Почетна/Све вести

Коначна ранг-листа за упис на основне академске студије (шк. 2022/2023) – I уписни рок

29.06.2022 14:04

Почетна/Све вести

У прилогу можете погледати коначне ранг-листе за упис на прву годину основних академских студија за школску 2022/2023. годину.

Молимо кандидате да на упис дођу у термину наведеном у ранг-листи.

Будући самофинансирајући студенти треба лично да дођу на упис због потписивања уговора о студирању, осим уколико дају одговарајућу оверену пуномоћ другом лицу. Без оверене пуномоћи друго лице може уписати студента условно и у том случају уговор се може накнадно потписати и индекс преузети после летње паузе када Факултет почне поново да ради.

Документација која се подноси приликом уписа:

Комплет за упис са свим неопходним обрасцима и индексом (по цени од 1.200 динара) може се купити у Скриптарници Факултета која ће радити од 07:30 до 14:20 – шалтер са спољне стране зграде.

– оригинали средњошколских докумената;
– један попуњен образац П-4;
– студентска књижица (индекс);
– две фотографије (3,5 х 4,5 цм) – на фотографију у индексу не лепити заштитну фолију!

– доказ о уплати накнаде за упис (буџетски);
– доказ о уплати школарине (уплатница), за самофинансирајуће студенте.

НАПОМЕНА: Уколико је неки оригинални документ већ предат приликом конкурисања, не треба га поново достављати.

Накнаде и сврха уплате:

6.900,00 динара – “накнада за упис” (плаћају само буџетски студенти)

90.000,00 динара – “школарина” (плаћају само самофинансирајући студенти)

НАПОМЕНА ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ: Школарина у износу од 90.000 динара може се приликом уписа уплатити у целости или из два дела. Уколико желите школарину да платите из два дела приликом уписа је потребно доставити доказ о уплати првог дела у износу од 50.000 динара. Други део школарине треба да се плати најкасније до 13.01.2023. године у износу од 40.000 динара. Социјално угрожене категорије по посебној молби могу платити школарину и из 4 дела уколико поднесу молбу за одобрење рата најкасније до петка, 1. јула 2022. године. Уз молбу је потребно приложити доказе који поткрепљују наводе из молбе о тешком материјалном стању и сл. Молбе се подносе на и-мејл адресу studentska@pf.uns.ac.rs уз обавезне следеће елементе:

1) тема мејла (subject): #MOLBA_RATE_2022

2) име и презиме

3) конкурсни број

4) предлог износа рата

5) одговарајућа документација

Повратна информација о решеним молбама биће послата путем СМС на бројеве телефона остављене приликом конкурисања или на нови број мобилног телефона ако он буде назначен у и-мејлу молбе.

Инструкције за уплату:

Прималац: Правни факултет у Новом Саду

Текући рачун: 840-1627666-13

Број модела: 97

Позив на број*: 087402

НАПОМЕНА: Уплата извршена са позивом на број 117401 је такође, ИСПРАВНО извршена уплата.

Коначна ранг-листа ПРАВО

Коначна ранг-листа ПРАВО, БЗБЕДНОСТ И УНУТРАШЊИ ПОСЛОВИ

К О Н К У Р С за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2022/2023. години

09.06.2022 17:03

Почетна/Све вести

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ                                                                               
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1
Телефон: 021/6350-377
Факс: 021/450-427
Служба за наставу, телефон: 021/485-30-11
Број рачуна: 840-1627666-13 (број модела: 97, позив на број: 087402)
E-mail: studentska@pf.uns.ac.rs
Интернет адреса: www.pf.uns.ac.rs

Универзитет у Новом Саду
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
р а с п и с у ј е
К О Н К У Р С
за упис студената у прву годину основних академских студија
у школској 2022/2023. години

 1. Број слободних места за упис студената:

На основне академске студије може се уписати укупно 660 студената, и то:
– 183* студената чије се образовање финансира из буџета и
– 477* самофинансирајућих студената.

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

Студијски програм

Буџетске листе Самофинансирање Укупно Школарина

за држављане Србије (дин.)

Школарина

за странце

(евра)

I II III IV
Право 135 1* 1* 1**

342

480

90.000

1.200

Право, безбедност и унутрашњи послови 42 1* 1* 1**

135

180

90.000

1.200

Укупно

177 2* 2* 2**

477

660

   
183

Буџетске листе:

 • I – основна буџетска листа
 • II – програм уписа лица са инвалидитетом
 • III – програм уписа припадника Ромске националне мањине
 • IV – упис држављана Републике Србије који су у школској 2021/2022. години средњу школу завршили у иностранству

 

* Напомена: Број места резервисан за спровођење афирмативних акција уписа студената. У случају да резервисана места остану упражњена вратиће се у самофинансирајућу квоту.

