Назив студијског програма: Јавно право
Степен студија: Трећи
Назив нивоа студија: докторске академске студије
Година успостављања: 2010
Студије трају: 3 године (6 семестара)
Укупан број предмета у студијском програму: 6
Укупан број осталих обавеза: 10
Обавезан завршни рад: ДА
Обим студијског програма: 180 ЕСПБ
Окончањем студијског програма стиче се: научни назив “доктор наука-правне науке”

НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР СТАТУС АКТИВНА НАСТАВА ЕСПБ
Предавања СИР
ПРВА ГОДИНА
1 УСТАВНО ПРАВО – ТЕОРИЈА КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА И УСТАВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ 1 О 5 0 10
2 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 ( БИРА СЕ 1 ОД 7 )
УПРАВНО ПРАВО- ОДАБРАНЕ ТЕМЕ 1 И 5 0 10
ОРГАНИЗАЦИЈА И ОДГОВОРНОСТ ВЛАСТИ 1 И 5 0 10
УПОРЕДНО УСТАВНО ПРАВО ЗЕМАЉА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 1 И 5 0 10
МЕЂУНАРОДНО И ЕВРОПСКО АНТИДИСКРИМИНАЦИОНО ПРАВО 1 И 5 0 10
ТЕОРИЈА МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА 1 И 5 0 10
БАНКАРСКО ПРАВО- ПРОДУБЉЕНИ КУРС- БАНКАРСКО УГОВОРНО ПРАВО 1 И 5 0 10
ИСТОРИЈА ДРЖАВЕ И ПРАВА 1 И 2 1 И 5 0 10
3 ИЗРАДА И ОДБРАНА ПРИСТУПНОГ (ПРЕДДОКТОРСКОГ) РАДА 1 О 0 10 10
4-5 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 2 И 3 ( БИРА СЕ 2 ОД 8 )
ТЕОРИЈА СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ- ПРОДУБЉЕНИ КУРС 2 И 5 0 10
КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО- ПОСЕБНИ КРИВИЧНИ ПОСТУПЦИ 2 И 5 0 10
КРИВИЧНО ПРАВО- ПРОДУБЉЕНИ КУРС ( ОДАБРАНЕ ТЕМЕ) 2 И 5 0 10
ПРАВО ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА- ПРОДУБЉЕНИ КУРС- ПРАВО ДРУШТАВА КАПИТАЛА 2 И 5 0 10
ТРГОВИНСКО ПРАВО- ПРОДУБЉЕНИ КУРС- УГОВОРИ РОБНОГ ПРОМЕТА И ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ 2 И 5 0 10
РАДНО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО- ПРОДУБЉЕНИ КУРС 2 И 5 0 10
МЕЂУНАРОДНО РАДНО ПРАВО 2 И 5 0 10
ТЕОРИЈА ДРЖАВЕ И ПРАВА – ПРОДУБЉЕНИ КУРС 2 И 5 0 10
6 ПРИПРЕМА ПРОЈЕКТА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 2 О 0 10 10
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60
ДРУГА ГОДИНА
7 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 4 ( БИРА СЕ 1 ОД 9 )
ОРГАНИЗАЦИЈА И ОДГОВОРНОСТ ВЛАСТИ 3 И 5 0 10
УПРАВНО ПРАВО- ОДАБРАНЕ ТЕМЕ 3 И 5 0 10
МЕЂУНАРОДНО И ЕВРОПСКО АНТИДИСКРИМИНАЦИОНО ПРАВО 3 И 5 0 10
СЛОБОДА ИЗРАЖАВАЊА 3 И 5 0 10
БАНКАРСКО ПРАВО- ПРОДУБЉЕНИ КУРС- БАНКАРСКО УГОВОРНО ПРАВО 3 И 5 0 10
ПРАВО МЕЂУНАРОДНЕ ПРОДАЈЕ- ПРОДУБЉЕНИ КУРС 3 И 5 0 10
МЕЂУНАРОДНО ПРИВРЕДНО ПРАВО- ПРОДУБЉЕНИ КУРС 3 И 5 0 10
ПРАВНА СОЦИОЛОГИЈА 3 И 5 0 10
УПОРЕДНО УСТАВНО ПРАВО ЗЕМАЉА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 3 И 5 0 10
8 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 5 ( БИРА СЕ 1 ОД 6 )
ТЕОРИЈА МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА 3 И 5 0 10
СЛОБОДА ИЗРАЖАВАЊА 3 И 5 0 10
ПРАВО МЕЂУНАРОДНЕ ПРОДАЈЕ- ПРОДУБЉЕНИ КУРС 3 И 5 0 10
МЕЂУНАРОДНО ПРИВРЕДНО ПРАВО- ПРОДУБЉЕНИ КУРС 3 И 5 0 10
ИСТОРИЈА ДРЖАВЕ И ПРАВА 1 И 2 3 И 5 0 10
ПРАВНА СОЦИОЛОГИЈА 3 И 5 0 10
9 СЕМИНАРСКИ РАД 3 О 0 10 4
10 НАУЧНИ ЧЛАНАК 1 4 О 0 6 12
11 НАУЧНИ ЧЛАНАК 2 4 О 0 6 12
12 УЧЕШЋЕ НА НАУЧНОМ СКУПУ СА РЕФЕРАТОМ 4 О 0 4 8
13 УЧЕШЋЕ НА НАУЧНОМ СКУПУ СА САОПШТЕЊЕМ 4 О 0 4 4
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60
ТРЕЋА ГОДИНА
14 РЕФЕРИСАЊЕ О НАПРЕТКУ ИСТРАЖИВАЊА 5 О 0 20 10
15 РЕФЕРИСАЊЕ О НАПРЕТКУ ИСТРАЖИВАЊА 6 О 0 20 10
16 ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 6 О 0 0 40
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60

