Назив студијског програма: Право
Степен студија: Трећи
Назив нивоа студија: докторске академске студије
Година успостављања: 2021

Студије трају: 3 године (6 семестара)

Број модула: 3

 • јавноправни
 • привредноправни и економскоправни
 • приватноправни

Укупан број предмета у студијском програму: 5
Укупан број осталих обавеза: 9

Обавезан завршни рад: ДА

Обим студијског програма: 180 ЕСПБ
Окончањем студијског програма стиче се: научни назив “доктор наука-правне науке”

Сврха ДАС Право је стварање компетентних научних кадрова оспособљених да самостално воде оригинална и научно релевантна истраживања у области правних наука. Надаље, код научних кадрова треба да се развије способност критичког сагледавања и оцене истраживања и научних резултата других лица. Објављивање научних радова и израда и објављивање докторских дисертација треба да допринесу суштинском развоју правне науке и научне мисли. Полазећи од неодвојивости правне науке и процеса примене права у свим областима (правосуђе, јавна управа, привреда), сврха ДАС Право је и стварање кадрова који ће моћи да дају допринос израдњи јединственог правног поретка, у којем су органи који доносе одлуке везани за закон и вредновања која су пронашла израз у укупном правном поретку, односно кадрова који ће бити у стању да унапреде правни поредак у складу са достигнућима правне методологије и догматике.

У складу са мисијом и циљевима Правног факултета у Новом Саду, основни циљеви студијског програма докторских академских студија Право су постизање научних способности и академских вештина, развој креативних способности, као и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за будући развој академске каријере, али и обављање најодговорнијих и најсложенијих правничких послова и занимања у земљи и иностранству. Из наведених основних циљева произлазе конкретни циљеви студијског програма који се односе на стицање знања, вештина, способности и ставова.

Конкретни циљеви су:

 • оспособљавање студената за обављање самосталног научноистраживачког рада у области правних наука, тако што ће стећи специфична знања везана за методологију научноистраживачког рада у овој области
 • стицање продубљених знања у области правних наука
 • стицање продубљених, врхунских знања у области у којој ће бити спроведено научно истраживање, односно у којој израђује докторску дисертацију
 • примена стечених методолошких знања и научних и стручних знања, у циљу даљег развоја у професионалном и научном смислу
 • усвајање стручних знања и вештина које су неопходне за самостално и професионално обављање најсложенијих правних послова
 • оспособљавање за учествовање у самосталном и тимском раду у оквиру научних пројеката
 • пружање доприноса развоју научне мисли у области наука за које је Правни факултет у Новом Саду матичан који се остварује кроз израду докторске дисертације, као самосталног и изворног научног рада
 • развијање професионалне одговорности