Почетна/Све новости и догађаји

К О Н К У Р С за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2022/2023. години – II уписни рок

16.07.2022 12:14

Почетна/Све новости и догађаји

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1
Телефон: 021/6350-377
Факс: 021/450-427
Служба за наставу, телефон: 021/485-30-11
Број рачуна: 840-1627666-13 (број модела: 97, позив на број: 087402)
E-mail: studentska@pf.uns.ac.rs
Интернет адреса: www.pf.uns.ac.rs

Универзитет у Новом Саду
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
р а с п и с у ј е
К О Н К У Р С
за упис студената у прву годину основних академских студија
у школској 2022/2023. години
– II уписни рок –

 1. Број слободних места за упис студената:

На основне академске студије може се уписати укупно 218 студената, и то:
– 5* студената чије се образовање финансира из буџета и
– 123* самофинансирајућих студената.

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

Студијски програм

Буџетске листе Самофинансирање Укупно Школарина

за држављане Србије (дин.)

Школарина

за странце

(евра)

I II III IV
Право 0 1* 0* 1**

170

172

90.000

1.200

Право, безбедност и унутрашњи послови 0 1* 1* 1**

43

46

90.000

1.200

Укупно

0 2* 1* 2**

213

218

5

Буџетске листе:

 • I – основна буџетска листа
 • II – програм уписа лица са инвалидитетом
 • III – програм уписа припадника Ромске националне мањине
 • IV – упис држављана Републике Србије који су у школској 2021/2022. години средњу школу завршили у иностранству

* Напомена: Број места резервисан за спровођење афирмативних акција уписа студената. У случају да резервисана места остану упражњена вратиће се у самофинансирајућу квоту.

** Напомена: Број места резервисан за држављане Републике Србије који су у школској 2021/2022. години средњу школу завршили у иностранству и припаднике наше дијаспоре из региона (Заједничко веће општина Вуковар, Република Хрватска, као и Темишвар, Румунија), а којима до истека последњег дана за пријаву на конкурс у првом конкурсном року није издато решење о нострификацији дипломе о стеченом средњем образовању. У случају да резервисана места остану упражњена вратиће се у самофинансирајућу квоту.

 1. Услови конкурисања:

а) Општи услов:

Право учешћа на конкурсу имају лица са завршеним средњошколским образовањем у четворогодишњем трајању.

б) Посебни услови:

– Припадници српског народа из суседних земаља (укључујући и Републику Словенију) школују се у Републици Србији под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући право на буџетско финансирање. Ако ови кандидати немају нострификована документа потребна за упис, високошколска установа ће им омогућити да конкуришу уз потврду о томе да је започета нострификација њихових школских сведочанстава стечених у иностранству. Приликом уписа кандидати су дужни да високошколској установи поднесу нострификована документа.

– Припадници српског народа који поседују документа Републике Српске конкуришу без нострификације уз достављање уверења о држављанству. Кандидат своју српску националну припадност потврђује изјавом овереном на територији општине у којој живе.

– Држављанин Србије који је у школској 2021/2022. години средњу школу завршио у иностранству, а коме до истека последњег дана за пријаву кандидата у првом уписном року није издато решење о нострификацији дипломе о стеченом средњем образовању, може се пријавити за упис на студије у другом конкурсном року.

– Упис припадника Ромске националне мањине и студената са инвалидитетом (афирмативне мере уписа) се врши у складу са упутством и програмом Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Напомена: Приликом пријаве на Конкурс кандидат се опредељује за један студијски програм.

 1. Полагање пријемног испита: На пријемном испиту се полаже тест из Српског језика (литература по наставном плану и програму за Српски језик и језичку културу од првог до четвртог разреда гимназије према следећим важећим уџбеницима и приручницима: 1. Станојчић, Ж., Поповић, Љ. (било које издање). Граматика српског језика – уџбеник за I, II, III и IV разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд; 2. Пешикан, М., Јерковић, Ј., Пижурица, М. (2010). Правопис српскога језика, Матица српска, Нови Сад; 3. Кликовац, Д., Николић, Љ. (2014). Српски језик за први и други разред гимназија и средњих стручних школа, Едука, Београд; 4. Кликовац, Д. (2015). Српски језик за трећи разред гимназија и средњих стручних школа, Едука, Београд; 5. Кликовац, Д. (2018). Српски језик за четврти разред гимназија и средњих стручних школа, Едука, Београд).
 1. Конкурсни рокови:

Први конкурсни рок:

– електронско пријављивање кандидата 25.08. – 2. септембра 2022. године
– пријављивање кандидата 1. и 2. септембар 2022. године
(од 8,00 до 14,00 сати)
– полагање пријемног испита 5. септембар 2022. године
– објављивање прелиминарне ранг листе 6. септембар 2022. године
– објављивање коначне ранг листе 7. септембар 2022. године
– упис примљених кандидата 8. и 9. септембар 2022. године
(од 8,00 до 14,00 сати)

Напомене:

 • Тачно време почетка пријемног испита и место полагања биће објављени накнадно.
 • Пријављивање кандидата на конкурс могуће је извршити и електронским путем, без доласка на факултет и физичке предаје конкурсне документације, на следећем линку: https://pf.uns.ac.rs/upis/
   1. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:

а) Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а предају фотокопије које не треба оверавати.

   • Образац П-1 (пријавни лист – купује се у скриптарници);
   • сведочанства за сва четири разреда завршене средње школе;
   • диплома о положеном завршном, односно матурском испиту;
   • лична карта (која се подноси на увид) и копија личне карте;
   • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (уплатница);

б) Документација која се подноси приликом уписа:

   • оригинали средњошколских докумената;
   • за припаднике српског народа из суседних земаља (укључујући и Републику Словенију) оверену изјаву, на територији општине у којој живи, да су српске националне припадности;
   • студентска књижица (индекс);
   • две фотографије (3,5 х 4,5 цм);
   • доказ о уплати накнаде за упис (буџетски);
   • доказ о уплати школарине (уплатница), за самофинансирајуће студенте.
   1. Новчане накнаде:
   • за полагање пријемног испита: 7.600,00 динара;
   • за упис: 6.900,00 динара (плаћају само буџетски);
   • школарина: 90.000,00 (плаћају само самофинансирајући).

Накнаде, као и школарина, уплаћују се на рачун факултета 840-1627666-13 (број модела: 97, позив на број: 087402) доказ о уплати (примерак уплатнице) се подноси са документацијом.

Напомене:

   • Школарина се може платити и у два дела, тако да се приликом уписа плаћа први део у износу од 50.000,00 дин, а други део у износу од 40.000,00 дин. најкасније до 13. јануара 2023. године.
   • Накнада за осигурање лица укључена је у цену школарине, односно, накнаду за упис.
   1. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:

Редослед кандидата за упис у прву годину основних студија утврђује Комисија за упис појединачно за сваки студијски програм.

Кандидати се рангирају према резултату постигнутом на пријемном испиту и према општем успеху из претходног школовања, и то:

   • највише 40 бодова кандидат остварује по основу успеха у средњој школи;
   • највише 60 бодова кандидат остварује на тесту из Српског језика;

Кандидати који се у претходном школовању студирали у статусу буџетских студената, немају право поновног уписа на исти ниво студија у овом статусу, што кандидати потврђују давањем изјаве при конкурисању.

Студент који се финансира из буџета може у том статусу да има уписан само један студијски програм на истом нивоу студија на територији Републике Србије, што сваки кандидат потврђује давањем изјаве при упису.

Напомена: У случају да се кандидат на ранг листи налази ван квоте предвиђене за упис на студијски програм за који се определио, биће допунски рангиран на листи другог студијског програма, након последњег рангираног кандидата који се пријавио за тај студијски програм.

   1. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:

Кандидат може поднети приговор на тачност бодовања свог теста на прелиминарној ранг-листи и на исправност обављања пријемног испита.

Приговор се може поднети дана 6. септембра 2022. године у времену од 10.00 до 12.00 сати.

Приговор се подноси декану, а предаје се на шалтеру Службе за наставу.

Декан одлучује о приговору у року од 24 сата од пријема приговора.

Кандидат који подноси приговор на тачност бодовања свог теста на прелиминарној ранг-листи, има право да присуствује комисијском прегледу теста, што у свом приговору треба и изричито да наведе.

