Назив студијског програма: Право
Степен студија: Други
Назив нивоа студија: мастер академске студије
Година успостављања: 2021

Студије трају: 1 годину (2 семестара)
Укупан број предмета у студијском програму: 4

Обавезан завршни рад: ДА

Обавезна стручна пракса: ДА
Обим студијског програма: 60 ЕСПБ
Окончањем студијског програма стиче се: академски назив “мастер правник”

Студијски програм мастер академских студија Право обезбеђује студентима стицање специјализованих практичних и академских знања и вештина неопходних за самостално и стручно обављање сложених послова у правосуђу, адвокатури, државној управи, јавним службама, међународним организацијама, привреди и другим областима професионалне делатности. Такође, студијски програм треба да омогући студентима продубљивање знања стечених на основним академским студијама, као и стицање нових знања у материјама које нису обухваћене програмом основних академских студија. Коначно, мастер академске студије Право представљају припрему за самосталну реализацију научног истраживања за студенте који се, након успешног окончања мастер академских студија Право, определе за упис на докторске академске студије, у земљи или у иностранству.

Студијски програм омогућава стицање компетенција које су друштвено оправдане и корисне. Студенти мастер академских студија продубљују претходно стечена знања и стичу нова знања потребна за обављање сложених послова и оспособљавају се да одговоре захтевима који се у савременим условима постављају приликом обављања правничке професије. Посебан нагласак у оквиру студијског програма ставља се на стицање образовања које је усклађено са личним склоностима, афинитетима и интересовањима студената. Од четири наставна предмета која студенти похађају у оквиру студијског програма, само један је обавезан, док преостала три студенти бирају са листе понуђених изборних предмета.

У складу са мисијом и циљевима Правног факултета у Новом Саду студијски програм мастер академских студија Право има два основна циља. Први је да се, кроз надоградњу знања стечених на основним академским студијама, као и стицање нових теоријских и практичних знања и вештина, студенти оспособе за самостално, стручно и одговорно обављање сложених послова у оквиру правничке делатности. Други циљ се састоји у стицању знања неопходних за наставак школовања, уписом на докторске академске студије на Правном факултету у Новом Саду, као и другим правним факултетима у земљи и иностранству.

Из наведених основних циљева произлазе конкретни циљеви студијског програма који се односе на стицање знања, вештина, способности и ставова.

Конкретни циљеви су:

