Назив студијског програма: Социјални рад
Степен студија: Други
Назив нивоа студија: мастер академске студије

Година успостављања: 2014
Студије трају: 1 годину (2 семестара)
Укупан број предмета у студијском програму: 4
Обавезан завршни рад: ДА
Обим студијског програма: 60 ЕСПБ
Окончањем студијског програма стиче се: академски назив “мастер правник”

Сврха студијског програма

Мастер академске студије Социјални рад имају вишеструку сврху и значај јер студенту омогућавају продубљено стручно и научно усавршавање, подижу квалитет студентовог правног резоновања и расуђивања уопште.
Програм је тако кониципиран да студенту омогући стицање продубљених стручних знања у изабраним правним материјама, развије и подигне његову способност да тумачи, примењује и обликује правне норме.

Завршним радом, као самосталним и оригиналним писаним радом који садржи продубљену обраду неког питања у оквиру студијског програма мастер академских студија, студент доказује:

  • да је способан да самостално и стваралачки примењује теоријска и практична знања која је стекао током студија
  • да ослонцем на своја знања о друштву и праву, стручну и научну литературу и одговарајуће истраживачке методе, са успехом образлаже које чињенице треба узети у обзир приликом тражења одговора на постављена питања
  • да поседује способност критичког мишљења и логичког закључивања
  • да је у стању да на јасан и аргументован начин изложи своје закључке
  • да поседује способност да настави студије/стручно усавршавање на начин који ће самостално изабрати

Циљеви студијског програма

Програм мастер академске студије Социјални рад је осмишљен на начин да студенту омогући стицање продубљених стручних знања у изабраним правним и релевантним ужим научним областима и развије његову способност да обликује, тумачи и примењује правне норме. С обзиром на то да је основна карактеристика студијског програма повезаност са савременим научним сазнањима у читавом низу правних и сродних научних дисциплина као и са вештинама и способностима које се заснивају на овим сазнањима, циљеви овог студијског програма су:

  • образовање високо стручног кадра који има целовито академско образовање из права као и специфичне компетенције неопходне за научноистраживачки и наставно-педагошки рад у изабраној ужој научној области права
  • континуирано унапређење образовања кроз наставне садржаје опште-теоријских и стручно- апликативних предмета
  • проширење постојећих и стицање продубљених знања из области социјалног рада као и даљи развој критичког начина мишљења интердисциплинарним изучавањем безбедносноправних феномена и овладавањем методама сазнавања права и бављењем права у пракси
  • развијање језичких, комуникацијских и других вештина потребних за академске и професионалне активности студената

Структура студијског програма

НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР СТАТУС АКТИВНА НАСТАВА ЕСПБ
Предавања Вежбе СИР
1-3 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 1-4 ( БИРА СЕ 3 ОД 11 )
УСТАВНО ПРАВО ЗА СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА 1 И 3 2 0 10
ПРАВНА ЕТИКА 1 И 3 2 0 10
ГРАЂАНСКО ПРАВО – ОДАБРАНЕ ТЕМЕ 1 И 3 2 0 10
ПОРОДИЧНО-ПРАВНИ ОДНОСИ 1 И 3 2 0 10
НАСЛЕДНО ПРАВО 1 И 3 2 0 10
ПРАВО СОЦИЈАЛНЕ СИГУРНОСТИ 1 И 3 2 0 10
МАЛОЛЕТНИЧКО КРИВИЧНО ПРАВО 1 И 3 2 0 10
КРИМИНОЛОГИЈА МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИНКВЕНЦИЈЕ 1 И 3 2 0 10
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ 1 И 3 2 0 10
УПРАВНО ПРАВО ЗА СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА 1 И 3 2 0 10
НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ 1 И 3 2 0 10
4 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 1-4 ( БИРА СЕ 1 ОД 4 ) 1 ИБ 3 2 0 10
СОЦИЈАЛНИ РАД СА ПОЈЕДИНЦИМА 1 И 3 2 0 10
СОЦИЈАЛНИ РАД СА ПОРОДИЦОМ 1 И 3 2 0 10
СОЦИОЛОГИЈА СОЦИЈАЛНИХ ПРОБЛЕМА 1 И 3 2 0 10
СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА И СОЦИЈАЛНА КОНТРОЛА 1 И 3 2 0 10
5 СТУДИЈСКО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 2 О 0 0 20 0
6 ЗАВРШНИ РАД 2 О 0 0 0 20
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60

У првом семестру студент прати наставу и полаже испите из четири студијска подручја која је изабрао са листе изборних предмета. Савладавањем предметне материје студент продубљује знања која је у одређеним материјама стекао на основним студијама или стиче нова знања у материјама које нису обухваћене програмом основних студија.

Студент који је остварио најмање 30 поена по основу учешћа у наставним активностима на предмету стиче право на полагање испита из тог предмета у редовним и апсолвентским испитним роковима, почев од јануарског испитног рока.

У другом семестру студент, у консултацији с ментором, обавља студијски истраживачки рад (300 часова) везан за завршни рад, пише завршни рад и на крају га брани пред комисијом. Тема завршног рада мора се односити на неку од материја коју је студент слушао и полагао у оквиру предмета које је изабрао, а сам рад садржи продубљену обраду неког питања.

Књига предмета