Назив студијског програма: Право и информационо-комуникационе технологије
Степен студија: први
Назив нивоа студија: основне академске студије
Година успостављања: 2024

Студије трају: 4 године (8 семестара)
Укупан број предмета у студијском програму: 33

Обавезан завршни рад: НЕ

Обавезна стручна пракса: ДА
Обим студијског програма: 240 ЕСПБ
Окончањем студијског програма стиче се: стручни назив “дипломирани правник”

Студијски програм основних академских студија Право и информационо-комуникационе технологије је прва степеница у академском образовању будућих правника и омогућава студентима стицање теоријских и практичних знања и вештина које су потребне за стручно и самостално обављање правних послова у правосуђу, државној управи и локалној самоуправи, адвокатури, привреди, јавним службама, међународним организацијама и слично. Нарочито, сврха овог студијског програма огледа се у оспособљавању будућих правника да делују у оквирима информационог друштва. Завршетком студијског програма студенти стичу компетенције потребне за обављање правних послова не само у нашој земљи, него и у државама у окружењу, државама чланицама Европске уније и другим државама. Студијски програм је претпоставка за похађање мастер академских студија права. Сходно томе, дипломирани студенти по завршетку основних академских студија могу да наставе своје школовање и да се даље стручно усавршавају на мастер академским студијама на Правном факултету у Новом Саду, али и на другим правним и сродним факултетима у земљи и иностранству.

Студијски програм обезбеђује стицање компетенција које су друштвено оправдане и корисне. Студенти похађањем студијског програма стичу теоријска и практична знања и вештине у области права које су неопходне за обављање правничких професија. Поред тога, студијски програм понудом значајног броја изборних предмета студентима омогућава да образовање ускладе са својим потребама, склоностима и афинитетима. Коначно, студенти се током студија упознају с правном праксом, што им по завршетку студија омогућује успешно укључивање у радни процес у оквирима информационог друштва.

У складу са мисијом и циљевима Правног факултета у Новом Саду студијски програм основних академских студија Право и информационо-комуникационе технологије има два основна циља. Први је образовање будућих правника који ће стечена знања и вештине моћи да на адекватан начин примене у пракси и да будуће послове обављају самостално, стручно и одговорно. Други циљ је да студенти стекну знања која су потребна за наставак академског образовања и похађање виших нивоа студија ради стицања продубљених знања.

Из наведених основних циљева произлазе конкретни циљеви студијског програма који се односе на стицање знања, вештина, способности и ставова. Конкретни циљеви су:

  • схватање значаја улоге правника у развоју друштва у целини, а посебно у развоју информационог друштва;
  • стицање академских знања у односу на правне теорије, принципе и процесе која омогућавају вредновање и разумевање правних правила и њихову критичку оцену;
  • стицање знања која су неопходна за критичку анализу предлога правних правила, као и оцену њихове усаглашености са правним поретком;
  • стицање свих компетенција потребних за обављање правничких професија и примену постојећих правних норми;
  • примена стечених знања у обављању правних послова у правосуђу, државној управи и локалној самоуправи, адвокатури, привреди, јавним службама, међународним организацијама;
  • примена стечених знања у даљем учењу и наставку школовања;
  • решавање сложених како теоријских, тако и практичних проблема применом стечених знања, те развој аналитичког, критичког и самокритичког мишљења у решавању проблема;
  • усвајање стручних знања и вештина које су неопходна за самостално и професионално обављање правних послова (нпр. писање правних аката, тумачење правних норми, способност логичког закључивања путем правне анализе, решавање практичних правних проблема, предузимање правних радњи и др.);
  • оспособљавање за учествовање у самосталном и тимском раду;
  • развијање професионалне одговорности.