Приликом уписа првог семестра докторских студија кандидат пријављује ужу научну област из које жели да изради докторску дисертацију и изборне предмете из те уже научне области, односно сродних научних области, који су у вези с израдом докторске дисертације.

Руководилац именује наставника за саветника студенту, са којим је студент постигао договор о сарадњи, са којим ће кандидат припремати пројекат докторске дисертације, а који ће, по правилу, касније бити и ментор докторске дисертације.

До краја другог семестра кандидат је дужан да изради и одбрани приступни (преддокторски) рад (обима око 50.000 карактера) из уже научне области из које жели да изради докторску дисертацију.

Тему рада одобрава Руководилац, на предлог шефа одговарајуће катедре. Рад се брани пред Комисијом, коју одређује Руководилац, на предлог шефа одговарајуће катедре.

У другом семестру, у сарадњи са саветником, кандидат припрема пројекат докторске дисертације.

Кандидат може да приступи одбрани пројекта докторске дисертације пошто положи све прописане испите из првог и другог семестра са просечном оценом најмање 8 (осам).

Кандидат брани пројекат докторске дисертације пред Комисијом од три наставника, које именује Руководилац, на предлог шефа катедре.

После успешне одбране пројекта докторске дисертације студент испуњава услове да поднесе пријаву докторске дисертације Већу.

За упис у трећи семестар докторских студија кандидат је дужан да положи све предвиђене испите из првог и другог семестра са просечном оценом најмање 8 (осам) и да одбрани пројекат докторске дисертације.

У трећем семестру студент похађа наставу из два изборна предмета, израђује и брани семинарски рад, а у четвртом семестру пише научне чланке и треба да учествује на најмање два научна скупа од међународног значаја, од којих на најмање једном мора имати прихваћени реферат, а на другом може имати саопштење. Изузетно, у дисциплинама које се односе на националну проблематику, кандидату се може прихватити и учешће на водећим научним скуповима са међународним учешћем, односно водећим научним скуповима организованим од стране угледних научних институција.