   1. Упис страних држављана:

Услов за упис страног држављанина је да има завршено средњошколско образовање у четворогодишњем трајању, да зна српски језик и да има положен пријемни испит.

Страни држављанин приликом уписа подноси следећу документацију:

   • извод из матичне књиге рођених;
   • нострификовану диплому средње школе;
   • доказ о регулисаном здравственом осигурању;
   • доказ о знању српског језика;
   • доказ о уплати школарине.
   1. Напомена:
   • Поступак за признавање страних средњошколских исправа, подноси се Агенцији за квалификације (http://www.mpn.gov.rs/enicnaric-srbija/).
   • Са потврдом да је у току поступак нострификације стране средњошколске исправе, или доказом да је предат захтев за нострификацију, ималац стране средњошколске исправе може се пријавити за упис у прву годину студија и у првом уписном року.
   • Ималац стране средњошколске исправе који стиче диплому полагањем ИБ матуре, у првом уписном року високошколској установи доставља потврду средње школе да је положио све испите предвиђене програмом за стицање међународно признате матуре (International Baccaleurate Diploma Programme).
   • Ималац стране средњошколске исправе који у првом уписном року оствари право уписа на студије у оквиру одлуком Владе утврђеног броја основних буџетских места, односно у оквиру утврђеног броја самофинансирајућих места, високошколска установа може условно уписати у прву годину студија, уз обавезу достављања решења о нострификацији средњошколске исправе до почетка наставе.
   • Учесник конкурса који је као ученик трећег или четвртог разреда средње школе показао изузетан успех на републичком такмичењу које организује надлежно министарство (освојио једно од прва три места) или на међународном такмичењу, не полаже пријемни испит, већ се вреднује максималним бројем бодова. Ово право се остварује по посебном захтеву који се подноси приликом пријављивања за полагање пријемног испита уз који се прилаже одговарајући доказ.
   • Упис који се врши применом афирмативних мера спроводиће се у складу са Стручним упутством Министарства просвете, науке и технолошког развоја за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија и Програмима афирмативних мера.
   • Лица са посебним потребама могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим потребама, а у складу са објективним могућностима факултета.

Захтев за полагање пријемног испита, са описом начина полагања се предаје приликом подношења пријаве на Конкурс.

   • Све информације у вези са пријемним испитом, резултатима и уписом, налазе се на сајту Факултета (www.pf.uns.ac.rs).

В. Д.  Д Е К А Н А

проф. др Татјана Бугарски

К О Н К У Р С за упис на мастер академске студије у школској 2022/2023. години

16.07.2022 12:10

Почетна/Све новости и догађаји

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1
Телефон: 021/6350-377
Факс: 021/450-427
Служба за наставу, телефон: 021/485-31-10
Број рачуна: 840-1627666-13 (број модела: 97, позив на број: 087402)
E-mail: studentska@pf.uns.ac.rs
Интернет адреса: www.pf.uns.ac.rs

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 1. Број слободних места за упис студената:

На факултет се може уписати укупно 275 студената, и то:

45 студената чије се образовање финансира из буџета и
230 самофинансирајућих студената

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање Укупно

Школарина

за држављане Србије (дин.)

Школарина

за странце

(евра)

Право 30 135 165 90.000 1.200
Право, безбедност и унутрашњи послови 15 95 110 90.000 1.200
Укупно 45* 230 275

 

*Напомена: Лица са инвалидитетом, односно припадници ромске националности, која су применом афирмативних мера уписала и завршила основне студије у статусу студента чије су студије финансиране из буџета Аутономне покрајине Војводине, у прву годину студијских програма мастер академских студија које се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на Универзитету у Новом Саду и факултетима у његовом саставу на којима су завршили те студије, у школској 2022/2023. години уписују се применом афирмативних мера које се спроводе у складу са програмом примене афирмативних мера за упис на студије лица са инвалидитетом, односно припадника ромске националне мањине.

 1. Услови конкурисања:

 

На прву годину мастер академских студија, може да се упише лице које је завршило одговарајуће основне академске студије права које по називу, програму и обиму одговарају основним академским студијама које остварује Факултет и које испуњава остале услове прописане Конкурсом.

