Назив студијског програма: Право
Степен студија: Трећи
Назив нивоа студија: докторске академске студије
Година успостављања: 2021

Студије трају: 3 године (6 семестара)

Број модула: 3

 • јавноправни
 • привредноправни и економскоправни
 • приватноправни

Укупан број предмета у студијском програму: 5
Укупан број осталих обавеза: 9

Обавезан завршни рад: ДА

Обим студијског програма: 180 ЕСПБ
Окончањем студијског програма стиче се: научни назив “доктор наука-правне науке”

Сврха ДАС Право је стварање компетентних научних кадрова оспособљених да самостално воде оригинална и научно релевантна истраживања у области правних наука. Надаље, код научних кадрова треба да се развије способност критичког сагледавања и оцене истраживања и научних резултата других лица. Објављивање научних радова и израда и објављивање докторских дисертација треба да допринесу суштинском развоју правне науке и научне мисли. Полазећи од неодвојивости правне науке и процеса примене права у свим областима (правосуђе, јавна управа, привреда), сврха ДАС Право је и стварање кадрова који ће моћи да дају допринос израдњи јединственог правног поретка, у којем су органи који доносе одлуке везани за закон и вредновања која су пронашла израз у укупном правном поретку, односно кадрова који ће бити у стању да унапреде правни поредак у складу са достигнућима правне методологије и догматике.

У складу са мисијом и циљевима Правног факултета у Новом Саду, основни циљеви студијског програма докторских академских студија Право су постизање научних способности и академских вештина, развој креативних способности, као и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за будући развој академске каријере, али и обављање најодговорнијих и најсложенијих правничких послова и занимања у земљи и иностранству. Из наведених основних циљева произлазе конкретни циљеви студијског програма који се односе на стицање знања, вештина, способности и ставова.

Конкретни циљеви су:

 • оспособљавање студената за обављање самосталног научноистраживачког рада у области правних наука, тако што ће стећи специфична знања везана за методологију научноистраживачког рада у овој области
 • стицање продубљених знања у области правних наука
 • стицање продубљених, врхунских знања у области у којој ће бити спроведено научно истраживање, односно у којој израђује докторску дисертацију
 • примена стечених методолошких знања и научних и стручних знања, у циљу даљег развоја у професионалном и научном смислу
 • усвајање стручних знања и вештина које су неопходне за самостално и професионално обављање најсложенијих правних послова
 • оспособљавање за учествовање у самосталном и тимском раду у оквиру научних пројеката
 • пружање доприноса развоју научне мисли у области наука за које је Правни факултет у Новом Саду матичан који се остварује кроз израду докторске дисертације, као самосталног и изворног научног рада
 • развијање професионалне одговорности
НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР СТАТУС АКТИВНА НАСТАВА Остали часови ЕСПБ
Предавања Вежбе ДОН
1 МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 1 О 6 0 0 0 10
2 ПРЕДДОКТОРСКИ ( ПРИСТУПНИ ) РАД 1 О 0 0 0 0 19
3 ИЗБОРНИ БЛОК 1 ЈАВНОПРАВНОГ МОДУЛА ( БИРА СЕ 2 ОД 10 )
ТЕОРИЈА КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА И УСТАВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ 2 И 12 0 0 0 20
УПРАВНО ПРАВО – ПРОДУБЉЕНИ КУРС 2 И 12 0 0 0 20
ТЕОРИЈА ДРЖАВЕ И ПРАВА – ПРОДУБЉЕНИ КУРС 2 И 12 0 0 0 20
КРИВИЧНО ПРАВО – ПРОДУБЉЕНИ КУРС 2 И 12 0 0 0 20
КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО – ПРОДУБЉЕНИ КУРС 2 И 12 0 0 0 20
ТЕОРИЈА СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ – ПРОДУБЉЕНИ КУРС 2 И 12 0 0 0 20
ТЕОРИЈА ХИБРИДНОГ РАТОВАЊА 2 И 12 0 0 0 20
ТЕОРИЈА МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА 2 И 12 0 0 0 20
МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО – ПРОДУБЉЕНИ КУРС 2 И 12 0 0 0 20
ПРАВНА ИСТОРИЈА 2 И 12 0 0 0 20
4 СЕМИНАРСКИ РАД 2 ОМ 0 0 0 0 11
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60
НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР СТАТУС АКТИВНА НАСТАВА Остали часови ЕСПБ
Предавања Вежбе ДОН
5

