Електронско пријављивање на Конкурс за упис на прву годину основних академских студија у школској 2024/2025. години

12.06.2024 10:46

Електронско пријављивање на Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2024/2025. траје од среде, 12. до уторка, 25. јуна 2024. године.

Обавештење о јавној одбрани докторске дисертације

10.06.2024 14:44

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ЈАВНО ПРАВО
Нови Сад, 10. јун 2024. године

ОБАВЕШТЕЊЕ

У четвртак, 20. јуна 2024. године, у 11.00 сати у Свечаној сали Правног факултета у Новом Саду одржаће се јавна одбрана докторске дисертације на тему „Рамбурсни кредит“ кандидата Мариа Војнића Хајдука пред комисијом у следећем саставу:

 • др Сандра Фишер Шобот, редовни професор Правног факултета Универзитета у Новом Саду (председник Комисије);
 • др Мирјана Радовић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду (члан Комисије) и
 • др Владимир Марјански, редовни професор Правног факултета Универзитета у Новом Саду (ментор и члан Комисије).

Секретар ДАС Јавно право
др Владан Мирковић

Обавештење о јавној одбрани докторске дисертације

10.06.2024 14:34

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ЈАВНО ПРАВО
Нови Сад, 10. јун 2024. године

ОБАВЕШТЕЊЕ

У понедељак, 24. јуна 2024. године, у 12.00 сати у Свечаној сали Правног факултета у Новом Саду одржаће се јавна одбрана докторске дисертације на тему „Уговор о лиценци као рестриктивни споразум у праву конкуренције Европске уније и Републике Србије“ кандидаткиње Александре Васић пред комисијом у следећем саставу:

– др Владимир Марјански, редовни професор Правног факултета Универзитета у Новом Саду (председник Комисије);
– др Предраг Цветковић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Нишу (члан Комисије) и
– др Сандра Фишер Шобот, редовни професор Правног факултета Универзитета у Новом Саду (ментор и члан Комисије).

Секретар ДАС Јавно право
др Владан Мирковић

На Правном факултету у Новом Саду одржана Стручна обука јавних извршитеља

03.06.2024 09:36

На Правном факултету у Новом Саду је 30. маја 2024. одржана Стручна обука јавних извршитеља са подручја Апелационог суда у Новом Саду.

Обука, коју је организовала Комора јавних извршитеља, је била посвећена темама из стварноправног модула о којима су своја излагања имали Милица Јанча судија и први заменик председника Основног суда у Новом Саду, др Вујадин Масникоса јавни извршитељ у Новом Саду, Тања Арсић адвокат у Новом Саду, др Марко Кнежевић ванредни професор Правног факултета у Новом Саду и др Слобода Мидоровић асистент са докторатом на Правном факултету у Новом Саду.

Конкурс за упис студената у прву годину мастер академских и докторских академских студија студија у школској 2024/2025. години

31.05.2024 13:33

 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

Телефон: 021/6350-377
Служба за наставу, телефон: 021/485-30-53
Број рачуна: 840-1627666-13 (број модела: 97, позив на број: 087402)
E-mail: studentska@pf.uns.ac.rs
Интернет адреса: www.pf.uns.ac.rs

  

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

1. Број слободних места за упис студената:

На факултет се може уписати укупно 275 студената, и то:

45* студената чије се образовање финансира из буџета и
230** самофинансирајућих студената

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање Укупно

Школарина
за држављане Србије (дин.)

Школарина
за странце
(евра)

Право 30 135 165 100.000,00 1.200,00
Право, безбедност и унутрашњи послови 15 95 110 100.000,00 1.200,00
Укупно 45 230 275

Напомене:

* На основу Одлуке о броју студената за упис у прву годину мастер академских и докторских академских студија, који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 2024/2025. години коју је донела Покрајинска влада 22. маја 2024. године лица са инвалидитетом, односно студенти припадници ромске националности, која су применом афирмативних мера уписала и завршила основне студије у статусу студената чије су студије финансиране из буџета Аутономне покрајине Војводине, у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на Универзитету у Новом Саду и факултетима у његовом саставу на којима су завршили те студије, у школској 2024/2025. години уписују се применом афирмативних мера које се спроводе у складу са програмом примене афирмативних мера за упис на студије лица са инвалидитетом, односно припадника ромске националне мањине.

