1962. година

1. Релић Јовица, Основни узроци и услови омладинског криминалитета.

1965. година

2. Ковачевић Миливој, Проблеми интеграције у друштвеним службама.

3. Рехак Ласло, Мањине у Југославији: правно политичка студија.

4. Шљукић Живан, Месна заједница: положај и улога у систему друштвеног самоуправљања.

1971. година

5. Шпадијер-Џинић Јелена, Затвореничко друштво.

6. Стојанов Младен, Пољопривредни радници у Војводини и њихов професионални и друштвени положај.

1974. година

7. Вукчевић Војислав, Сметња поседа.

1975. година

8. Станковић Предраг, Спасавање – посебан институт нашег права поморске и унутрашње пловидбе.

9. Ђурђев Александар, Остваривање уставно-правног положаја општине са посебним освртом на остваривање најзначајнијих функција општине у САПВ.

1978. година:

10. Радовановић Светислав, О суверенитету државе у савременим условима, с посебним освртом на СФРЈ.

11. Секолец Јернеј, Одговорност за штету од производа.

12. Грујић Сава, Кривично дело давања лажног исказа.

1979. година:

13. Шогоров Стеван, Правна природа банкарске гаранције.

14. Видовић Вјекослав, Развој и основни проблеми казне лишења слободе.

1980. година

15. Гуцуња Јован, Правно регулисање поверилачко-дужничких односа у случају престанка организације удруженог рада.

16. Срук Јосип, Делегатски скупштински систем (Остваривање начела скупштинске власти у увјетима примене делегатског система).

17. Ускоковић Драгољуб, Економско-правни аспекти стицања и расподјеле дохотка у здравству.

18. Вујичић Данило, Удруживање средстава за инвестиције у нашој привреди.

1981. година

19. Ачански Тодор, Претпостављена кривица као основ одговорности за штету према савезном Закону о облигационим односима.

20. Арсић Зоран, Правни односи код комбинованог превоза робе.

21. Јовичин Александар, Уговор о контроли квалитета и количине робе у спољнотрговинској купопродаји.

22. Младеновић Димитрије, Верски фанатизам и друштво.

23. Недељковић Даринка, Правни положај основне организације удруженог рада.

24. Пивка Хилда, Одговорност превозиоца за штету на роби за време превоза у друмском саобраћају.

25. Топлак Лудвик, Одговорност пословодног органа у нашем и страном праву.

1983. година

26. Фалатов Петер, Осигурање некомерцијалних ризика код директних инвестиција у иностранству.

27. Гавански Бранислав, Уступање потраживања уговором.

1984.година

28. Јеремић Душанка, Одговорност железнице на основу уговора о превозу.

29. Кеча Ранко, Редовни правни лекови у парничном поступку.

30. Мирић Василије, Диспропорције у расподели националног дохотка као фактор инфлације у Југославији.

31. Мркшић Драган, Правни положај осигуравајућих организација.

1985. година

32. Грујић Ратибор, Правни положај радничког савета у организацијама удруженог рада.

33. Слијепчевић (Попов) Даница, Уговор о купопродаји инвестиционе опреме.

34. Симовић Миодраг, Органи унутрашњих послова и јавност.

35. Николић Томислав, Суштина закона економије друштвеног рада и значај продуктивности рада у социјалистичком самоуправном друштву (теоријско-критичка анализа).

36. Мораит Бранко, Уговор о коришћењу стана.

37. Золтан Мерта, Учешће радника у управљању привредним предузећима (фабричка демократија) у НР Мађарској (друштвено-економски аспекти).

38. Перуновић Мирко, Правни положај радне организације.

1986. година

39. Радека Миле, Удруживање рада и средстава на доходовним основама с посебним освртом на нафтну индустрију.

40. Петровић Невенка, Самоуправљање у друштвеним делатностима са посебним освртом на област васпитања и образовања.

41. Иван Јозић, Вредновања резултата рада друштвених делатности у слободној размени рада.