ИЗБОРНИ БЛОК 2 ЈАВНОПРАВНОГ МОДУЛА ( БИРА СЕ 2 ОД 14 )

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 3 И 12 0 0 0 20
ОРГАНИЗАЦИЈА И ОДГОВОРНОСТ ВЛАСТИ 3 И 12 0 0 0 20
УПОРЕДНО УСТАВНО ПРАВО ЗЕМАЉА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 3 И 12 0 0 0 20
СУДСКА КОНТРОЛА УПРАВЕ 3 И 12 0 0 0 20
СИСТЕМ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА – ИЗРИЦАЊЕ И ИЗВРШЕЊЕ 3 И 12 0 0 0 20
ПРЕКРШАЈНО ПРАВО – ПРОДУБЉЕНИ КУРС 3 И 12 0 0 0 20
КОНЕКСНЕ ПРОЦЕСНЕ ФОРМЕ 3 И 12 0 0 0 20
ПОСЕБНИ КРИВИЧНИ ПОСТУПЦИ 3 И 12 0 0 0 20
ЕКОНОМСКА БЕЗБЕДНОСТ – ПРОДУБЉЕНИ КУРС 3 И 12 0 0 0 20
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ 3 И 12 0 0 0 20
ТЕОРИЈА ПРАВНЕ ДРЖАВЕ И ВАНРЕДНОГ СТАЊА 3 И 12 0 0 0 20
СЛОБОДА ИЗРАЖАВАЊА 3 И 12 0 0 0 20
МЕЂУНАРОДНО И ЕВРОПСКО АНТИДИСКРИМИНАЦИОНО ПРАВО 3 И 12 0 0 0 20
ПРАВНЕ ТЕОРИЈЕ И ИНСТИТУЦИЈЕ АНТИКЕ 3 И 12 0 0 0 20
6 ИЗРАДА И ОБЈАВЉИВАЊЕ НАУЧНОГ РАДА (ИЗ ОБЛАСТИ ДИСЕРТАЦИЈЕ) 3 ОМ 0 0 0 0 11
7 ИЗРАДА И ОБЈАВЉИВАЊЕ БИБЛИОГРАФИЈЕ РАДОВА КОЈА СЕ ОДНОСИ НА ТЕМУ ДИСЕРТАЦИЈЕ 4 ОМ 0 0 0 0 10
8 ИЗРАДА И ОДБРАНА ПРОЈЕКТА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 4 ОМ 0 0 0 0 19
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60
НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР СТАТУС АКТИВНА НАСТАВА Остали часови ЕСПБ
Предавања Вежбе ДОН
9 РЕФЕРИСАЊЕ О НАПРЕТКУ ДОКТОРСКОГ ИСТРАЖИВАЊА 1 5 ОМ 0 0 0 0 9
10 ИЗРАДА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 5,6 ОМ 0 0 0 0 30
11 РЕФЕРИСАЊЕ О НАПРЕТКУ ДОКТОРСКОГ ИСТРАЖИВАЊА 2 6 ОМ 0 0 0 0 9
12 ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 6 ОМ 0 0 0 10 12
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60
НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР СТАТУС АКТИВНА НАСТАВА Остали часови ЕСПБ
Предавања Вежбе ДОН
1 МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 1 О 6 0 0 0 10
2

