Почетна / Наставници и сарадници / др Душан Николић, редовни професор
 • Катедра: Катедра грађанскоправних наука
 • Е-маил адреса: d.nikolic@pf.uns.ac.rs
 • Број кабинета: E/I 21
 • Фиксни телефон: 021/485-3035
 • ORCID ид: 0000-0003-1850-9684

др Душан Николић, редовни професор

Рођен је 1962. године у Панчеву. Дипломирао је 1986. године на Правном факултету Универзитета у Новом Саду. На истом факултету је 1990. године завршио последипломске магистарске студије, одбранивши магистарску тезу „Правно нормирање и заштита кибернетских функција“. Докторирао је са одликом (summa cum laude) 1994. године на Правном факултету Универзитета у Београду са темом докторске дисертације „Појам грађанскоправне санкције“.

Почасни је доктор правних наука и почасни професор Универзитета у Печују (Мађарска).

Усавршавања (у земљи и иностранству): Као истраживач и гостујући професор боравио је на више универзитета и научних института у иностранству.

Према националним критеријумима научни рад професора Николића спада у највишу категорију у области друштвених наука (А1).

Уже области научног интересовања: општа теорија приватног права; својински односи; право животне средине; одштетно право; право виноградарства и винарства.

Страни језици: енглески, руски и француски. Служи се словачким језиком.

 • члан редакционог одбора часописа Зборник радова Правног факултета у Нишу (2018- )
 • члан Научног друштва Србије (2017- )
 • члан Светског удружења за мешовите правне системе (2015- )
 • члан научног савета часописа Forum Iuris Europaeum, Трнава, Словачка (2015- )
 • пуноправни члан Европског правног института, са седиштем у Бечу (2014- )
 • члан научног савета часописа Societas et iurisprudentia, Трнава, Словачка (2013- )
 • члан Међународне академске асоцијације за просторно планирање, право и својинске односе (2012- )
 • члан Председништва Удружења правника Србије (2011- )
 • члан уређивачког одбора међународног часописа Nova pravna revija, Сарајево, (2010- )
 • почасни потпредседник Међународне асоцијације за спортско право, са седиштем у Атини (2008- )
 • члан издавачког савета часописа Revista de Dreptul Proprietatii Intelectuale, Букурешт (2008- )
 • члан Међународне академије за упоредно право, са седиштем у Паризу, (2007-)
 • члан Комисије за животну средину и енергију Међународне трговинске коморе, са седиштем у Паризу (2007- )
 • председник Радне групе Правног факултетa Универзитета у Новом Саду за припрему институције и студијских програма за акредитацију (2007)
 • члан научног савета часописа Analele Universitatii de vest din Timişoara – seria Drept, Темишвар, (2007- )
 • оснивач и главни уредник међународног часописа European Lawyer Journal / Европски правник, Нови Сад (2006- )
 • члан уређивачког одбора међународног часописа Sports Law Review, Атина (2006-)
 • као члан делегације Међународне трговинске коморе у Паризу учествовао је на више међународних скупова високог ранга у вези са одрживим развојем, климатским променама и заштитом животне средине, које су организовале Уједињене нације: Најроби (2019), Париз (2014), Рио де Женеиро (2012), Њујорк (2009), Монако (2008)
 • координатор Центра за стратегијске и напредне студије Универзитетa у Новом Саду (2016-2019)
 • председник Заједнице државних универзитета Србије (2016-2018)
 • члан управног одбора UNIADRION групе универзитета, са седиштем у Анкони (2016-2018)
 • ректор Универзитета у Новом Саду (2015-2018)
 • члан Националног савета за високо образовање (2015; 2011-2014)
 • поднео је националне реферате за Србију на светским конгресима за упоредно право у Бечу (2014); Вашингтону (2010) и Утрехту (2006)
 • Генерални секретар (2008-2012) Матице српске и члан Одбора за друштвене науке (2005-2008)
 • члан уредништва Зборника Матице српске за друштвене науке, Нови Сад, (2008-2010)
 • руководилац докторских студија Правног факултетa Универзитета у Новом Саду (2008-2010)
 • члан Националног научног савета при Министарству за животну средину (2008-2010)
 • члан издавачког савета међународног часописа Transition Studies Review, Венеција – Беч (2003-2005)
 • члан управног одбора Мреже универзитета централне и источне Европе, са седиштем у Венецији (2003-2005)
 • члан Комисије за акредитацију високошколских установа (2003)
 • вршилац дужности декана (2000) и декан (2002-2004) Правног факултетa Универзитета у Новом Саду
 • члан Председништва Југословенског удружења за медицинско право (1997-1999)
 • учествовао у креирању правне праксе као судија Суда части при Регионалној привредној комори у Новом Саду (1996-1998) и судија Суда части при Привредној комори Србије (1998-2000)
 • координатор организације Младих истраживача Војводине (1986-1988)
 • учествовао у решавању спорова пред Међународном трговинском арбитражом у својству изабраног арбитра
 • више пута био консултант Уставног суда Србије
 • члан Наставнонаучног већа Правног факултетa Универзитета у Новом Саду (више мандата)
 • члан Савета Правног факултетa Универзитета у Новом Саду (више мандата)
 • члан Сената Универзитетa у Новом Саду (више мандата)
 • члан Савета експерата за мултидисциплинарне студије Универзитетa у Новом Саду
 • председник Статутарног одбора Универзитетa у Новом Саду
 • био је руководилац више научних и развојних пројеката

