Почетна / Наставници и сарадници / др Атила Дудаш, редовни професор
 • Катедра: Катедра грађанскоправних наука
 • Е-маил адреса: а.dudas@pf.uns.ac.rs
 • Број кабинета: Ц/I 27
 • Фиксни телефон: 021/485-3094
 • ORCID ид: 0000-0001-5804-8013

др Атила Дудаш, редовни професор

Рођен је 1978. године у Суботици. Дипломирао је на Правном факултету у Новом Саду 2002. године. Звање магистра правних наука стекао је 2004. године одбраном магистарске тезе “Analysis of the Serbian Law on Financial Leasing in the Light of U.C.C. Article 9” на Средњо-Европском Универзитету (Central European University) у Будимпешти, Мађарска. Универзитет у Београду је 2006. године у поступку нострификације страних високошколских исправа, признао последипломске студије на CEU-у као магистарске студије, чиме је стекао звање магистра правних наука и према правилима домаћег права. Докторску дисертацију „Кауза облигационих уговора“ одбранио је 2012. године на Правном факултету у Новом Саду.

Стипендије и награде: бројна признања Универзитета у Новом Саду током основних студија, између осталог Плакета најбољем студенту Правног факултета у Новом Саду (1999), стипендија „За генерацију која обећава“ Владе Краљевине Норвешке (2002), награда Јанош Арањ (Arany János Díj) Мађарске академије наука за изузетан научни допринос у категорији младих истраживача (2013).

Усавршавања (у земљи и иностранству): Институт у Асеру (Instituut TMC Asser) (2003); Правни факултет Универзитета Етвеш Лоранд (1998, 1999, 2000, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2012); Правни факултет Универзитета у Хајделбергу (2017), Правни факултет Универзитета у Грацу (2017), Правни факултет Универзитета у Печују (2016, 2017).

Радно искуство: Правни саветник – Micro Finance Banka/Procredit Banka (2003); Правни факултет у Новом Саду (2006- ).

Области ужег научног интересовања: општа теорија уговорног права, одговорност за несавесно вођење преговора, кодификација грађанског права, потрошачко право.

Говори енглески и служи се немачким и француским језиком.

 • Члан уредништва Зборника Правног факултета у Новом Саду (2022- )
 • Члан Националног савета мађарске националне мањине (2018 -2022)
 • Члан Савета Универзитета (2015-2021)
звање ужа научна област високошколска установа година избора
редовни професор Грађанскоправна Правни факултет у Новом Саду 2024.
ванредни професор Грађанскоправна Правни факултет у Новом Саду 2019.
доцент Грађанскоправна Правни факултет у Новом Саду 2014.
асистент Грађанскоправна Правни факултет у Новом Саду 2008.
сарадник у настави Грађанскоправна Правни факултет у Новом Саду 2006.

Основне академске студије:

 • Облигационо право
 • Грађанскоправна заштита потрошача
 • Уговори грађанског права – посебни део

Мастер академске студије:

 • Накнада штете
 • Стварна средства обезбеђења и учвршћења потраживања

Докторске академске студије:

 • Облигационо право – имовинска и неимовинска штета
 • Приватно право у Европској унији

Уџбеници и монографије:

• Пајтић Б, Радовановић С, Дудаш А: Облигационо право, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, 2018, ИСБН978-86-7774-194-5.

Одабрани научни радови:

М24

 • Дудаш (Dudás) А: Одговорно кредитирање у функцији заштите потрошача од презадуживања у праву Европске уније, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2019, Вол. 53, бр. 3, стр. 975-996, ИССН 0550-2179, УДК 336.77:366.5]:061.1EU
 • Дудаш (Dudás) А: Развој правне заштите потрошача у уговорима о кредиту у праву Европске уније, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, Вол. 52, бр. 3, стр. 1173- 1194, ИССН 0550-2179, УДК 366.5:336.77]:061.1 EU
 • Дудаш (Dudás) А: Једнострана измена уговора о кредиту у праву Мађарске, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, Вол. 51, бр. 3, Т. I, стр. 791-812, ИССН 0550-2179, УДК 347.74:336.77(439)
 • Радовановић С, Дудаш (Dudás) А: Европски патент са унитарним дејством – да ли је циљ остварљив?, Теме 2015, бр. 2, стр. 523-542, ИССН 0353-7919 УДК 334.752, 338_336.13
 • Дудаш (Dudás) А: О (коначно) новом Грађанском законику Републике Мађарске из 2013. године, Зборник Матице српске за друштвене науке, 2014, бр. 2, стр. 337-346, ИССН 0352- 5732, УДК 347(439)”2013″
 • Дудаш (Dudás) А: Од Начела европског уговорног права до Нацрта оквирних правила, Анали Правног факултета у Београду, 2012, Вол. 60, бр. 1, стр. 319-336, ИССН 0003–2565, УДК 340.137:347.44(4-672EU)
 • Дудаш (Dudás) А: О поступку усвајања новог Грађанског законика Републике Мађарске, Зборник Матице српске за друштвене науке, 2011, бр. 135, стр. 293-311, ИССН 0352-5732, УДК 347(439)