ПРЕДДОКТОРСКИ ( ПРИСТУПНИ ) РАД

1 О 0 0 0 0 19
3

ИЗБОРНИ БЛОК 1 ЈАВНОПРАВНОГ МОДУЛА ( БИРА СЕ 2 ОД 4 )

УГОВОРИ ТРГОВИНСКОГ ПРАВА И ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ 2 И 12 0 0 0 20
ПРАВО ДРУШТАВА КАПИТАЛА 2 И 12 0 0 0 20
ПОРЕСКО ПРАВО – ПРОДУБЉЕНИ КУРС 2 И 12 0 0 0 20
ЕКОНОМИЈА ЈАВНОГ СЕКТОРА 2 И 12 0 0 0 20
4 СЕМИНАРСКИ РАД 2 ОМ 0 0 0 0 11
Укупно часова активне наставе: 20
Укупно ЕСПБ: 31
НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР СТАТУС АКТИВНА НАСТАВА Остали часови ЕСПБ
Предавања Вежбе ДОН
5 ИЗБОРНИ БЛОК 2 ПРИВРЕДНОПРАВНОГ И ЕКОНОМСКОПРАВНОГ МОДУЛА ( БИРА СЕ 2 ОД 6 )
БАНКАРСКО ПРАВО – ПРОДУБЉЕНИ КУРС 3 И 12 0 0 0 20
МЕЂУНАРОДНО ПРИВРЕДНО ПРАВО – ПРОДУБЉЕНИ КУРС 3 И 12 0 0 0 20
ПРАВО КОНКУРЕНЦИЈЕ – ПРОДУБЉЕНИ КУРС 3 И 12 0 0 0 20
ПРАВО МЕЂУНАРОДНЕ ПРОДАЈЕ – ПРОДУБЉЕНИ КУРС 3 И 12 0 0 0 20
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ 3 И 12 0 0 0 20
ЕКОНОМСКА БЕЗБЕДНОСТ – ПРОДУБЉЕНИ КУРС 3 И 12 0 0 0 20
6 ИЗРАДА И ОБЈАВЉИВАЊЕ НАУЧНОГ РАДА (ИЗ ОБЛАСТИ ДИСЕРТАЦИЈЕ) 3 ОМ 0 0 0 11
7 ИЗРАДА И ОБЈАВЉИВАЊЕ БИБЛИОГРАФИЈЕ РАДОВА КОЈА СЕ ОДНОСИ НА ТЕМУ ДИСЕРТАЦИЈЕ 4 ОМ 0 0 0 10
8 ИЗРАДА И ОДБРАНА ПРОЈЕКТА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 4 ОМ 0 0 0 19
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60
НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР СТАТУС АКТИВНА НАСТАВА Остали часови ЕСПБ
Предавања Вежбе ДОН
9 РЕФЕРИСАЊЕ О НАПРЕТКУ ДОКТОРСКОГ ИСТРАЖИВАЊА 1 5 ОМ 0 0 0 0 9
10 ИЗРАДА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 5,6 ОМ 0 0 0 0 30
11 РЕФЕРИСАЊЕ О НАПРЕТКУ ДОКТОРСКОГ ИСТРАЖИВАЊА 2 6 ОМ 0 0 0 0 9
12 ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 6 ОМ 0 0 0 10 12
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60
НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР СТАТУС АКТИВНА НАСТАВА Остали часови ЕСПБ
Предавања Вежбе ДОН
1 МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 1 О 6 0 0 0 10
2

ПРЕДДОКТОРСКИ  ( ПРИСТУПНИ ) РАД

1 О 0 0 0 0 19
3

ИЗБОРНИ БЛОК 1 ЈАВНОПРАВНОГ МОДУЛА ( БИРА СЕ 2 ОД 10 )