** Уписом кандидата који су конкурисали по одређеној афирмативној мери, умањује се број самофинансирајућих места за одговарајући студијски програм.

2. Услови конкурисања: 

На прву годину мастер академских студија, може да се упише лице које је завршило одговарајуће основне академске студије права које по називу, програму и обиму одговарају основним академским студијама које остварује Факултет и које испуњава остале услове прописане Конкурсом.

Без додатних услова, на студије се може уписати:
а) лице које је стекло диплому (дипломираног правника) на правном факултету чији је оснивач Република Србија;
б) лице које је завршило правни факултет чији је оснивач Република Српска;
в) лице које је завршило правни факултет акредитован у другој држави, уз претходну нострификацију дипломе.

Мастер академске студије могу уписати и лица која су дипломирала на сродним факултетима друштвено-хуманистичких наука чији је оснивач Република Србија и Република Српска.
Кандидати пријављени на Конкурс који не испуњавају услове за упис могу да стекну право уписа на мастер академске студије након положене разлике у испитима, а на основу претходне одлуке Комисије за разматрање и одлучивање о испуњености услова за мастер студије.

Напомене:

 • Приликом пријаве на Конкурс кандидат се опредељује за један студијски програм.
 • За потребе провере испуњености услова конкурисања кандидати који студије нису завршили на Правном факултету у Новом Саду достављају план и програм завршеног студијског програма и уверење о положеним испитима.
 • Кандидати који нису завршили студијски програм 4+0 већ нпр. 3+1 треба за сваки завршени студијски програм посебно да доставе потврду о укупној дужини трајања студијског програма (према статуту високошколске установе), датуму уписа и датуму завршетка студијског програма, као и дужину студирања на студијском програму изражену у броју месеци. 

3. Полагање пријемног испита

Полагање пријемног испита није предвиђено.

4. Конкурсни рок: 

Први конкурсни рок: 

 • Пријављивање кандидата: 15, 16. и 17. октобар 2024. године
 • Објављивање прелиминарне ранг листе: 21. октобар 2024. године
 • Објављивање коначне ранглисте: 23. октобар 2024. године
 • Упис: 24. и 25. октобар 2024. године 

Напомена:
По завршетку уписа у првом уписном року, кандидати који нису уписани треба да подигну своја документа до 1. новембра 2024. год. После овог рока документа неће бити сачувана. 

Други конкурсни рок:

 • Пријављивање кандидата: 28. октобар 2024. године
 • Објављивање прелиминарне ранг листе: 29. октобар 2024. године
 • Објављивање коначне ранглисте: 31. октобар 2024. године
 • Упис: 1. новембар 2024. године 

Напомена:

По завршетку уписа у другом уписном року, кандидати који нису уписани треба да подигну своја документа до 8. новембра 2024. год. После овог рока документа неће бити сачувана.

5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата: 

а) Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а предају фотокопије које не треба оверавати.

 • Образац П-2 (пријавни лист – купује се у скриптарници);
 • диплома и додатак дипломи о стеченом високом образовању;
 • лична карта (која се подноси на увид) и копија личне карте;
 • доказ о уплати накнаде за пријављивање на Конкурс (уплатница). 

б) Документација која се подноси приликом уписа:

 • за припаднике српског народа из суседних земаља (укључујући и Републику Словенију) оверена изјава, на територији општине у којој живе, да су српске националне припадности;
 • оверена фотокопија* дипломе и додатка дипломи о стеченом високом образовању;
 • студентска књижица (индекс);
 • две фотографије (3,5 х 4,5 цм);
 • доказ о уплати накнаде за упис (буџетски студенти);
 • доказ о уплати школарине (самофинансирајући студенти) – школарина се може платити и у два дела, тако да се приликом уписа плаћа први део у износу од 6000,00 дин, а други део у износу од 40.000,00 дин. најкасније до 10. јануара 2025. године 

*Напомена: Фотокопију дипломе и додатка дипломи о стеченом високом образовању коју је издао Правни факултет у Новом Саду није потребно оверавати.

