Правосудни испит представља круну стручног усавршавања правника и неопходан услов за обављање свих правосудних професија (судије, адвокати, јавни бележници, јавни извршитељи, јавни тужиоци, државни правобраниоци). Састоји се из писаног и усменог дела, при чему се писани део односи на решавање практичних задатака из кривичног и грађанског права.

Припремна настава која се организује на Правном факултету у Новом Саду има за циљ да припреми кандидате за полагање писаног дела правосудног испита. Конципирана је тако да се сврсисходно пренесу знања и вештине писаног решавања задатака из кривичног и грађанског права – пре свега, кроз писање пресуда, али и важних поднесака (правни лекови, оптужница у кривичном поступку, тужба у парничном поступку). Кроз комбинацију теоретског и практичног приступа кандидати се оспособљавају да суштински овладају релевантном материјом и техником писаног решавања задатака.

Акценат је на теоријски фундираном приступу, који омогућава да кандидати буду у стању да самостално решавају различите правне проблеме. Циљ је, другим речима, стицање функционалног знања.

Извођење наставе је поверено врсним стручњацима из праксе, судијама који у свом раду поступају у кривичним, односно грађанским стварима. Предавачи су Татјана Миљуш, Светлана Томић Јокић, Владимир Пецовски и Никола Петровић.

Татјана Миљуш је судија Врховног суда која суди у грађанској материји. Дипломирала је 1985. године на Правном факултету Универзитета у Новом Саду. Каријеру је започела као адвокатски приправник, а 1998. изабрана је за судију Трговинског, касније Привредног суда у Новом Саду. Судија Апелационог суда у Новом Саду је била од 2010. до 2020, када је изабрана за судију Врховног суда. Учествовала је на бројним семинарима и обукама из области привредног права, усаглашавања судске праксе, заштите права на суђење у разумном року, европског права и др, о чему можете више прочитати на следећем линку:  Татјана Миљуш | Врховни суд (sud.rs)

Светлана Томић Јокић је судија Врховног суда која суди у кривичној материји. Дипломирала је 1983. на Правном факултету Универзитета у Новом Саду. Приправнички стаж је обавила у адвокатској канцеларији. За судију Општинског суда у Врбасу је изабрана 1994, а од 2002. је судила у Општинском суду у Новом Саду. Од 2004. до 2009. била је судија Окружног суда у Новом Саду. Као судија Вишег суда у Новом Саду је поступала у периоду од 2010. до 2015, када је изабрана за судију Апелационог суда у Новом Саду. На тој функцији је била до 2021. када је изабрана за судију Врховног суда. Учесник је разних семинара, обука и стручних усавршавања о којима можете прочитати више на следећем линку:  Светлана Томић Јокић | Врховни суд (sud.rs)

Владимир Пецовски је судија првог степена и председник кривичног одељења, као и председник ванпретресног већа Основног суда у Врбасу. Дипломирао је 2009. на Правном факултету Универзитета у Новом Саду, где је завршио и мастер студије са радом на тему „Посебне истражне радње и основна људска права и слободе“. Био је стручни сарадник кривичног одељења у Вишем суду у Новом Саду 2012. године. Правосудну академију је завршио 2015. године. Од 2016. до 2018. је био на стручном усавршавању на пословима судијског помоћника кривичног одељења у Апелационом суду у Новом Саду.

Никола Петровић је судија Вишег суда у Новом Саду. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 2006. године. Приправнички стаж је обавио у Окружном суду у Новом Саду. Правосудни испит је положио 2008. године. Од  2008. до 2010. је обављао послове судијског помоћника у Окружном суду у Новом Саду, а у периоду од 2010. до 2014. послове судијског помоћника у грађанском одељењу Апелационог суда у Новом Саду. На судијску функцију је изабран 2014, а од 2021. је судија Вишег суда у Новом Саду где поступа у првостепеној грађанској материји. Поседује сертификате за поступање у породичним споровима, у поступцима према малолетницима и за поступање у вези са Законом о спречавању насиља у породици и Законом о заштити узбуњивача.

Број полазника: 50

Пријављивање се врши преко Интернет сајта Факултета путем линка.
За сва питања у вези са припремном наставом можете се обратити Оливери Јокић на мејл адресу: o.jokic@pf.uns.ac.rs

Трајање припремне наставе: укупно 24 часа (8 термина по 3 часа). Припремна настава се одржава према динамици коју полазници договоре са судијама на првом часу.

Програм: обухвата материју кривичног (12 часова наставе) и грађанског права (12 часова наставе). Полазницима је обезбеђен програмски материјал.

Место одржавања наставе: зграда Правног факултета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 1, у компјутерској учионици бр. 2 на I спрату (поред свечане сале и суднице)

Прибор за наставу: С обзиром на концепт програма, кандидати треба да имају сопствене преносне рачунаре. Правни факултет је обезбедио коришћење 15 лаптоп рачунара за оне полазнике који не поседују сопствени.

Приликом пријаве, полазници треба да назначе да ли поседују свој рачунар, а за првих 15 кандидата који означе да немају могућност да донесу свој рачунар, организатор програма обезбедиће коришћење рачунара.

Настава се одвија у учионици која по својим димензијама омогућава да учесници буду на прописаном растојању уз све мере заштите.
Сви учесници су дужни да се од уласка у зграду Факултета придржавају прописаних мера (ношење заштитних маски, допуштање мерења телесне температуре, дезинфекција руку).

Накнада за припремну наставу износи 18.000,00 динара. За полазнике који су студије завршили на Правном факултету у Новом Саду цена је 12.000,00 динара.

Уплата накнаде се врши на рачун Правног факултета у Новом Саду: 840-1627666-13

Позив на број за полазнике који су дипломирали на Правном факултету је 12000 (без модела).

Позив на број за полазнике који нису дипломирали на Правном факултету је 18000 (без модела).

Уплату је потребно извршити до крајњег рока за пријаву.