За упис у пети семестар докторских студија кандидат је дужан да испуни следеће услове:

 • да положи испите из трећег семестра са просечном оценом најмање 8 (осам)
 • да одбрани семинарски рад
 • да објави најмање два научна рада, од којих ниједан није у претежном делу део оцењеног семинарског рада на докторским студијама. Руководилац може, на предлог ментора, одобрити упис петог семестра и када је научни рад прихваћен за објављивање, али још није изашао из штампе
 • да учествује на најмање два научна скупа од међународног значаја, од којих на најмање једном мора имати прихваћени реферат, а на другом може имати саопштење. Изузетно, у дисциплинама које се односе на националну проблематику, кандидату се може прихватити и учешће на водећим научним скуповима са међународним учешћем, односно водећим научним скуповима организованим од стране угледних научних институција

У петом и шестом семестру кандидат је дужан да два пута реферише о напретку свог докторског истраживања пред Комисијом од два наставника, коју образује Руководилац, на предлог шефа катедре.

Одбрани докторске дисертације може се приступити по овери шестог семестра. Докторска дисертација треба да представља изворни и самосталан научни рад, који доприноси развоју научне мисли, а који је по методологији обраде и степену доприноса науци подесан за утврђивање способности кандидата да као самостални истраживач делује у области наука за које је Факултет матичан.

Књига предмета

Правилник о упису и студирању на докторским академским студијама – Јавно право

Спецификације предмета и структура курикулума студијског програма

Структура студијског програма са извођачима наставе

Назив студијског програма: Јавно право
Степен студија: Трећи
Назив нивоа студија: докторске академске студије
Година успостављања: 2016
Студије трају: 3 године (6 семестара)
Укупан број предмета у студијском програму: 6
Укупан број осталих обавеза: 10
Обавезан завршни рад: ДА
Обим студијског програма: 180 ЕСПБ
Окончањем студијског програма стиче се: научни назив “доктор наука-правне науке”

Сврха студијског програма

Сврха докторских студија Јавно право које организује Правни факултет Универзитета у Новом Саду је стварање стручњака са академским образовањем који поседују значајно проширена и продубљена знања из ужих научних области обухваћених студијским програмом, а која су заснована на знању и вештинама стеченим на студијама првог и другог степена. Студенти у току студијског програма, кроз предавања, самостално научно истраживање и рад са ментором, стичу знања која су потребна за критичко расуђивање и за самостално бављење научноистраживачким радом, које презентују у докторској дисертацији. Научна истраживања која студенти врше под менторством афирмисаних наставника Факултета треба да допринесу развоју правне науке у Србији и региону кроз омогућавање научног и стручног усавршавања и подстичу студента на сарадњу са врхунским познаваоцима одређене материје из земље и иностранства. То се првенствено постиже пажљивим избором теме докторске дисертације, доследном применом методолошких правила приликом израде научног рада и јавним презентовањем резултата истраживања.

Циљеви студијског програма

Циљ студијског програма докторских студија Јавно право је оспособљавање студената докторских студија за самостално научно истраживање, научну анализу и презентацију резултата у усменом и писаном облику. Ово се остварује кроз продубљивање и проширење знања студената у подручју њиховог истраживања, развијање самосталних истраживачких способности и стварање будућих истраживача способних да врше квалитетна и оригинална истраживања у складу са општеприхваћеним међународним стандардима. Реализацијом студијског програма студент стиче широко знање и систематско разумевање појединих питања, као и способност за научно- истраживачки, односно стручни рад и примену научних знања и достигнућа у ужим научним областима обухваћеним студијским програмом. Такође, студијски програм треба да пружи студентима садржајно и квалитетно образовање, да их оспособи да примењују стечена знања при решавању конкретних и сложених правних проблема, као и да добијена знања користе у свом раду. Осим наведених, циљеви образовног процеса студијског програма докторских студија Јавно право су и:

 • развијање методолошке, стручне и научне опремљености за постављање научних хипотеза и критичку процену и тумачење резултата научних истраживања
 • оспособљавање за активно учешће у научноистраживачким пројектима
 • оспособљавање за интеграцију знања и вештина ради решавања конкретних и сложених теоријско-правних и практичних правних проблема
 • оспособљавање за коришћење савремене домаће и иностране научне и стручне литературе
 • оспособљавање за коришћење савремених база података правних прописа и судске праксе

