Назив студијског програма: Приватно право
Степен студија: Трећи
Назив нивоа студија: докторске академске студије
Година успостављања: 2010
Студије трају: 3 године (6 семестара)
Укупан број предмета у студијском програму: 7
Укупан број осталих обавеза: 16
Обавезан завршни рад: ДА
Обим студијског програма: 180 ЕСПБ
Окончањем студијског програма стиче се: научни назив “доктор наука-правне науке”

НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР СТАТУС АКТИВНА НАСТАВА ЕСПБ
Предавања СИР
ПРВА ГОДИНА
1 СИСТЕМ ПРИВАТНОГ ПРАВА 1 О 6 0 10
2 ПРИВАТНО ПРАВО У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ 1 О 6 0 10
3 ИЗРАДА И ЈАВНА ОДБРАНА СЕМИНАРСКОГ РАДА 1 О 0 3 4
4 ОБРАДА И ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДБРАЊЕНОГ СЕМ. РАДА У СТРУЧНОМ ИЛИ НАУЧНОМ ЧАСОПИСУ 1 О 0 2 1
5 АКТИВНО УЧЕШЋЕ НА ОПШТЕМ СЕМИНАРУ ЗА ПРИВАТНО ПРАВО 1 О 0 3 3
6 ИНДИВИДУАЛНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ СА НАСТАВНИЦИМА И ИЗБОР СТУДИЈСКЕ ГРУПЕ 1 О 0 2 2
7 АКТИВНО УЧЕШЋЕ У ФАКУЛТЕТСИМ АКТИВНОСТИМА КОЈЕ СУ УСМЕРЕНЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ И НАУКЕ 2 О 0 4 4
8-9 ПРЕДМЕТИ СТУДИЈСКЕ ГРУПЕ 1 И 2 ( БИРА СЕ 2 ОД 5 )
ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО-ИМОВИНСКА И НЕИМОВИНСКА ШТЕТА 2 И 4 0 8
СТВАРНО ПРАВО – ОДАБРАНЕ ТЕМЕ 2 И 4 0 8
ПОРОДИЧНО ПРАВО – БРАЧНО И ПАРТНЕРСКО ПРАВО 2 И 4 0 8
ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО – ОДАБРАНЕ ТЕМЕ 2 И 4 0 8
МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО – ОДАБРАНЕ ТЕМЕ 2 И 4 0 8
10-11 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 И 2 ( БИРА СЕ 2 ОД 11 )
НЕВАЖНОСТ УГОВОРА 2 И 3 0 5
МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 2 И 3 0 5
ПРАВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 2 И 3 0 5
ПРАВО АРХИКТЕТУРЕ, УРБАНИЗМА И ГРАЂЕВИНСРСТВА 2 И 3 0 5
ПРАВО ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 2 И 3 0 5
ЕВРОПСКО И МЕЂУНАРОДНО ПОРОДИЧНО ПРАВО 2 И 3 0 5
УПОРЕДНО ДЕЧИЈЕ ПРАВО 2 И 3 0 5
BONA FIDES РИМСКОГ ПРАВА 2 И 3 0 5
РЕАЛНА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПОТРАЖИВАЊА У РИМСКОМ ПРАВУ 2 И 3 0 5
ЕКОНОМИКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 2 И 3 0 5
РЕЦЕПЦИЈА РИМСКОГ ПРАВА 2 И 3 0 5
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60
ДРУГА ГОДИНА
12 ИНДИВИДУАЛНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ И ИЗБОР ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 3 О 0 0 3
13 МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 3 О 4 0 6
14 ПРЕЛИМИНАРНО ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА О ДОМАЋИМ И СТРАНИМ НАУЧНИМ РАДОВИМА 3 О 0 2 2
15 УВОДНО ИЗЛАГАЊЕ КАНДИДАТА НА ОПШТЕМ СЕМИНАРУ ЗА ПРИВАТНО ПРАВО 3 О 0 1 2
16 ПРИКУПЉАЊЕ ГРАЂЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 3 О 0 7 7
17 ИЗРАДА И ОБЈАВЉИВАЊЕ БИБЛИОГРАФИЈЕ РАДОВА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ДИСЕРТАЦИЈУ 3 О 0 2 2
18 ИЗРАДА И ЈАВНА ОДБРАНА СЕМИНАРСКОГ РАДА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ТЕМУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 3 О 0 2 3
19 ОБРАДА И ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДБРАЊЕНОГ СЕМИНАРСКОГ РАДА ИЛИ ИЗЛАГАЊЕ НА СТРУЧНОМ СКУПУ 3 О 0 1 3
20 ТЕМАТСКО ПРЕДАВАЊЕ СТУДЕНТИМА ОСНОВ.СТУДИЈА ПОД НАДЗОРОМ МЕНТОРА 3 О 0 1 2
21 КОНСУЛТАЦИЈЕ СА МЕНТОРОМ, ИЗРАДА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 4 О 0 20 30
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60
ТРЕЋА ГОДИНА
22 КОНСУЛТАЦИЈЕ СА МЕНТОРОМ, ИЗРАДА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 5 О 0 20 30
23 КОНСУЛТАЦИЈЕ СА МЕНТОРОМ, ИЗРАДА И ЈАВНА ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 6 О 0 20 30
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60

