Назив студијског програма: Право, безбедност и унутрашњи послови
Степен студија: Други
Назив нивоа студија: мастер академске студије
Година успостављања: 2021

Студије трају: 1 годину (2 семестара)
Укупан број предмета у студијском програму: 4

Обавезан завршни рад: ДА

Обавезна стручна пракса: ДА
Обим студијског програма: 60 ЕСПБ
Окончањем студијског програма стиче се: академски назив “мастер правник”

Студијски програм мастер академских студија Право, безбедност и унутрашњи послови обезбеђује студентима стицање специјализованих практичних и академских знања и вештина неопходних за самостално и стручно обављање сложених послова у правосуђу, адвокатури, државној управи, службама безбедности, полицији, заводима за извршење кривичних санкција, јавним службама, међународним безбедносним организацијама, агенцијама за приватну безбедност, привреди и другим областима професионалне делатности. Такође, студијски програм треба да омогући студентима продубљивање знања стеченог на основним академским студијама, као и стицање нових знања посебно из области менаџмента (планирања, организовања, контроле и координације) у материјама које нису обухваћене програмом основних академских студија. Коначно, мастер академске студије Право, безбедност и унутрашњи послови представљају припрему за самосталну реализацију научног истраживања за студенте који се, после успешног окончања мастер академских студија, определе за упис на докторске академске студије, у земљи или у иностранству.

Студијски програм омогућава стицање компетенција које су друштвено оправдане и корисне нарочито у 21. веку. Студенти мастер академских студија Право, безбедност и унутрашњи послови продубљују претходно стечена знања и стичу нова знања потребна за обављање сложених послова и оспособљавају се да одговоре захтевима који се у савременим условима постављају приликом обављања правничке професије и делатности у области безбедности. Посебан нагласак у оквиру студијског програма се ставља на стицање образовања које је усклађено са личним склоностима, афинитетима и интересовањима студената. Од четири наставна предмета која студенти похађају у оквиру студијског програма, само један је обавезан, док преостала три студенти бирају са листе понуђених изборних предмета.

У складу са мисијом и циљевима Правног факултета у Новом Саду студијски програм мастер академских студија Право, безбедност и унутрашњи послови има два основна циља. Први је да, кроз надоградњу знања стечених на основним академским студијама, као и стицање нових знања, омогући стицање способности које су неопходне за самостално, стручно и одговорно обављање сложених послова у оквиру правничке делатности или делатности руководилаца у области јавне и приватне безбедности. Други циљ се састоји у стицању знања неопходних за наставак школовања, уписом на докторске академске студије на Правном факултету у Новом Саду и другим факултетима у земљи и иностранству.

Из наведених основних циљева произлазе конкретни циљеви студијског програма који се односе на стицање знања, вештина, способности и ставова.

Конкретни циљеви су:

  • продубљивање академских знања стечених на основним академским студијама у односу на теорију, принципе и процесе који омогућавају вредновање и разумевање правила у обављању послова из области правно-безбедносних наука и њихову критичку оцену, нарочито у кривичноправној, управноправној, безбедносноправној и материји људских права
  • стицање специјализованих знања која су неопходна за детаљну и сложену критичку анализу, као и оцену њихове усаглашености са правним поретком и израду правних докумената из области безбедности
  • усавршавање претходно стечених компетенција потребних за обављање безбедносних послова и примену постојећих правних норми, обављање других послова у службама безбедности, државној управи, јавним службама и агенцијама за приватну безбедност
  • примена стечених знања у правосуђу, државној управи и локалној самоуправи, службама безбедности, адвокатури, привреди, другим јавним службама, међународним организацијама и сл
  • примена стечених знања у даљем учењу и наставку школовања
  • решавање сложених како теоријских, тако и практичних проблема применом стечених знања, те развој аналитичког, критичког и самокритичког мишљења у решавању проблема од значаја за безбедност
  • развој постојећих и стицање нових стручних знања и вештина које су неопходна за самостално, професионално и иновативно обављање правних послова (нпр. писање правних аката, тумачење правних норми, способност логичког закључивања путем правне анализе, решавање практичних правних проблема, предузимање правних радњи и др.) и делатности у области безбедности
  • развијање професионалне одговорности у обављању менаџерске функције и општих послова
НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР СТАТУС АКТИВНА НАСТАВА ЕСПБ
Предавања Вежбе
1 МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 1 О 3 2 9
2 ИЗБОРНИ БЛОК ( БИРА СЕ 3 ОД 22 )
ПРАВА ГРАЂАНА И ДРЖАВНА УПРАВА 1 И 9 6 27
ПСИХОЛОГИЈА ИСКАЗА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ 1 И 9 6 27
ПОСЕБНЕ ДОКАЗНЕ РАДЊЕ 1 И 9 6 27
ПРАВО ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНАРСТВА 1 И 9 6 27
ТРГОВИНА ЉУДИМА: КРИВИЧНОПРАВНИ И КРИМИНОЛОШКИ АСПЕКТИ 1 И 9 6 27
НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ: КРИВИЧНОПРАВНИ И КРИМИНОЛОШКИ АСПЕКТИ 1 И 9 6 27
КОНТРОЛА СЛУЖБИ БЕЗБЕДНОСТИ 1 И 9 6 27
СИСТЕМ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА 1 И 9 6 27
СИСТЕМ ЗАШТИТЕ ЛИЧНОСТИ И ОБЈЕКАТА 1 И 9 6 27
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ 1 И 9 6 27
МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ ПСИХИЈАТРИЈСКОГ КАРАКТЕРА 1 И 9 6 27
ТЕОРИЈА ПОЛИТИЧКИХ ПРЕВРАТА 1 И 9 6 27
ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТ СЛУЖБИ БЕЗБЕДНОСТИ 1 И 9 6 27
ФИНАНСИРАЊЕ ТЕРОРИЗМА 1 И 9 6 27
ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОСЛОВИ ПОЛИЦИЈЕ 1 И 9 6 27
БЕЗБЕДНОСТ И ЉУДСКА ПРАВА 1 И 9 6 27
МЕЂУНАРОДНО ПРАВО АЗИЛА 1 И 9 6 27
КРИВИЧНОПРАВНО СУЗБИЈАЊЕ ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛИТЕТА, ТЕРОРИЗМА И КОРУПЦИЈЕ 1 И 9 6 27
МЕЂУНАРОДНА КРИВИЧНА ДЕЛА 1 И 9 6 27
ЗАШТИТА КРИТИЧНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 1 И 9 6 27
ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛИТЕТ 1 И 9 6 27
ОСНОВИ КРИВИЧНОГ ПРАВА СЈЕДИЊЕНИХ АМЕРИЧКИХ ДРЖАВА 1 И 9 6 27
3 СТРУЧНА ПРАКСА 2 О 0 0 3
4 ИЗРАДА ЗАВРШНОГ РАДА 2 О 0 0 9
5 ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА 2 О 0 0 12
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60