Циљ студијског програм је, такође, и да докторанти упознају релевантне националне системе и наднационално комунитарно право и да буду у пуној мери оспособљени за активно учешће у савременом правном животу који се одвија под снажним утицајем европских и глобалних интеграционих процеса.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР СТАТУС АКТИВНА НАСТАВА ОСТАЛИ ЧАСОВИ ЕСПБ
Предавање ДОН
ПРВА ГОДИНА
1 УСТАВНО ПРАВО – ТЕОРИЈА КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА И УСТАВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ 1 О 5 0 0 10
2 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ( БИРА СЕ 1 ОД 20 )
УПРАВНО ПРАВО – ОДАБРАНЕ ТЕМЕ 1 И 5 0 0 10
ОРГАНИЗАЦИЈА И ОДГОВОРНОСТ ВЛАСТИ 1 И 5 0 0 10
УПОРЕДНО УСТАВНО ПРАВО ЗЕМАЉА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 1 И 5 0 0 10
МЕЂУНАРОДНО И ЕВРОПСКО АНТИДИСКРИМИНАЦИОНО ПРАВО 1 И 5 0 0 10
ТЕОРИЈА МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА 1 И 5 0 0 10
БАНКАРСКО ПРАВО – ПРОДУБЉЕНИ КУРС – БАНКАРСКО УГОВОРНО ПРАВО 1 И 5 0 0 10
ИСТОРИЈА ДРЖАВЕ И ПРАВА 1 И 2 1 И 5 0 0 10
КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО – ПОСЕБНИ КРИВИЧНИ ПОСТУПЦИ 1 И 5 0 0 10
КРИВИЧНО ПРАВО – ПРОДУБЉЕНИ КУРС (ОДАБРАНЕ ТЕМЕ) 1 И 5 0 0 10
ТЕОРИЈА СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ – ПРОДУБЉЕНИ КУРС 1 И 5 0 0 10
ПРАВО ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА – ПРОДУБЉЕНИ КУРС – ПРАВО ДРУШТАВА КАПИТАЛА 1 И 5 0 0 10
ТРГОВИНСКО ПРАВО – ПРОДУБЉЕНИ КУРС – УГОВОРИ РОБНОГ ПРОМЕТА И ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ 1 И 5 0 0 10
РАДНО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО – ПРОДУБЉЕНИ КУРС 1 И 5 0 0 10
МЕЂУНАРОДНО РАДНО ПРАВО 1 И 5 0 0 10
СЛОБОДА ИЗРАЖАВАЊА 1 И 5 0 0 10
ПРАВО МЕЂУНАРОДНЕ ПРОДАЈЕ – ПРОДУБЉЕНИ КУРС 1 И 5 0 0 10
МЕЂУНАРОДНО ПРИВРЕДНО ПРАВО – ПРОДУБЉЕНИ КУРС 1 И 5 0 0 10
ТЕОРИЈА ДРЖАВЕ И ПРАВА – ПРОДУБЉЕНИ КУРС 1 И 5 0 0 10
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 1 И 5 0 0 10
ПРАВО КОНКУРЕНЦИЈЕ 1 И 5 0 0 10
3 ИЗРАДА И ОДБРАНА ПРИСТУПНОГ (ПРЕДДОКТОРСКОГ) РАДА 1 О 5 0 0 10
4-5 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ( БИРА СЕ 2 ОД 20 ) 2 ИБ 5 0 0 10
УПРАВНО ПРАВО – ОДАБРАНЕ ТЕМЕ 2 И 5 0 0 10
ОРГАНИЗАЦИЈА И ОДГОВОРНОСТ ВЛАСТИ 2 И 5 0 0 10
УПОРЕДНО УСТАВНО ПРАВО ЗЕМАЉА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 2 И 5 0 0 10
МЕЂУНАРОДНО И ЕВРОПСКО АНТИДИСКРИМИНАЦИОНО ПРАВО 2 И 5 0 0 10
ТЕОРИЈА МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА 2 И 5 0 0 10
БАНКАРСКО ПРАВО – ПРОДУБЉЕНИ КУРС – БАНКАРСКО УГОВОРНО ПРАВО 2 И 5 0 0 10
ИСТОРИЈА ДРЖАВЕ И ПРАВА 1 И 2 2 И 5 0 0 10
КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО – ПОСЕБНИ КРИВИЧНИ ПОСТУПЦИ 2 И 5 0 0 10
КРИВИЧНО ПРАВО – ПРОДУБЉЕНИ КУРС (ОДАБРАНЕ ТЕМЕ) 2 И 5 0 0 10
ТЕОРИЈА СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ – ПРОДУБЉЕНИ КУРС 2 И 5 0 0 10
