Почетна / Наставници и сарадници / др Александар Мартиновић, доцент
 • Катедра: Катедра за јавно право
 • Е-маил адреса: a.martinovic@pf.uns.ac.rs
 • Број кабинета: E/II 55
 • Фиксни телефон: 021/485-3002
 • ORCID ид: 0000-0003-1766-4201

др Александар Мартиновић, доцент

Рођен је 1976. године у Славонском Броду. Дипломирао је на Правном факултету у Новом Саду 1999. године. Звање магистра правних наука стекао је 2003. године одбраном магистарске тезе „Појам управе у српској правној науци“ на Правном факултету у Новом Саду. Докторску дисертацију „Однос владе и управе- са посебним освртом на српско и немачко право” одбранио је 2011. године на Правном факултету у Новом Саду.

Радно искуство: Правни факултет у Новом Саду (2001- ).

Области ужег научног интересовања: управоправна и политичка теорија, наука о управи, политичка филозофија, правна и политичка историја, православна теорија.

Говори енглески и немачки језик.

 • секретар Катедре за јавно право (2001-2003)
звање ужа научна област високошколска установа година избора
доцент јавноправна Правни факултет у Новом Саду 2012.
асистент јавноправна Правни факултет у Новом Саду 2005.
асистент-приправник јавноправна Правни факултет у Новом Саду 2001.

Основне академске студије:

 • Парламентарно право
 • Управно право
 • Заштита тајних података
 • Наука о управи

Мастер академске студије:

 • Уставна заштита људских права

Докторске академске студије:

 • Организација и одговорност власти

Уџбеници и монографије:

 • Мартиновић А.: Појам управе у српској правној науци, ИП Јустинијан, Београд 2004.

Одабрани научни радови:

М13

 • Мартиновић А.: Ausgewählte Bereiche des materiellen Verwaltungsrechts in Serbien; у: Vergleichendes Verwaltungsrecht in Südosteuropa: Grundriss der Verwaltungsordnungen Sloweniens, Kroatiens, Serbiens und Mazedoniens, B. Wieser, A. Stolz (Hrsg), Беч, Аустрија, 2016, стр. 663-699, ИСБН 978-3-7046-7583-5

М24

 • Мартиновић А.: Уставно-правни аспекти уређења простора у Републици Србији: поступак издавања грађевинске дозволе, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, Вол. 52, Но 1, стр. 19-209, ИССН 0550-2179, УДК: 658.23(497.11)
 • Мартиновић А.: “Прикривена куповина” као облик инспекцијског надзора, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, Вол. 52, Но 4, стр. 1719-1730, ИССН 0550-2179, УДК: 351.072.6(497.11)
 • Мартиновић А.: Службеничко право у Србији на размеђу векова – савремене тенденције у развоју службеничког система и избор државних службеника, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2017, Вол. 51, Но 4, стр. 1589-1605, ИССН 0550-2179, УДК: 35.08(497.11)
 • Мартиновић А.: Правна заснованост аката Владе и аката располагања у систему јавног права Републике Србије, Зборник Матице српске за друштвене науке, 2012, Но 138, стр. 47-54, ИССН 0352-5732, УДК: 342.924(497.11)

М51

 • Чиплић С., Мартиновић А., Рајић Н.: Уставни оквири процеса децентрализације и реформе управљања државом на примерима Србије и Хрватске, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2016, Вол. 50, Но 1, стр. 161-182, ИССН 0550-2179, УДК: 342.25(497.11+497.5)
 • Лончар З., Мартиновић А., Голић Д.: Модели избора државних службеника у државама бивше Југославије, Правни живот, 2016, Но 10, стр. 251-266, ИССН 0350-0500
 • Мартиновић А.: У сусрет почетку примене новог Закона о прекршајима, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2014, Вол. 48, Но 1, стр. 189-207, ИССН 0550-2179, УДК: 343.232(497.11)”2014″(094.5)
 • Мартиновић А.: Проблем “блокаде” и “деблокаде” грађевинског земљишта у Републици Србији, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2014, Вол. 48, Но 4, стр. 249-264, ИССН 0550- 2179, УДК: 658.23(497.11)
 • Мартиновић А.: Улога органа државне управе у области транспорта опасног терета, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2013, Вол. 47, Но 4, стр. 309-316, ИССН 0550-2179, УДК: 656.833.3:354.4
 • Мартиновић А.: Правна природа агенција у правном систему Републике Србије, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2012, Вол. 46, Но 2, стр. 391-400, ИССН 0550-2179, УДК: 354(497.11)
 • Мартиновић А.: Правна природа агенције за борбу против корупције – уставно-правни, управно- правни и упоредно-правни аспекти, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2012, Вол. 46, Но 4, стр. 369-384, ИССН 0550-2179, УДК: 354:343:352(497.11)
 • Мартиновић А.: Славољуб Поповић о јавној управи (тематски број посвећен Славољубу Поповићу), Зборник радова Правног факултета у Нишу, 2011, стр. 223-229, ИССН 0350-8501, УДК: 35:929Popović S.

Основне академске студије:

Мастер академске студије:

Докторске академске студије:

Title

Go to Top