ЧЛАНСТВО У РАДНИМ ГРУПАМА

 • члан радне групе при министарству просвете, науке и технолошког развоја Србије за израду Нацрта Закона о науци и истраживањима (2018)
 • члан радне групе за израду Нацрта Законика о праву својине и другим стварним правима (2005-2009)
Звање ужа научна област високошколска установа година избора
редовни професор грађанскоправна Правни факултет у Новом Саду 2005.
ванредни професор грађанскоправна Правни факултет у Новом Саду 2000.
доцент грађанскоправна Правни факултет у Новом Саду 1995.
aсистент грађанскоправна Правни факултет у Новом Саду 1986.

Основне академске студије:

 • Увод у грађанско право
 • Стварно право

Мастер академске студије:

 • Право виноградарства и винарства

Докторске академске студије:

 • Систем приватног права
 • Стварно право – продубљени курс
 • Приватно право у Европској унији
 • Право животне средине
 • Право архитектуре, урбанизма и грађевинарства

Уџбеници и монографије:

 • Николић Д.: Увод у систем грађанског права, XVI измењено и допуњено издање. Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, 2020, ИСБН 978-86-7774-228-7
 • Николић Д.: Основе права животне средине, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад, 2009, ИСБН 978-86-7774-051-1
 • Николић Д.: Tort Law – Serbia and Montenegro, Hague, Kluwer Law International, 2007, УДК: 347.426(497.11)
 • Николић Д.: Хармонизација и унификација грађанског права (елементи за стратегију развоја правне регулативе), Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2004, ИСБН 86-80769-87-8, УДК: 347 : 340.137
 • Николић Д.: Грађанскоправна санкција (генеза, еволуција и савремени појам), Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 1995, ИСБН 86-80769-23-1, УДК: 347.447.8
 • Николић Д.: Право информација (ка новој грани права), Нови Сад, Народна техника Војводине, 1990, ИСБН 86-7691-002-2, УДК: 34:002

Одабрани научни радови:

М13

 • Николић Д.: Climate change and property rights changes; у: Property Rights and Climate Change, Fennie van Straalen, Dr. Thomas Hartmann, John Sheehan (Herausgeber), London, Routledge, 2017, стр. 52-70, ИСБН 978-1-138-69800-0
 • Николић Д.: The Independence and Social Influence of a Meritorious Legal Elite in Serbia; In: Fair Reflection of Society in Judicial Systems – A Comparative Study; Sophie Turenne (Ed.), Basel, Springer, 2015, стр. 187-204, ИСБН 978-3-319-18485-2
 • Николић Д.: Private Law in Vojvodina in the First Half of the 20th Century: A Functional Model of a Mixed Legal System, у: Öffnung und Wandel – Die internationale Dimension des Rechts II, Herausgeber: Tomislav Boric; Brigitta Lurger; Peter Schwarzenegger; Bernd Terlitza, Wien, LexisNexis, 2011, стр. 525-533, ИСБН 978-3-7007-5008-6
 • Николић Д.: The relevance of the Austrian Civil Code of ABGB 1811 to the development of the Civil Law of the former Yugoslavia and todey s Serbian Civil Law, у: 200 Jahre ABGB – Ausstrahlungen: Die Bedeutung der Kodifikation für andere Staaten und andere Rechtskulturen, Herausgeber: M. Geistlinger; F. Harrer; R. Mosler; J. M. Rainer, Wien, MANZ, 2011, стр. 79-88, ИСБН 978-3-214-17786-7
 • Николић Д.: Development of the Property Law in Serbia – Both Autonomous Legal Development and Legal translantation, U: Jessel-Holst, C., Kulms, R. and Trunk, A. (Ed.): Private Law in Eastern Europe – Autonomous Developments or Legal Transplants?, Tübingen, Mohr Siebeck, 2010, стр. 237-267, ИСБН 978-3-16-150589-8

M14

 • Николић Д.: О дислоцираним институтима у грађанском праву Републике Србије; У: Одабране теме облигационог права : зборник радова с Друге регионалне конференције из облигационог права / уредници Марија Караникић Мирић, Марко Ђурђевић, Београд, Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, 2020, стр. 270-293, ИСБН 978-86-7630-902-3, УДК: 347(497.11)
 • Николић Д.: Историјат Закона о облигационим односима и актуелни трендови у приватном праву Европске уније; у: Razvojne tendence v obligacijskem pravu: ob 40-letnici Zakona o obligacijskih razmerjih, уредник Дамјан Можина, Љубљана, Инштитут за примерјално право при Правни факултети, 2019, стр. 27-48, ИСБН 978-961-94965-0-3
 • Николић Д.: О ширини теме докторске дисертације из правних наука; у: Liber amicorum: Владимир Водинелић / уредник Милош Живковић, Београд, Правни факултет Универзитета, 2019, стр. 213-226, ИСБН 978-86-7630-870-5
 • Николић Д.: О праву сађења винове лозе у Европској унији; у: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније: тематски зборник. Књ. 6 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 6. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law: thematic collection of papers. Vol. 6 / [главни и одговорни уредник Бранислав Ристивојевић], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2018, стр. 167-177, ИСБН 978-86-7774-153-2, УДК: 634.8:34:[061.1ЕУ
 • Николић Д.: Социјални еквилибријум и праведно приватно право; у: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније: тематски зборник. Књ. 5 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 5. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law: thematic collection of papers. Vol. 5 / [главни и одговорни уредник Љубомир Стајић], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2017, стр. 207-219, ИСБН 978-86-7774-196-9, УДК: 364.65:347
 • Николић Д.: Однос људских права и грађанских приватних права у Европи; У: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник. Књ. 4 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 4. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union law: thematic collection of papers. Vol. 4 / [главни и одговорни уредник Љубомир Стајић], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2016, стр. 193-209, ИСБН 978-86-7774-178-5, УДК: 342.7 : 347(4)
 • Николић Д.: Хармонизација правила о непрофитним организацијама у Европи, У: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније: тематски зборник. 2. књ. = A szerb és magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával: tematikus tanulmánykötet. 2. кöт. = Harmonisation of Serbian und Hungarian law with the European Union law: thematic collection of papers. vol. 2 / [главни и одговорни уредник Ранко Кеча], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2014, стр. 231-247, ИСБН 978-86-7774-140-2, УДК: 061.27(4)
 • Николић Д.: Codification of Civil Law in Serbia: Historical experience and current projects, In: Liber amicorum Ján Lazar, (editors: Monika Jurčová et. al.), Trnava, Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2014, стр. 441-469, ИСБН 978-80-8082-791-5
 • Николић Д.: Прецедент у пракси суда правде Европске уније (Правнополитички оквир), у: Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније: тематски зборник = A szerb és magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával: tematikus tanulmánykötet = Harmonisation of Serbian und Hungarian Law with the European Union Law: thematic collection papers / [главни и одговорни уредник Ранко Кеча], Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2013, стр. 231-240, ИСБН 978-86-7774-114-3, УДК: 341.645.5:061.1ЕУ>:340.142
 • Николић Д.: Сава Текелија у европском правном контексту, у: Сава Текелија и његово доба, Будимпешта, Српски институт, 2013, стр. 73-84, ИСБН 978-963-08-6985-0
 • Николић Д.: Austrian Civil Code and Serbian Civil Law, у: Izročilo Občnega državljanskega zakonika / M. Brus … [et al.] ; Ada Polajnar Pavčnik (ur.), Ljubljana, GV založba, 2013, стр. 73-91, ИСБН 978-961-247-240-5
 • Николић Д.: Influence of Distinguished Lawyers on the Development of Legal Sistem, у: Private Law Reform in South East Europe: Liber amicorum Christa Jessel-Holst / editors Mirko Vasiljević … [et al.], Београд, Правни факултет Универзитета, 2010, стр. 337-351, ИСБН 978-86-7630-255-0
 • Николић Д.: Elements of Judge-made Law in the Serbian Legal System: Serbian national report, у: Precedent and the law, E. Hondius (Ed.), Brussels, Bruylant, 2007, стр. 437-467, ИСБН 978-2-8027-2434-6, УДК: 347.9(497.11)