ПРАВО ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА – ПРОДУБЉЕНИ КУРС – ПРАВО ДРУШТАВА КАПИТАЛА 2 И 5 0 0 10
ТРГОВИНСКО ПРАВО – ПРОДУБЉЕНИ КУРС – УГОВОРИ РОБНОГ ПРОМЕТА И ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ 2 И 5 0 0 10
РАДНО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО – ПРОДУБЉЕНИ КУРС 2 И 5 0 0 10
МЕЂУНАРОДНО РАДНО ПРАВО 2 И 5 0 0 10
СЛОБОДА ИЗРАЖАВАЊА 2 И 5 0 0 10
ПРАВО МЕЂУНАРОДНЕ ПРОДАЈЕ – ПРОДУБЉЕНИ КУРС 2 И 5 0 0 10
МЕЂУНАРОДНО ПРИВРЕДНО ПРАВО – ПРОДУБЉЕНИ КУРС 2 И 5 0 0 10
ТЕОРИЈА ДРЖАВЕ И ПРАВА – ПРОДУБЉЕНИ КУРС 2 И 5 0 0 10
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 2 И 5 0 0 10
ПРАВО КОНКУРЕНЦИЈЕ 2 И 5 0 0 10
6 ПРИПРЕМА ПРОЈЕКТА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 2 О 0 0 0 10
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60
ДРУГА ГОДИНА
7-8 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ( БИРА СЕ 2 ОД 20 ) 3 ИБ 5 0 0 10
УПРАВНО ПРАВО – ОДАБРАНЕ ТЕМЕ 3 И 5 0 0 10
ОРГАНИЗАЦИЈА И ОДГОВОРНОСТ ВЛАСТИ 3 И 5 0 0 10
УПОРЕДНО УСТАВНО ПРАВО ЗЕМАЉА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 3 И 5 0 0 10
МЕЂУНАРОДНО И ЕВРОПСКО АНТИДИСКРИМИНАЦИОНО ПРАВО 3 И 5 0 0 10
ТЕОРИЈА МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА 3 И 5 0 0 10
БАНКАРСКО ПРАВО – ПРОДУБЉЕНИ КУРС – БАНКАРСКО УГОВОРНО ПРАВО 3 И 5 0 0 10
ИСТОРИЈА ДРЖАВЕ И ПРАВА 1 И 2 3 И 5 0 0 10
КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО – ПОСЕБНИ КРИВИЧНИ ПОСТУПЦИ 3 И 5 0 0 10
КРИВИЧНО ПРАВО – ПРОДУБЉЕНИ КУРС (ОДАБРАНЕ ТЕМЕ) 3 И 5 0 0 10
ТЕОРИЈА СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ – ПРОДУБЉЕНИ КУРС 3 И 5 0 0 10
ПРАВО ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА – ПРОДУБЉЕНИ КУРС – ПРАВО ДРУШТАВА КАПИТАЛА 3 И 5 0 0 10
ТРГОВИНСКО ПРАВО – ПРОДУБЉЕНИ КУРС – УГОВОРИ РОБНОГ ПРОМЕТА И ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ 3 И 5 0 0 10
РАДНО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО – ПРОДУБЉЕНИ КУРС 3 И 5 0 0 10
МЕЂУНАРОДНО РАДНО ПРАВО 3 И 5 0 0 10
СЛОБОДА ИЗРАЖАВАЊА 3 И 5 0 0 10
ПРАВО МЕЂУНАРОДНЕ ПРОДАЈЕ – ПРОДУБЉЕНИ КУРС 3 И 5 0 0 10
МЕЂУНАРОДНО ПРИВРЕДНО ПРАВО – ПРОДУБЉЕНИ КУРС 3 И 5 0 0 10
ТЕОРИЈА ДРЖАВЕ И ПРАВА – ПРОДУБЉЕНИ КУРС 3 И 5 0 0 10
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 3 И 5 0 0 10
ПРАВО КОНКУРЕНЦИЈЕ 3 И 5 0 0 10
9 СЕМИНАРСКИ РАД 3 О 0 0 0 4
10 НАУЧНИ ЧЛАНАК 1 4 О 0 0 0 12
11 НАУЧНИ ЧЛАНАК 2 4 О 0 0 0 12
12 УЧЕШЋЕ НА НАУЧНОМ СКУПУ СА РЕФЕРАТОМ 4 О 0 0 0 8
13 УЧЕШЋЕ НА НАУЧНОМ СКУПУ СА САОПШТЕЊЕМ 4 О 0 0 0 4
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60
ТРЕЋА ГОДИНА
14 РЕФЕРИСАЊЕ О НАПРЕТКУ ИСТРАЖИВАЊА 5 О 0 0 0 10
15 РЕФЕРИСАЊЕ О НАПРЕТКУ ИСТРАЖИВАЊА 6 О 0 0 0 10
16 ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 6 О 0 0 0 40
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60