42. Димитријевић Ненад, Идеолошки основи буржоаских установа.

43. Јовановић Љубомир, Конзуларна заштита држављана – међународно приватно-правни аспекти.

1987. година

44. Хрибовшек Франц, Посао форфетинга.

45. Корхец Тамаш, Објактивна одговорност према савременом југословенском и мађарском праву.

46. Крамарић Ивица, Другостепени кривични поступак у вези с поднесеном жалбом против пресуде у југословенској теорији и судској пракси.

47. Томић Милан, Општа криза капитализма.

48. Степанов Радивој, Континуитет и дисконтинуитет у развоју модерне државе.

49. Баљ Бранко, Могућност људске заједнице.

50. Госпић Бошко, Правно-економски аспекти јединственог југословенског тржишта.

1988. година

51. Витез Мирослав, Правни положај земљорадничке задруге у нашем праву.

52.Бајовић Бранка, Проблем земљишне ренте у социјализму у радовима совјетских економиста.

53. Леч Ендре, Jезичко истраживање грађанско-правних норми.

1989. година

54. Стевановић Живорад, Минули рад у нашем друштвено-економском систему.

55. Бордаш Бернадет, Сукоб закона код уговора о трансферу технологије са елементом иностраности.

56. Живковић Мирко, Поверавање деце на чување и васпитање у међународном приватном праву.

1990. година

57. Марковић Миодраг, Правни аспекти протекционизма са посебним освртом на односе СФРЈ-ЕЕЗ.

58. Павловић Зоран, Међународне невладине организације у УНЕСЦО.

1991. година

59. Љубојевић Чедомир, Тржиште у функцији управљања националном економијом.

60. Николић Гордана, Правни положај предузећа у СССР-у и другим земљама чланицама СЕВ-а.

61. Брунер – Бала Емилија, Усвајање у међународном приватном праву, са посебним освртом на признање и извршење иностраних одлука.

62. Симић Павле, Царине и спољнотрговински уговори.

63. Трифуновска Снежана, Федералне државе и међународни уговори.

64. Бубало Предраг, Правни облици југословенских предузећа у иностранству.

1992. година

65. Ђуричин Биљана, Утврђивање истине у парничном поступку.

66. Стојановић Радомир, Схватање о друштвеној својини у југословенској науци.

1993. година

67. Скендеровић Надиа, Границе аутономије воље код уговора са страним елементом, са посебним освртом на екстратериторијалну примену америчких императивних норми.

1994. година

68. Вркатић Лазар, Природно право и позитивисање права.

69. Станивуковић Маја, Директна међународна надлежност судова у имовинскоправним споровима у праву САД, ЕЕЗ и ЕФТА.

1995. година

70. Богдановић Славко, Правни положај водопривредних организација у нашем и упоредном праву.

1996. година

71. Кнежевић-Предић Весна, Наднационални карактер европске заједнице и суверенитет држава.

72. Раденковић-Јоцић Драгана, Страна улагања у земљама Источне Европе.

1997. година

73. Радош Јово, Почеци филозофије права код Срба.

74. Миладиновић Зоран, Правна дејства превозних исправа у саобраћају.

1999. година

75. Дивљак Драго, Правна заштита интереса и регулисање сукоба интереса у трговачким друштвима у нашем и упоредном праву.

76. Циглер Снежана, Рационализација кривичног поступка и упрошћене процесне форме.

2000. година

77. Коевски Горан, Појам и правна природа уговора о дистрибуцији робе у упоредном праву.

78. Филиповић Александар, Обавезно осигурање у југословенском и упоредном праву.

79. Јашаревић Сенад, Решавање радних спорова мирним путем у теорији и пракси.

80. Мандић Млађен, Организација власти у локалним заједницама са посебним освртом на Босну и Херцеговину.

81.Лончар Зоран, Одговорност министара – са посебним освртом на југословенско право.

