Изјављујем и потврђујем да сам сагласан/сагласна да се сви моји подаци које сам лично унео/унела у формулар за поручивање књига могу користити у целости у сврху поручивања и куповину књига из скриптарнице Правног факултета у Новом Саду.

Упознат/упозната сам са свим одредбама Закона о заштити података о личности.

Исто тако потврђујем да Правни факултет у Новом Саду може све дате податке, без икаквог даљег мог питања или одобрења, користити у сврху обављања своје редовне делатности, а у складу са својим општим актима и Законом о високом образовању.