Потврда подношења пријаве

Да бисте завршили процес подношења пријаве на конкурс за упис на основне академске студије у школској 2022/2023. (у дaљем тексту: Конкурс) које органијује Правни факултет у Новом Саду (у даљем тексту: Факултет), потребно је да прихватите изјаву тј. да кликнете на квадратић у продужетку реченице: Потврдђујем да сам сагласан са изјавом изнад.

Након успешног подношења пријаве нећете више моћи да мењате податке.

ИЗЈАВЉУЈЕМ:
  • Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су сви наведени подаци којe сам унео/ла тачни;
  • Изјављујем и потврђујем да сам сагласан/а да се сви моји лични подаци које сам унео/ла у електронски образац пријаве на Конкурс могу користити у целости у сврху мог конкурисања, полагања пријемног испита и  евентуалног уписа на Факултет. Упознат(а) сам са свим одредбама Закона о заштити података о личности;
  • Изјављујем и потврђујем да Факултет може све дате податке, без икаквог даљег мог питања или одобрења, користити у сврху обављања своје редовне делатности, а у складу са својим општим актима и Законом о високом образовању;
  • Сагласан/а сам да се моји лични подаци (име, презиме, име једног родитеља, успех у сва четири разреда средње школе, постигнут успех на пријемном испиту и остварени ранг и начин финансирања) објаве на огласној табли и Интернет страницама Факултета;
  • Сагласан/а сам да се моји подаци, у кумулативном облику, заједно са подацима других студената односно кандидата, користе у јавној комуникацији у навођењу: укупног броја кандидата по родној, географској, социјалној или другој припадности или скупу, као и других података који представљају Факултет;
  • Изјављујем и потврђујем да у случају да не присуствујем пријемном испиту одустајем од свог права да конкуришем за упис, односно упишем неки од студијских програма обухваћених Конкурсом.
  • Изјављујем и потврђујем да сам упознат(а) са свим правилима и терминима у вези са Конкурсом и пријемним испитом.