ПРАВНА ИСТОРИЈА 2 И 12 0 0 0 20
СИСТЕМ ПРИВАТНОГ ПРАВА 2 И 12 0 0 0 20
СТВАРНО ПРАВО – ПРОДУБЉЕНИ КУРС 2 И 12 0 0 0 20
ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО – ИМОВИНСКА И НЕИМОВИНСКА ШТЕТА 2 И 12 0 0 0 20
НАСЛЕДНО ПРАВО – ПРОДУБЉЕНИ КУРС 2 И 12 0 0 0 20
ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО – ПРОДУБЉЕНИ КУРС 2 И 12 0 0 0 20
МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО – ПРОДУБЉЕНИ КУРС 2 И 12 0 0 0 20
РАДНО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО – ПРОДУБЉЕНИ КУРС 2 И 12 0 0 0 20
РЕЦЕПЦИЈА РИМСКОГ ПРАВА 2 И 12 0 0 0 20
УПОРЕДНО БРАЧНО И ПАРТНЕРСКО ПРАВО 2 И 12 0 0 0 20
4 СЕМИНАРСКИ РАД 2 ОМ 0 0 0 0 11
Укупно часова активне наставе: 20
Укупно ЕСПБ: 31
НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР СТАТУС АКТИВНА НАСТАВА Остали часови ЕСПБ
Предавања Вежбе ДОН
5 ИЗБОРНИ БЛОК 2 ПРИВАТНОПРАВНОГ МОДУЛА ( БИРА СЕ 2 ОД 13 )
ПРИВАТНО ПРАВО У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ 3 И 12 0 0 0 20
УПОРЕДНО ДЕЧЈЕ ПРАВО 3 И 12 0 0 0 20
МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 3 И 12 0 0 0 20
ПРАВО ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ У ДИГИТАЛНОМ ДРУШТВУ 3 И 12 0 0 0 20
НЕВАЖНОСТ УГОВОРА 3 И 12 0 0 0 20
УПОРЕДНО ЗАКОНСКО НАСЛЕДНО ПРАВО 3 И 12 0 0 0 20
ПРАВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 3 И 12 0 0 0 20
ПРАВО АРХИТЕКТУРЕ, УРБАНИЗМА И ГРАЂЕВИНАРСТВА 3 И 12 0 0 0 20
МЕЂУНАРОДНА АРБИТРАЖА – ПРАВО, ДОКТРИНА И ПРАКСА 3 И 12 0 0 0 20
МЕЂУНАРОДНО ПРАВО СТРАНИХ УЛАГАЊА 3 И 12 0 0 0 20
МЕЂУНАРОДНО РАДНО ПРАВО 3 И 12 0 0 0 20
РЕАЛНА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПОТРАЖИВАЊА У РИМСКОМ ПРАВУ 3 И 12 0 0 0 20
BONA FIDES РИМСКОГ ПРАВА 3 И 12 0 0 0 20
6 ИЗРАДА И ОБЈАВЉИВАЊЕ НАУЧНОГ РАДА (ИЗ ОБЛАСТИ ДИСЕРТАЦИЈЕ) 3 ОМ 0 0 0 0 11
7 ИЗРАДА И ОБЈАВЉИВАЊЕ БИБЛИОГРАФИЈЕ РАДОВА КОЈА СЕ ОДНОСИ НА ТЕМУ ДИСЕРТАЦИЈЕ 4 ОМ 0 0 0 0 10
8 ИЗРАДА И ОДБРАНА ПРОЈЕКТА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 4 ОМ 0 0 0 0 19
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60
НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР СТАТУС АКТИВНА НАСТАВА Остали часови ЕСПБ
Предавања Вежбе ДОН
9 РЕФЕРИСАЊЕ О НАПРЕТКУ ДОКТОРСКОГ ИСТРАЖИВАЊА 1 5 ОМ 0 0 0 0 9
10 ИЗРАДА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 5,6 ОМ 0 0 0 0 30
11 РЕФЕРИСАЊЕ О НАПРЕТКУ ДОКТОРСКОГ ИСТРАЖИВАЊА 2 6 ОМ 0 0 0 0 9
12 ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 6 ОМ 0 0 0 10 12
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60