Почетна / Наставници и сарадници / др Драгиша Дракић, редовни професор
 • Катедра: Катедра за кривично право
 • Е-маил адреса: d.drakic@pf.uns.ac.rs
 • Број кабинета: Д/II 29
 • Фиксни телефон: 021/485- 3067
 • ORCID ид: 0000-0002-5248-6562

др Драгиша Дракић, редовни професор

Рођен је 1975. године у Котору. Основну школу и гимназију „Јован Јовановић Змај“ завршио је у Новом Саду. Дипломирао је на Правном факултету у Новом Саду 1999. године. Магистарску тезу под називом: „Мере безбедности обавезног психијатријског лечења у кривичном праву Југославије“ одбранио је 2003. године на Правном факултету у Новом Саду. Докторску дисертацију под називом: „Неурачунљивост“ одбранио је на Правном факултету у Новом Саду 2006. године.

Стипендије и награде: стипендија Coimbra Група Универзитета (Hospitality Scheme) (2004); Повеља Адвокатске коморе Војводине ,,за изузетан допринос у неговању традиције и подизању стручног и научног угледа“ часописа Гласник Адвокатске коморе Војводине, а поводом 80 година излажења Часописа (2008).

Усавршавања (у земљи и иностранству): боравак ради усавршавања немачког језика на Универзитету у Пасау и на Баухаус универзитету у Вајмару, Немачка (2003); Правни факултет Универзитета Фридрих Шилер у Јени, Немачка (2004); Правни факултет у Љубљани, Словенија (2010), Правни факултет у Пасау, Немачка (2010).

Радно искуство: судијски приправник у Општинском суду у Новом Саду (1999-2000); Правни факултет у Новом Саду (2000- ).

Области ужег научног интересовања: кривица, теорија и филозофија кривичног права, кривично право и психијатрија.

Говори немачки, а служи се енглеским језиком.

 • члан уређивачког одбора научног часописа Facta Universitatis (Law and Politics) Универзитета у Нишу (2015- )
 • члан Комисије за обезбеђивање и унапређење квалитета Правног факултета у Новом Саду (2014- )
 • члан Већа докторских студија-Јавно право Правног факултета у Новом Саду (2011- )
 • шеф катедре за кривично право и криминологију Правног факултета у Новом Саду (2011-2014)
 • продекан за наставу Правног факултета у Новом Саду (2008-2011)
 • члан Наставно-научног већа Правног факултета у Новом Саду (2008-2011)
 • члан Савета Правног факултета у Новом Саду (2008-2011)
 • члан Сената Универзитета у Новом Саду (2008-2011)
 • члан Центра за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду (2008-2011)
 • главни и одговорни уредник научног часописа Зборник радова Правног факултета у Новом Саду (2007-2013)
звање ужа научна област високошколска установа година избора
редовни професор кривичноправна Правни факултет у Новом Саду 2017.
ванредни професор кривичноправна Правни факултет у Новом Саду 2012.
доцент кривичноправна Правни факултет у Новом Саду 2007.
асистент кривичноправна Правни факултет у Новом Саду 2004.
асистент-приправник кривичноправна Правни факултет у Новом Саду 2000.

Основне академске студије:

 • Кривично право
 • Кривично извршно право

Мастер академске студије:

 • Мере безбедности психијатријског карактера

Докторске академске студије:

 • Кривично право – продубљени курс
 • Систем кривичних санкција – изрицање и извршење

Уџбеници и монографије:

 • Дракић, Д., Милић, И.: Основи кривичног извршног права, Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2019, ИСБН 978-86-7774-217-1
 • Дракић, Д.: Теорија кривичног права: одабране теме, Нови Сад, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2016, ИСБН 978-86-7543-315-6, УДК: 343
 • Дракић, Д.: Кривично право и вештак психијатар, Нови Сад, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2014, ИСБН 978-86-7543-282-1, УДК: 343.340.63
 • Дракић, Д.: О кривичној одговорности малолетника, Нови Сад, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2010, ИСБН 978-86-7543-196-1, УДК: 343.222-053.6
 • Дракић, Д.: Неурачунљивост, Нови Сад, Школска 2007, ИСБН 978-86-910111-0-9, УДК: 343.225
 • Дракић, Д.: Мере безбедности психијатријског карактера у кривичном праву Србије, Нови Сад, Просвета, 2005, УДК: 343.852: 616.89

Одабрани научни радови:

М14

 • Дракић Д.: Случајеви кумулације афекта и премештања агресије у процесу вештачења урачунљивости; Активности: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 6 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 6. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law : thematic collection of papers. Вол. 6 / [главни и одговорни уредник Бранислав Ристивојевић], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2018, стр. 281-293, ИСБН 978-86-7774-153-2, УДК: 343.148:343.222
 • Дракић Д.: Патолошко пијанство и кривична одговорност; Активности: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 5 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 5. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law: thematic collection of papers. Vol. 5 / [главни и одговорни уредник Љубомир Стајић], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2017, стр. 303-316, ИСБН 978-86-7774-196-9, УДК: 343.222:178.1
 • Дракић Д.: Мождана смрт : кривичноправни, етички и медицинско-биолошки аспекти; Активности: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Knj. 4 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 4. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law: thematic collection of papers. Vol. 4 / [главни и одговорни уредник Љубомир Стајић], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2016, стр. 391-408, ИСБН 978-86-7774-178-5, УДК: 612.013 : 343+17+61+57
 • Дракић Д.: Психијатријске мере безбедности у кривичном праву Србије – садашње стање и перспективе; Активности: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 3 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 3. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian Law with the European Union Law: thematic collection of papers. Vol. 3 / [главни и одговорни уредник Ранко Кеча], Нови Сад, Правни факултет, 2015, стр. 405-420, ИСБН 978-86-7774-153-2, УДК: 343.852:616.89(497.11)
 • Drakić D.: Relationship Between Criminal Law and Psychiatry in Europe, У: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. 2. књ. = A szerb és magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 2. köt. = Harmonisation of Serbian und Hungarian law with the European Union law : thematic collection of papers. Vol. 2 / [главни и одговорни уредник Ранко Кеча], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2014, стр. 425-447, ИСБН 978-86-7774-140-2, УДК: 343.2:616.89(4)

М21а

 • Нововић З., Мишић-Павков Г., Смедеревац С., Дракић Д., Бугарски (Лукић) Т.: The role of schizoid personality, peritraumatic dissociation and behavioral activation system in a case of parricide, Aggression and Violent Behavior, 2013, Вол. 18, Но 1, стр. 113-117, ИССН 1359-1789

М23

 • Дракић Д., Ћоровић Е., Згага С.: Psihopatija in prištevnоst v kazenskem pravu, Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 2014, Но 3, стр. 232-241, ИССН 0034-690X, УДК: 343.222
 • Мишић-Павков Г., Нововић З., Боţић К., Колундţија К., ИваНовић-Коваĉевић С., Дракић Д., Бугарски (Лукић) Т., Јелкић М.: Forensic aspect of late subjective complaints after traumatic brain injury, European Review for Medical and Pharmacological Sciences (Eur Rev Med Pharmacol Sci), 2012, Но 16, стр. 1806-1813, ИССН 1128-3602

М24

 • Дракић Д.: О настанку мера безбедности као кривичних санкција, Анали Правног факултета у Београду, 2015, Вол. 63, Но 1, стр. 97-115, ИССН 0003-2565, УДК: 343.24(091)
 • Дракић Д.: Заблуда у кривичном праву условљена душевним поремећајем, Теме, 2012, Вол. 36, Но 3, стр. 1319-1337, ИССН 0353-7919, УДК: 343.229
 • Дракић Д.: Судско утврђивање чињеница у кривичном поступку – успостављање стварности извршеног дела, Анали Правног факултета у Београду, 2012, Вол. 60, Но 1, стр. 224-243, ИССН 0003-2565, УДК: 343.131.8

М51

 • Дракић Д.: Начело разматрања о истини – уопште и у кривичном праву, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2016, Вол. 50, Но 1, стр. 107-127, ИССН 0550-2179, УДК: 111.83:343
 • Дракић Д.: Принудно задржавање лица са душевним поремећајима у казненом праву Србије, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2015, Вол. 49, Но 2, стр. 635-652, ИССН 0550-2179, УДК: 343.852:616.89(497.11)
 • Дракић Д., Дракић Г.: Систем мера безбедности у нашем кривичном праву – кроз историју и данас, Теме, 2015, Но 4, стр. 1399-1416, ИССН 0353-7919, УДК: 34.343.1
 • Дракић Д.: Кривично право и психологија – тачке спајања, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2014, Вол. 48, Но 2, стр. 243-256, ИССН 0550-2179, УДК: 343:159.9
 • Дракић Д.: Биомедицинска технологија, етика и кривично право, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2013, Вол. 47, Но 2, стр. 303-313, ИССН 0550-2179, УДК: 57.089:17:343.2
 • Дракић Д.: Сукоб кривичног права и медицинске етике и психијатријске науке на примеру психијатријског вештачења, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2012, Вол. 46, Но 2, стр. 193-205, ИССН 0550-2179, УДК: 343.14:616.8
 • Дракић Д.: Кривичноправна заштита права на живот који “није вредан живљења”, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2013, Вол. 47, Но 1, стр. 229-244, ИССН 0550-2179, УДК: 343.61:342.7

М53

 • Дракић Д.: The Ability to Undertake an Action that Constitutes a Criminal Offence; Mental Capacity and Guilt, Facta universitatis – series: Law and Politics, 2015, Вол. 13, Но 1, стр. 23-32, ИССН 1450- 5517, УДК: 343.222

Основне академске студије:

Мастер академске студије:

Докторске академске студије:

Title

Go to Top