ТРОШКОВИ СТУДИЈА

Основни подаци о уплатама:

Текући рачун факултета: 840-1627666-13

Општи позив на број за уплате: 117401

(за редовну и накнадну пријаву испита, одлагање испита, као и за школарину и све трошкове уписа, користи се персонални позив на број)

Број модела: 97

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Трошкови уписа
а) средствима из буџета 6.900,00
б) самофинансирајући 86.000,00
в) студент који обнавља предмет студијског програма сноси трошкове  ЕСПБ (обнова године) 1 ЕСПБ = 1.433,33
г) поновци из буџета (студ. уписан пре 2006/07 год.) 19.750,00
д) поновци самофинансирајући (студ. уписан пре 2006/07 год.) 39.500,00
ђ) безусловни упис по старом режиму – пренос предмета до услова (по испиту) 10.000,00
е) молба за накнадни упис или накнадну обнову године 3.500,00
Школарина за студенте странце основних студија 1.200,00 €
а) студент који обнавља предмет студијског програма сноси трошкове ЕСПБ (обнова године) 1 ЕСПБ = 20,00 €
б) Обнова уписа за студенте у продуженом статусу 330,00 €
Обнова  уписа за апсолвента којем је истекао  законски рок, са три или више неположена испита 21.800,00
Обнова уписа за апсолвента са једним или два неположена испита 12.100,00
Обнова уписа за студенте у продуженом статусу (самофинансирајући) 21.800,00
Редовна овера семестра
а) средствима буџета 1.200,00
б) самофинансирајући 2.000,00
Захтев за накнадну оверу семестра 4.500,00
Пријава испита
а) средствима буџета 275,00
б) самофинансирајући 660,00
в) апсолвенти (којима је истекао апсолвентски стаж од шест месеци) и студенти у продуженом статусу 1.000,00
Захтев за накнадно пријављивање испита (после истека рока за пријаву) 3.000,00
Захтев за одлагање испита 3.000,00
Комисијско полагање испита 6.000,00
Полагање испита више од три пута 2.200,00
МАСТЕР СТУДИЈЕ
Трошкови уписа
а) средствима из буџета 6.900,00
б) самофинансирајући 86.000,00
в) студент који обнавља предмет студијског програма сноси трошкове ЕСПБ (обнова године) и мастер рада 1 ЕСПБ = 1.433,33
Одбрана дипломског рада
а) средствима буџета 3.000,00
б) самофинансирајући 10.000,00
Магистарске и специјалистичке студије
а) школарина за магистарске студије 79.000,00
б) усмени магистарски испит 15.000,00
в) пријава магистарске тезе 20.000,00
г) оцена подобности за јавну одбрану 40.000,00
д) јавна одбрана тезе 60.000,00
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
а) школарина 150.000,00
б) пријава докторске дисертације 100.000,00
в) оцена подобности дисертације за јавну одбрану 100.000,00
г) јавна одбрана дисертације 120.000,00
д) студент који обнавља предмет студијског програма сноси трошкове ЕСПБ (обнова године) 1 ЕСПБ = 2.500,00
Докторске студије за студенте странце
а) школарина 1.270,00 €
б) пријава докторске дисертације 1.500,00 €
в) оцена подобности дисертације за јавну одбрану 1.500,00 €
г) јавна одбрана дисертације 1.800,00 €
д) студент који обнавља предмет студијског програма сноси трошкове ЕСПБ (обнова године) 1 ЕСПБ = 21,17€
ТРОШКОВИ ИЗДАВАЊА УВЕРЕЊА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ
a) уверење о положеним испитима по испиту 1.150,00
б) уверење о студирању 600,00
в) ослобођени плаћања: Републичке стипендије, кредити на територији Републике Србије и Републике Српске, стипендије Универзитета у Новом Саду и за смештај у студентском дому
Уверење о положеним испитима (без фонда часова) (дипломирани с.) 5.000,00
Уверење о положеним испитима (са фондом часова) (дипломирани с.) 10.000,00
Издавање овереног извода из плана и програма студија 5.000,00
Захтев за издавање уверења и дипломе о стеченом високом образовању 8.500,00
Дупликат дипломе 7.000,00
Захтев за издавање дупликата индекса 3.500,00
Дупликат индекса по испиту 500,00
Дупликат уверења о дипломирању 6.000,00
Захтев за испис са Факултета 3.000,00
Исписница са Факултета по испиту 1.150,00
Дупликат исписнице са Факултета по испиту 2.200,00
Признавање испита другог факултета 1.500,00
Накнада за полагање стручног испита 30.000,00
Накнада за припремну наставу за полагање пријемног испита на основним студијама 10.000,00
Захтев за проверу дипломе, односно уверења 5.000,00
Захтев за проверу дипломе, односно уверења за страна лица 100,00 €
Остали захтеви 1.500,00