 

** Напомена: Број места резервисан за држављане Републике Србије који су у школској 2021/2022. години средњу школу завршили у иностранству и припаднике наше дијаспоре из региона (Заједничко веће општина Вуковар, Република Хрватска, као и Темишвар, Румунија), а којима до истека последњег дана за пријаву на конкурс у првом конкурсном року није издато решење о нострификацији дипломе о стеченом средњем образовању. У случају да резервисана места остану упражњена вратиће се у самофинансирајућу квоту.

 

 1. Услови конкурисања:

 

а) Општи услов:

Право учешћа на конкурсу имају лица са завршеним средњошколским образовањем у четворогодишњем трајању.

б) Посебни услови:

– Припадници српског народа из суседних земаља (укључујући и Републику Словенију) школују се у Републици Србији под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући право на буџетско финансирање. Ако ови кандидати немају нострификована документа потребна за упис, високошколска установа ће им омогућити да конкуришу уз потврду о томе да је започета нострификација њихових школских сведочанстава стечених у иностранству. Приликом уписа кандидати су дужни да високошколској установи поднесу нострификована документа.

– Припадници српског народа који поседују документа Републике Српске конкуришу без нострификације уз достављање уверења о држављанству. Кандидат своју српску националну припадност потврђује изјавом овереном на територији општине у којој живе.

– Држављанин Србије који је у школској 2021/2022. години средњу школу завршио у иностранству, а коме до истека последњег дана за пријаву кандидата у првом уписном року није издато решење о нострификацији дипломе о стеченом средњем образовању, може се пријавити за упис на студије у другом конкурсном року.

– Упис припадника Ромске националне мањине и студената са инвалидитетом (афирмативне мере уписа) се врши у складу са упутством и програмом Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

 

Напомена: Приликом пријаве на Конкурс кандидат се опредељује за један студијски програм.

 

 1. Полагање пријемног испита: На пријемном испиту се полаже тест из Српског језика (литература по наставном плану и програму за Српски језик и језичку културу од првог до четвртог разреда гимназије према следећим важећим уџбеницима и приручницима: 1. Станојчић, Ж., Поповић, Љ. (било које издање). Граматика српског језика – уџбеник за I, II, III и IV разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд; 2. Пешикан, М., Јерковић, Ј., Пижурица, М. (2010). Правопис српскога језика, Матица српска, Нови Сад; 3. Кликовац, Д., Николић, Љ. (2014). Српски језик за први и други разред гимназија и средњих стручних школа, Едука, Београд; 4. Кликовац, Д. (2015). Српски језик за трећи разред гимназија и средњих стручних школа, Едука, Београд; 5. Кликовац, Д. (2018). Српски језик за четврти разред гимназија и средњих стручних школа, Едука, Београд).

 

 1. Конкурсни рокови:

 

Први конкурсни рок:

– електронско пријављивање кандидата 15. – 24. јуна 2022. године
– пријављивање кандидата 20, 21. и 22. јун 2022. године
(од 8,00 до 14,00 сати)
– полагање пријемног испита 27. јун 2022. године
– објављивање прелиминарне ранг листе 28. јун 2022. године
– објављивање коначне ранг листе 29. јун 2022. године
– упис примљених кандидата 4, 5. и 6. јул 2022. године
(од 8,00 до 14,00 сати)

Напомене:

 • Распоред по коме ће бити утврђено тачно време почетка и место полагања пријемног испита, биће објављен најкасније 24. јуна 2022. године на сајту Правног факултета.
 • Пријављивање кандидата на конкурс могуће је извршити и електронским путем, без доласка на факултет и физичке предаје конкурсне документације, на следећем линку: https://pf.uns.ac.rs/upis/

 

Други конкурсни рок:

– пријављивање кандидата 1. и 2. септембар 2022. године
(од 8,00 до 14,00 сати)
– полагање пријемног испита 5. септембар 2022. године
– објављивање прелиминарне ранг листе 6. септембар 2022. године
– објављивање коначне ранг листе 7. септембар 2022. године
– упис примљених кандидата 8. и 9. септембар 2022. године
(од 8,00 до 14,00 сати)

Напомена: Тачно време почетка пријемног испита и место полагања биће објављени накнадно.

 

   1. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:

 

а) Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а предају фотокопије које не треба оверавати.