M24

 • Николић Д.: Правци развоја права животне средине, Зборник радова Правног факултета у Нишу, 2019, Но. 82, стр. 61-80, ИССН 0350-8501, УДК: 502.131.1
 • Мидоровић С., Николић Д.: Право својине и просторно планирање: утицај просторних планова на вредност непокретности, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, Вол. 52, Но. 4, стр. 1775-1792, ИССН 0550-2179, УДК: 349.44:347.235
 • Николић Д., Мидоровић С.: Савремена европска правна теорија о социјалној функцији права својине : немачка доктрина, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2018, Вол. 52, Но. 1, стр. 65-78, ИССН 0550-2179, УДК: 347.23 : 349.3(430)
 • Николић Д.: Два века Аустријског грађанског законика (1811-2011), Зборник Матице српске за друштвене науке, 2011, Но. 135, стр. 313-327, ИССН 0352-5732, УДК: 347(436)

M33

 • Николић Д..: Codification of Civil Law in Serbia, Montenegro and Japan in the XIX Century (a Comparative Approach), 1. International conference “Comparative Study of Civil Law in the Contemporary South-Slavic Region and Japan: structure, origin and language”, Подгорица: Црногорска академија наука и умјетности, 19. новембар, 2019, стр. 179-215, ИСБН 978-86-7215-482-5

M45

 • Николић Д.: Практично образовање у области права животне средине, У: Николић, Д., (редак.): Основе права животне средине, Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2009, стр. 317-319, ИСБН 978-86-7774-051-1

M53

 • Николић Д.: О положају државе у наследном праву Србије, Studia Iuridica Montenegrina, 2020, Вол. 2, Но. 1, стр. 67-90, ИССН 2661-2623, УДК: 347.65(497.11)

Основне академске студије:

Мастер академске студије:

Докторске академске студије:

Title

Go to Top