2001. година

82. Бељански Слободан, Југословенски кривични поступак и међународни правни стандарди.

83. Лепотић Бранислава, Уговор о превозу опасне ствари.

84. Радоман Миленко, Савремена решења извршења краткотрајних казни затвора.

2002. година

85. Веселиновић Јанко, Правно регулисање управљачког менаџмента (управе предузећа) у нашем и упоредном праву.

86. Бунчић Соња, Правна природа акције

2003. година

87. Јеж Здравко, Принципи демократске правне државе.

88. Ђајић Сања, Однос међународног и унутрашњег права са посебним освртом на дејство одлука међународних судова.

89. Прцовић Мирослав, Нови облици шпијунаже и њихово санкционисање према нормама југословенског и међународног права.

2004. година

90. Варга Синиша, Заштита лојалне конкуренције у оквирима права Европске уније.

2005. година

91. Петровић Биљана, Одговорност за штету од ствари са недостатком

92. Кнежевић Мирјана, Одговорност превозиоца за смрт и телесне повреде путника.

2006. година:

93. Татјана Лукић, Посебности кривичног поступка за организовани криминал, тероризам и корупцију

94. Драгиша Дракић, Неурачунљивост

95. Владимир Медовић, Међународни уговори као извор права Европске уније

2008. година

96. Слободан Орловић, Начело поделе власти у уставном развоју Србије

97. Бојан Пајтић, Брачни имовински уговор

98. Марко Трајковић, Етичка димензија права – правнотеоријски аспек

99. Братислав Станковић, Хармонизација железничког права

100. Олга Јовић, Европски концепт права детета – родитељска права и дужности

2009. година

101. Анђелко Л. Гочај, Међународна и комунитарна заштита избеглица

102. Гордана М. Дракић, Аграрно законодавство у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца (Краљевини Југославији) и његова примена на територији надлежности Апелационог суда у Новом Саду

2010. година

103. Владимир Ж. Марјански, Јавна понуда хартија од вредности

104. Сандра С. Фишер-Шобот, Одговорност продавца за испоруку робе у међународном и домаћем праву

105. Емир А. Ћоровић, Мере безбедности обавезног лечења наркомана и алкохоличара у кривичном праву

106. Маша М. Кулаузов, Породична задруга код Јужних Словена у XIX веку

2011. година

107. Петар М. Ђундић, Експропријација у међународном приватном праву инвестиција

108. Александар Л. Мартиновић, Однос владе и управе – с посебним освртом на српско и немачко право

109. Драгутин С. Аврамовић, Савремена правна држава – правнотеоријски аспекти

110. Тања Б. Китановић, Споразумни развод брака у домаћем и упоредном праву

2012. година

111. Бојан Н. Тубић, Судска контрола аката међународних организација и посебно Европских заједница и Европске уније

112. Атила И. Дудаш, Кауза облигационих уговора

2013. година

113. Предраг Р. Барош, Улога нотара у праву привредних друштава

114. Ненад Р. Барош, Правни аспект надзора над учесницима на тржишном капиталу у Републици Српској

115. Жељко В. Томић, Правни асспекти страних улагања у финансијске организације у нашем упоредном праву

116. Љиљана Ђ. Стојшић, Инспекцијски надзор у области рада

117. Драган Ђорђевић, Правни односи из међународног документарног акредитива

118. Страхиња Д. Миљковић, Правни односи код уговора о франшизингу

2014. година

119. Марко С. Кнежевић, Расправно начело у српском парничном поступку

120. Бориша Лечић, Европски модели организације и надлежности служби безбедности у сузбијању тероризма

121. Александар В. Поповић, Правни стандард једнаког третмана у међународној трговини

122. Наташа Рајић, Однос парламента и уставног суда у остваривању и заштити уставности закона

2015. година

123. Тамара Гајинов, Грађанскоправна одговорност за имисије

124. Синиша Новковић, Припадност привредних друштава као елемент слободе настањивања у пракси Суда Европске уније