   • Образац П-1 (пријавни лист – купује се у скриптарници);
   • сведочанства за сва четири разреда завршене средње школе;
   • диплома о положеном завршном, односно матурском испиту;
   • лична карта (која се подноси на увид) и копија личне карте;
   • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (уплатница);

 

б) Документација која се подноси приликом уписа:

   • оригинали средњошколских докумената;
   • за припаднике српског народа из суседних земаља (укључујући и Републику Словенију) оверену изјаву, на територији општине у којој живи, да су српске националне припадности;
   • студентска књижица (индекс);
   • две фотографије (3,5 х 4,5 цм);
   • доказ о уплати накнаде за упис (буџетски);
   • доказ о уплати школарине (уплатница), за самофинансирајуће студенте.

 

   1. Новчане накнаде:

 

   • за полагање пријемног испита: 7.600,00 динара;
   • за упис: 6.900,00 динара (плаћају само буџетски);
   • школарина: 90.000,00 (плаћају само самофинансирајући).

Накнаде, као и школарина, уплаћују се на рачун факултета 840-1627666-13 (број модела: 97, позив на број: 087402) доказ о уплати (примерак уплатнице) се подноси са документацијом.

 

Напомене:

   • Школарина се може платити и у два дела, тако да се приликом уписа плаћа први део у износу од 50.000,00 дин, а други део у износу од 40.000,00 дин. најкасније до 13. јануара 2023. године.
   • Накнада за осигурање лица укључена је у цену школарине, односно, накнаду за упис.

 

   1. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:

 

Редослед кандидата за упис у прву годину основних студија утврђује Комисија за упис појединачно за сваки студијски програм.

Кандидати се рангирају према резултату постигнутом на пријемном испиту и према општем успеху из претходног школовања, и то:

   • највише 40 бодова кандидат остварује по основу успеха у средњој школи;
   • највише 60 бодова кандидат остварује на тесту из Српског језика;

Кандидати који се у претходном школовању студирали у статусу буџетских студената, немају право поновног уписа на исти ниво студија у овом статусу, што кандидати потврђују давањем изјаве при конкурисању.

Студент који се финансира из буџета може у том статусу да има уписан само један студијски програм на истом нивоу студија на територији Републике Србије, што сваки кандидат потврђује давањем изјаве при упису.

 

Напомена: У случају да се кандидат на ранг листи налази ван квоте предвиђене за упис на студијски програм за који се определио, биће допунски рангиран на листи другог студијског програма, након последњег рангираног кандидата који се пријавио за тај студијски програм.

  

   1. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:

 

Кандидат може поднети приговор на тачност бодовања свог теста на прелиминарној ранг-листи и на исправност обављања пријемног испита.

Приговор се може поднети дана 28. јуна 2022. године у времену од 10.00 до 12.00 сати.

Приговор се подноси декану, а предаје се на шалтеру Службе за наставу.

Декан одлучује о приговору у року од 24 сата од пријема приговора.

Кандидат који подноси приговор на тачност бодовања свог теста на прелиминарној ранг-листи, има право да присуствује комисијском прегледу теста, што у свом приговору треба и изричито да наведе.

 

   1. Упис страних држављана:

 

Услов за упис страног држављанина је да има завршено средњошколско образовање у четворогодишњем трајању, да зна српски језик и да има положен пријемни испит.

Страни држављанин приликом уписа подноси следећу документацију:

   • извод из матичне књиге рођених;
   • нострификовану диплому средње школе;
   • доказ о регулисаном здравственом осигурању;
   • доказ о знању српског језика;
   • доказ о уплати школарине.

 

   1. Напомена:
   • Поступак за признавање страних средњошколских исправа, подноси се Агенцији за квалификације (http://www.mpn.gov.rs/enicnaric-srbija/).
   • Са потврдом да је у току поступак нострификације стране средњошколске исправе, или доказом да је предат захтев за нострификацију, ималац стране средњошколске исправе може се пријавити за упис у прву годину студија и у првом уписном року.
   • Ималац стране средњошколске исправе који стиче диплому полагањем ИБ матуре, у првом уписном року високошколској установи доставља потврду средње школе да је положио све испите предвиђене програмом за стицање међународно признате матуре (International Baccaleurate Diploma Programme).
   • Ималац стране средњошколске исправе који у првом уписном року оствари право уписа на студије у оквиру одлуком Владе утврђеног броја основних буџетских места, односно у оквиру утврђеног броја самофинансирајућих места, високошколска установа може условно уписати у прву годину студија, уз обавезу достављања решења о нострификацији средњошколске исправе до почетка наставе.
   • Учесник конкурса који је као ученик трећег или четвртог разреда средње школе показао изузетан успех на републичком такмичењу које организује надлежно министарство (освојио једно од прва три места) или на међународном такмичењу, не полаже пријемни испит, већ се вреднује максималним бројем бодова. Ово право се остварује по посебном захтеву који се подноси приликом пријављивања за полагање пријемног испита уз који се прилаже одговарајући доказ.
   • Упис који се врши применом афирмативних мера спроводиће се у складу са Стручним упутством Министарства просвете, науке и технолошког развоја за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија и Програмима афирмативних мера.
   • Лица са посебним потребама могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим потребама, а у складу са објективним могућностима факултета.

