Почетна / Наставници и сарадници / др Драго Дивљак, редовни професор
 • Катедра: Катедра привредноправних наука
 • Е-маил адреса: d.divljak@pf.uns.ac.rs
 • Број кабинета: E/I 29
 • Фиксни телефон: 021/485-3027
 • ORCID ид: 0000-0001-7698-0189

др Драго Дивљак, редовни професор

Рођен је 1962. године у Добрињи. Дипломирао је на Правном факултету у Новом Саду 1987. године. Магистрирао је на Правном факултету у Новом Саду 1992. године одбраном магистарског рада „Правни положај друштва са ограниченом одговорношћу у југословенском и упоредном праву“. На Правном факултету у Новом Саду стекао је и звање доктора правних наука 1999. године одбраном докторске дисертације „Правна заштита интереса и регулисање сукоба интереса у трговачким друштвима у нашем и упоредном праву“.

Радно искуство: Правни факултет у Новом Саду (1988- ).

Области ужег научног интересовања: право спољне трговине, инвестиција и транспорта..

Говори енглески и руски језик.

 • сарадник на изради лексикографских правних издања о страним улагањима, концесији и спољнотрговинском пословању
 • члан више општих и специјализованих сталешких удружења

ЧЛАНСТВО У РАДНИМ ГРУПАМА

 • сарадник на изради законских аката о страним улагањима, концесији и спољнотрговинском пословању
звање ужа научна област високошколска установа година избора
редовни професор привредноправна Правни факултет у Новом Саду 2010.
ванредни професор привредноправна Правни факултет у Новом Саду 2005.
доцент привредноправна Правни факултет у Новом Саду 2000.
асистент привредноправна Правни факултет у Новом Саду 1992.
асистент-приправник привредноправна Правни факултет у Новом Саду 1988.

Основне академске студије:

 • Саобраћајно право
 • Међународно привредно право

Мастер академске студије:

 • Право спољне трговине и међународних инвестиција

Докторске академске студије:

 • Међународно привредно право – продубљени курс

Уџбеници и монографије:

 • Дивљак, Д., Марјански, В., Фишер Шобот, С.: Међународно привредно право, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад, 2019.
 • Вилус, Ј., Царић, С., Шогоров, С., Ђурђев, Д., Дивљак, Д.: Међународно привредно право, 2. измењено и допуњено издање, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад 2012.
 • Дивљак, Д., Право спољне трговине, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад 2009.
 • Вилус, Ј., Царић, С., Шогоров, С., Ђурђев, Д., Дивљак, Д.: Међународно привредно право, 2. измењено и допуњено издање, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад 2009.
 • Дивљак, Д.: Практикум за међународно привредно право, Visio Mundi Academic Press Нови Сад, 2004.
 • Дивљак, Д.: Компаније–заштита и сукоби интереса, Visio Mundi Academic Press, Нови Сад, 2003.

Одабрани научни радови:

М24

 • Дивљак Д., Правно дејство електронских потписа у међународној регулативи и праву Србије, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2019, вол. 53, Нo. 2, стр. 347-363, ИССН 0550-2179, УДК: 347.189:004.773.3
 • Дивљак Д., Хармонизација правила о електронској трговини и право Србије, Зборник радова Правног факултета у Новом Садu, 2018, вол. 52, Нo. 3, стр. 909-924, ИССН 0550-2179, УДК: 004.738.5:339.5]:061.1ЕУ(497.11)
 • Фишер-Шобот С., Марјански В., Арсић З., Дивљак Д.: Протокол о грађанскоправној одговорности за штету и накнади штети узроковане прекограничним ефектима индустријских удеса на прекограничним водама, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, вол. 52, Нo. 2, стр. 577-594, ИССН 0550-2179, УДК: 347.426.6:504.61:341.221.1
 • Дивљак Д., Заштита јавних интереса и јавно-приватно партнерство, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2017, вол. 51, Нo. 4, стр. 1363-1378, ИССН 0550-2179, УДК: 334.723:35 M24
 • Дивљак Д., Фишер-Шобот С.: Државна помоћ за заштиту животне средине на наднационалном нивоу и у домаћем праву, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2017, вол. 51, Нo. 3 T. I, стр. 675-692, ИССН 0550-2179, УДК: 502/504:342.2

М51

 • Дивљак Д., Нови законски оквир за страна улагања у Србији – битне карактеристике и могући ефекти, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2016, вол. 50, Нo. 2, стр. 423-438, ИССН 0550-2179, УДК: 339.727.22(497.11)
 • Дивљак Д., Примена националног третмана у праву страних улагања Србије, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2015, вол. 49, Нo. 3, стр. 1037-1052, ИССН 0550-2179, УДК: 339.727.22(497.11)
 • Дивљак Д., Национални третман у међународној трговини – домаће право и међународни стандарди, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2014, вол. 48, Нo. 3, стр. 139-152, ИССН 0550-2179, УДК: 339.5:006.3(100)
 • Дивљак Д., Правни-институционални оквири извозног кредитирања са јавном подршком, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2013, вол. 47, Нo. 3, стр. 223-236, ИССН 0550-2179, УДК: 336.77:342.2
 • Дивљак Д., Правни значај заштите животне средине у праву страних улагања, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2013, вол. 47, Нo. 2, стр. 199-213, ИССН 0550-2179, УДК: 502/504:339.727.22
 • Дивљак Д., Ново домаће спољнотрговинско законодавство о субвенцијама и међународни стандарди, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2012, вол. 46, Нo. 4, стр. 157-172, ИССН 0550-2179, УДК: 336.56:339.5(497.11)
 • Дивљак Д., Светска трговинска организација и вишестрани међународни споразуми о заштити животне средине, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2012, вол. 46, Нo. 3, стр. 175-190, ИССН 0550-2179, УДК: 339.54:061.1(100):502/504
 • Дивљак Д., Општи споразума о царинама и трговини (GATT 1994) и заштита животне средине, Правни живот, 2011, Нo.11, стр. 325-399, ИССН 0350-0500
 • Дивљак Д., Државна помоћ у праву ЕУ и национално право, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2011, вол. 45, Нo. 3, T. I, стр. 363-377, ИССН 0550-2179, УДК: 339.13.012.42:342.2

Основне академске студије:

Мастер академске студије:

Докторске академске студије:

Title

Go to Top