Назив студијског програма: Права – Смер унутрашњих послова
Степен студија: Други
Назив нивоа студија: мастер академске студије
Напомена: назив нивоа студија до измена ЗоВо из 2010. године: “дипломске академске студије – мастер”
Година успостављања: 2008
Студије трају: 1 годину (2 семестара)
Укупан број предмета у студијском програму: 4
Обавезан завршни рад: ДА
Обим студијског програма: 60 ЕСПБ
Окончањем студијског програма стиче се: академски назив “мастер правник”
Напомена: студенти уписани до школске 2010/11. године стицали су академски назив “дипломирани правник – мастер”

НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР СТАТУС АКТИВНА НАСТАВА ЕСПБ
Предавање Вежбе СИР
1-4 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 1-4 ( БИРА СЕ 4 ОД 20 )
МОДЕЛИ ИСТРАЖНОГ ПОСТУПКА 1 И 3 2 0 10
ПОСЕБНЕ ИСТРАЖНЕ РАДЊЕ 1 И 3 2 0 10
КРИМИНАЛИСТИЧКА ИДЕНТИФИКАЦИЈА 1 И 3 2 0 10
ДОКАЗНА СРЕДСТВА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ 1 И 3 2 0 10
ТЕРОРИЗАМ 1 И 3 2 0 10
КОРУПЦИЈА 1 И 3 2 0 10
СИСТЕМ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА 1 И 3 2 0 10
СИСТЕМ ЗАШТИТЕ ЛИЧНОСТИ И ОБЈЕКТА 1 И 3 2 0 10
КОНТРОЛА СЛУЖБИ БЕЗБЕДНОСТИ 1 И 3 2 0 10
САВРЕМЕНИ МЕТОДИ И СРЕДСТВА ОТКРИВАЊА И ДОКАЗИВАЊА КРИВИЧНОГ ДЕЛА 1 И 3 2 0 10
МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА У СУЗБИЈАЊУ КРИМИНАЛИТЕТА 1 И 3 2 0 10
УПОРЕДНО КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО 1 И 3 2 0 10
ПОСТУПАК ПРЕД МЕЂУНАРОДНИМ КРИВИЧНИМ СУДОМ 1 И 3 2 0 10
ОДГОВОРНОСТ НАДРЕЂЕНОГ У МЕЂУНАРОДНОМ КРИВИЧНОМ ПРАВУ 1 И 3 2 0 10
ЛЕГАЛИТЕТ И ОПОРТУНИТЕТ У КРИВИЧНОМ ПРОЦЕСНОМ ПРАВУ 1 И 3 2 0 10
ПСИХОЛОГИЈА ИСКАЗА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ 1 И 3 2 0 10
НЕУРАЧУНЉИВОСТ У КРИВИЧНОМ ПРАВУ 1 И 3 2 0 10
АЛТЕРНАТИВНЕ КРИВИЧНЕ САНКЦИЈЕ 1 И 3 2 0 10
ПРАВА ГРАЂАНА И ДРЖАВНА УПРАВА 1 И 3 2 0 10
5 СТУДИЈСКО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 2 О 0 0 20 0
6 ЗАВРШНИ РАД 2 О 0 0 0 20
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60

У првом семестру студент прати наставу и полаже испите из четири студијска подручја која је изабрао са листе изборних предмета. Савладавањем предметне материје студент продубЉује знања која је у одређеним материјама стекао на основним студијама или стиче нова знања у материјама које нису обухваћене програмом основних студија.

Студент који је остварио најмање 30 поена по основу учешћа у наставним активностима на предмету стиче право на полагање испита из тог предмета у редовним и апсолвентским испитним роковима, почев од јануарског испитног рока.

У другом семестру студент, у консултацији с ментором, обавЉа студијски истраживачки рад (300 часова) везан за завршни рад, пише завршни рад и на крају га брани пред комисијом. Тема завршног рада мора се односити на неку од материја коју је студент слушао и полагао у оквиру предмета које је изабрао, а сам рад садржи продубЉену обраду неког питања.

Књига предмета

Назив студијског програма: Права – Смер унутрашњих послова
Степен студија: Други
Назив нивоа студија: мастер академске студије

Година успоставЉања: 2013
Студије трају: 1 годину (2 семестара)
Укупан број предмета у студијском програму: 4
Обавезан завршни рад: ДА
Обим студијског програма: 60 ЕСПБ
Окончањем студијског програма стиче се: академски назив “мастер правник”

Сврха студијског програма

Вишеструка је сврха и значај ових мастер академских студија. Студенту омогућују продубЉеније стручно и научно усавршавање, подижу квалитет студентовог правног резоновања и расуђивања уопште.
Програм је тако поставЉен да студенту омогући стицање продубЉених стручних знања у изабраним правним материјама и подигне његову способност да тумачи и обликује правне норме. Завршним радом, као самосталним и оригиналним писаним радом који садржи продубЉену обраду неког питања у оквиру студијског програма мастер академских студија, студент доказује:

  • да је способан да самостално и стваралачки примењује теоријска и практична знања која је стекао током студија
  • да ослонцем на своја знања о друштву и праву, стручну и научну литературу и одговарајуће истраживачке методе са успехом образлаже које чињенице треба узети у обзир приликом тражења одговора на поставЉена питања
  • да поседује способност критичког мишЉења и логичког закЉучивања
  • да је у стању да на јасан начин изложи своје закЉучке
  • да поседује способност да настави студије/стручно усавршавање на начин који ће самостално изабрати