Руководилац именује наставника за саветника студенту, са којим је студент постигао договор о сарадњи, са којим ће кандидат припремати пројекат докторске дисертације, а који ће, по правилу, касније бити и ментор докторске дисертације.

До краја другог семестра кандидат је дужан да изради и одбрани приступни (преддокторски) рад (обима око 50.000 карактера) из уже научне области из које жели да изради докторску дисертацију.

Тему рада одобрава Руководилац, на предлог шефа одговарајуће катедре. Рад се брани пред Комисијом, коју одређује Руководилац, на предлог шефа одговарајуће катедре.

У другом семестру, у сарадњи са саветником, кандидат припрема пројекат докторске дисертације.

Кандидат може да приступи одбрани пројекта докторске дисертације пошто положи све прописане испите из првог и другог семестра.

Кандидат брани пројекат докторске дисертације пред Комисијом од три наставника, које именује Руководилац, на предлог шефа катедре.

После успешне одбране пројекта докторске дисертације студент испуњава услове да поднесе пријаву докторске дисертације Већу.

За упис у трећи семестар докторских студија кандидат је дужан да положи све предвиђене испите из првог и другог семестра и да одбрани пројекат докторске дисертације.

У трећем семестру студент похађа наставу из два изборна предмета, израђује и брани семинарски рад, а у четвртом семестру пише научне чланке и треба да учествује на најмање два научна скупа од међународног значаја, од којих на најмање једном мора имати прихваћени реферат, а на другом може имати саопштење. Изузетно, у дисциплинама које се односе на националну проблематику, кандидату се може прихватити и учешће на водећим научним скуповима са међународним учешћем, односно водећим научним скуповима организованим од стране угледних научних институција.

За упис у пети семестар докторских студија кандидат је дужан да испуни следеће услове:

 • да положи испите из трећег семестра
 • да одбрани семинарски рад
 • да објави најмање два научна рада, од којих ниједан није у претежном делу део оцењеног семинарског рада на докторским студијама. Руководилац може, на предлог ментора, одобрити упис петог семестра и када је научни рад прихваћен за објављивање, али још није изашао из штампе
 • да учествује на најмање два научна скупа од међународног значаја, од којих на најмање једном мора имати прихваћени реферат, а на другом може имати саопштење. Изузетно, у дисциплинама које се односе на националну проблематику, кандидату се може прихватити и учешће на водећим научним скуповима са међународним учешћем, односно водећим научним скуповима организованим од стране угледних научних институција

У петом и шестом семестру кандидат је дужан да два пута реферише о напретку свог докторског истраживања пред Комисијом од два наставника, коју образује Руководилац, на предлог шефа катедре.

Одбрани докторске дисертације може се приступити по овери шестог семестра. Докторска дисертација треба да представља изворни и самосталан научни рад, који доприноси развоју научне мисли, а који је по методологији обраде и степену доприноса науци подесан за утврђивање способности кандидата да као самостални истраживач делује у области наука за које је Факултет матичан.

Књига предмета

Књига ментора