Књига предмета

Правилник о упису и студирању на докторским академским студијама – Приватно правo

Назив студијског програма: Приватно право
Степен студија: Трећи
Назив нивоа студија: докторске академске студије
Година успостављања: 2013
Студије трају: 3 године (6 семестара)
Укупан број предмета у студијском програму: 7
Укупан број осталих обавеза: 16
Обавезан завршни рад: ДА
Обим студијског програма: 180 ЕСПБ
Окончањем студијског програма стиче се: научни назив “доктор наука-правне науке”

Сврха студијског програма

Докторске студије Приватно право које организује Правни факултет у Новом Саду имају вишеструки значај. Оне омогућују студентима стручно и научно усавршавање, подстичу их на сарадњу са врхунским познаваоцима одређене материје из земље и иностранства и сл. Студенти стичу знања која су потребна критичко расуђивање и за самостално бављење научноистраживачким радом. Индивидуално напредовање је повезано са оставривањем јавних интереса. Научна истраживања која студенти врше под менторством афирмисаних професора универзитета треба да допринесу развоју правне науке у Србији и региону. То се првенствено постиже пажљивим избором теме докторске дисертације, доследном применом методолошких правила приликом израде научног рада и јавним презентовањем резултата истраживања.

Циљеви студијског програма

Овај студијски програм има за циљ да студентима омогући стручно и научно усавршавање, да их подстакне на сарадњу са врхунским познаваоцима одређене материје из земље и иностранства. Студенти стичу знања која су потребна за критичко расуђивање и самостално бављење научноистраживачким радом. Индивидуално напредовање је повезано са оставривањем јавних интереса. Научна истраживања која студенти врше под менторством афирмисаних професора универзитета треба да допринесу развоју правне науке у Србији и региону. То се првенствено постиже пажљивим избором теме докторске дисертације, доследном применом методолошких правила приликом израде научног рада и јавним презентовањем резултата истраживања. Студијски програм је тако конципиран да подстиче студенте на продубљена упоредноправна истраживања. Циљ је да докторанти упознају релевантне националне системе и наднационално комунитарно право и да буду у пуној мери оспособљени за активно учешће у савременом правном животу који се одвија под снажним утицајем европских и глобалних интеграционих процеса. Након положених испита, испуњења различитих наставних обавеза и одбране докторске дисертације, студент достиже висок ниво познавања области приватног права и методологије научног рада који је потребан за даље самостално бављење правном науком.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР СТАТУС АКТИВНА НАСТАВА ОСТАЛИ ЧАСОВИ ЕСПБ
Предавања ДОН
ПРВА ГОДИНА
1 СИСТЕМ ПРИВАТНОГ ПРАВА 1 О 6 0 0 10
2 ПРИВАТНО ПРАВО У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ 1 О 6 0 0 10
3 ИЗРАДА И ЈАВНА ОДБРАНА СЕМИНАРСКОГ РАДА 1 О 0 0 0 4
4 ОБРАДА И ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДБРАЊЕНОГ СЕМИНАРСКОГ РАДА У СТРУЧНОМ ИЛИ НАУЧНОМ ЧАСОПИСУ 1 О 0 0 0 1