Циљеви студијског програма

Програм је тако поставЉен да студенту омогући стицање продубЉених стручних знања у изабраним правним материјама и подигне његову способност да тумачи и обликује правне норме. С обзиром да је основна карактеристика студијског програма повезаност са савременим научним сазнањима у читавом низу правних и сродних научних дисциплина као и са вештинама и способностима које се заснивају на овим сазнањима, циЉеви студијског програма су:

  • образовање високо стручног кадра који има целовито академско образовање из права као и специфичне компетенције неопходне за научноистраживачки и наставно-педагошки рад у изабраној ужој научној области права
  • континуирано унапређење образовања кроз наставне садржаје опште-теоријских и стручно- апликативних предмета
  • проширење постојећих и стицање продубЉених знања као и из релевантних ужих научних области који су неопходне за вршење специјализованих послова у области државне и јавне безбедности
  • даљи развој критичког начина мишЉења интердисциплинарним изучавањем правних феномена и овладавањем методама сазнавања права и бавЉењм права у пракси
  • развијање језичких, комуникацијских и других вештина потребних за академске и професионалне активности студената
НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР СТАТУС АКТИВНА НАСТАВА ЕСПБ
Предавања Вежбе СИР
1-4 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 1-4 ( БИРА СЕ 4 ОД 27 )
МОДЕЛИ ИСТРАЖНОГ ПОСТУПКА 1 И 3 2 0 10
ПОСЕБНЕ ДОКАЗНЕ РАДЊЕ 1 И 3 2 0 10
КРИМИНАЛИСТИЧКА ИДЕНТИФИКАЦИЈА 1 И 3 2 0 10
ДОКАЗНА СРЕДСТВА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ 1 И 3 2 0 10
ТЕРОРИЗАМ 1 И 3 2 0 10
КОРУПЦИЈА 1 И 3 2 0 10
КОНТРОЛА СЛУЖБИ БЕЗБЕДНОСТИ 1 И 3 2 0 10
САВРЕМЕНИ МЕТОДИ И СРЕДСТВА ОТКРИВАЊА И ДОКАЗИВАЊА КРИВИЧНОГ ДЕЛА 1 И 3 2 0 10
МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА У СУЗБИЈАЊУ КРИМИНАЛИТЕТА 1 И 3 2 0 10
УПОРЕДНО КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО 1 И 3 2 0 10
ПОСТУПАК ПРЕД МЕЂУНАРОДНИМ КРИВИЧНИМ СУДОМ 1 И 3 2 0 10
ОДГОВОРНОСТ НАДРЕЂЕНОГ У МЕЂУНАРОДНОМ КРИВИЧНОМ ПРАВУ 1 И 3 2 0 10
ЛЕГАЛИТЕТ И ОПОРТУНИТЕТ У КРИВИЧНОМ ПРОЦЕСНОМ ПРАВУ 1 И 3 2 0 10
ПСИХОЛОГИЈА ИСКАЗА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ 1 И 3 2 0 10
НЕУРАЧУНЉИВОСТ У КРИВИЧНОМ ПРАВУ 1 И 3 2 0 10
АЛТЕРНАТИВНЕ КРИВИЧНЕ САНКЦИЈЕ 1 И 3 2 0 10
МЕЂУНАРОДНА КРИВИЧНА ДЕЛА 1 И 3 2 0 10
ТУМАЧЕЊЕ У КРИВИЧНОМ ПРАВУ 1 И 3 2 0 10
ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛИТЕТ 1 И 3 2 0 10
МАЛОЛЕТНИЧКО КРИВИЧНО ПРАВО 1 И 3 2 0 10
СИСТЕМ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА 1 И 3 2 0 10
СИСТЕМ ЗАШТИТЕ ЛИЧНОСТИ И ОБЈЕКАТА 1 И 3 2 0 10
ПРАВА ГРАЂАНА И ДРЖАВНА УПРАВА 1 И 3 2 0 10
ТРГОВИНА ЉУДИМА 1 И 3 2 0 10
МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ ПСИХИЈАТРИЈСКОГ КАРАКТЕРА 1 И 3 2 0 10
УЛОГА ПОРОТНИКА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ 1 И 3 2 0 10
НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ 1 И 3 2 0 10
5 СТУДИЈСКО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 2 О 0 0 20 0
6 ЗАВРШНИ РАД 2 О 0 0 0 20
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60

У првом семестру студент прати наставу и полаже испите из четири студијска подручја која је изабрао са листе изборних предмета. Савладавањем предметне материје студент продубЉује знања која је у одређеним материјама стекао на основним студијама или стиче нова знања у материјама које нису обухваћене програмом основних студија.

Студент који је остварио најмање 30 поена по основу учешћа у наставним активностима на предмету стиче право на полагање испита из тог предмета у редовним и апсолвентским испитним роковима, почев од јануарског испитног рока.

У другом семестру студент, у консултацији с ментором, обавЉа студијски истраживачки рад (300 часова) везан за завршни рад, пише завршни рад и на крају га брани пред комисијом. Тема завршног рада мора се односити на неку од материја коју је студент слушао и полагао у оквиру предмета које је изабрао, а сам рад садржи продубЉену обраду неког питања.

Књига предмета