6. Новчане накнаде:

 • за пријављивање на конкурс: 2.600,00 динара (плаћају сви);
 • за полагање разлике у испитима: 10.000,00 динара (по испиту);
 • накнада за упис 7.500,00 (плаћају само буџетски студенти); 

Напомене:

 • Накнада за осигурање лица укључена је у цену школарине, односно, накнаду за упис.
 • Накнаде, као и школарина, уплаћују се на рачун факултета (налази се у заглављу конкурса), доказ о уплати се подноси са документацијом. 

7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:

Редослед кандидата за упис у прву годину мастер студија утврђује Комисија за упис појединачно за сваки студијски програм.

За упис на мастер академске студије рангирају се студенти који испуњавају услове предвиђене Конкурсом, а рангирање се врши према следећој формули:

Напомене:

 • У случају да се кандидат на ранг листи налази ван квоте предвиђене за упис на студијски програм за који се определио, биће допунски рангиран на листи других одговарајућих студијских програма, након последњег рангираног кандидата који се пријавио за тај студијски програм.
 • Кандидати који су у претходном школовању студирали у статусу буџетских студената, немају право поновног уписа на исти ниво студија у овом статусу, што кандидати потврђују давањем изјаве при конкурисању.
 • Студент који се финансира из буџета може у том статусу да има уписан само један студијски програм на истом нивоу студија на територији Републике Србије, што сваки кандидат потврђује давањем изјаве при упису. 

8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед: 

Кандидат може поднети приговор на тачност бодовања на прелиминарној ранг листи.

Приговор се може поднети:

 • у првом уписном року: 22. октобра 2024. године у времену од 11.00 до 13.00 сати;
 • у другом уписном року: 30. октобра године у времену од 11.00 до 13.00 сати.

Приговор се подноси декану, а предаје се на шалтеру Службе за наставу. 

9. Упис страних држављана:

Страни држављани се могу уписати само у статусу самофинансирајућих студената.

Страни држављанин приликом уписа подноси следећу документацију:

 • извод из матичне књиге рођених;
 • нострификовану диплому основних студија;
 • доказ о регулисаном здравственом осигурању;
 • доказ о знању српског језика;
 • доказ о уплати школарине. 

10. Напомена:

 • Све информације у вези са уписом, налазе се на сајту Факултета (www.pf.uns.ac.rs)

 

ДОКТОРСКE АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE

1.Број слободних места за упис студената:

На факултет се може уписати укупно 42 студената, и то:

42 самофинансирајућих студената

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

Студијски програм

Буџет Самофинансирање Укупно Школарина

за држављане Србије (дин.)

Школарина

за странце

(евра)

Право 0 42 42 150.000,00 1.270,00
У к у п н о:  

 
 
2. Услови конкурисања: 

На прву годину докторских студија може се уписати лице које има:

 1. Завршене мастер академске студије права, односно интегрисане академске студије права са најмање 300 ЕСПБ, односно завршене најмање четворогодишње студије права по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) и просечну оцену најмање 8,00 уписану и у дипломи основних академских и у дипломи мастер академских студија или
 2. Академски назив магистра правних наука.

Изузетно, на докторске студије може се уписати и лице које је завршило друге мастер академске студије, односно универзитетске основне студије (VII-1 степен) из друштвено-хуманистичких и других наука, ако испуњава захтеве из претходног става и под условом да положи одређене испите из програма студија права, које одреди Комисија, коју именује Декан Факултета.

Докторске студије могу уписати кандидати са знањем најмање једног светског језика.