2016. година

125. Урош Станковић, Чрезвичајни суд над бунтовницима (1839) и Преки суд формиран поводом Катанске буне (1844)

126. Маријана Мијатовић, Soft Law као инструмент хармонизације међународног трговинског права

127. Петар Штурановић, Законодавна надлежност скупштине у парламентарним системима земаља у процесу придруживања ЕУ

128. Здравко Грујић, Нове алтернативе казни затвора у кривичном законодавству Републике Србије

129. Тања Вицковић, Правна дејства државине у савременом праву

130. Сандра Стојковић, Узајамно признавање одлука у кривичним стварима и права окривљеног лица

131. Јована Пушац, Уговор о закупу пословних зграда и просторија

2017. година

132. Иван Милић, Индивидуализација казне затвора

133. Марија Младенов, Право на одговарајућу животну средину као основно људско право

134. Стефан Самарџић, Рехабилитација лица осуђених из политичких или идеолошких разлога и њене правне последице

135. Дарко Бикаревић, Притужбе грађана као облик контроле полиције

136. Никола Вуковић, Правна заблуда у кривичном праву

2018. година

137. Сандра Самарџић, Права детета у области медицински асистиране репродукције

138. Ратко Радошевић, Правна природа управног уговора

139. Јована Томић, Јавно-приватно партнерство у праву Европске уније и Републике Србије

2019. година

140. Ненад Радивојевић, Јавно-приватно партнерство у области јавне безбедности у развијеним земљама са посебним освртом на Републику Србију

141. Владимир Р. Вукадиновић, Накнада штете као грађанскоправна санкција у праву конкуренције Европске уније

142. Милена Галетин, Меродавно право у међународним инвестиционим споровима

143. Александар Тодоровић, Начело супсидијарности у пракси Европског суда за људска права

144. Горан Ракић, Поштен и правичан третман страног улагача као правни стандард у међународном инвестиционом праву

145. Милош Галић, Теорија државне суверености у делу Слободана Јовановића

146. Илија Јованов, Правно-филозофски основи теорије друштвеног уговора

2020. година

147. Драгана Васиљевић, Саизвршилаштво – кривичноправни и криминолошки аспект

148. Миодраг Ћујић, Начело ефикасности у међународном кривичном правосуђу

2021. година

149. Боба Бранков, Положај и улога организација за колективно остваривање ауторског и сродних права у монополистичком и конкурентском моделу организовања

150. Дарија Марић, Очигледна несразмера у уговорном праву

151. Милан Милутин, Дужничка доцња у римском класичном праву

152. Владан Мирковић, Модели експлоатације тероризма у сврху хибридног ратовања и могући приступ у супротстављању

153. Милан Костић, Једнакост мушкараца и жена у запошљавању

154. Мирна Џелетовић, Правни положај детета у ситуацијама његовог незаконитог одвођења у земљи и иностранству

155. Вук Радуловић, Побијање одлука скупштине акционарског друштва

156. Дарко Божичић, Остваривање и заштита права на рад у дигиталној економији

2022. година

157. Никола Крстић, Емисиони посао

158. Катарина Живановић, Жалба против пресуде у кривичном поступку

159. Николина Мишчевић, Јавнобележничка форма облигационих уговора

2023. година

160. Данијела Кукурузовић, Уговор о закупу грађевинског земљишта

161. Слобода Мидоровић, Делимична ништавост уговора

162. Марина Јеремић, Престанак хипотеке

163. Миња Блажић Павићевић, Специфичности кривичног поступка за кривична дела против животне средине

164. Јелена Тешановић, Правни значај уписа у регистар непокретности

165. Јелена Веселинов, Правни положај задужбина у српском праву у европском правном контексту

166. Милош Секулић, Развојни ризици као основ за ослобођење од одговорности произвођача ствари са недостатком

167. Данијела Глушац, Уговор о осигурању живота

168. Невена Јовановић, Влада у систему рационализованог парламентаризма