  • продубљивање академских знања стечених на основним академским студијама у односу на правне теорије, принципе и процесе која омогућавају вредновање и разумевање правних правила и њихову критичку оцену
  • стицање специјализованих знања која су неопходна за детаљну и сложену критичку анализу предлога правних правила, као и оцену њихове усаглашености са правним поретком усавршавање претходно стечених компетенција потребних за обављање правничких професија и примену постојећих правних норми
  • примена стечених знања у обављању правних послова у правосуђу, државној управи и локалној самоуправи, адвокатури, привреди, јавним службама, међународним организацијама и сл
  • примена стечених знања у даљем учењу и наставку школовања решавање сложених теоријских и практичних проблема применом стечених знања, као и развој аналитичког, критичког и самокритичког мишљења у решавању проблема развој постојећих и стицање нових стручних знања и вештина које су неопходне за самостално, професионално и иновативно обављање правних послова (нпр. писање правних аката, тумачење правних норми, способност логичког закључивања путем правне анализе, решавање практичних правних проблема, предузимање правних радњи и др.)
  • развијање професионалне одговорности
НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР СТАТУС АКТИВНА НАСТАВА ЕСПБ
Предавања Вежбе
1 МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 1 О 3 2 9
2 ИЗБОРНИ БЛОК ( БИРА СЕ 3 ОД 49 )
ЕКОНОМИЈА ЈАВНОГ СЕКТОРА 1 И 9 6 27
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ 1 И 9 6 27
ЕКОНОМИКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 1 И 9 6 27
ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА ПРАВА 1 И 9 6 27
МЕЂУНАРОДНА ТРГОВИНСКА И ИНВЕСТИЦИОНА АРБИТРАЖА 1 И 9 6 27
МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ ЗАШТИТЕ СТРАНИХ УЛАГАЊА 1 И 9 6 27
НЕУРАЧУНЉИВОСТ У КРИВИЧНОМ ПРАВУ 1 И 9 6 27
МЕЂУНАРОДНА КРИВИЧНА ДЕЛА 1 И 9 6 27
ПРАВА ГРАЂАНА И ДРЖАВНА УПРАВА 1 И 9 6 27
ПСИХОЛОГИЈА ИСКАЗА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ 1 И 9 6 27
ТУМАЧЕЊЕ У КРИВИЧНОМ ПРАВУ 1 И 9 6 27
УПОРЕДНО ПОРОДИЧНО ПРАВО 1 И 9 6 27
УСТАВНА ЗАШТИТА ЉУДСКИХ ПРАВА 1 И 9 6 27
УПОРЕДНО ЗАКОНСКО НАСЛЕДНО ПРАВО 1 И 9 6 27
ПРАВО ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ 1 И 9 6 27
ПОСЕБНЕ ДОКАЗНЕ РАДЊЕ 1 И 9 6 27
УЛОГА ПОРОТНИКА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ 1 И 9 6 27
ПРАВНА ЕТИКА 1 И 9 6 27
УПРАВНО ПРАВО – ПОСЕБНИ ДЕО 1 И 9 6 27
ФИНАНСИЈСКО ПРАВО ЕУ 1 И 9 6 27
АУТОРСКО И СРОДНА ПРАВА 1 И 9 6 27
ИСТОРИЈА ПОЛИТИЧКИХ И ПРАВНИХ ИНСТИТУЦИЈА ВОЈВОДИНЕ 1 И 9 6 27
ИСТОРИЈА ПОЛИТИЧКИХ И ПРАВНИХ ТЕОРИЈА 1 И 9 6 27
КОЛЕКТИВНО РАДНО ПРАВО 1 И 9 6 27
МЕЂУНАРОДНА ЗАШТИТА ЉУДСКИХ ПРАВА 1 И 9 6 27
МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ 1 И 9 6 27
ПРАВО КОНКУРЕНЦИЈЕ 1 И 9 6 27
ЕВИДЕНЦИЈА НЕПОКРЕТНОСТИ 1 И 9 6 27
ТЕОРИЈА СУДСКОГ ИЗВРШНОГ ПОСТУПКА 1 И 9 6 27
САВРЕМЕНИ ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМИ 1 И 9 6 27
УСТАВНО СУДСТВО 1 И 9 6 27
НАКНАДА ШТЕТЕ 1 И 9 6 27
ЛИЧНА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПОТРАЖИВАЊА 1 И 9 6 27
ПРАВО ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНАРСТВА 1 И 9 6 27
ПРАВО СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ И МЕЂУНАРОДНИХ ИНВЕСТИЦИЈА 1 И 9 6 27
МЕЂУНАРОДНО ПОРЕСКО ПРАВО 1 И 9 6 27
ФИЛОЗОФИЈА ПРАВА 1 И 9 6 27
УГОВОРИ БАНКАРСКОГ И БЕРЗАНСКОГ ПРАВА 1 И 9 6 27
МЕЂУНАРОДНО ПРАВОСУЂЕ 1 И 9 6 27
МЕЂУНАРОДНОПРАВНА ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 1 И 9 6 27
СТВАРНА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА И УЧВРШЋЕЊА ПОТРАЖИВАЊА 1 И 9 6 27
ПРАВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ КРАЉЕВИНЕ 1 И 9 6 27
ПРАВНА ТРАДИЦИЈА СТАРОГ И СРЕДЊЕГ ВЕКА 1 И 9 6 27
ТРГОВИНА ЉУДИМА: КРИВИЧНОПРАВНИ И КРИМИНОЛОШКИ АСПЕКТИ 1 И 9 6 27
НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ: КРИВИЧНОПРАВНИ И КРИМИНОЛОШКИ АСПЕКТИ 1 И 9 6 27
МЕТОДОЛОГИЈА ПРАВА 1 И 9 6 27
ИСТОРИЈА ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ 1 И 9 6 27
ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛИТЕТ 1 И 9 6 27
ОСНОВИ КРИВИЧНОГ ПРАВА СЈЕДИЊЕНИХ АМЕРИЧКИХ ДРЖАВА 1 И 9 6 27
3 СТРУЧНА ПРАКСА 2 О 0 0 3
4 ИЗРАДА ЗАВРШНОГ РАДА 2 О 0 0 9
5 ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА 2 О 0 0 12
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60