Без додатних услова, на студије се може уписати:

а) лице које је стекло диплому (дипломираног правника) на правном факултету чији је оснивач Република Србија;
б) лице које је завршило правни факултет чији је оснивач Република Српска;
в) лице које је завршило правни факултет акредитован у другој држави, уз претходну нострификацију дипломе.

Мастер академске студије могу уписати и лица која су дипломирала на сродним факултетима друштвено-хуманистичких наука чији је оснивач Република Србија и Република Српска.

Кандидати пријављени на Конкурс који не испуњавају услове за упис могу да стекну право уписа на мастер академске студије након положене разлике у испитима, а на основу претходне одлуке Комисије за разматрање и одлучивање о испуњености услова за мастер студије.

Напомене:

 • Приликом пријаве на Конкурс кандидат се опредељује за један студијски програм.
 • За потребе провере испуњености услова конкурисања кандидати који студије нису завршили на Правном факултету у Новом Саду достављају план и програм завршеног студијског програма и уверење о положеним испитима.
 • Кандидати који нису завршили студијски програм 4+0 већ нпр. 3+1 треба за сваки завршени студијски програм посебно да доставе потврду о укупној дужини трајања студијског програма (према статуту високошколске установе), датуму уписа и датуму завршетка студијског програма, као и дужину студирања на студијском програму изражену у броју месеци.

 

 1. Полагање пријемног испита

 

Полагање пријемног испита није предвиђено.

 

 1. Конкурсни рок:

 

Први конкурсни рок:

 • Пријављивање кандидата: 13, 14 и 17. октобар 2022. године
 • Објављивање прелиминарне ранг листе: 24. октобар 2022. године
 • Објављивање коначне ранг листе: 26. октобар 2022. године
 • Упис: 27. и 28. октобра 2022. године

 

Други конкурсни рок:

 • Пријављивање кандидата: 31. октобар 2022. године
 • Објављивање прелиминарне ранг листе: 2. новембар 2022. године
 • Објављивање коначне ранг листе: 3. новембар 2022. године
 • Упис: 4. новембар 2022. године

 

 1. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:

 

а) Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а предају фотокопије које не треба оверавати.

 • Образац П-2 (пријавни лист – купује се у скриптарници);
 • диплома и додатак дипломи о стеченом високом образовању;
 • лична карта (која се подноси на увид) и копија личне карте;
 • доказ о уплати накнаде за пријављивање на Конкурс (уплатница).

 

б) Документација која се подноси приликом уписа:

 • за припаднике српског народа из суседних земаља (укључујући и Републику Словенију) оверену изјаву, на територији општине у којој живе, да су српске националне припадности;
 • оверена фотокопија* дипломе и додатка дипломи о стеченом високом образовању;
 • студентска књижица (индекс);
 • две фотографије (3,5 х 4,5 цм);
 • доказ о уплати накнаде за упис (буџетски);
 • доказ о уплати школарине (уплатница), за самофинансирајуће студенте.

 

*Напомена: Фотокопију дипломе и додатка дипломи о стеченом високом образовању коју је издао Правни факултет у Новом Саду није потребно оверавати.

 1. Новчане накнаде:

 

 • за пријављивање на конкурс: 2.600,00 динара (плаћају сви);
 • за полагање разлике у испитима: 10.000,00 динара (по испиту);
 • накнада за упис 6.900,00 (плаћају само буџетски);
 • школарина: 90.000,00 динара (плаћају само самофинансирајући).

 

Напомене:

 • Школарина се може платити и у два дела, тако да се приликом уписа плаћа први део у износу од 50.000,00 дин, а други део у износу од 40.000,00 дин. најкасније до 13. јануара 2023. године.
 • Накнада за осигурање лица укључена је у цену школарине, односно, накнаду за упис.
 • Накнаде, као и школарина, уплаћују се на рачун факултета (налази се у заглављу конкурса), доказ о уплати (примерак уплатнице) се подноси са документацијом.

 

 1. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:

Редослед кандидата за упис у прву годину мастер студија утврђује Комисија за упис појединачно за сваки студијски програм.