Захтев за полагање пријемног испита, са описом начина полагања се предаје приликом подношења пријаве на Конкурс.

   • Све информације у вези са пријемним испитом, резултатима и уписом, налазе се на сајту Факултета (www.pf.uns.ac.rs).

               Д Е К А Н 

                                                                                     проф. др Бранислав Ристивојевић

Међународна научна конференција “Мир и право”

09.06.2022 16:09

Почетна/Све вести

Од 23. до 25. јуна 2022. године Правни факултет у Новом Саду биће домаћин међународне научне конференције Мир и право – европски мировни споразуми у ширем друштвеном контексту која је уврштена у програм којим Нови Сад обележава годину у којој је понео титулу Европске престонице културе (https://novisad2022.rs/program/).

У срцу универзитетског кампуса, у згради Ректората Универзитета у Новом Саду, конференција ће окупити еминентне научнике из Потсдама, Сегедина и Новог Сада.

Конференцију ће отворити декан Правног Факултета у Новом Саду, проф. др Бранислав Ристивојевић, а њему ће се у оквиру свечаног дела за говорницом придружити и представници партнерских институција као и високи званичници њихових земаља.

У оквиру пленарног дела конференције биће одржана три тематска предавања праћена дискусијом. Рад ће се потом наставити у оквиру тематских панела на којима ће учесници изложити резулате својих истраживања на енглеском и немачком језику.

Свечано отварање, пленарни део и сва излагања у оквиру панела отворени су за јавност.

Конференцијски закључци биће изложени 25. јуна у најстаријој српској гимназији у Сремским Карловцима.

Програм конференцијe

Књига сажетака

International scientific conference “Peace and Law”

From June 23 to 25, 2022, the Faculty of Law in Novi Sad will host the International Scientific Conference Peace and Law – European Peace Agreements in the Broader Social Context. The Conference is included in the program by which Novi Sad celebrates the year in which it holds the title of European Capital of Culture (https://novisad2022.rs/program/).

In the heart of the university campus, in the building of the Rectorate of the University of Novi Sad, the Conference will gather eminent legal scholars from Potsdam, Szeged and Novi Sad.

The Conference will be opened by a welcome address of the Dean of the Faculty of Law in Novi Sad, Prof. Dr. Branislav Ristivojević, followed by welcome speeches of representatives of partner institutions and high officials of their countries.

Within the plenary part of the Conference, three thematic lectures will be held followed by a discussion. The work will then continue in thematic panels where participants will present the results of their research in English and German language.

The opening ceremony, the plenary part and all presentations within the panels are open to the public.

The Conference conclusions will be presented on June 25 in the oldest Serbian gymnasium in Sremski Karlovci.

Conference programme

Book of Abstracts

Успешно реализован још један циклус Грађанскоправне секције Центра за симулацију суђења

08.06.2022 10:04

Почетна/Све вести

У четвртак, 2. јуна 2022. успешно је завршен рад Грађанскоправне секције Центра за симулацију суђења Правног факултета у Новом Саду. У раду секције учествовали су студенти II, III и IV године основних академских студија, који су уз помоћ сарадника анализирали неколико правноснажно окончаних предмета из грађанскоправне материје. Кроз рад секције, полазници су се подробније упознали са практичним аспектима остваривања заштите субјективних грађанских права у парничном поступку. Вештине које су стекли похађањем ове секције, полазници су демонстрирали симулирањем рочишта у патернитетском спору.

Пријемни испит 2022/23 – ТЕРМИНИ

03.06.2022 10:21

Почетна/Све вести

Први конкурсни рок за упис на основне академске студије у школској 2022/2023:

 • електронско пријављивање кандидата:    15 – 24. јун 2022. године
 • пријављивање кандидата: 20, 21. и 22. јун 2022. године (од 8:00 до 14:00 часова)
 • полагање пријемног испита: 27. јун 2022. године
 • упис примљених кандидата: 04. 05. и 06. јул 2022. године