Назив студијског програма: Право
Степен студија: Први
Назив нивоа студија: основне академске студије
Година успостављања: 2021

Студије трају: 4 године (8 семестара)
Укупан број предмета у студијском програму: 33

Обавезан завршни рад: НЕ

Обавезна стручна пракса: ДА
Обим студијског програма: 240 ЕСПБ
Окончањем студијског програма стиче се: стручни назив “дипломирани правник”

Студијски програм основних академских студија Право је прва степеница у академском образовању будућих правника и омогућава студентима стицање теоријских и практичних знања и вештина које су потребне за стручно и самостално обављање правних послова у правосуђу, државној управи и локалној самоуправи, адвокатури, привреди, јавним службама, међународним организацијама и слично. Завршетком студијског програма студенти стичу компетенције потребне за обављање правних послова не само у нашој земљи, него и у државама у окружењу, државама чланицама Европске уније и другим државама. Студијски програм је претпоставка за похађање мастер академских студија права. Сходно томе, дипломирани студенти по завршетку основних академских студија могу да наставе своје школовање и да се даље стручно усавршавају на мастер академским студијама на Правном факултету у Новом Саду, али и на другим правним и сродним факултетима у земљи и иностранству.

Студијски програм обезбеђује стицање компетенција које су друштвено оправдане и корисне. Студенти похађањем студијског програма стичу теоријска и практична знања и вештине у области права које су неопходне за обављање правничких професија. Поред тога, студијски програм понудом значајног броја изборних предмета студентима омогућава да образовање ускладе са својим потребама, склоностима и афинитетима. Коначно, студенти се током студија упознају с правном праксом, што им по завршетку студија омогућује успешно укључивање у радни процес.

У складу са мисијом и циљевима Правног факултета у Новом Саду студијски програм основних академских студија Право има два основна циља. Први је образовање будућих правника који ће стечена знања и вештине моћи да на адекватан начин примене у пракси и да будуће послове обављају самостално, стручно и одговорно. Други циљ је да студенти стекну знања која су потребна за наставак академског образовања и похађање виших нивоа студија ради стицања продубљених знања.

Из наведених основних циљева произлазе конкретни циљеви студијског програма који се односе на стицање знања, вештина, способности и ставова.

Конкретни циљеви су:

  • схватање значаја улоге правника у развоју друштва у целини
  • стицање академских знања у односу на правне теорије, принципе и процесе која омогућавају вредновање и разумевање правних правила и њихову критичку оцену
  • стицање знања која су неопходна за критичку анализу предлога правних правила, као и оцену њихове усаглашености са правним поретком
  • стицање свих компетенција потребних за обављање правничких професија и примену постојећих правних норми
  • примена стечених знања у обављању правних послова у правосуђу, државној управи и локалној самоуправи, адвокатури, привреди, јавним службама, међународним организацијама
  • примена стечених знања у даљем учењу и наставку школовања
  • решавање сложених како теоријских, тако и практичних проблема применом стечених знања, те развој аналитичког, критичког и самокритичког мишљења у решавању проблема
  • усвајање стручних знања и вештина које су неопходна за самостално и професионално обављање правних послова (нпр. писање правних аката, тумачење правних норми, способност логичког закључивања путем правне анализе, решавање практичних правних проблема, предузимање правних радњи и др.)
  • оспособљавање за учествовање у самосталном и тимском раду
  • развијање професионалне одговорности
НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР СТАТУС АКТИВНА НАСТАВА ЕСПБ
Предавања Вежбе
1 УВОД У ПРАВО 1 О 6 2 10
2 УСТАВНО ПРАВО 1 и 2 О 6 2 10
3 ПРАВНА ИСТОРИЈА 1 О 6 2 10
4 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 ( БИРА СЕ 1 ОД 2 )
ИСТОРИЈА РИМСКОГ ПРАВА 1 И 3 0 6
ПРАВНА ЕТИКА 1 И 3 0 6
5 РИМСКО ПРАВО 2 О 5 2 8
6 РЕТОРИКА 2 О 2 0 4
7 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 ( БИРА СЕ 1 ОД 2 )
ИЗБОРНО ПРАВО 2 И 3 3 6
ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 2 И 3 0 6
8 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 ( БИРА СЕ 1 ОД 2 )
ПАРЛАМЕНТАРНО ПРАВО 2 И 3 0 6
ВЕЛИКИ ПРАВНИ СИСТЕМИ И КОДИФИКАЦИЈЕ 2 И 3 0 6
Укупно часова активне наставе: 42
УКУПНО ЕСПБ 60
НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР СТАТУС АКТИВНА НАСТАВА ЕСПБ
Предавања Вежбе
1 КРИВИЧНО ПРАВО 3 и 4 О 6 4 11
2 УВОД У ГРАЂАНСКО ПРАВО 3 О 3 2 7
3 ПОРОДИЧНО ПРАВО 3 О 3 1 6
4 МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО 3 О 4 1 7
5 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 4 ( БИРА СЕ 1 ОД 2 )
СИНДИКАЛНО ПРАВО 3 И 2 0 4
КРИМИНАЛИСТИКА 3 И 2 0 4
6 СТВАРНО ПРАВО 4 О 3 2 7
7 НАСЛЕДНО ПРАВО 4 О 3 1 6
8 УВОД У ПРАВО ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 4 О 3 1 6
9 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 5 ( БИРА СЕ 1 ОД 2 )
МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО – ПОСЕБНИ ДЕО 4 И 3 0 6
СОЦИЈАЛНО ПРАВО 4 И 3 0 6
Укупно часова активне наставе: 42
УКУПНО ЕСПБ 60
НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР СТАТУС АКТИВНА НАСТАВА ЕСПБ
Предавања Вежбе
1 УПРАВНО ПРАВО 5 и 6 О 8 2 12
2 РАДНО ПРАВО 5 и 6 О 6 2 10
3 КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО 1 5 О 3 2 7
4 ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО 5 О 6 2 10
5 ПРЕКРШАЈНО ПРАВО 5 О 2 0 4
6 КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО 2 6 О 3 2 7
7 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 6 ( БИРА СЕ 1 ОД 2 )
РАДНО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО ЕУ 6 И 3 0 6
ГРАЂАНСКОПРАВНА ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА 6 И 3 0 6
8 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 7 ( БИРА СЕ 1 ОД 3 )
УГОВОРИ ГРАЂАНСКОГ ПРАВА – ПОСЕБНИ ДЕО 6 И 2 0 4
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПОТРАЖИВАЊА 6 И 2 0 4
НАУКА О УПРАВИ 6 И 2 0 4
Укупно часова активне наставе: 43
УКУПНО ЕСПБ 60
НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР СТАТУС АКТИВНА НАСТАВА ЕСПБ
Предавања Вежбе
1 ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО 7 и 8 О 6 4 11
2 ПРАВО ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА 7 О 4 1 7
3 МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО 7 О 4 1 7
4 ПОРЕСКО ПРАВО 7 О 4 1 7
5 ТРГОВИНСКО ПРАВО 8 О 4 1 7
6 МЕЂУНАРОДНО ПРИВРЕДНО ПРАВО 8 О 3 1 6
7 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 8 ( БИРА СЕ 1 ОД 3 )
САОБРАЋАЈНО ПРАВО 8 И 3 0 6
ПРАВО ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 8 И 3 0 6
БУЏЕТСКО ПРАВО 8 И 3 0 6
8 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 9 ( БИРА СЕ 1 ОД 3 )
ПРАВО МЕЂУНАРОДНЕ ПРОДАЈЕ 8 И 3 0 6
МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО – ПОСЕБНИ ДЕО 8 И 3 0 6
ОСНОВИ АРБИТРАЖНОГ ПРАВА 8 И 3 0 6
9 СТРУЧНА ПРАКСА 8 О 0 0 3
Укупно часова активне наставе: 40
УКУПНО ЕСПБ 60