За упис на мастер академске студије рангирају се студенти који испуњавају услове предвиђене Конкурсом, а рангирање се врши према следећој формули:

Напомене:

 • У случају да се кандидат на ранг листи налази ван квоте предвиђене за упис на студијски програм за који се определио, биће допунски рангиран на листи других одговарајућих студијских програма, након последњег рангираног кандидата који се пријавио за тај студијски програм.
 • Кандидати који се у претходном школовању студирали у статусу буџетских студената, немају право поновног уписа на исти ниво студија у овом статусу, што кандидати потврђују давањем изјаве при конкурисању.
 • Студент који се финансира из буџета може у том статусу да има уписан само један студијски програм на истом нивоу студија на територији Републике Србије, што сваки кандидат потврђује давањем изјаве при упису.

 

 1. Начин и рокови за подношење приговора на утврђени редослед:

 

Кандидат може поднети приговор на тачност бодовања на прелиминарној ранг листи.
Приговор се може поднети дана 25.10.2022. године у времену од 11.00 до 13.00 сати.
Приговор се подноси декану, а предаје се на шалтеру Службе за наставу.

 

 1. Упис страних држављана:

 

Страни држављани се могу уписати само у статусу самофинансирајућих студената.

Страни држављанин приликом уписа подноси следећу документацију:

 • извод из матичне књиге рођених;
 • нострификовану диплому основних студија;
 • доказ о регулисаном здравственом осигурању;
 • доказ о знању српског језика; доказ о уплати школарине.

 

 1. Напомена:
 • Све информације у вези са уписом, налазе се на сајту Факултета.

 

В. Д.  Д Е К А Н А

проф. др Татјана Бугарски

 

К О Н К У Р С за упис на докторске академске студије у школској 2022/2023. години

16.07.2022 12:05

Почетна/Све новости и догађаји

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1
Телефон: 021/6350-377
Факс: 021/450-427
Служба за наставу, телефон: 021/485-31-10
Број рачуна: 840-1627666-13 (број модела: 97, позив на број: 087402)
E-mail: studentska@pf.uns.ac.rs
Интернет адреса: www.pf.uns.ac.rs

ДОКТОРСКE АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE

 1. Број слободних места за упис студената

На факултет се може уписати укупно 42 студената, и то:

42 самофинансирајућа студента

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

Студијски програм

Буџет Самофинансирање Укупно Школарина

за држављане Србије (дин.)

Школарина

за странце

(евра)

Право 0 42 42 150.000 1.270

У к у п н о:

0 42 42
 1. Услови конкурисања:

На прву годину докторских студија може се уписати лице које је завршило:

 • одговарајуће основне академске студије права које по називу, програму и обиму одговарају основним академским студијама које остварује Факултет, и
 • мастер академске студије права које по називу, програму и обиму одговарају студијама које остварује Факултет и које испуњава остале услове прописане Конкурсом за упис.

Право уписа на докторске студије имају лица која су завршила основне академске студије права са просечном оценом најмање 8 (осам) и мастер академске студије права са просечном најмање оценом 8 (осам).

Изузетно, на докторске студије може се уписати и лице које је завршило друге мастер академске студије, односно универзитетске основне студије (VII-1 степен) из друштвено-хуманистичких и других наука, ако испуњава захтеве из претходног става и под условом да положи одређене испите из програма студија права, које одреди Комисија, коју именује Декан Факултета.

Докторске студије могу уписати кандидати са знањем најмање једног светског језика.

Лица која су започела или завршила докторске студије на другој високошколској установи или на другом студијском програму имају право уписа на докторске студије на основу посебне одлуке Комисије за вредновање претходно завршених студија (у даљем тексту: Комисија за вредновање).

 1. Полагање пријемног испита

Полагање пријемног испита није предвиђено.

 1. Конкурсни рок:

Први конкурсни рок:

 • Пријављивање кандидата: 13, 14. и 17. октобар 2022. године
 • Објављивање прелиминарне ранг листе: 19. октобар 2022. године
 • Објављивање коначне ранг листе: 21. октобар 2022. године
 • Упис: 24. октобра 2022. године

Други конкурсни рок:

 • Пријављивање кандидата: 31. октобар 2022. године
 • Објављивање прелиминарне ранг листе: 2. новембар 2022. године
 • Објављивање коначне ранг листе: 3. новембар 2022. године
 • Упис: 4. новембар 2022. године
 1. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:

а) Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а предају фотокопије које не треба оверавати.