5 АКТИВНО УЧЕШЋЕ НА ОПШТЕМ СЕМИНАРУ ЗА ПРИВАТНО ПРАВО 1 О 0 0 0 3
6 ИНДИВИДУАЛНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ СА НАСТАВНИЦИМА И ИЗБОР СТУДИЈСКЕ ГРУПЕ 1 О 0 0 0 2
7 АКТИВНО УЧЕШЋЕ У ФАКУЛТЕТСКИМ АКТИВНОСТИМА КОЈЕ СУ УСМЕРЕНЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ И НАУКЕ 2 О 0 0 0 4
8-9 ПРЕДМЕТ СТУДИЈСКЕ ГРУПЕ ( БИРА СЕ 2 ОД 5 )
ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО-ИМОВИНСКА И НЕИМОВИНСКА ШТЕТА 2 И 4 0 0 8
СТВАРНО ПРАВО – ОДАБРАНЕ ТЕМЕ 2 И 4 0 0 8
ПОРОДИЧНО ПРАВО – БРАЧНО И ПАРТНЕРСКО ПРАВО 2 И 4 0 0 8
ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО – ОДАБРАНЕ ТЕМЕ 2 И 4 0 0 8
МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО – ОДАБРАНЕ ТЕМЕ 2 И 4 0 0 8
10-11 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ( БИРА СЕ 2 ОД 13 )
НЕВАЖНОСТ УГОВОРА 2 И 3 0 0 5
МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 2 И 3 0 0 5
ПРАВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 2 И 3 0 0 5
ПРАВО АРХИТЕКТУРЕ, УРБАНИЗМА И ГРАЂЕВИНАРСТВА 2 И 3 0 0 5
ПРАВО ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 2 И 3 0 0 5
ЕВРОПСКО И МЕЂУНАРОДНО ПОРОДИЧНО ПРАВО 2 И 3 0 0 5
УПОРЕДНО ДЕЧИЈЕ ПРАВО 2 И 3 0 0 5
BONA FIDES РИМСКОГ ПРАВА 2 И 3 0 0 5
РЕАЛНА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПОТРАЖИВАЊА У РИМСКОМ ПРАВУ 2 И 3 0 0 5
ЕКОНОМИКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 2 И 3 0 0 5
РЕЦЕПЦИЈА РИМСКОГ ПРАВА 2 И 3 0 0 5
УПОРЕДНО ЗАКОНСКО НАСЛЕДНО ПРАВО 2 И 3 0 0 5
НАСЛЕДНО ПРАВО – ОДАБРАНЕ ТЕМЕ 2 И 3 0 0 5
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60
ДРУГА ГОДИНА
12 ИНДИВИДУАЛНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ И ИЗБОР ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 3 О 0 0 0 3
13 МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 3 О 4 0 0 6
14 ПРЕЛИМИНАРНО ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА О ДОМАЋИМ И СТРАНИМ НАУЧНИМ РАДОВИМА 3 О 0 0 0 2
15 УВОДНО ИЗЛАГАЊЕ КАНДИДАТА НА ОПШТЕМ СЕМИНАРУ ЗА ПРИВАТНО ПРАВО 3 О 0 0 0 2
16 ПРИКУПЉАЊЕ ГРАЂЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 3 О 0 0 0 7
17 ИЗРАДА И ОБЈАВЉИВАЊЕ БИБЛИОГРАФИЈЕ РАДОВА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ДИСЕРТАЦИЈУ 3 О 0 0 0 2
18 ИЗРАДА И ЈАВНА ОДБРАНА СЕМИНАРСКОГ РАДА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ТЕМУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 3 О 0 0 0 3
19 ОБРАДА И ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДБРАЊЕНОГ СЕМИНАРСКОГ РАДА ИЛИ ИЗЛАГАЊЕ НА СТРУЧНОМ СКУПУ 3 О 0 0 0 3
20 ТЕМАТСКО ПРЕДАВАЊЕ СТУДЕНТИМА ОСНОВНИХ СТУДИЈА ПОД НАДЗОРОМ МЕНТОРА 3 О 0 0 0 2
21 КОНСУЛТАЦИЈЕ СА МЕНТОРОМ, ИЗРАДА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 4 О 0 0 0 30
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60
ТРЕЋА ГОДИНА
22 КОНСУЛТАЦИЈЕ СА МЕНТОРОМ, ИЗРАДА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 5 О 0 0 0 30
23 КОНСУЛТАЦИЈЕ СА МЕНТОРОМ, ИЗРАДА И ЈАВНА ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 6 О 0 0 0 30
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60

Књига предмета

Књига ментора