Лица која су започела или завршила докторске студије на другој високошколској установи или на другом студијском програму имају право уписа на докторске студије на основу посебне одлуке Комисије за вредновање претходно завршених студија (у даљем тексту: Комисија за вредновање).

3. Полагање пријемног испита

Полагање пријемног испита није предвиђено. 

4. Конкурсни рок: 

Први конкурсни рок: 

 • Пријављивање кандидата: 15, 16. и 17. октобар 2024. године
 • Објављивање прелиминарне ранг листе: 22. октобар 2024. године
 • Објављивање коначне ранглисте: 24. октобар 2024. године
 • Упис: 25. октобар 2024. године

 Напомена:

По завршетку уписа у првом уписном року, кандидати који нису уписани треба да подигну своја документа до 1. новембра 2024. год. После овог рока документа неће бити сачувана.

 Други конкурсни рок:

 • Пријављивање кандидата: 28. октобар 2024. године
 • Објављивање прелиминарне ранг листе: 29. октобар 2024. године
 • Објављивање коначне ранглисте: 31. октобар 2024. године
 • Упис: 1. новембар 2024. године

 Напомена:

По завршетку уписа у другом уписном року, кандидати који нису уписани треба да подигну своја документа до 8. новембра 2024. год. После овог рока документа неће бити сачувана.

 5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата: 

а) Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а предају фотокопије које не треба оверавати.

 • Образац П-3 (пријавни лист – купује се у скриптарници);
 • дипломе и додатке дипломи о завршеним претходним нивоима високог образовања;
 • доказ о знању најмање једног светског језика;
 • лична карта (која се подноси на увид) и копија личне карте;
 • доказ о уплати накнаде за пријављивање на Конкурс (уплатница).

б) Документација која се подноси приликом уписа:

 • оверене фотокопије* диплома и додатака дипломи о стеченом високом образовању;
 • студентска књижица (индекс);
 • две фотографије (3,5 х 4,5 цм);
 • доказ о уплати школарине (школарина се може платити и у два дела, тако да се приликом уписа плаћа први део у износу од 100.000,00 дин, а други део у износу од 50.000,00 дин. најкасније до 10. јануара 2025. године) 

*Напомена: Фотокопију дипломе и додатка дипломи о стеченом високом образовању коју је издао Правни факултет у Новом Саду није потребно оверавати.

 6. Новчане накнаде:

 • за пријављивање на конкурс: 2.600,00 динара
 • накнада за упис: 4.000,00 динара

 7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:

Комисија за вредновање проверава за сваког пријављеног кандидата на Конкурс испуњеност услова за упис.

Комисија за вредновање доноси закључак у коме се наводи списак кандидата који испуњавају услове за упис на докторске студије појединачно за сваки студијски програм.

За упис на докторске академске студије рангирају се студенти који испуњавају услове предвиђене Конкурсом, а рангирање се врши према следећој формули:

8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:

Приговор се може поднети:

 • у првом уписном року: 23. октобра 2024. године у времену од 11.00 до 13.00 сати;
 • у другом уписном року: 30. октобра године у времену од 11.00 до 13.00 сати.

Приговор се подноси декану, а предаје се на шалтеру Службе за наставу.

Одлука о приговору се доноси најкасније у року од 2 дана.

Жалбу на одлуку о приговору кандидат може поднети Савету факултета у року од 24 сата од достављања одлуке кандидату.  

9. Упис страних држављана:

Страни држављанин има право да конкурише за упис на докторске студије под истим условима као и домаћи држављанин.

Страни држављанин приликом пријављивања на Конкурс подноси следећу документацију:

 • нострификовану диплому о претходно завршеним студијама које вреде најмање 300 ЕСПБ бодова;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • доказ о регулисаном здравственом осигурању;
 • доказ о уплати школарине (уплатница);
 • сертификат о знању српског језика;
 • доказ о знању најмање једног светског језика. 

10. Напомена:

 • Све информације у вези са уписом, налазе се на сајту Факултета (www.pf.uns.ac.rs).

 

 

           Д Е К А Н             

                                                                                     проф. др Татјана Бугарски