 • Образац П-3 (пријавни лист – купује се у скриптарници);
 • дипломе и додатке дипломи о завршеним претходним нивоима високог образовања;
 • доказ о знању најмање једног светског језика;
 • лична карта (која се подноси на увид) и копија личне карте;
 • доказ о уплати накнаде за пријављивање на Конкурс (уплатница).

б) Документација која се подноси приликом уписа:

 • оверене фотокопије* диплома и додатака дипломи о стеченом високом образовању;
 • студентска књижица (индекс);
 • две фотографије (3,5 х 4,5 цм);
 • доказ о уплати школарине (уплатница).

*Напомена: Фотокопију дипломе и додатка дипломи о стеченом високом образовању коју је издао Правни факултет у Новом Саду није потребно оверавати.

 1. Новчане накнаде:
  • за пријављивање на конкурс: 2.600,00 динара
  • накнада за упис: 4.000,00 динара
  • школарина за једну школску годину: 150.000,00 динара

Напомена: Школарина се може платити и у два дела, тако да се приликом уписа плаћа први део у износу од 100.000,00 дин, а други део у износу од 50.000,00 дин. најкасније до 13. јануара 2023. године.

 1. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:

Комисија за вредновање проверава за сваког пријављеног кандидата на Конкурс испуњеност услова за упис.

Комисија за вредновање доноси закључак у коме се наводи списак кандидата који испуњавају услове за упис на докторске студије појединачно за сваки студијски програм.

За упис на докторске академске студије рангирају се студенти који испуњавају услове предвиђене Конкурсом, а рангирање се врши према следећој формули:

 1. Начин и рокови за подношење приговора на утврђени редослед:

Приговор се може поднети дана 20.10.2022. године у времену од 11.00 до 13.00 сати.

Приговор се подноси продекану за наставу, а предаје се на шалтеру Службе за наставу.

Одлука о приговору се доноси најкасније у року од 3 дана.

Жалбу на одлуку о приговору кандидат може поднети декану у року од 24 сата од дана пријема исте.

 1. Упис страних држављана:

Страни држављанин има право да конкурише за упис на докторске студије под истим условима као и домаћи држављанин.

Страни држављанин приликом пријављивања на Конкурс подноси следећу документацију:

 • нострификовану диплому о претходно завршеним студијама које вреде најмање 300 ЕСПБ бодова;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • доказ о регулисаном здравственом осигурању;
 • доказ о уплати школарине (уплатница);
 • сертификат о знању српског језика;
 • доказ о знању најмање једног светског језика.
 1. Напомена:
 • Све информације у вези са уписом налазе се на сајту Факултета.

В.Д.  Д Е К А Н А

проф. др Татјана Бугарски

Жан Моне летња школа

15.07.2022 15:57

Почетна/Све новости и догађаји

Жан Моне летња школа „Информационе технологије у функцији хармонизације кривичног процесног права Републике Србије са правом Европске уније“ одржана је у периоду од 11. до 17. јула 2022. на Правном факултету у Новом Саду.

Школу су организовали Универзитет у Новом Саду, Правни факултет и Факултет техничких наука уз финансијску подршку Европске уније, а она представља резултат пројекта IT4LegalHarmony финансираног у оквиру програма Еразмус+ Жан Моне модули.

Током Летње школе, полазници су имали прилику да, кроз интердисциплинарни приступ, стекну нова и продубе постојећа знања и вештине у вези са применом информационих технологија у кривичном процесном праву и дигиталној форензици. Поред тога, са практичним аспектима ових области полазници су се упознали у току посета Вишем суду у Новом Саду и Националном центру за криминалистичку форензику Министарства унутрашњих послова у Београду и презентацијe производа и услуга IT компанија My Legal Einstein, Legaltech Solutions и GapApp. На крају, уз подршку ментора са Факултета техничких наука и Правног факултета, полазници су развили идеје за унапређење процеса рада у правосудним органима и сопствене производе и услуге.

Прва Летња школа потврдила је оправданост мултидисциплинарног образовања у овој значајној сфери. Следећа Летња школа одржаће се на лето 2023. године.

Обавештење

12.07.2022 15:55

Почетна/Све новости и догађаји

Поручивање књига преко сајта Правног факултета у Новом Саду неће бити могуће од 13. 7. до 22. 8. 2022. године.