.

Предавачи су лиценцирани медијатори доц. др Драгана Ћорић и др Дарко Божичић.

Доц. др Драгана Ћорић је лиценцирани медијатор за породичноправне спорове, за мобинг и за потрошачке спорове.

Др Дарко Божичић, асистент са докторатом је лиценцирани медијатор.

Координатор Центра за медијацију је доц. др Драгана Ћорић, а све потребне информације можете добити слањем упита на мејл medijacija@pf.uns.ac.rs.

Основна обука за посреднике-медијаторе у организацији Правног факултета је сјајна прилика за усавршавање сваког појединца стицањем нових вештина и искуства у области која је, сасвим неправедно, недовољно заступљена у досадашњој пракси, али која се развија и чији ће значај и предности тек бити запажени. Правила и фазе поступка медијације примењиви су у многим случајевима из свакодневице и када се једном савладају доприносиће свим будућим резултатима, нарочито у области права.

Јелена Фрљановић, мастер правник

Ова обука за посредовање је јако добро осмишљена да кандидатима пружи основна знања и познавања поступка медијације. Одлично је конципирано да првих 10 часова буде уводни и правни део, а преостали део начин приступа и вештине преговарања односно практични део. Предавачи су пре свега занимљиви, материју представљају на врло професионалан начин, који је веома прикладан да се овлада материјом, а да се притом не губи пажња. Практични део обуке је такође добро осмишљен јер се у почетку дају лакши примери, касније све сложенији, што наравно даје могућност постепеног овладавања материјом.
Ова обука пружа основна знања медијације али исто тако и знања и вештине које се свакако могу користити и примењивати у свакодневном раду. Не мање важно је и то да се на обукама стварају и додатна познанства не само колега који су правници већ и других профила.У сваком случају све честитке за организацију и желим вам даљи успешан рад и наравно зовите нас на наредне обуке.”

Анико Радановић, Адвокат

Посебно желим да Вам се захвалим на дивних пет дана а пре свега дивном дружењу. Дуго сам желела да идем на обуку за медијатора али, било ми је битно где а превасходно да то не буде онлајн. Сматрала сам да такав вид обуке захтева непосредан контакт.
Неизмерно ми је драго што је Правни факултет добио дозволу за организовање обуке за посредника.
Сам концепт обуке у коме се акценат ставља једнако на правни оквир медијације као и на стицање вештина које посредник треба да поседује је врло интересантан. Верујем да су знања која смо стекли на тему вештина које посредник треба да има применљива у свим областима живота и то је оно што је на мене оставило највећи утисак током обуке.
Искрено се надам да ће се промовисање поступка медијације подићи на виши ниво у нашој земљи како би се развила свест људи о добробити оваквог начина решавања спорова.

Сузана Стојановић, дипломирани правник