М31

 • Дудаш (Dudás) А: Környezetvédelmi polgári jogi felelősség a szerb jogban, 1. Konferencia „Európai hatások a magyar magánjogi felelősség területein, különös tekintettel a kártérítési felelősségre”, Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó, 13. јуна, 2014, ISBN 978-615-5216-79-4, стр. 27-43, ИССН 1589-1518
 • Дудаш (Dudás) А: Draft Common Frame of Reference – A Recent Normative Project, 2. Nemzetközi Tudományos Konferencia “Jogász doktoranduszok II. pécsi találkozója”, Pečuj: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Doktori Iskolája, 20-21. априла, 2012, стр. 76-86, ИСБН 978-963-642-490-9
 • Дудаш (Dudás) А: A gazdasági társaságok jogi szabályozása (in: Acta conventus de iure civili, Tomus XIII), 1. Nemzetközi tudományos tanácskozás “A gazdasági társaságok jogi szabályozása Szerbiában”, Segedin: Lectum Kiadó, 2011, стр. 87-103
 • Дудаш (Dudás) А: Codification of Civil Law in Serbia, 1. Jogász Doktoranduszok Pécsi Találkozója, Pečuj: PTE ÁJK, 2011, стр. 21-30, ИСБН 978-963-642-405-3

М51

 • Дудаш (Dudás) А: О целисходности законског уређења фидуцијарног преноса својине у праву Србије, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2014, Вол. 48, бр. 1, стр. 209-227, ИССН 0550-2179, УДК: 343.232:347.27(497.11)
 • Дудаш (Dudás) А: Начела политике заштите животне средине у праву Европске уније, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2013, Вол. 47, бр. 3, стр. 377-390, ИССН 0550-2179, УДК: 502/504:061.1EU
 • Дудаш (Dudás) А: Развој правне регулативе принудне лиценце у међународним и домаћим изворима патентног права, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2013, Вол. 47, бр. 2, стp. 461-480, ИССН 0550-2179, УДК: 347.77.043
 • Дудаш (Dudás) А: Правна релевантност циља уговора у немачком праву, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2013, Вол. 47, бр. 1, стр. 271-289, ИССН 0550-2179, УДК: 347.441.13(430)
 • Дудаш (Dudás) А: Апстрактно дејство правних послова у европском и домаћем праву, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2012, Вол. 46, бр. 2, стр. 401-416, ИССН 0550-2179, УДК: 347.441.13(4+497.11)
 • Дудаш (Dudás) А: Схватања о каузи уговора у домаћој цивилистици по усвајању Закона о облигационим односима, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2012, Вол. 46, бр. 1, стр. 475-490, ИССН 0550-2179, УДК: 347.441.13(497.11)
 • Дудаш (Dudás) А: Кауза уговорне обавезе – француски утицај на Закон о облигационим односима Републике Србије, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2011, бр. 3, T. II, стр. 663-679, ИССН 0550-2179
 • Дудаш (Dudás) А: Правни оквир заштите права проналазача у Србији, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, ISSN 0550-2179, бр. 2/2011, стр. 395-405. УДК 347.771(497.11)
 • Дудаш (Dudás) А: Схватања о каузи уговора у домаћој цивилистици у периоду до усвајања Закона о облигационим односима, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2011, Вол. 45, бр. 1, стр. 435-453, ИССН 0550-2179, УДК: 347.441.13

Основне академске студије:

Мастер академске студије:

Докторске академске студије:

Title

Go to Top